ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR ABOUT US
HIZLI ERİŞİM

24 Mayıs 2018 Perşembe  

                             »Adana   »Antalya   »Aydın   »Balıkesir   »Bursa   »Çanakkale   »Denizli   »Diyarbakır   »Erzurum   »Eskişehir   »Gaziantep   »Hatay   »İstanbul   »İzmir  
                             »Kayseri   »Kahramanmaraş   »Konya   »Malatya   »Manisa   »Mersin   »Muğla   »Rize   »Samsun   »Şanlıurfa   »Tekirdağ   »Trabzon   »Van        »İL TEMSİLCİLİKLERİ  

     Başkanın Mesajı

 

     Genel Kategoriler

 

     Özlük Çalışmaları

 

     Anlaşmalı Kurumlar

 

     Konular

 
 
ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ
ÜYELİK İŞLEMLERİ
2017 YILI KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİ LİSTESİ
YETKİ BELGESİ ALAN ÜYELERİMİZ
 

—S. S. Sorular

»GENEL

»ÜYELİK İŞLEMLERİ

 

—Bilgi Edinme

Kendi adınıza
(Bireysel / Gerçek Kişilik)
Bilgi Edinme Başvurusu

Kurumunuz adına
(Tüzel Kişilik)
Bilgi Edinme Başvurusu

 14 OCAK 2009 TARİH VE 27110 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞ OLAN ULUSAL GIDA REFERANS LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREV ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTIK

    Yayına Giriş Tarihi: 09.04.2009  Güncellenme Zamanı: 09.04.2009 12:39:41  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Av.Zühal DÖNMEZ

Bestekar Sk. No: 49/5 K.Dere/ANKARA

Tel: 466 18 14 Fax: 426 99 86

-----------------------------------------------------

 

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR

DANIŞTAY 2.DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Dosya no: E.2009/1236

  

DAVACI                                            : TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

VEKİLİ                                              : Av.Zühal DÖNMEZ

DAVALI                                            : T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

KONU                                                : 14 Ocak 2009 tarih ve 27110 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanmış olan Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü Kuruluş ve Görev Esaslarına Dair Yönetmeliğin 8.maddesinin 1.fıkrasının (a) bendinin Yürütülmesinin Durdurulması ve İptali talepleridir.

AÇIKLAMALAR                             : Müvekkil Oda, kaynağını Anayasadan alan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olup, üyelerinin tüm toplumsal, ekonomik ve mesleki sorunları ile doğrudan ilgilenmekle yükümlüdür. 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 14. maddesi gereği, her ihtisas şubesi yalnız bir oda açabilmekte, ihtisas ve iştigal mevzuları ayrı olan mühendis ve mimarlar; ancak ihtisas veya iştigal mevzularının taalluk ettiği odaya kaydolmaktadırlar. Su Ürünleri Mühendisleri ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri henüz oda açmadıklarından Ziraat Mühendisleri Odasında örgütlenmektedirler.

          23 Mayıs 2008 gün ve 26884 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Mesleki Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği‘nin 6. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmış olan "TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Serbest Ziraat Mühendisliği Hizmetleri 2009 Yılı Asgari Ücret Tarifesi"nde, Su Ürünleri ve Balıkçılık Teknolojisi meslek  disiplinlerinin aynı çalışma alanlarında görev yapmaları nedeniyle 20.maddede birlikte ele alınmıştır.

Bu bağlamda müvekkil ODA dava konusu yönetmelik ile üyesi Balıkçılık Teknolojisi  Mühendislerine getirilen kısıtlayıcı ve hukuka aykırı hükümlerin iptalini istemektedir.  

İPTAL NEDENLERİ                       : 1) Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği eğitimi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi ve Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesinin Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği bölümlerinde verilmektedir. Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi henüz mezun vermemiş olup, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi ise 1988 yılından bu yana mezun vermektedir. Tek bir fakülte tarafından mezun verilmesi ve bu nedenle bu mesleğin fazla tanınmamış olmasından dolayı, eşdeğer eğitimler alan Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü ve Su Ürünleri Fakültesi mezunları kadar bilinmiyor olmalarına yol açmaktadır. Halen 13 su ürünleri fakültesi ve 3 Ziraat Fakültesi su ürünleri bölümünde su ürünleri eğitimi verilmektedir.

            Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü, Su Ürünleri Fakültesi ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği mezunları eş değer eğitim almış meslekler olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle özel sektördeki çalışma alanlarındaki istihdamda bir sorun yaşanmamakta, her üç farklı okul mezunları aynı amaçla istihdam edilmektedir.  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında her üç fakülteden su ürünleri (balıkçılık) eğitimi almış olanlar, bu kapsamda ayırt edilmeksizin görev almakta ve istihdam edilmektedir.

            Ancak, tek bir okuldan mezun verilmiş olmasından kaynaklanan tanınmamışlık sorunu nedeni ile yapılan mevzuat düzenlemelerinde, Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü ve Su Ürünleri Fakültesi mezunları sayılmasına rağmen, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri sayılmamakta, bu durumda meslek mensuplarının mağduriyetine yol açmaktadır. Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği eğitiminde; balıkçılık kaynaklarının korunması, sürdürülebilir kullanımı ve avcılığı, su ürünleri yetiştiriciliği, hastalıkları ve tedavileri, su ürünlerinin işlenmesi, muhafazası ve pazarlanması, canlı kaynakları etkileyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlere ilişkin bir temel kazandırılması amaçlanmaktadır.

            Bu kapsamda, genel FKB ve mühendislik dersleri yanında balık biyolojisi, mikrobiyoloji, deniz biyolojisi, fiziksel ve kimyasal oşinografi, balık ve diğer su canlılarının yetiştiriciliği, av araçları ve avlanma yöntemleri, populasyon dinamiği, stok tahmin yöntemleri balıkçılık ve ekosistem yönetimi yapay ve doğal ortamda balık hastalıkları ve korunma yöntemleri, uluslararası standartlarda sağlıklı ürünlerin elde edilmesine yönelik işleme, yeni ürün geliştirme, depolama ve pazarlama, yüzme ve cankurtarma gibi dersler uygulamalı olarak verilmektedir.

            Su Ürünleri Mühendisliği ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği eğitiminde alınan dersler incelendiğinde her iki mesleğin benzer konularda eğitildikleri görülmektedir.  Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği ve Rize Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde alına dersler karşılaştırmalı olarak EK-1‘de verilmiştir. Bazı derslerin aynı adlarla, bazı derslerin ise başka adlarla verildiği, bazı derslerin bir fakültede tek bir ders, diğer fakültede ise birden fazla ders olarak verildiği görülmektedir. Farklılıklar, ayrıntı düzeyinde olup, bir fakültede zorunlu olan bir dersin diğer fakültede seçmeli ders olduğu durumlarda görülebilmektedir. Ayrıntı düzeyindeki farklılıklar, su ürünleri fakültelerinin kendi aralarında da mevcut olup, bazı su ürünleri fakültelerinde alınan dersler EK-2‘de yer almaktadır.

            2) Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca 27 Ağustos 2004 Tarih ve  25566 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Gıda ve Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri İle Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerlerinde, sorumlu yöneticilerin istihdamını düzenlemektedir.  Anılan maddenin 18/06/2007 tarih ve 26556 sayılı Resmi Gazete ile değiştirilen (a) bendinde sorumlu yöneticiler sayılırken, her iki mesleğin yetkinliği aynı görüldüğünden, su ürünleri mühendisleri, balıkçılık teknolojisi mühendisleri ard arda sayılmıştır. Yine aynı tarihli Yönetmelik değişikliğinin EK: 7/A‘sının 19 sıra numarasında Su Ürünleri İşleyen İş Yerlerinde sorumlu yöneticilik yapacaklar "Su Ürünleri Mühendisi, Ziraat Mühendisi (Gıda + Su Ürünleri + Zootekni), Gıda Mühendisi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi, Veteriner Hekim, Biyolog" olarak belirtilmiştir. Bu yaklaşım da her iki mesleğin aynı yetkinlikte kabul edilmesinin yansımasıdır.

            3)Yönetmeliğin amacı; gıda, gıda ile temas eden madde ve malzemeler ve yem ile ilgili analizleri yapmak ve Bakanlığın kurumsal kapasitesini güçlendirerek gıda kontrol hizmetlerini desteklemek üzere kurulan Ulusal Gıda Referans Laboratuvarının çalışma, görev ve yetkilerine dair usul ve esasları düzenlemektir. 4.maddesinin 1.fıkrası (ç) bendinde de Gıda/Gıda Maddesi, ...... insanlar tarafından yenilen ve/veya içilen ham, yarı mamul veya mamul her türlü madde, olarak tanımlanmıştır. İptale konu hükümde, Laboratuvarda istihdam edilecek müdür, müdür yardımcıları ile teknik ve sağlık hizmetleri personelinde aranacak nitelikler gösterilmiş ve "Müdür, müdür yardımcıları ve bölüm sorumluları için; süt, gıda, zootekni, su ürünleri ve bitki koruma bölümü mezunu ziraat mühendisliği, gıda mühendisliği, kimya mühendisliği, kimya, su ürünleri mühendisliği, veteriner hekimliği, biyoloji, biyoteknoloji ve genetik dallarında en az lisans düzeyinde eğitim veren kurumlar ve bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak" gerektiği düzenlenmiştir. Ancak Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği meslek disiplinine yer verilmemiştir. Bu meslek disiplininin personel arasında gösterilmemiş olması meslek mensuplarının haklarını ihlal etmektedir. Bu nedenle yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER        : Anayasa, İYUK, 7472 Sayılı K., 6968 Sayılı K., Ziraat 

Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük, Dava konusu Yönetmelik ve diğer Yönetmelikler, İlgili tüm      mevzuat.

SONUÇ ve İSTEM               : Açıklanan ve Yüksek mahkemenizce re‘sen dikkate alınacak nedenlerle, dava konusu Yönetmeliğin 8.maddesinin 1.fıkrasının (a) bendinin Yürütülmesinin Durdurulmasına ve İptaline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini  saygı ile arz ve talep ederim.

 

Av.Zühal DÖNMEZ

Davacı Vekili

EKİ: 1) Vekaletname

         2)Yönetmelik

         3) Ders prog.

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rize Su Ürünleri Fakültesi

 

Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi

 

I.SINIF

 

I.SINIF

1

Su Ürünlerine Giriş

 

Matematik - I

2

Genel Zooloji

 

Genel Fizik

3

Temel Kimya

 

Temel Kimya

4

Genel Fizik

 

Genel Biyoloji

5

Matematik I

 

Atatürk İlk. İnk. Tarihi - I

6

Türk Dili-I

 

Türk Dili - I

7

İngilizce -I   

 

İngilizce - I

8

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

1

Balıkçılık Teknolojis.giriş

9

Beden Eğitimi -I

23

Yüzme ve Can Kurtarma

 

 

21

Deniz Biyolojisi

 

 

 

Matematik - II

 

 

 

Atatürk İlk. Ve İnk. Tar. - II

 

 

 

Türk Dili - II

 

 

 

İngilizce - II

 

2.SINIF

 

2. Sınıf

10

Mühendislik. Mekaniği

13/28

Balık Biyolojisi

11

Genel Mikrobiyoloji

15

Kimyasal Oşinografi

12

Temel Bilgisayar-I

21

Fiziksel Oşinografi

13

Balık Anatomisi ve Fizyolojisi

21

Ekoloji

14

Meteoroloji

10

Mühendislik Mekaniği

15

Su Kimyası

 

İngilizce - III

16

Malzeme Bilgisi

 

Teknik Resim

17

İngilizce III

11/22

Mikrobiyoloji

18

Mesleki İngilizce

19

Avlanma Yön.ve Av Araçları

 

 

21

Biyolojik Oşinografi

 

 

 

İstatistik

 

 

 

İngilizce - IV

 

 

20

Gemicilik

 

3.SINIF

 

3. Sınıf

19

Av Araçları ve Avlama Yön.

27

İçsu Balıkları ve Yetiştiri

20

Gemicilik

39

Su Kirliliği

21

Deniz Ekolojisi

29

Populasyon Dinamiği

22

Gıda Mikrobiyolojisi

 

Genel Ekonomi

23

Dalış Teknikleri

25

Akışkanlar Mekaniği

24

Biyokimya

 

Temel Bilgisayar

25

Akışkanlar Mekaniği

36/42

Seyir

26

Limnoloji

37

Balıçılıkta Bilgisayar Uygu

27

İç Su Balıkları Yetiştiriciliği

33

Deniz Canlıları Yetiştirici

 

 

 

Balıkçı Gemileri

 

 

 

Denizde Güvenlik

 

4.SINIF

 

4. Sınıf

28

Balıkçılık Biyo. Ve Pop. Din.

41

Balık Davranışları

29

Popülasyon Dinamiği

26

Plankton Bilgisi

30

Su Ürünlerinde Kalite Kontrol

39

Akvaryum Balıkları Yetiştir

31

Sportif Balıkçılık

24

Biyokimya

32

Akvaryum Balıkları Yetiştiriciliği

30

Gıda Zehirlenmeleri

33

Deniz Balıkları Yetiştiriciliği

16

Balıkçılık Ekipmanları

34

Balık Üretim Tesisleri Planlama

30

Besin Kimyası

35

Canlı Yem Üretimi

 

Araştırma Yöntemleri

36

Seyir

38

Genetik

37

Su Ürünlerinde Bilgisayar Uygulamaları

34a40

Yetiştiricilik Tesil.müh.pl

38

Balık Islahı

 

Balıkçılık Yönetimi

39

Yetiştiricilik ve Çevre

30

Su Ürünleri İşleme Teknoloj

40

Proje Hazırlama

 

Yük İşlem,gemi Yapısı ve Denge

41

Balık Davranışı

14

Meteoroloji

42

Navigasyon

 

Seçmeli-1

Not; Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi derslerinde yer alan sayılar, Rize Su Ürünleri Fakültesindeki aynı isim veya  içerikteki derse ait sayıyı göstermektedir. FKB (Fizik, Kimya, Biyoloji) genel dersleri dışındaki mesleki dersler dikkate alınmıştır.

Kaynak;

http://suf.rize.edu.tr/dosyalar/Su_urunleri_fak_but_sinavlari.doc

http://www.deniz.ktu.edu.tr/Bal_Tek/BTM_TR.html

 

EK-

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

Dersin Adı

Dersin Adı

1. SINIF GÜZ

1. SINIF BAHAR

Zooloji

Su Bitkileri

Botanik

Su Omurgasızları

Su Ürünlerine Giriş

Balık Anatomisi

Matematik

Teknik Resim

Fizik

Matematik II

Kimya

İngilizce

Türk Dili

Türk Dili

Almanca

Temel Bilgisayar Teknol. Kullan.

Fransızca

 

İngilizce

 

Beden Eğitimi

 

Müzik

 

Sinema-TV. Fotoğrafi

 

Seramik

 

 

 

2.  SINIF GÜZ

2. SINIF BAHAR

Balık Sistematiği

Limnoloji

Su Kalitesi

Mikrobiyoloji

Ekoloji

İstatistik

Plankton Bilgisi

Plankton Kültürü

Balık Fizyolojisi

Genetik

Mühendislik Mekaniği

Mukavemet

Almanca

Almanca

Fransızca

İngilizce

İngilizce

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

 

 

 

3.  SINIF GÜZ

3. SINIF BAHAR

İç su Balıkları Yetiştiriciliği-I

Oşeanoloji

Avlama Metotları

Balıkçı Gemileri ve Donanımı

Su Ürün. İşleme Teknolojisi

Ağ Yapım Tekniği

Su Ürünleri Besin Kalitesi

İç su Balıkları Yetiştiriciliği-II

Malzeme Bilgisi

Türkiye Balıkçılığı

Su Omurgasızları Yetiştiriciliği

Yem Maddeleri

Akışkanlar Mekaniği

İç sular Balıkçılığı ve Yönetimi

Mesleki Yabancı Dil

Mesleki Yabancı Dil

Balık Biyolojisi

Balık Parazitleri

 

 

4. SINIF GÜZ

4. SINIF BAHAR

Akvaryum Balıkları Yetiştiriciliği

Bitirme Ödevi

Balık Biyol.ve Populas.Dinamiği

Balık Besleme

Deniz Balıkları Yetiştiriciliği

Mesleki Y. Dil (Zorunlu Seçmeli)

Su Ürünleri Mevzuatı

Deniz Planktonu (Zorunlu Seçmeli)

Avlama Araçları

Navigasyon

Balık Hastalıkları

Su Ürünleri Ekonomisi

 

Su Ürünleri Üretim Tesis. Proje.

İsteğe bağlı Seçmeli Dersler

İsteğe Bağlı Seçmeli Dersler

Gemi ve Deniz Güvenliği

Yük İstifi

Deniz Hukuku

Deniz Meteorolojisi

Mesleki Yabancı Dil

 

 

 

 

 


Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

1. Yarı Yıl

2. Yarı Yıl

Genel Zooloji

Plankton Bilgisi

Genel Botanik

Matematik II

Kimya

Su Omurgasızları Zoolojisi

Fizik

Balık Anatomisi

Matematik I

Hidrobiyolojiye Giriş

Tük Dili

Teknik Resim

Yabancı Dil

Türk Dili 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Yabancı Dil 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

3. Yarı Yıl

4. Yarı Yıl

Mühendislik Mekaniği

Mukavemet

Balıkları Sistematiği I

Genetik

Malzeme Bilgisi

Limnoloji

Su Kalitesi

Genel Mikrobiyoloji

Ekoloji

Deniz Meteorolojisi

İstatistik

Balıkları Sistematiği II

Ölçme Bilgisi

Temel Bilgi Teknolojisi

 

Araştırma Deneme Metodları

5. Yarı Yıl

6. Yarı Yıl

Akışkanlar Mekaniği

Oseanoloji

Balık Biyolojisi

Elektrik-Elektronik

Balık Hastalıkları

İçsu Balıkları Yetiştiriciliği

Bilgisayar Programlama

Balık Avlama Yöntemleri

Su Kirliliği

Besin Mikrobiyolojisi

Su Ürünleri Mekanizasyonu

Besin Kimyası

Av Araçları ve Yapım Tekniği

Plankton Üretimi

Staj

Balıkcı Gemileri Donanımı

Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Giriş

Staj

Su Ürünleri İşletmelerinde Sağlık Yönetimi

  

Ekskürsiyon

Su Omurgalıları

Ekonomik Deniz Balıkları ve Balıkçılığı

Balık Parazitolojisi

Zooplankton Ekolojisine Giriş

Su Ürünleri Üretim Tesislerinin Dizaynı ve Yapım Teknikleri

Balık Davranışları

Balık Beslenme Fizyolojisi ve Biyokimyası

Biyokimya Giriş

Laboratuvar Teknikleri

Su Ür. İşleme Ünitelerinin Dizaynı ve Mekan.

Aletli Dalış Tekniği

Yüzme

Su Ürünlerinde Hijyen ve HACCP

Mikroalgal Biyo-Teknolojiye Giriş

Su Ürünlerinde Coğrafik Bilgi Sistemlerine Giriş

Göl Yönetimi

Yayılımcı Türler ve Deniz Ekosistemleri

7. Yarı Yıl

8. Yarı Yıl

Akvaryum Balıkları ve Yetiştiriciliği

Kabuklu ve Eklem Bacaklılar

Su Ürünleri Mevzuatı

Yetiştiriliciği

Gemicilik ve Balıkçı Tekneleri

Su Bitkileri

Deniz Balıkları ve Yetiştiriciliği

Su Ürünleri Ekonomisi (Pazarlama)

Yemler Bilgisi ve Karma Yem Teknolojisi

Su Ürünleri İşleme Teknolojisi

Su Ürünleri Yetiştirme İşletmeleri

Navigasyon ve Gemi İşletmeciliği

Projelendirme Teknikleri

Balık Besleme

Deniz Hukuku

Seminer

Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği

Mikroskop ve Preperasyon Tekniği

Kıyı yönetimi

Balık Islahına Giriş

Modern Deniz Kuluçkahane Sistemeleri

Balık Üreme Sistemleri ve Fizyolojisi

Su Ürünleri Sanayiinde Sanitasyon ve Mikrobiyoloji

 

İşletme Yönetimi ve Üretim Planı

İşleme Teknolojisi Mevzuatı

Akvaryum Balıkları Hastalıkları

İhtiyoplanktona Giriş

Balık Biyodeneyleri

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Çevre Koşulları ve Yönetimi

Deniz Ekosistemleri

Kafes Balıkçılığına Giriş

İşletme Yönetimi ve Üretim Planı

Balık Yetiştiriciliğinde Fizyolojik Uygulamalar

Balık Hastalıklarında Tanı Yöntemleri

Plankton Ekosist. Uygulamaları

 

Okunma Sayısı: 1146

Tüm Hukuki Çalışmalarımız »

Google Windows Live Yahoo! MyWeb Del.icio.us Technorati Digg Facebook Twitter Sık Kullanılanlar e-Posta Gönder RSS Haber Kaynağı

ADANA ·  ANTALYA ·  AYDIN ·  BALIKESİR ·  BURSA ·  ÇANAKKALE ·  DENİZLİ ·  DİYARBAKIR ·  ERZURUM ·  ESKİŞEHİR ·  GAZİANTEP ·  HATAY ·  İSTANBUL ·  İZMİR
KAYSERİ ·  KAHRAMANMARAŞ ·  KONYA ·  MANİSA ·  MERSİN ·  MUĞLA ·  RİZE ·  SAMSUN ·  ŞANLIURFA ·  TEKİRDAĞ ·  TRABZON ·  VAN

COPYRIGHT © 2004-2018 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
KARANFİL SK. 28/18 06640 KIZILAY / ANKARA
TEL: 444 1 966   FAKS: (+90) 312 418 51 98   e-POSTA: zmo@zmo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.