ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR ABOUT US
HIZLI ERİŞİM

24 Nisan 2018 Salı  

                             »Adana   »Antalya   »Aydın   »Balıkesir   »Bursa   »Çanakkale   »Denizli   »Diyarbakır   »Erzurum   »Eskişehir   »Gaziantep   »Hatay   »İstanbul   »İzmir  
                             »Kayseri   »Kahramanmaraş   »Konya   »Malatya   »Manisa   »Mersin   »Muğla   »Rize   »Samsun   »Şanlıurfa   »Tekirdağ   »Trabzon   »Van        »İL TEMSİLCİLİKLERİ  

     Başkanın Mesajı

 

     Genel Kategoriler

 

     Özlük Çalışmaları

 

     Anlaşmalı Kurumlar

 

     Konular

 
 
ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ
ÜYELİK İŞLEMLERİ
2017 YILI KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİ LİSTESİ
YETKİ BELGESİ ALAN ÜYELERİMİZ
 

—S. S. Sorular

»GENEL

»ÜYELİK İŞLEMLERİ

 

—Bilgi Edinme

Kendi adınıza
(Bireysel / Gerçek Kişilik)
Bilgi Edinme Başvurusu

Kurumunuz adına
(Tüzel Kişilik)
Bilgi Edinme Başvurusu

 SERBEST ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ 2011 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

    Yayına Giriş Tarihi: 06.01.2011  Güncellenme Zamanı: 11.07.2011 13:46:37  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 07.01.2011 15:36:08

  

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

SERBEST ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ

2011 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

  

Birinci Bölüm

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 - Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Serbest Mühendislik Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesi, ZMO‘ya üye Ziraat Mühendisleri, Su Ürünleri Mühendisleri, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri ve Tütün Teknolojisi Mühendislerinin yerine getireceği serbest ziraat mühendisliği (SZM) hizmetlerinde 2011 yılında uygulanacak asgari ücretleri kapsar.

Dayanak

Madde 2 - Bu Asgari Ücret Tarifesi, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu‘nun 39 uncu maddesi ve 23 Mayıs 2008 gün, 26884 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Mesleki Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği‘nin 6 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 3 - Bu Tarifede geçen;

            a) Serbest Müşavir Mühendis (SMM) : Serbest ziraat mühendisliği hizmetleri (SZMH) yapmaya yetkili Tescil Belgesi ve Büro Tescil Belgesi sahibi TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası üyelerini,

            b) Serbest Ziraat Mühendisi (SZM) : Türkiye‘deki üniversitelerin Ziraat Fakültelerinin lisans programlarını tamamlayarak ziraat mühendisi veya ziraat yüksek mühendisi diploması alanlarla, Türkiye‘deki fakülte ve yüksekokulların tarımsal nitelikli programlarını bitirerek su ürünleri mühendisliği, balıkçılık teknolojisi mühendisliği ve tütün teknolojisi mühendisliği diploması alanlar ve yurtdışında öğrenim gören ve diplomasının denkliği Yüksek Öğretim Kurulu‘nca onaylanan mühendisler ile aldıkları eğitim ve uzmanlık konularına göre, yükümlülüklerini yerine getirerek üyelik sıfatını koruyan, çalışması kısıtlanmamış, kamu görevlilerini veya ücretli çalışanları,

c) Serbest Ziraat Mühendisliği ve Müşavirliği Hizmetleri (SZMH): 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık hakkında Kanun, 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun ve 18/12/1991 tarihli ve 91/2526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün verdiği yetki ile serbest çalışarak Oda‘ya kayıt ve tescilini yaptırmış veya kamu kurum ve kuruluşları dışında gerçek veya tüzel kişi hesabına ücretli, sözleşmeli, ortak bir bağlantı içinde bir yatırımın etüt tasarım, fizibilite, keşif, şartname, hakediş, kesin hesap, ihale dosyası hazırlama, planlama, projeleme, resim ve hesapların hazırlanması ve uygulanmasıyla; bunlarla birlikte araştırma, danışmanlık, bilirkişilik, ekspertiz, her türlü denetim ve kontrollük hizmetleri ile kabule, uygulamaya ve imzaya yalnızca SZM‘nin yetkili olduğu mühendislik hizmetlerini

ifade eder.

Serbest Ziraat Mühendisliği Hizmet Alanları

Madde 4 - ZMO‘ya üye SZM‘lerin tek başına tasarlamaya, uygulamaya, yönetmeye, kabule ve imzaya yetkili ve sorumlu olduğu uzmanlık alanları, 8/11/2005 gün, 25987 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim, Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği‘nin 6 ncı maddesi uyarınca, aşağıda sayıldığı gibidir;

       a) Toprak etüt ve haritalama,

       b) Bitkisel üretim ve ıslah,

       c) Hayvansal üretim ve ıslah,

       ç) Tohumculuk,

       d) Kimyasal gübreler ve gübreleme,

       e) Zirai mücadele,

       f)  Zirai karantina,

       g) Tarım ilaçları,

       h) Yem sanayi ve yem kontrolü,

       ı)  Tarım işletmelerinin planlanması ve projelendirilmesi,

       i) Tarımsal araştırma ve yayım,

       j) Tarla içi geliştirme hizmetleri,

       k) Tapu, kadastro ve haritacılık hariç olma üzere arazi toplulaştırması hizmetleri,

       l)  Tarımsal yapılar,

       m) Tarımsal kooperatifçilik,

       n) Tarımsal kredilendirme,

       o) Tarım sigortası,

       ö) Su ürünleri,

       p) Çevre koruma,

       r) Tarım alet ve makineleri ile tarımsal enerji,

       s) Peyzaj ve çevre düzenleme,

       ş) Gıda sanayii ve gıda kontrolü hizmetlerine ilişkin alt uzmanlık alanları,

       t) Kapalı alan ilaçlama hizmetleri,

       u) Sulama ve drenaj,

       ü) Laboratuar kurma ve işletme

 

İkinci Bölüm

Uzmanlık Alanları ve Asgari Ücretler 

Serbest Ziraat Mühendisliği Hizmetleri Asgari Ücretleri

Madde 5 - 1 Ocak 2011 - 31 Aralık 2011 döneminde uygulanacak SZM asgari net ücretleri aşağıdaki maddelerde gösterilmiştir. SZM faaliyetleri kapsamındaki uzmanlık alanları için belirlenen asgari ücretlerin altında SZM faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi yasaktır. 

Serbest Ziraat Mühendisliği, Arazi Hizmetleri Eleman Gideri

Madde 6 - SZM hizmetlerinde 1 saatlik eleman gideri toplamı 34.18 TL olup, aşağıda gösterildiği gibi hesaplanmaktadır;

a) Ziraat Mühendisi Ücreti:    19.12 TL/saat  

b) Şoför Ücreti                        5.80 TL / saat  

c) Teknisyen Ücreti                5.85 TL / saat

d) Vasıfsız işçi                        3.41  TL/saat

Eleman Gideri Toplamı        34.18 TL / saat

Serbest Ziraat Mühendisliği, Arazi Hizmetleri Araç Gideri

Madde 7 - SZM hizmetlerinde 1 saatlik araç gideri 24.75 TL olup, aşağıda gösterildiği gibi hesaplanmaktadır; 

Yakıt gideri ;

Benzin : 0.15 kg/sa x 120 hp = 18.00 kg / sa

Yağ     : 0.03 kg/sa x 120 hp =   3.60 kg / sa

                                                   21.60 kg / sa

 

Aracın 1 saatte 70 km. hız yaptığı kabul edilerek;

 

Aracın yakıt sarfiyatı ; 21.60 / 70 = 0.31 kg / km.

 

kg. yakıt ücreti rayici 4.21 TL

 

Aracın yakıt gideri ; 0.31 x 4.21  = 1.3051 TL / km

 

Çift şoför mahalli 120 hp arazili pikap = 75657 TL

 

Amortisman                           = 0.0001586

Yedek parça                           = 0.0000844

Tamir bakım                           = 0.0000206

Sermaye faizi + sigorta          = 0.0000444

Montaj, demontaj                    = 0.0000191

 

                                      K  = 0.0003271

 

1 saatlik araç gideri : 75657 x 0.0003271 = 24.75 TL / saat

Serbest Ziraat Mühendisliği, Arazi Hizmetleri Toplam Gideri

Madde 8 - SZM hizmetlerinde 1 saatlik eleman gideri mühendis, teknisyen, şoför ve iki vasıfsız işçi ücreti toplamı olarak 37.59 TL, 1 saatlik araç gideri 24.75 TL olup; 1 saatlik arazi hizmetleri toplam gideri ise 62.34 TL‘dir.

Serbest Ziraat Mühendisliği Büro Hizmetleri Toplam Gideri

Madde 9 - SZM hizmetlerinde 1 saatlik büro hizmeti mühendis, teknisyen ve vasıfsız işçi ücreti toplamı olarak 28.38 TL olup, aşağıda gösterildiği gibi hesaplanmaktadır;

Ziraat mühendisinin büro çalışması bedeli    19.12  TL / saat

Yardımcı personelin büro çalışması bedeli      9.26  TL / saat

                                                                       28.38  TL / saat

Toprak Koruma Projesi

Madde 10 - 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Yasası uyarınca yapılacak Toprak Koruma Projelerini hazırlayacak, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği hükümlerine göre yetkili ve sertifikalandırılmış ziraat mühendisleri, "Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük" ve "TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik, Mühendislik Hizmetleri ve Belgelendirme Yönetmeliği" uyarınca görev yaparlar.

 

Toprak Koruma Projesi asgari net ücreti 3743 TL olup, aşağıda belirtilen eşitlikle hesaplanacaktır;

P = A + B + H + K + M + V

Proje Bedeli (P)

Arazi (A) = 56.33 x Arazi çalışmasında geçen saat

Büro (B) = 26.75 x Büro çalışmasında geçen saat

Hizmet Alımları (H) = (A + B) x 0.25

Yüklenici karı (K) = (A + B + H) x 0.25

Mali sorumluluk (M) = (A + B + H+ K) x 2

Katma Değer Vergisi (V) = (A + B + H+ K + M) x 0.18

Toprak Koruma Projesi için yapılması gerekebilecek harita satın alınması, laboratuar analizleri, uydu görüntüleri alımı, sayısal veriler vb. hizmet satın alımlarının bedeli, yukarıda belirtilen % 25 oranın üzerinde olursa, ayrıca hizmet bedelleri saptanarak Proje toplam bedeline eklenir. 

Toprak Koruma Projelerinde, arazi ve büro çalışmalarında çalışma süreleri 8‘er saatten az olarak hesaplanamayacaktır.

Toprak Koruma Projelerinde, yukarıda belirtilen 3743 TL, en düşük proje bedelidir. Çalışma saatlerinin arttığı ve proje niteliğinin zorlaştığı durumlarda, ziraat mühendisi, yukarıda belirtilen verileri temel alarak Proje Bedelini saptar.

8 saatlik arazi ve 8 saatlik büro çalışması karşılığı, yetkili bir ziraat mühendisinin toprak koruma projesi hazırlayabileceği en fazla arazi büyüklükleri, çalışmanın zorluk derecesine göre, aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

Çok zor arazi                          10 hektar

Zor arazi                                 25 hektar

Orta zorlukta arazi                 50 hektar

Kolay arazi                             75 hektar

Bunun yanında, arazinin ve yapılacak işin zorluk derecesi arttıkça, ziraat mühendisi, alanda yapacağı ilk inceleme sonrasında, bir günde toprak koruma projesi hazırlayacağı alan miktarını azaltmak hak ve yetkisine sahiptir.

Yetkili ziraat mühendisi, projeyi hazırlarken, proje sahası yanında projenin etkileneceği ve projenin etkileyeceği alanları da Proje alanı olarak dikkate alacaktır.

Tarımsal Yapılar Projeleri

Madde 11 - Uzman SZM‘ler tarafından yapılacak tarımsal yapılar proje asgari net ücretleri aşağıdaki eşitlikle hesaplanacaktır; 

Proje Asgari Ücreti (PAÜ) = YA x BM x PÜO x HDO x HBO

YA = Yapı alanı (m2),

BM = Birim maliyet (TL/m2)   (EK - 1)

PÜO = Proje Ücret Oranı (EK-2)

HDO  =  Hizmet Dalı Oranı: 0.75

HBO  = Ziraat Mühendisi Hizmet Bölüm Oranı : (EK - 3)

Aynı proje içerisinde yer alan farklı amaçlı yapı gruplarının fatura bedellerinin hesabında, aynı yapı sınıfında olmak kaydı ile yapı alanlarına bakılmaksızın, alanı en büyük olanına proje ihale dosyası hazırlama ücretinin % 100‘ü, ikinci yapıya % 15‘i, üçüncü yapıya % 10‘u, dördüncü ve sonraki yapılar için % 5‘i telif hakkı olarak ödenir.

Bu ödemelerin toplamı; ilk uygulama dahil, Proje ve proje ihale dosyası hazırlama ücretinin iki katını aşamaz.

Aynı projenin uygulanacağı alanlarda vaziyet plânlarının düzenlenmesi ücreti, yukarıda belirtilen ödemelerin içindedir.

Ancak, herhangi bir uygulamada, yukarıda sayılanların dışındaki bir hizmetin ücreti, şartnameye göre ayrıca hesaplanır ve iki kat tavan şartına bakılmadan ödenir. 

Hiçbir durumda tarımsal yapılar Proje Asgari net Ücreti 539 TL‘den az olamaz. 

Tarımsal Alanlar ve Peyzaj Alanları Sulama ve Drenaj Projeleri

Madde 12 - Tarımsal alanlar ve peyzaj alanları sulama ve drenaj sistemlerinde asgari net proje ücretleri; kaynak araştırması (etüt), bitki su tüketimi ve sulama suyu ihtiyacı, sistemin planlanması, sistem unsurlarının boyutlandırılması, detay kesitleri, döşeme planları, proje metrajı ve keşif bedeli, proje ekonomisi, teknik şartname ile sistemin kurulması ve işletilmesi talimatlarını içeren proje dosyasının hazırlanmasını kapsamaktadır.

Tarımsal sulama ve drenaj sistemleri asgari net proje ücreti aşağıdaki eşitlikle hesaplanır.  

PÜ = K x PKB

= Proje asgari net ücreti (TL)

K = Katsayı

PKB = Proje keşif bedeli (TL)

Projedeki K katsayısı aşağıdaki çizelgeden alınır.

Proje toplam alanı

K katsayısı

10 hektardan küçük

10-25 hektar arasında

25-50 hektar arasında

50-75 hektar arasında

75 hektardan büyük

0.050

0.045

0.040

0.035

0.030

Ziraat Mühendisliği Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2011 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri ve Proje Hizmet Sınıfları Çizelgesinin (Ek-1) Dördüncü ve Beşinci Sınıfında bulunan aşağıdaki hizmetlerin asgari net ücretleri, bu Tarife‘nin bu maddesi uyarınca hesaplanacaktır;     

Dördüncü Sınıf (Tarımsal Sulama Tesislerinin Ziraat Mühendisliği Hizmetleri),

Beşinci Sınıf (Kırsal Alana Hizmet Edecek İçme ve Kullanma Suyu Tesisleri) 

Asgari net proje ücretine; planlama haritasının temini, toprak ve su analiz ücretleri, arazi hizmetleri, ihale dosyası hazırlama, danışmanlık, kontrollük ve eğitim hizmetleri ücretleri dahil değildir. 

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri

Madde 13 - SZM‘lerin tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri asgari net ücretleri aşağıda gösterilmiştir;

a)    Seracılık hizmetlerinde    27 TL/da/ay

b)    Bağ - bahçe hizmetlerinde 3 TL / da / ay

c)    Tarla (kuru) hizmetlerinde 1 TL / da / ay

d)    Tarla (sulu) hizmetlerinde 2 TL / da / ay

e)    Örtü altı tarla tarımı hizmetleri 3 TL / da / ay

f)      Büyükbaş hayvansal üretim hizmetlerinde, hayvan başına 6 TL/ay  

g)    Küçükbaş hayvansal üretim hizmetlerinde, hayvan başına 3 TL/ay

h)    Küçük evcil hayvansal üretim hizmetlerinde, hayvan başına 0,05 TL/ay

i)       Arıcılık hizmetlerinde, kovan başına 2 TL/ay

Tarımsal danışmanlık hizmeti veren SZM‘lerin bu hizmetler nedeniyle yaptıkları araç ve yardımcı personel ücretleri, yukarıdaki maddelerde belirtilen esaslara göre hesaplanacak ve ödemeye konu olacaktır.                                                                                                   

Fide - Fidan Hizmetleri

Madde 14 - Fide-fidan hizmetlerinde çalışan SZM‘ler için uygulanacak aylık asgari net ücretler aşağıda gösterilmiştir.

 

SZM

ÇALIŞMA ALANI

AYLIK ASGARİ NET ÜCRET (TL)

Uzman Ziraat Mühendisleri

Diğer Ziraat Mühendisleri

ÜRETİM

3301

2202

PAZARLAMA

2746

1982

Tarım Sigortası Hizmetleri

Madde 15 - Tarım sigortaları alanında çalışan SZM eksperlerin ücreti 162 TL/gün olup, gerektiği durumlarda konaklama ve yemek bedelleri ayrıca ödenecektir.

Eksperin tarım sigortası uygulamasını yapacağı alana gidiş geliş ücretleri ise, km. başına 0.485 TL olarak hesaplanacak ve ödenecektir.

Bankacılık Kıymet Takdiri Eksperlik Hizmetleri

Madde 16 - Bankacılık Kıymet Takdiri eksperlik hizmetlerinde çalışan SZM‘lerin asgari net ücretleri aşağıda gösterilmiştir.

SZM‘nin yerinde tespit sonrasında hazırlayacağı eksper raporu ve kesilen her fatura için 215 TL ücret alınır. Bu ücrete KDV, stopaj vesair yasal yükümlülükler dahildir. Eksper, eksperiz yerine banka ve/veya kredi başvurusunda bulunan kişinin aracı ile intikal eder. Kendi aracı ile gitmesi halinde ise yakıt ve amortisman gideri toplamı ekspere ödenir. Rapordaki eksikliklerin giderilmesine yönelik olarak düzenlenecek ek raporlar için ayrıca ücret ödenmez. Ancak; bu raporlar için tekrar mahalline gidilmesi halinde zorunlu giderler ödenir. 

Bilirkişilik Hizmetleri

Madde 17 - Bilim, teknik ve ekonomik sahalarda belirtilen konulardan isteneni, mahallinde ya da dosya üzerinde inceleme yaparak fiyat takdiri, kıymet, nitelik, kusur ve durum tespiti için rapor tanzimi ile lüzum görülecek hallerde bunların dışındaki hususların tayin ve tespitinin yapılmasına yönelik hizmetlerde görev yapacak SZM‘lerin asgari net ücretleri aşağıda gösterilmiştir;

Büroda dosya üzerinde düzenlenen raporlarda kişi başına her rapor için en az 250.80 TL ücret alınır.

Arazide ve iş sahalarında düzenlenen raporlarda arazide geçen her gün için kişi başına 184.80 TL eklenmek üzere, her rapor için kişi başına en az 124.08 TL ücret alınır.

Arazide ya da büroda bir defasında birden çok dosyanın incelenmesi durumlarında 10 dosyaya kadar her dosya başına 198.00 TL alınır. 10 dosyadan fazlası için dosya başına en az 124.08 TL ücret alınır.

Aynı dosya içinde birden fazla rapor düzenlendiğinde her rapor için normal ücretin % 50‘si oranında ek ücret alınır.

Yol ve ikamet gibi zorunlu masraflar ayrıca ödenir. Raporlardaki eksikliklerin giderilmesi için verilecek ek raporlar için ayrıca ücret ödenmez. Ancak; bu raporlar için tekrar mahalline gidilmesi halinde, zorunlu giderler ödenir.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve Kamulaştırma Kanunu gereğince yapılacak bilirkişilik hizmetlerindeki ücretler, bilirkişinin kaybettiği iş süresi için alacağı tazminat, inceleme ve yol masrafları ile çalışması karşılığı uygun ücreti toplamı dikkate alınarak hakim tarafından saptanır. Bu hizmetler karşılığı alınan ücretlerin % 10‘u bilirkişilik yapan üyelerce ZMO‘ya ödenir.

Özel bilirkişilik istemleri Birlik Genel Sekreterliğince incelenir ve istem uygun görülürse; bir Odayı ilgilendiriyorsa ilgili Oda Yönetim Kurulu na, birden çok Odayı ilgilendiriyorsa Birlik Yönetim Kurulu na sevkedilir.

Gıda İşletmelerinde Görev Alacak Sorumlu Yöneticiler / İstihdamı Zorunlu Personel

Madde 18 - "5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu"nun 22 inci maddesine istinaden, gıda ve yem işletmeleri, işin nevine göre, konu ile ilgili lisans eğitimi almış en az bir personel çalıştırmak zorundadır.

Bu işletmelerin özellikleri ile işletmelerde çalışacak meslek mensuplarını gösterir liste ekte görülmektedir. (Ek - 4)

Kanun kapsamında istihdamı zorunlu olan bu meslek mensuplarının, asgari net ücreti     2050 TL/ay olacaktır.

Fizibilite Raporu Hazırlama

Madde 19 - SZM‘ler tarafından hazırlanacak fizibilite raporları için ücret, proje maliyetinin % 0,5‘inden az olmamak ve her durumda en az 539 TL olmak koşuluyla SZM ile proje hazırlatan arasında varılan uzlaşıya göre belirlenir.

SZM Hizmet Alanlarında Ücret Karşılığı Çalışma

Madde 20 - SZMH‘lerinde ücret karşılığı çalışan SZM‘lerin aylık net asgari ücretleri, uzman düzeydeki SZM için 2752 TL, diğer SZM için 1982 TL olarak uygulanacaktır. Meslekte 10 yılını veya ilgili uzmanlık alanında beş yılını tamamlamış SZM‘ler uzman düzeyde ziraat mühendisi olarak kabul edilmiştir. 

Su Ürünleri ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendislik Hizmetleri

Madde 21 -

(1) Su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendislik hizmetleri kapsamında olan;

a)Avlama araç ve gereçlerinin projelendirilmesi ve yapımında mühendislik hizmetleri,

b) Balıkçı gemilerinde mühendislik hizmetleri,

c) Balıkçılık kooperatifleri ve dalyan işletmelerinde mühendislik hizmetleri,

d) Su ürünleri işleme tesislerinde mühendislik hizmetleri,

e)Soğuk muhafaza, işleme, depolama, pazarlama ve paketleme vb. işletmelerinde mühendislik hizmetleri,

f) İç su üretim işletmelerinde mühendislik hizmetleri,

g) Denizde su ürünleri üretimi yapan işletmelerde mühendislik hizmetleri,

h) Su ürünleri kuluçkahanelerinde mühendislik hizmetleri,

ı)Su ürünleri pazarlamasında mühendislik hizmetleri,

j)Su ürünleri perakende satış yerlerinde (market ve balık marketlerde) yapılan mühendislik hizmetleri

k) Özel su ürünleri hallerinde ve resmi su ürünleri hallerinde (Komisyoncu personeli olarak) mühendislik hizmetleri

ile ilgili hizmet alanlarında ücret karşılığı çalışan Su Ürünleri Mühendislerinin ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendislerinin aylık asgari net ücretleri uzman düzeydeki mühendisler için 2700 TL, diğer mühendisleri için ise 2000 TL olarak uygulanacaktır.

Ancak, açıkdeniz (offshore) üretim tesislerinde çalışan veya dalgıçlık yapan Su Ürünleri Mühendisleri ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri için yukarıda belirtilen ücretlerin iki katı;  su ürünleri kuluçkahanelerinde çalışan Su Ürünleri Mühendisleri ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri için yukarıda belirtilen ücretlerin bir buçuk katı aylık net asgari ücret uygulanır.

Meslekte 10 yılını tamamlamış mühendisler ile meslekte 5 yılını tamamlamış ve çalıştıkları alanda en az yüksek lisans yapmış mühendisler uzman mühendis olarak kabul edilir.

(2)Su ürünleri işletmelerinde projelendirme hizmetleri

Su ürünleri işletmelerinin projelendirilmesinde uygulanacak Su Ürünleri Mühendislerinin ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendislerinin proje yapım ücretleri fizibilite ve teknik rapor sunumu dahil olmak üzere proje maliyeti üzerinden aşağıdaki gibi hesaplanır.

500.000 TL‘na kadar olan projelerde proje maliyetinin % 2‘si

500.000 TL‘nın üzeri ile 1.000.000 TL‘na kadar olan projelerde proje maliyetinin % 1.5‘i

1.000.000 TL‘nın üzerinde olan projelerde ise proje maliyetinin % 1‘i

(3)Su ürünleri ve balıkçılık danışmanlık hizmetleri

Su ürünleri ve balıkçılık konularında danışmanlık hizmeti yapan ve serbest olarak çalışan Su Ürünleri Mühendisleri ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri için ödenecek ücret,

Su ürünleri üretim işletmeleri için 50 TL/ton/ay

Su ürünleri işleme ve değerlendirme tesisleri için 70 TL/ton/ay

Olmak üzere işletmelerin yıllık üretim kapasitesine göre hesaplanır.

(4)Su ürünleri hizmet alanlarında uygulanacak mesai ücretleri

Her türlü su ürünleri hizmet alanlarında ücret karşılığı çalışan Su Ürünleri Mühendislerinin ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendislerinin aylık 160 saati aşan çalışma için gün veya saat mesaisi ödenir. Ödenecek gün ve saat mesaisi için İş Kanununda belirtilen kriterler dikkate alınır. 

Tütün Teknolojisi Mühendislik Hizmetleri

Madde 22 - Tütün teknolojisi mühendislik hizmetleri kapsamında olan; 

a) Tütünlerin tohum ıslahı, fide üretim ve fidelik tesisi, tarla hazırlanması,  üreticilerin eğitilmesi ve tütünle ilgili tarımsal danışmanlık ve mühendislik hizmetleri, 

b)Tütünlerin kırım, kurutma, depolama, ilaçlama, bakım ve işleme işlemlerinin yürütülmesi, kurutma, bakım ve işleme tesislerinin projelendirilmesi ile ilgili mühendislik hizmetleri, 

c)Tütünlerin hastalık ve zararlıları ile ilgili eğitim ve laboratuar çalışmalarındaki mühendislik hizmetleri, 

d)Tütün ve tütün mamullerinin içim özelliklerinin tespiti, degustasyon, tav, fire durumlarının tayini, arıza ve hastalık oranlarının tayini, ticari değer kayıplarının tespiti ve imha işlemlerine ilişkin mühendislik hizmetleri, 

e)Her türlü tütün ve tütün mamullerinin menşei tayini, marka ve standartlara uygunluğunun tespiti ile ilgili mühendislik hizmetleri, 

f)Tütün ve Tütün mamullerinin alım, satım, ithalat, ihracat, kıymet takdiri, hasar, kusur ve durum tespitinde muayene ve ekspertiz işleri ile ilgili mühendislik hizmetleri, 

g)Adli ve idari makamlarca yürütülecek olan tütün konulu her türlü (kamulaştırma, kaçakçılık vb) işlemlerde yerinde ve dosya üzerinde yapılacak bilirkişilik hizmetleri, 

h)Tütün alım satımı  ve ticaretindeki anlaşmazlıklarda hakemlik ve bilirkişilik hizmetleri,   

ı)Tütün ve Tütün mamulleri ile ilgili tesis ve işletmelerde sorumlu yöneticilik hizmetleri, 

j)Araştırma kuruluşlarınca yapılan deneme sonuçlarının uygulamaya konulması, muayene, ekspertiz ve degustasyonlarının yapılması ve raporlarının düzenlenmesi işleri,  

ile ilgili hizmet alanlarında çalışan Tütün Teknolojisi Mühendislerinin aylık asgari net ücretleri uzman düzeydeki mühendisler için 3.000 TL, diğer mühendisleri için ise 2.150 TL olarak uygulanacaktır.

Meslekte 10 yılını  doldurmuş mühendisler "uzman mühendis" olarak değerlendirilmiştir. 

Diğer Hizmet Alanları

Madde 23 - Madde 4‘te sayılan SZM hizmet alanlarından, Madde 10 ila madde 22 arasında sayılmayan SZM hizmetleri için uygulanacak aylık asgari net ücretler aşağıdaki eşitlikle hesaplanacaktır.

AÜ = BÜ x İK 

= Asgari Ücret (TL)

BÜ = Baz Ücret (Uzman mühendis için 2752 TL, diğer mühendisler için 1982 TL) 

İK = İl Katsayısı (EK:5 tablo)

Üçüncü Bölüm

Son Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

Oda Üyeliği

Madde 24 - SZM, SZMH faaliyetlerini yürütebilmek için ODA‘ya üye olmak ve üyelik yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

Belge Alma

Madde 25 - SZM, SZMH faaliyetlerini yürütebilmek için, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim, Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik, Mühendislik Hizmetleri ve Belgelendirme Yönetmeliği hükümleri uyarınca eğitim ve sertifikalandırma aşamalarından geçmiş ve ODA‘dan durumuna uygun Büro Tescil Belgesi ve Tescil Belgesi almış olmak zorundadır.

Birim Maliyetler

Madde 26 - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından ilan edilen birim maliyetlerde yıl içinde yapılacak değişiklikler, Asgari Ücret Tarifesi‘ne aynen yansıtılacaktır.

Yürürlük

Madde 27 - Bu Asgari Ücret Tarifesi, 1.1.2011 - 31.12.2011 tarihleri arasında geçerlidir.

Yürütme

Madde 28 - Bu tarife hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

         

EK -1

  

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ VE PROJE HİZMET SINIFLARI

Yapının Birim Maliyeti                                                                                                                                               (BM) TL/m2

BİRİNCİ SINIF                                .     .     .     .    .    .     .     .    .     .     .     .    .             100.00

-          Basit kümes ve basit tarım yapıları

-          Ağıl,

-          Ahır,

-          Yem depoları, samanlık,

-          Plastik örtülü seralar,

-          Gölgelikler, çardaklar,

-          Açık pazar yerleri

-          Baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar

-          Yardımcı yapılar,

-          Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları

-          Su depoları     

-          İş yeri depoları

-          Alçak ve yüksek tüneller

-          Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları

-          ve bu gruptakilere benzer yapılar.

İKİNCİ SINIF                                          .     .     .    .    .     .     .    .     .     .     .   .    .    .  238.50

-          Kuleler, ayaklı su depoları

-          Tarımsal  endüstri  yapıları (Tek katlı prefabrike binalar, tesisat ağırlıklı ağıllar, tahıl ve patates vb. depoları, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri v.b)

-          Büyük çiftlik ve çiftlik yapıları ile çiftlik depoları

-          Cam örtülü seralar

-          Tüm hayvan barınakları ve bunların iklimlendirilmesi

-          Ürün-alet koruma ve depolama yapıları

-          Entegre tarım ve endüstri yapıları, sağımhane, revir vb.

-          Hal binaları

-          Yeşil alanlar yağmurlama ve otomatik sulama sistemleri

-          Çevre düzenlemesi ve peyzaj işleri

-          ve bu gruptakilere benzer yapılar.

 

ÜÇÜNCÜ  SINIF                                     .     .     .     .    .    .     .     .    .    .    .    .    .       479.50

-          Sanat, teknik ve ekonomik yönden orta derecede araştırmayı gerektiren tarım yapılarının ziraat zühendisliği hizmetleri;

-          Mezbahalar

-          Semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları

-          Depolar, soğuk hava depoları,

-          Entegre tarımsal endüstri yapıları

-          Rekreasyon merkezleri, büyük parklar

-          ve bu gruptakilere benzer yapılar.

DÖRDÜNCÜ SINIF                                    .     .     .    .    .     .     .    .     .     .    .    .    .   659.33

-          Köy Konutlarının, sosyal yapılarının ve modern seraların ziraat mühendisliği hizmetleri

-          Tarımsal sulama tesislerinin ziraat Mühendisliği  hizmetleri,

BEŞİNCİ SINIF                                       .     .     .    .    .     .     .  .    .    .    .    .             1231.75

-          Kırsal alana hizmet edecek içme ve kullanma suyu  sağlama ve depolama tesisleri,

-           Baraj   gölet  vb.  su toplama ve taşkın önleme  yapıları

-          Golf alanları, tenis, atlı spor kulüpleri hizmet ve servis yapıları,

-          Olimpik spor tesisleri, hipodromlar,

Not:  1 Nisan 2010 gün ve 27539 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan "Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2010 Yılı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ" dikkate alınarak, her bir sınıf bazındaki hesaplamalar, o sınıfta yer alan grupların ortalamaları alınarak yapılmıştır.

                                                                                                                                   EK - 2

PROJE ÜCRET ORANLARI CETVELİ

 

                                   Birinci              İkinci                Üçüncü        Dördüncü           Beşinci

  m²                             Sınıf(%)           Sınıf(%)           Sınıf(%)           Sınıf(%)           Sınıf(%)

-------                           ---------            ---------            ---------            ---------            -----------

    50                           4,73                 5,29                 5,85                 6,41                 6,97

  100                           4,64                 5,20                 5,78                 6,32                 6,88

   200                          4,46                 5,02                 5,58                 6,14                 6,70

  300                           4,26                 4,84                 5,40                 5,96                 6,52

  400                           4,10                 4,66                 5,22                 5,78                 6,34

  500                           3.92                 4.48                 5.04                 5.60                 6.16

1.000                          3.02                 3.58                 4.14                 4.70                 5.26

 2.500                         2.42                 2.84                 3.27                 3.70                 4.12

 5.000                         2.00                 2.31                 2.62                 2.93                 3.24

 7.500                         1.80                 2.07                 2.32                 2.59                 2.84

10.000                        1.69                 1.91                 2.15                 2.38                 2.61

12.500                        1.57                 1.79                 2.00                 2.21                 2.42

15.000                        1.49                 1.68                 1.87                 2.07                 2.27

17.500                        1.41                 1.58                 1.76                 1.94                 2.12

20.000                        1.34                 1.51                 1.67                 1.84                 2.00

22.500                        1.28                 1.43                 1.57                 1.73                 1.88

25.000                        1.22                 1.35                 1.50                 1.64                 1.79

27.500                        1.16                 1.29                 1.42                 1.55                 1.68

30.000                        1.10                 1.22                 1.35                 1.47                 1.61

32.500                        1.05                 1.18                 1.31                 1.44                 1.57

35.000                        1.01                 1.14                 1.26                 1.39                 1.51

37.500                        0.98                 1.10                 1.22                 1.34                 1.46

40.000                        0.95                 1.07                 1.18                 1.30                 1.41

42.500                        0.92                 1.04                 1.15                 1.26                 1.37

45.000                        0.89                 1.01                 1.11                 1.23                 1.33

47.500                        0.87                 0.98                 1.08                 1.19                 1.30

50.000                        0.85                 0.96                 1.05                 1.16                 1.26

52.500                        0.83                 0.93                 1.03                 1.14                 1.23

55.000                        0.81                 0.91                 1.00                 1.11                 1.20

57.500                        0.79                 0.89                 0.98                 1.09                 1.18

60.000                        0.77                 0.87                 0.96                 1.06                 1.15

62.500                        0.76                 0.85                 0.94                 1.04                 1.13

65.000                        0.74                 0.84                 0.93                 1.02                 1.11

67.500                        0.73                 0.82                 0.91                 1.00                 1.09

70.000                        0.72                 0.81                 0.89                 0.98                 1.07

72.500                        0.70                 0.79                 0.88                 0.97                 1.05

75.000                        0.69                 0.78                 0.86                 0.95                 1.03

77.500                        0.68                 0.77                 0.85                 0.93                 1.02

80.000                        0.67                 0.75                 0.83                 0.92                 1.00

80.000 den                 0.67                 0.75                 0.83                 0.92                 1.00

Fazlası  için

   

Ara değerler enterpolasyonla bulunur.

 

 

  

EK - 3

PROJE VE PROJE İHALE DOSYASI DÜZENLEME HİZMETLERİ BÖLÜMLERİ ORANI:

 I.      Etüt Çalışması ve Ön Proje:                                            %25

II.      Kesin Proje:                                                                  %10

 III.      Uygulama Projeleri:                                                     %35

 IV.      Detaylar:                                                                     %15

 V.      Orjinallerin Teslimi:                                                       %5

VI.      Proje İhale Dosyası Düzenleme:                                     %10

Toplam                                                                               % 100

 

NOT: Hesaplamalarda her bir hizmet için, hizmet bölümlerinin karşılarındaki oranlar dikkate alınacaktır. Ancak; birden fazla hizmet söz konusu olduğunda, verilen hizmetin toplam oranı kullanılacaktır. Örnek olarak Uygulama Projesi için Etüd Çalışması ve Ön Proje ile Kesin Proje birlikte yapılmış olduğu takdirde I, II ve III nolu hizmetlerin toplamı olan % 70 oranı kullanılacaktır.

EK-4

  

GIDA VE YEM İŞLETMELERİNDEN ÜRETİMİN NEVİNE GÖRE PERSONEL ÇALIŞTIRMAK ZORUNDA OLAN İŞLETMELER VE BU İŞLETMELERDE ÇALIŞABİLECEK MESLEK MENSUPLARI

 

A. Gıda Üreten İşyerleri

İşletmeler

Meslek Unvanları

Alkollü içkiler üreten iş yerleri

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda bölümü), kimya mühendisi, kimyager

Alkolsüz içecek üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü), kimya mühendisi, kimyager

Baharat, kuruyemiş, cips, çerez üreten işyerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager

Bal, polen, arı sütü, temel petek üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

Gıda mühendisi, veteriner hekim, ziraat mühendisi (gıda ve zootekni)

Ekmek ve unlu mamuller üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager

Et ve et ürünleri işleyen iş yerleri

(kasaplar hariç)

Veteriner hekim, gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda bölümü)

Fonksiyonel gıdalar üreten iş yerleri

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü), kimya mühendisi, kimyager, veteriner hekim

Gıda amaçlı aromatik yağlar, bitki ekstraktları üreten iş yerleri

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager

Gıda ışınlama yapan iş yerleri

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda), kimya mühendisi, kimyager, veteriner hekim, su ürünleri mühendisi

Gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda), kimya mühendisi, kimyager

Hazır yemek, tabldot yemek ve meze üreten işyerleri

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü), kimya mühendisi, kimyager, diyetisten, ev ekonomisi yüksek okulu beslenme bölümü, veteriner hekim

Kombinalar, kesimhaneler, parçalama ve bağırsak işleme tesisleri

Veteriner hekim

Margarin, bitkisel yağ ve zeytinyağı üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda bölümü), kimya mühendisi, kimyager

Maya, fermente ve salamura ürünler üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, biyolog, kimya mühendisi, kimyager

Meyve ve sebze işleyen iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi,  kimya mühendisi, kimyager

Özel beslenme amaçlı gıda üreten iş yerleri

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü), kimya mühendisi, kimyager

Siyah çay, bitki ve meyve çayları üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager

Su ürünleri işleyen iş yerleri ile balık hâlleri ve toptan balık satışı yapan yerler

Su ürünleri mühendisi, su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendisi, gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda ve su ürünleri), veteriner hekim

Süt ve süt ürünleri işleyen iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan iş yerleri veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

Veteriner hekim, gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü)

Şeker ve şekerleme ürünleri üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü), kimya mühendisi, kimyager

Takviye edici gıda üreten iş yerleri

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda bölümü), kimya mühendisi, kimyager

Toz karışımlı gıda üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü), kimya mühendisi, kimyager

Un, irmik, bulgur, pirinç, makarna, bisküvi üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager

Yumurta işleyen, depolayan veya ambalajlayan işyerleri (30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, veteriner hekim, kimyager, kimya mühendisi

Yukarıda sayılan gıda iş kollarının dışında, 30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran gıda iş yerleri

İşin nevine göre gıda mühendisi, veteriner hekim, su ürünleri mühendisi, ziraat mühendisi, kimyager, kimya mühendisi


B. Yem İşletmeleri

İşletmeler

Meslek Unvanları

Hayvan beslemede kullanılan biyoproteinler gibi belirli bazı ürünleri üreten işletmeler

Ziraat mühendisi (zootekni), veteriner hekim, kimyager, kimya mühendisi, biyolog

Hayvansal yan ürün kullanarak pet hayvan yemi üreten işletmeler

Veteriner hekim, ziraat mühendisi (zootekni)

Hayvansal yan ürünleri işleyen tesisler

Veteriner hekim

Onaya tâbi karma yem işletmeleri

Ziraat mühendisi  (zootekni), veteriner hekim, su ürünleri mühendisi, su ürünleri ve balıkçılık teknolojileri mühendisi (balık yemi üreten işletmeler)

Yem katkı maddesi ve premiks üreten işletmeler

Ziraat mühendisi (zootekni), veteriner hekim, kimyager, kimya mühendisi

 EK - 5

 

  

İL KATSAYILARI

  

  

  

  

  

  

 

İL ADI

KATSAYI

 

İL ADI

KATSAYI

 

Adana

1.1

 

Konya

1.0

 

Adıyaman

0.9

 

Kütahya

0.9

 

Afyonkarahisar

0.9

 

Malatya

1.0

 

Ağrı

0.8

 

Manisa

1.1

 

Amasya

1.0

 

Kahramanmaraş

0.9

 

Ankara

1.0

 

Mardin

0.8

 

Antalya

1.1

 

Muğla

1.1

 

Artvin

0.8

 

Muş

0.8

 

Aydın

1.0

 

Nevşehir

0.9

 

Balıkesir

1.0

 

Niğde

0.9

 

Bilecik

0.9

 

Ordu

0.9

 

Bingöl

0.8

 

Rize

0.9

 

Bitlis

0.8

 

Sakarya

1.0

 

Bolu

0.9

 

Samsun

1.0

 

Burdur

1.0

 

Siirt

0.8

 

Bursa

1.1

 

Sinop

0.9

 

Çanakkale

1.0

 

Sivas

0.9

 

Çankırı

0.9

 

Tekirdağ

1.0

 

Çorum

0.9

 

Tokat

1.0

 

Denizli

1.0

 

Trabzon

0.9

 

Diyarbakır

0.9

 

Tunceli

0.8

 

Edirne

1.0

 

Şanlıurfa

1.0

 

Elazığ

0.9

 

Uşak

1.0

 

Erzincan

0.9

 

Van

0.8

 

Erzurum

0.9

 

Yozgat

0.9

 

Eskişehir

1.0

 

Zonguldak

0.9

 

Gaziantep

1.0

 

Aksaray

0.9

 

Giresun

0.9

 

Bayburt

0.8

 

Gümüşhane

0.8

 

Karaman

0.9

 

Hakkari

0.8

 

Kırıkkale

0.9

 

Hatay

1.1

 

Batman

0.8

 

Isparta

1.0

 

Şırnak

0.8

 

Mersin

1.1

 

Bartın

0.9

 

İstanbul

1.1

 

Ardahan

0.8

 

İzmir

1.1

 

Iğdır

0.8

 

Kars

0.8

 

Yalova

1.1

 

Kastamonu

0.8

 

Karabük

0.9

 

Kayseri

1.0

 

Kilis

0.9

 

Kırklareli

1.0

 

Osmaniye

1.0

 

Kırşehir

0.9

 

Düzce

1.0

 

Kocaeli

1.0

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT:

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Serbest Ziraat Mühendisliği Hizmetleri 2011 Yılı Asgari Ücret Tarifesi hesaplamaları:

-Ziraat Mühendisliği Hizmetleri için, "Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Rayiçleri", 12 Kasım 2010 gün ve 27757 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde     % 7.7 olarak belirlenen "Yeniden Değerleme Oranı", "TMMOB 2010 Yılı Bilirkişilik-Eksperlik-Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Yönetmeliği", 1 Nisan 2010 gün ve 27539 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan  "Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2010 Yılı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ"e göre yapılmıştır.

-Su Ürünleri ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendislik Hizmetleri ile Tütün Teknolojisi Mühendislik Hizmetleri için ise, ilgili öğretim üyeleri ile uzman görüşleri alınarak yapılmıştır.

Okunma Sayısı: 9311

Tüm Duyurular »

Google Windows Live Yahoo! MyWeb Del.icio.us Technorati Digg Facebook Twitter Sık Kullanılanlar e-Posta Gönder RSS Haber Kaynağı

ADANA ·  ANTALYA ·  AYDIN ·  BALIKESİR ·  BURSA ·  ÇANAKKALE ·  DENİZLİ ·  DİYARBAKIR ·  ERZURUM ·  ESKİŞEHİR ·  GAZİANTEP ·  HATAY ·  İSTANBUL ·  İZMİR
KAYSERİ ·  KAHRAMANMARAŞ ·  KONYA ·  MANİSA ·  MERSİN ·  MUĞLA ·  RİZE ·  SAMSUN ·  ŞANLIURFA ·  TEKİRDAĞ ·  TRABZON ·  VAN

COPYRIGHT © 2004-2018 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
KARANFİL SK. 28/18 06640 KIZILAY / ANKARA
TEL: 444 1 966   FAKS: (+90) 312 418 51 98   e-POSTA: zmo@zmo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.