ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR ABOUT US
HIZLI ERİŞİM

24 Mayıs 2018 Perşembe  

                             »Adana   »Antalya   »Aydın   »Balıkesir   »Bursa   »Çanakkale   »Denizli   »Diyarbakır   »Erzurum   »Eskişehir   »Gaziantep   »Hatay   »İstanbul   »İzmir  
                             »Kayseri   »Kahramanmaraş   »Konya   »Malatya   »Manisa   »Mersin   »Muğla   »Rize   »Samsun   »Şanlıurfa   »Tekirdağ   »Trabzon   »Van        »İL TEMSİLCİLİKLERİ  

     Başkanın Mesajı

 

     Genel Kategoriler

 

     Özlük Çalışmaları

 

     Anlaşmalı Kurumlar

 

     Konular

 
 
ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ
ÜYELİK İŞLEMLERİ
2017 YILI KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİ LİSTESİ
YETKİ BELGESİ ALAN ÜYELERİMİZ
 

—S. S. Sorular

»GENEL

»ÜYELİK İŞLEMLERİ

 

—Bilgi Edinme

Kendi adınıza
(Bireysel / Gerçek Kişilik)
Bilgi Edinme Başvurusu

Kurumunuz adına
(Tüzel Kişilik)
Bilgi Edinme Başvurusu

 MUĞLA'DA DOĞALGAZ BORU HATTI İÇİN TARIM ARAZİLERİNİN İMARA AÇILMASINA YÖNELİK KARAR, KISMİ OLARAK İPTAL EDİLDİ

    Yayına Giriş Tarihi: 15.01.2010  Güncellenme Zamanı: 18.02.2010 16:55:46  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

T.C.
MUĞLA
1. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2009/214
KARAR NO : 2009/2688

DAVACI: TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

VEKİLİ: AV. ZUHAL DÖNMEZ
Bestekar Sok. No.49/5 Kavaklıdere/Ankara

KARŞI TARAF (DAVALI) : TARIM VE KOYİŞLERİ BAKANLIĞI -ANKARA

MÜDAHİL: BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ (Davalı)

VEKİLLERİ: AV. DERGİN KAYA&ŞULE POYRAZ
Bilkent Plaza, A-l Blok -Bilkent/ANKARA

DAVANIN ÖZETİ : Davacı tarafından, Muğla İli, Merkez ve Yatağan İlçesi sınırları arasındaki Doğalgaz İletim Hattı güzergahında (45 km uzunluğunda) bulunan arazilerin tarım dışı amaçla kullanımının uygun olduğuna ilişkin 03.12.2008 tarih ve 5923 (19832) sayılı işlemin; Muğla İl Tarım Müdürlüğü‘nce hazırlanan Tarımsal Etüt Raporunda gösterilen alternatif alanların kabul edilmemesinin kamu yararına aykırı olduğu, söz konusu arazilerin tarımsal amaç dışı kullanımı kararında "kamu yararı kararı"nın bulunmadığından bahisle, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

DAVALI İDARE SAVUNMASININ ÖZETİ : Bakanlık teknik elemanlarının alternatif alan araştırması yaparken, toprak ve topoğrafik özellikleri dikkate aldığı, ancak yapılacak faaliyetlerin içeriği ve teknik özellikleri ile ilgili gereksinimler ve özel şartların farklı meslek gruplarının uzmanlık sahasına girdiğinin dikkate alınarak BOTAŞ‘ın 17.10.2008 tarih ve 31720 sayılı yazısında belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak tesis edilen dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

MÜDAHİL (DAVALI YANINDA) SAVUNMASININ ÖZETİ : Doğalgaz İletim Hatlarıyla ilgili olarak 4646 sayılı Yasanın 12. maddesinin (a) fıkrası uyarınca, ayrıca kamu yararı kararı alınması gerekmediğinden, Enerji Bakanlığı‘nca kamu yararı kararı alınması gerekmediği, söz konusu güzergahın belirlenmesi için 34 kamu kurum ve kuruluşunun görüşünün alındığı, ayrıca arazide çalışma yaparak tutanak altına alındığı, önerilen alternatif güzergahın ise, bir bölümünün Yatağan İlçesindeki planla sahaya girdiği, bir kısmını dere yatağından ve bir kısmının ise enerji nakil hattı altından geçtiğinden kabul edilmediğinden, davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Muğla 1. İdare Mahkemesi‘nce gereği görüşüldü:

Dava, Muğla İli, Merkez ve Yatağan İlçesi sınırları arasındaki Doğalgaz İletim Hattı güzergahında (45 km uzunluğunda) bulunan arazilerin tarım dışı amaçla kullanımının uygun olduğuna ilişkin 03.12.2008 tarih ve 5923 (19832) sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu‘nun 3. maddesinin (d) fıkrasında, tarım arazisi; toprak, topografya ve iklimsel özellikleri tarımsal üretim için uygun olup, halihazırda tarımsal üretim yapılan veya yapılmaya uygun olan veya imar, ihya, ıslah edilerek tarımsal üretim yapılmaya uygun hale dönüştürülebilen arazileri, (e) fıkrasında, mutlak tarım arazisi; bitkisel üretimde; toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin kombinasyonu yöre ortalamasında ürün alınabilmesi için sınırlayıcı olmayan, topografik sınırlamaları yok veya çok az olan; ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan, halihazır tarımsal üretimde kullanılan veya bu amaçla kullanıma elverişli olan arazileri, (f) fıkrasında, özel ürün arazisi; mutlak tarım arazileri dışında kalan, toprak ve topografik sınırlamaları nedeniyle yöreye adapte olmuş bitki türlerinin tamamının tarımının yapılamadığı ancak özel bitkisel ürünlerin yetiştiriciliği ile su ürünleri yetiştiriciliğinin ve avcılığının yapılabildiği, ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan arazileri, (g) fıkrasında, dikili tarım arazisi; mutlak ve özel ürün arazileri dışında kalan ve üzerinde yöre ekolojisine uygun çok yıllık ağaç, ağaççık ve çalı formundaki bitkilerin tarımı yapılan, ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan arazileri, (j) fıkrasında, sulu tarım arazisi; tarımı yapılan bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu suyun, su kaynağından alınarak yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılandığı arazileri ifade ettiği, 4. maddesinde; Devletin hüküm ve tasarrufu altında ve Hazinenin özel mülkiyetinde olan araziler ile kamu kurumlarına, gerçek ve tüzel kişilere ait olan arazilerin mülkiyet hakkı kullanılırken toprağın; bitkisel üretim fonksiyonu, endüstriyel, sosyo-ekonomik ve ekolojik işlevlerinin tamamen, kısmen veya geçici olarak engellenmemesi amacıyla araziyi kullananlar, bu Kanunun öngördüğü tedbirleri almakla yükümlü olduğu, 13. maddesinin ı. fıkrasında; mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri tarımsal üretim amacı dışında kullanılamayacağı, (d) bendinde; Bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış plan ve yatırımlar için bu arazilerin amaç dışı kullanım taleplerine, toprak koruma projelerine uyulması kaydı ile Bakanlık tarafından izin verilebileceği, Bakanlığın bu yetkisini valiliklere devredebileceği, mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri dışında kalan tarım arazilerinin; toprak koruma projelerine uyulması kaydı ile valilikler tarafından tarım dışı kullanımlara tahsis edilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu‘nun (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun) 12. maddesinin (a) fıkrasında ise, kamulaştırma; bu Kanunda öngörülen faaliyetlerin gerektirmesi halinde, 4.11.1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda belirtilen esaslar dahilinde kamulaştırma yapılacağı, bu konuda Kurulca verilecek lüzum kararının, kamu yararı kararı yerine geçer ve müteakip işlemler Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yürütüleceği belirtilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu‘nun 22.08.2007 tarih ve 1290/1 sayılı kararıyla, Aydın-Muğla hudutlarından geçen doğal gaz boru hatları projelerinin güzergahlarına isabet eden ve bu hatların gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan enerji, yol, su isale hattı ile röle istasyonu ve RMS istasyonu gibi gerekli olabilecek taşınmaz malların mülkiyet ve/veya irtifak haklarının kamulaştırılabilmesi amacıyla kamu yararı kararı yerine geçmek üzere lüzum kararı verilmesine ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.‘ye yetki verilmesine karar verilmesi neticesinde, anılan şirket tarafından, yapılması planlanan Muğla Doğalgaz Boru İletim Hattı güzergahında bulunan arazilerin tarım dışı amaçla kullanımı için 11.09.2007 tarih ve 22166 sayılı yazıyla başvuruda bulunulduğu, Muğla Valiliği Tarım İl Müdürlüğü‘nce, Muğla İli Yatağan İlçesi sınırları arasında ‘Muğla Doğalgaz İletim Hattı‘ Güzergahındaki Arazilere Ait Tarımsal Etüt Raporu hazırlanarak 16.07.2008 tarih ve 5126 sayılı yazı ile Muğla Valiliği‘ne sunulduğu, Muğla Valiliği‘nce 16.07.2008 tarih ve 5126 sayılı yazı ile tarımsal etüt raporunda alternatif olarak önerilen hususların BOTAŞ‘a iletildiği, ilgili rapora cevap olarak 28.08.2008 tarih ve 27896 sayılı yazı ile Muğla Valiliği‘nden, Muğla Doğalgaz İletim Hattı güzergahının Valilikçe veya Toprak Koruma Kurulu tarafından incelenerek gerekli izinlerin ivedilikle verilmesi ve kamu hizmetinin aksatılmaması hususlarında talepte bulunulduğu, alternatif olarak önerilen 24,5 km‘lik hatta ilişkin güzergahın BOTAŞ teknik elemanlarıyla Tarım İl Müdürlüğü teknik elemanları tarafından arazide yerinde incelenmesinde yarar olduğu 16.09.2008 tarih ve 5068-6754 sayılı yazı ile bildirildiği, 13.10.2008 tarih ve 31720 sayılı yazı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘ndan "Bölgeye götürülecek olan Kamu yatırımının aksatılmaması ve Kamunun maddi zararlara uğratılmaması amacıyla konunun Bakanlıkça incelenerek çözüme kavuşturulması için gerekli talimatın Muğla Tarım İl Müdürlüğü‘ne verilmesi konusunda gereğinin yapılması" istemiş, Bakanlığın 30.10.2008 tarih ve 5223-17794 sayılı yazısıyla, Muğla Valiliği‘ne konunun Tarım İl Müdürlüğü‘nce 5403 sayılı Kanun kapsamında incelenerek gereğinin yapılmasını bildirildiği, Muğla Valiliği‘nce, söz konusu proje ile ilgili olarak 20.11.2008 tarih ve 6171-8525 sayılı yazı ile, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘na Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 12.06.2003 tarih ve 152-38 sayılı Kamu Yararı Kararının, kanunun ve Bakanlığımız talimatlarının öngördüğü şekilde olduğu anlaşıldığından söz konusu arazilerden geçen 24,5 km‘lik güzergahın Muğla Doğalgaz Boru İletim Hattı yapılmak üzere tarım dışı amaçla kullanılması hakkında oy çokluğu ile (9/1) karar verildiği bildirildiği, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nca, söz konusu arazi ile ilgili olarak Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, 5403 sayılı Yasanın 13/d maddesi gereğince toprak koruma projesinin hazırlanarak Valilikçe onaylanması ve proje uygulaması şartıyla talep edilen alanların istenen amaçla kullanılması uygun görülmesine ilişkin 03.12.2008 tarih ve 5923-19832 sayılı işlemin tesis edilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Öte yandan; söz konusu güzergahın bulunduğu arazinin mutlak tarım arazisi, özel ürün arazisi, dikili tarım arazisi ve/veya sulu tarım arazisi kapsamında olup-olmadığı, bu kapsamda olması durumunda, amaç dışı kullanımının uygun olup-olmadığı hususlarının 5403 ve 3573 sayılı Yasalar ve ilgili mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak saptanabilmesi amacıyla, mahkememizin 23.03.2009 tarihli ara kararı uyarınca, taşınmazın bulunduğu yerde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmesi üzerine, 19.06.2009 tarihinde bilirkişi heyetiyle birlikte yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda hazırlanan teknik bilirkişi raporunda özetle; Doğalgaz Boru İletim Hattı Alanı ve Çevresinin özellikleriyle ilgili olarak ayrıntılı bilgilere yer verildikten sonra, güzergahın tespitinde;

-Arazinin jeolojik ve topografik yapısı, boru hattına etki edebilecek diğer unsurlar olarak faylar, yer altı suları, sıvılaşma alanları, heyelan alanları,

-Çevresel anlamda önem arz eden ormanlar, doğal sit alanları ve özellikle tarım alanları,

-Güzergahın mümkün olduğunca yollara yakın ve isletme kolaylığı olan, imar planı olmayan tarıma elverişsiz arazilerden geçecek şekilde,

-Boru hattı yapım ve işletme tekniklerine uygunluk (Dere yatağı, kayalık, bataklık, karayollarına paralellik gibi unsurlar hariç) kriterlerinin dikkate alındığı, Muğla Tarım İl Müdürlüğü teknik elemanlarının ise; güzergah arazilerin konumu, eğimi, toprak derinliği ve toprak yüzeyinde görülebilen problemleri dikkate alarak değerlendirme yaptıkları belirtilmiş, BOTAŞ tarafından tesisi planlanan Muğla Doğalgaz Boru İletim Hattı Yatağan İlçesi, Hisarardı Köyü‘nden S147 noktası ile başlayıp, Muğla Merkez‘de S277 noktasıyla son bulduğu, bu güzergahın uzunluğunun 5 km olup, bunun 20,5 km‘sinin uygun görüldüğü, geriye kalan 24,5 km‘si için alternatif güzergah gösterildiği, 1/25000 ölçekli topografik harita-üzerinde işaretlenen ilgili projeye ait güzergah noktaları ile alternatif güzergah hattı geçiş noktalarının arazideki yer ve konumlarının GPS aleti kullanılarak belirlendiği, buna göre, BOTAŞ Doğalgaz Boru İletim Hattı ile önerilen alternatif güzergahın karşılaştırmalı olarak yapılan değerlendirilmesinde;

1- S210-S228 noktaları arasındaki 10,5 km‘lik hattın başlangıcında el GPS aleti ile BOTAŞ hattı üzerindeki S210 noktasının koordinatları 598453-4132308 olarak belirlendiği, Muğla Merkez yönüne devam eden anılan güzergahın; genel olarak "Sulu Mutlak Tarım Arazisi ve Kuru Marjinal Tarım Arazisi" alanlarından seçildiğinin gözlendiği, önerilen alternatif güzergahın bir kısmı üzerinden ve yakınından enerji nakil hattının geçtiği, ayrıca bu hattın genellikle Ovaçay mecrasını veya mecranın etkisinde kalmış yatak zonunu izlediği,

2- S221 noktasının, BOTAŞ hattının Bozarmut-Bozüyük yolunun kesiştiği yer (601262-4128804) ile bu noktanın 450 metre kuzeyinde alternatif güzergahın geçtiği noktadan ileriye doğru yapılan gözlemde; BOTAŞ hattı güzergahında kısa ve aralıklı mesafelerde "Zeytin Dikili Tarım Arazisi ve Sulu Mutlak Tarım Arazisi" bulunduğu, alternatif güzergah hattının ise, alüviyal ova düzlüğünden geçen Kamış Çayı‘nın bir kolu olan Ovadere yatağı üzerinden veya yatağa yakın ve paralel geçtiğinin saptandığı,

3- S227-S229 noktasının (604802-4126020), Bahçeyaka Köyü mezarlığının doğusu yönünden; BOTAŞ hattının, önce uzun bir mesafede "Zeytin Dikili Tarım Arazisi" içinden geçmekte ve daha sonra "Sulu Mutlak Tarım Arazisi ve/veya Kuru Marjinal Tarım Arazisi" içinde devam ettiği, önerilen alternatif güzergahın dere yatağı kaba çakıllı, bloklu, pekişmemiş ve kolay aşınabilen malzemeden oluştuğu, akış gösteren derenin yatak kenarı boyunca düzenleme yapılarak yamaç stabilizasyonunu sağlamanın mümkün olmadığı, söz konusu alanda ise; planlanan BOTAŞ boru hattının 250 metre kuzeyinden itibaren derince bir yatak içinde akan dere yatağını yakından izlediği, halbuki, hattın bu kesiminde Bahçeyaka Köyünden itibaren S229 noktasına kadar yamaç-etek zonu boyunca geçirilmesinin daha uygun görüldüğü, söz konusu alternatif güzergahın değiştirilerek etek-yamaç kenarından geçirilecek olursa Zeytin Dikili Tarım Arazisi ve Sulu Mutlak Tarım Arazisi dışından, özellikle Zeytin Dikili Tarım Arazisi daraltılmadan geçirilmiş olacağının daha uygun olacağı,

4- BOTAŞ Doğalgaz Boru İletim Hattının Bayır Beldesi güneyinde kalan S229 noktası (606193-4125139)‘ndan itibaren olan hattın; Muğla Merkez yönünde etek-yamaç zonunu izleyerek geçtiği, bu güzergah boyunca, genel olarak, "Kuru Marjinal Tarım Arazisi" mevcut olduğu, önerilen alternatif hattın ise; Yatağan-Muğla karayoluna yakın ve paralel geçtiği, önerilen bu hattın karayoluna yakınlığı nedeniyle Doğalgaz Boru İletim Hattı yapım ve işletim tekniğine uygun görülmediği, nitekim, alternatif güzergahın Yatağan-Muğla karayolu üzerindeki 609302-4124002 noktasına gelindiğinde, Muğla yönünde bu güzergahın karayolunu iki kez kestiği ve hattın birçok yerde karayolu kenarında bulunan tesislere isabet ettiğinin tespit edildiği,

5- S242 noktasından S273 noktasına kadarki BOTAŞ Doğalgaz Boru İletim Hattının; Yatağan havzası-Muğla ovası arasındaki eşik üzerinden geçtiği, bu güzergahın orman ve maki fundalık arazilerden oluştuğu, bu iki nokta arasında alternatif güzergah önerilmediği,

6- S273-S277 noktaları arasındaki BOTAŞ Doğalgaz Boru İletim Hattının; Muğla ovası taban arazisinden geçtiği, bu güzergah boyunca "Kuru Mutlak Tarım Arazisi" mevcut olduğu, önerilen alternatif güzergahın ise, S274 noktası ile ölçülen (618083-4119703) noktasının kesiştiği yerden itibaren Muğla polyesini güneybatıdan sınırlayan Karadağ kütlesinin (Karadağbaşı Tepe 1034 m) yüksek yamaç ve tepeleri üzerinden geçirildiği, söz konusu alternatif güzergahın, Karadağ kütlesi kristalize kalkerlerden yapılı olup sert-kompakt özellikte olması, yamaçlarda eğimin fazla olması (+%20) ve kütle orman ve maki topluluğu ile kaplı olması nedeniyle, boru hattı yapım ve işletmesi yönünden uygun görülmediği belirtildikten sonra, S227-S229 noktaları arasında kalan BOTAŞ hattının geçtiği alanlarda "Zeytin Dikili Tarım Arazisi, Sulu Mutlak Tarım Arazisi ve Kuru Marjinal Tarım Arazisi" saptandığı, bu hat için önerilen güzergahın ise, alüviyal ova yüzeyini derince yaran dere yatağını izlediği, söz konusu dere yatağını düzenleyerek yatak kenar stabilizasyonunu sağlamanın mümkün olmadığı, öte yandan 3573 sayılı Kanun‘un 20. maddesinde, "Zeytincilik sahaları daraltılamaz. Ancak, belediye sınırları içinde bulunan zeytinlik sahalarının imar hudutları kapsamı içine alınması halinde altyapı ve sosyal tesisler dahil toplam yapılaşma, zeytinlik alanının % 10‘unu  geçemez. Bu sahalardaki zeytin ağaçlarının sökülmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nın fenni gerekçeye dayalı iznine tabidir. Bu iznin verilmesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘na bağlı araştırma enstitülerinin ve mahallinde varsa ziraat odasının uygun görüşü alınır. Bu halde dahi kesin zaruret görülmeyen zeytin ağacı kesilemez ve sökülemez " hükmü uyarınca, bu güzergahın Bahçeyaka Köyü‘nden itibaren yamaç-etek zonundan geçirilmesinin daha uygun olacağı, bu alanda 5403 sayılı Yasanın 13. maddesindeki istisnai durumlara ilişkin hükmün uygulanamayacağı, diğer güzergah noktaları bakımından ise, 5403 sayılı Yasanın 13. maddesindeki istisnai durumlara ilişkin hükümlerin uygulanabileceği sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Anılan bilirkişi raporunun taraflara tebliği üzerine, davalı idare tarafından itiraz edilmiş ise de, ileri sürülen iddialar bilirkişi raporunun içeriği ve dosyadaki bilgi ve belgeler karşısında yerinde görülmemiştir.

Bakılan davanın yukarıda anılan mevzuat hükümleri ve dosya içeriğiyle birlikte değerlendirilmesinden; mutlak tarım arazilerinin amaç dışı kullanılamayacağı genel kural olmakla birlikte, kamu yararı kararı alınmış plan ve yatırımlar için bu arazilerin amaç dışı kullanımının uygun görülmesi durumunda amaç dışında kullanılabileceği açık olup, olayda ise belirtilen özel yasa uyarınca, Kurulca verilecek lüzum kararının, kamu yararı kararı yerine geçeceğinden, lüzum kararı verilen güzergahın amaç dışında kullanılıp-kullanılamayacağının tespiti amacıyla yapılan bilirkişi incelemesi neticesinde hazırlanan ve yukarıda özetlenen rapor uyarınca anılan güzergahın S227-S229 noktaları arasında kalan kısmı yönünden, yine raporda belirtilen (yukarıda 3 numarada teklif edilen) yerden geçirilmesinin daha uygun olacağı, diğer kısımlar için ise amaç dışı kullanımının yerinde olduğunun belirtildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda; mahkememizce söz konusu bilirkişi raporu teknik açıdan yeterli görülerek dosyada yer alan diğer bilgi ve belgelerle birlikte değerlendirilmesinden, tarım dışı amaçla kullanımının uygun olduğuna ilişkin işleme esas olan güzergahın S227-S229 noktaları arasında kalan kısmının, "Zeytin Dikili Tarım Arazisi, Sulu Mutlak Tarım Arazisi ve Kuru Marjinal Tarım Arazisi" olması ve bu güzergahın Bahçeyaka Köyü‘nden itibaren yamaç-etek zonundan geçirilmesinin daha uygun olacağının saptanması nedeniyle anılan kısmı yönünden hukuka uyarlık bulunmamakta, diğer kısımları yönünde ise hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin, tarım dışı amaçla kullanımının uygun olduğuna ilişkin işleme esas olan güzergahın S227-S229 noktaları arasında kalan kısmı yönünden iptaline, anılan noktalar dışında kalan kısımlar yönünden ise davanın reddine, dava kısmen iptal kısmen ret ile sonuçlandığından, aşağıda dökümü yapılan 2.951.53 TL yargılama giderinin davadaki haklılık oranına göre, 2.460.53 TL‘lik kısmın ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 400,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, 491.00 TL‘lik kısmın ise davacı üzerinde bırakılmasına, keşif avansından artan miktarın istemi halinde davacıya iadesine, 27.10-TL müdahil yargılama giderinin davalı yanında müdahil Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. üzerinde bırakılmasına, posta avansından artan miktarın istemi halinde müdahil‘e iadesine, 2577 sayılı Yasanın 46. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay‘a temyiz yolu açık olmak üzere, 15/12/2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Gürbüz UÇAR

Üye Mehmet TOSUN

Üye Ramiz ÖZDEL

Okunma Sayısı: 1559

Tüm Hukuki Çalışmalarımız »

Google Windows Live Yahoo! MyWeb Del.icio.us Technorati Digg Facebook Twitter Sık Kullanılanlar e-Posta Gönder RSS Haber Kaynağı

ADANA ·  ANTALYA ·  AYDIN ·  BALIKESİR ·  BURSA ·  ÇANAKKALE ·  DENİZLİ ·  DİYARBAKIR ·  ERZURUM ·  ESKİŞEHİR ·  GAZİANTEP ·  HATAY ·  İSTANBUL ·  İZMİR
KAYSERİ ·  KAHRAMANMARAŞ ·  KONYA ·  MANİSA ·  MERSİN ·  MUĞLA ·  RİZE ·  SAMSUN ·  ŞANLIURFA ·  TEKİRDAĞ ·  TRABZON ·  VAN

COPYRIGHT © 2004-2018 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
KARANFİL SK. 28/18 06640 KIZILAY / ANKARA
TEL: 444 1 966   FAKS: (+90) 312 418 51 98   e-POSTA: zmo@zmo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.