ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR ABOUT US
HIZLI ERİŞİM

19 Temmuz 2018 Perşembe  

                             »Adana   »Antalya   »Aydın   »Balıkesir   »Bursa   »Çanakkale   »Denizli   »Diyarbakır   »Erzurum   »Eskişehir   »Gaziantep   »Hatay   »İstanbul   »İzmir  
                             »Kayseri   »Kahramanmaraş   »Konya   »Malatya   »Manisa   »Mersin   »Muğla   »Rize   »Samsun   »Şanlıurfa   »Tekirdağ   »Trabzon   »Van        »İL TEMSİLCİLİKLERİ  

     Başkanın Mesajı

 

     Genel Kategoriler

 

     Özlük Çalışmaları

 

     Anlaşmalı Kurumlar

 

     Konular

 
 
ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ
ÜYELİK İŞLEMLERİ
2017 YILI KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİ LİSTESİ
YETKİ BELGESİ ALAN ÜYELERİMİZ
 

—S. S. Sorular

»GENEL

»ÜYELİK İŞLEMLERİ

 

—Bilgi Edinme

Kendi adınıza
(Bireysel / Gerçek Kişilik)
Bilgi Edinme Başvurusu

Kurumunuz adına
(Tüzel Kişilik)
Bilgi Edinme Başvurusu

 BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASI İLE DEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

    Yayına Giriş Tarihi: 09.08.2017  Güncellenme Zamanı: 09.08.2017 17:57:32  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASI İLE DEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bakanlıkça onaylı bitki koruma ürünlerinin toptan veya perakende olarak satılması ve depolanması ile bu ürünleri toptan ve perakende satacak ve depolayacakların uyması gereken esasları belirlemektir.

    Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bakanlıkça onaylı bitki koruma ürünlerinin toptan veya perakende olarak satışında ve depolamasında kimlerin yetkili olduğu, bu işi yapacakların görev, yetki ve sorumlulukları, toptan veya perakende satış yerlerinin özellikleri, bu yerlerin açılması, işletilmesi, nakli, devri ve kapanması ile bitki koruma ürünlerini toptan ve perakende satacak ve depolayacakların uyması gereken usül ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 18 inci, 19 uncu, 31 inci, 32 nci, 39 uncu, 41 inci, 42 nci ve 43 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Askıya alma: Bu Yönetmelik kapsamında verilen izin belgesinin belirli bir süre ile geçersiz sayılması,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Bayi: Bitki koruma ürünlerini perakende satan izin belgesi sahibi gerçek kişileri,

ç) Bitki koruma ürünü: Kullanıcıya farklı formlarda sunulan, bitki ve bitkisel ürünleri zararlı organizmalara karşı koruyan veya bu organizmaların etkilerini önleyen, bitki besleme amaçlı olanlar dışında bitki gelişimini etkileyen, koruyuculara ilişkin özel bir düzenleme kapsamında bulunmayan, ancak bitkisel ürünleri koruyucu olarak kullanılan, bitki ve bitki kısımlarının istenmeyen gelişmelerini kontrol eden veya önleyen, istenmeyen bitkileri yok eden, bir veya daha fazla aktif madde veya maddeleri içeren, sinerji yaratan veya güvenilirliği artıran maddeler gibi bileşenleri içeren preparatları,

d) Bitki koruma ürünleri takip sistemi (BTS): Bitki koruma ürünlerinin üretim veya ithalattan başlayarak toptancı, bayi ve son kullanıcıya kadar geçen tüm aşamalarının kayıt altına alınarak bitki koruma ürünlerinin takibini sağlamak üzere Bakanlık tarafından yürütülen sistemi,

e) Genel müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

f) İl müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerini,

g) İlçe müdürlüğü: İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerini,

ğ) Kanun: 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununu,

h) Kontrol görevlisi: Bitki koruma ürünü bayi veya toptancıları ile bu ürünlerin satış yerleri ve depolarını kontrolle görevlendirilmiş kişiyi,

ı) Perakende satış: Bitki koruma ürünlerinin, tüketicinin ihtiyaçları oranında yapılan satış şeklini,

i) Piyasaya arz: Sevkiyatı takiben depolama veya imha dışında kalan, ücret karşılığı veya ücretsiz yapılan her türlü işlemi,

j)Toptancı: Bitki koruma ürünlerini, toplu olarak ve büyük miktarlarda yalnızca Bitki Koruma Ürünü Bayilik İzin Belgesi sahiplerine satışını yapan izin belgesi sahibi gerçek kişileri,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Piyasaya Arz İle İlgili Hükümler

Bitki koruma ürünlerinin piyasaya arzı ve satışı

MADDE 5 – (1) Bakanlıkça ruhsatlandırılmamış bitki koruma ürünlerinin ülke sınırları içerisinde piyasaya arzı ve satışı yasaktır.

(2) Bitki koruma ürünleri Bakanlık tarafından izin verilen satış yerlerinde satılır ve Bakanlık tarafından izin verilen yerlerde depolanır.

(3) Sadece bir coğrafi bölgede yetiştirilen ürünlerde veya sadece bir coğrafi bölgede sorun olan etmenlere karşı ruhsatlandırılmış bitki koruma ürünlerinin diğer bölgelerde satışı yapılamaz.

    Bitki koruma ürünleri satış yetkisi

MADDE 6-(1) Bitki koruma ürünlerinin toptan ve perakende satışları, bitki koruma ürünleri bayi izin belgesi veya bitki koruma ürünleri toptancı izin belgesi sahibi gerçek kişiler tarafından yapılır.

(2) Bakanlıktan bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almayan kişiler bitki koruma ürünü satışı yapamazlar.

(3) Bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi alarak bitki koruma ürünü satışı yapan kişiler, Bakanlıkça uygun görülmüş ve kayıt altına alınmış satış yerleri dışında bitki koruma ürünlerini gezici olarak satamazlar.

         İnternetten satış yasağı

MADDE 7 – (1) Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış olan bitki koruma ürünlerinin internet veya başka herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamaz.

(2) Bitki koruma ürünü bayi veya toptancıları ile üretici veya dağıtıcıları adına,bitki koruma ürünlerinin satışının yapılması amacıyla internet sitesi açılamaz.

 Bitki koruma ürünü bayilerinde bulundurulması mecburi olan ürünler

MADDE 8 – (1) Bitki koruma ürünlerinin perakende satışını yapmak için yetkilendirilmiş bayiler, mevsiminde bölgeleri için gerekli bitki koruma ürünlerini yeterli miktarda bulundurmak zorundadır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Satış Yerleri, Depo ve Bölümlerin Genel Özellikleri

 

Perakende satış yerlerinde aranan şartlar

MADDE 9– (1) Bitki koruma ürünlerinin perakende satışının yapılacağı yerlerde aşağıdaki özellikleraranır.

a) Satış yerleri, bodrum, asma katları, varsa merdiven boşlukları, merdiven altı kısımları, kolonları, ara duvarları, lavabo ve tuvalet alanı, muhafazalı oda hariç olmak üzere en az yirmi metrekare büyüklüğünde olmalıdır.

b) Satış yerlerinin, tabanı su geçirmeyen, kolayca temizlenebilen özellikte olmalıdır.

c) Satış yerleri, nem, yağmur ve güneşin etkilerinden korunmuş özellikte olmalıdır.

ç) Satış yerlerinde ihtiyaca göre sıcaklık kontrolü, nem kontrolü ve kirli havayı değiştirmek veya zararlı kokuların giderilmesi için alan büyüklüğü dikkate alınarak mekanik havalandırma düzeni bulundurulur.

d) Satış yerlerinde, yeterli oranda yangın söndürme cihazı bulundurulur.

e) Satış yerlerinde, el ve yüz yıkanabilecek  sıcak ve soğuk su sağlayan fotoselli, pedallı veya elle kullanılmayan musluğun yer aldığı lavabo bulundurulur. Burada sıvı sabun, kurutma cihazı veya kağıt havlu bulunur.

f) Satış yerlerinde, yeterli oranda yangın söndürme cihazı bulundurulur.

g) Satış yerlerinde, bitki koruma ürünlerini muhafazaya elverişli, yeterli miktarda raf içeren kapalı dolap, kapalı bölme veya vitrin bulundurulur.

ğ)Satış yerleri, apartman katlarında, çevresine zarar verebilecek ev ve işyerleri arasında olamaz.

h) Bitki koruma ürünleri, insektisit, fungusit, herbisit vb. gruplarına göre ayrı ayrı bölmelerde kapalı dolaplarda muhafaza edilerek satışa sunulur. Bölmeler üzerine bitki koruma ürünü gruplarının ismi yazılır.

ı) Bayiler her ne suretle olursa olsun insan ve hayvan ilaçları ile gıdalarını satamazlar ve bitki koruma ürünleri ile bir arada bulunduramazlar.

i) Satış yerlerinde yed-i emine alınacak bitki koruma ürünleri için en az on metrekare alana sahip, tabanı su geçirmeyen, kolayca temizlenebilen özellikte, nem, yağmur ve güneşin etkilerinden korunmuş yeterli miktarda raf veya kapalı bölmenin yer aldığı ayrı bir bölme bulundurulur.

j) Bitki Korum Ürünleri Bayi İzin Belgesi, satış yerinde herkesin görebileceği şekilde asılı tutulur.

k) Bayiler, bitki koruma ürünleri için belirlenen en az 20 metrekarelik alanda, bitki koruma ürünleri dışında herhangi bir ürün bulunduramazlar.

          Toptan satış yerlerinde aranan şartlar

MADDE 10 – (1) Bitki koruma ürünlerinin toptan satışının yapılacağı yerlerde aşağıdaki özellikleraranır.

a) Toptan satış yerlerinin, tabanı su geçirmeyen, kolayca temizlenebilen özellikte olmalıdır.

b) Toptan satış yerleri, nem, yağmur ve güneşin etkilerinden korunmuş özellikte olmalıdır.

c) Bitki koruma ürünlerinin olumsuz etkilerine maruz kalınmaması için toptan satış yerlerinde muhafazalı bir oda bulundurulur.

ç) Toptan satış yerlerinde ihtiyaca göre sıcaklık kontrolü, nem kontrolü ve kirli havayı değiştirmek veya zararlı kokuların giderilmesi için alan büyüklüğü dikkate alınarak mekanik ve/veya doğal havalandırma düzeni bulundurulur.

d) Toptan satış yerlerinde, yeterli oranda yangın söndürme cihazı bulundurulur.

e) Toptan satış yerlerinde, el ve yüz yıkanabilecek  sıcak ve soğuk su sağlayan fotoselli, pedallı veya elle kullanılmayan musluğun yer aldığı lavabo bulundurulur. Burada sıvı sabun, kurutma cihazı veya kağıt havlu bulunur.

f) Toptan satış yerlerinde, yeterli oranda yangın söndürme cihazı bulundurulur.

g) Toptan satış yerlerinde, bitki koruma ürünlerini muhafazaya elverişli, yeterli miktarda rafdolap, kapalı bölme bulundurulur.

ğ) Toptan satış yerleri, apartman katlarında, çevresine zarar verebilecek ev ve işyerleri arasında olamaz.

h) Bitki koruma ürünleri, insektisit, fungusit, herbisit vb. gruplarına göre ayrı ayrı bölümlerde muhafaza edilerek satışa sunulur. Bölümler üzerine bitki koruma ürünü gruplarının ismi yazılır.

ı) Bitki koruma ürünleri toptancıları, toptansatış yerlerindeher ne suretle olursa olsun insan ve hayvan ilaçları ile gıdalarını satamazlar ve bitki koruma ürünleri ile bir arada bulunduramazlar.

i) Satış yerlerinde yed-i emine alınacak bitki koruma ürünleri için en az yirmi metrekare alana sahip, tabanı su geçirmeyen, kolayca temizlenebilen özellikte, nem, yağmur ve güneşin etkilerinden korunmuş ayrı bir bölme bulundurulur.

j) Toptan satış yeri dışında, o yerin bitki koruma ürünü toptancısı olduğunu belirten bir levha bulundurulur.

k) Toptan satış yerinde, temizlikte kullanılan suların tahliyesi için, atık su deposu veya kanalizasyona irtibatlı bir kanal bulundurulur.

l) Bitki Korum Ürünleri Toptancı İzin Belgesi, satış yerinde herkesin görebileceği şekilde asılı tutulur.

Depolarda aranan şartlar

MADDE 11 – (1) Bitki koruma ürünlerinin depolanacağı yerlerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Depo yeri, tüm belediye hizmetlerinin ulaşabildiği, su baskınlarının olmayacağı yerlerde, yangına karşı korunmuş, bitki koruma ürünü yükleme ve boşaltmaya uygun, trafiğe engel teşkil etmeyecek şekilde hakim rüzgarlara ters yönde kurulur.

b) Depo zemini, yağmur ve sel sularının depo içine girmeyecek şekilde toprak yüzeyinden yüksek ve tabanı en az yirmi metrekare alanında beton, kalebodur, parke gibi uygun malzeme ile kaplanmış, kolay temizlenebilen, sürekli kuru tutulabilen nitelikte olmalıdır. Temizlikte kullanılan suların tahliyesini sağlayan atık su deposu veya kanalizasyona irtibatlı bir kanal bulundurulur.

c) Depo tavanı ve duvarları, sıcak ve soğuğu geçirmeyen, su ve nemi çekmeyen malzemelerden yapılır.

ç) Pencereler, güneş ışınlarının doğrudan ilaçlar üzerine gelmesine engel olacak şekilde yapılmış veya camlar içten kalınca yağlı boya ile boyanmış, pencerelerin dış kısmında ise kafes teli veya kapak bulundurulur.

d) Kapılar, bitki koruma ürünlerinin depoya taşınmasına uygun büyüklükte, dayanıklı ve sağlam olmalıdır.

e) Raflar, radyatörlerden ve pencere önlerinden, her türlü ısı kaynaklarından uzak olarak yerleştirilir, çelik veya sağlam ahşap iskeletli, yeterli miktarda ve bitki koruma ürünlerinin ambalaj büyüklüklerine uygun ölçülerde olur.

f) Depoda, yeteri kadar sıcak ve soğuk su sağlayan fotoselli, pedallı veya elle kullanılmayan musluğun yer aldığı lavabo, musluk ve temizlik malzemesi, sıcaklık kontrolü için ısı ölçer alet bulundurulur. Isının 5-35 °C arasında olması sağlanır.

g) Depo, yeterli kapasitede havalandırma, yangın söndürme cihazına sahip ve elektrik tesisatı yönünden yangına karşı korunma tedbirleri alınır.

ğ) Depoda çalıştırılan işçi ve görevliler, bitki koruma ürünlerinin zehirlilikleri, korunma tedbirleri ile zehirlenme belirtileri hakkında bilgilendirilir.

h) Depoda, mevcut bitki koruma ürünleri ile girişi ve çıkışı yapılan bitki koruma ürünlerinin miktar ve imal tarihlerinin kaydedildiği bir defter ve deponun kapılarının dış kısımları üzerinde "Bitki Koruma Ürünü Deposudur" yazısı bulunan levhalar yerleştirilir.

ı) Depoda, döküntü, akıntı ve sızıntı yapan ambalajlar bulundurulmaz.

i) Depoda sadece bitki koruma ürünleri muhafaza edilir.

(2) Bitki koruma ürünleri; etkili madde guruplarına, formülasyon şekillerine, kullanım yerlerine ve ambalaj, cins, şekil ve büyüklüklerine göre tasnif edilir. Son kullanma tarihi en yakın olan ürünler, depodan ilk önce çıkarılabilecek şekilde yerleştirilir.

(3) Sıvı formülasyonlu bitki koruma ürünleri; raflarda istif edilmeli, raflarda istifin mümkün olmadığı durumlarda zemin üzerine ızgaralar yerleştirilerek, ızgaralar üzerine istifin altında kalan ambalajların delinmesine, kırılmasına veya yırtılmasına yol açmayacak şekilde, usulüne uygun olarak yerleştirilir.

(4) Islanabilir toz formülasyonlu bitki koruma ürünleri; fiber, sac veya kontrplak fıçı ambalajların dışında jüt, polietilen kâğıt, torba ve benzeri ambalajlarına konulduğunda en alttaki ambalaja yüzelli kilogramdan fazla ağırlık yüklenmeyecek şekilde istiflenilir.

(5) Toz formülasyonlu bitki koruma ürünleri raflarda istif edilir. Raflarda istifin mümkün olmadığı durumlarda zemin üzerine yerleştirilen ızgaralar üzerine duvardan yirmi santimetre, tavandan en az elli santimetre mesafe boşluk bırakılacak şekilde yerleştirilir.

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bitki Koruma Ürünü Satışı Yapmaya Yetkili Kişilerle İlgili Hükümler

 Bayi veya toptancı izin belgesi almak için başvuru yapabilecek kişiler

 MADDE 12- (1) Türk vatandaşı olmak koşulu ile aşağıda belirtilen kişiler, bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almak için Bakanlığa müracaatta bulunabilir.

a) Ziraat mühendisleri,

b) Eczacılar,

c) Kimya mühendisi/kimyagerler,

ç) Bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyenleri,

(2) Birinci fıkrada belirtilen unvanları yurtdışında almış olanların, eşdeğerliliklerinin belgelendirilmesi ve yetkili idarelerce onaylanması zorunludur.

  

BEŞİNCİ BÖLÜM
Bitki Koruma Ürünleri Satış Yetkisi ve Depo İzni Verilmesi ile İlgili Hükümler

    Bayi veya toptancı izin belgesinin verilmesi

       MADDE 13–(1) Bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almak isteyen kişiler aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte bir dilekçe ile bayi veya toptancılık yapacakları ildeki il müdürlüğüne müracaat ederler.

a) Bayi veya toptancının açık adresi, telefon ve e-mail adresi,

b) İnşaat planı, mevcut bir binadan istifade edilecekse esas bina ve tadilat planları,

c) Yerleşim planının gösteren krokiler, kullanım alan bilgileri, su ve havalandırma sisteminin özelliklerini gösteren plan ve krokiler,

ç) İlgili birimden alınmış bitki koruma ürünü şatış faaliyetini içeren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının onaylı sureti,

d) Yapı kullanma izin belgesi,

e) Bitki koruma ürünleri bayi izin belgesi almak isteyenler için EK-1 de yer alan noterlikçe resen düzenlenmiş "Bitki Koruma Ürünleri Bayi Başvuru Taahhütnamesi", bitki koruma ürünleri toptancı izin belgesi almak isteyenler için EK-2 de yer alan noterlikçe resen düzenlenmiş "Bitki Koruma Ürünleri Toptancı Başvuru Taahhütnamesi"

f) Bayi veya toptancıda görevlendirilecek olan çalışanlar ve görevleri hakkında bilgi,

g) Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ünvanlardan birine sahip olduğunu gösteren diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,

ğ) T.C. Kimlik fotokopisi,

h) Ticaret sicil kaydı,

ı) Vergi Levhası,

i) 15 inci maddede belirtilen sınavda başarılı olduğuna ilişkin belge,

j) Son altı aylık sürede çekilmiş iki adet fotoğraf,

k) İmza sirküleri,

l) Bitki koruma ürünlerinin satışını yapmasına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık probleminin olmadığına dair sağlık raporu.

m) Tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst birlikleri ile üretici birliklerinde görevli olup bayilik belgesi almak isteyen kişiler için bu konuda görevlendirildiklerine dair birimden alınmış görevlendirme yazısı.,

(2) İllerin tarım potansiyeli, üretici sayısı ve mevcut bayi sayısının değerlendirilmesi sonucunda il ve ilçe için her yılın Ocak ayında İl Müdürlüğünce belirlenecek toplam bayi ve toptancı sayısı miktarı dikkate alınarak yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin uygun bulunması halinde, bayi veya toptancılık faaliyeti için müracaatta belirtilen adreste il müdürlüğünce incelemeler yapılır ve yerinde yapılan bu incelemeler sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine göre durumu uygun bulunan kişilere kontrol yapılan adres için Genel Müdürlükçe oluşturulan web tabanlı program kullanılarak faaliyet konusuna göre Ek-3`de yer alan Bitki Koruma Ürünleri Bayi İzin Belgesi veya Ek-4`de yer alan Bitki Koruma Ürünleri Toptancı İzin Belgesi il müdürlüğünce iki nüsha olarak düzenlenir.

(3) İl müdürlüğünce onaylanan belgelerin birinci nüshası ilgiliye verilir, ikinci nüshası il müdürlüğünce muhafaza edilir.

           Depo izin belgesinin verilmesi

       MADDE 14 –(1) Bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi sahibi kişiye ait Bakanlıkça uygun görülmüş kayıtlı adreste yer alan satış yerleri ile Bakanlıktan bitki koruma ürünleri üretim izni almış olan tesislerin içinde bulunan Bakanlıkça uygun görülmüş mamül madde depoları dışında bitki koruma ürünlerinin depolanacağı yerler için Bakanlıktan Bitki Koruma Ürünleri Depo İzin Belgesi alınması zorunludur.
(2) Depo izin belgesi almak isteyen bitki koruma ürünleri bayi veya toptancıları ile bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmalar veya distribütör firmalar aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte bir dilekçe ile bitki koruma ürünlerinin depolanacağı adresin bulunduğu ildeki il müdürlüğüne müracaat ederler.

a) Başvuru yapan bayi, toptancının bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firma veya distribütör firma açık adresi, telefon ve e-mail adresi,

b) İnşaat planı (mevcut bir binadan istifade edilecekse esas bina ve tadilat planları),

c) Yerleşim planının gösteren krokiler, kullanım alan bilgileri, su ve havalandırma sisteminin özelliklerini gösteren plan ve krokiler,

ç) İlgili birimden alınmış bitki koruma ürünü depolanmasını içeren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının onaylı sureti,

d) Yapı kullanma izin belgesi,

e) Sorumlu kişilerin isimleri görevleri ve iletişim bilgileri,

f) Depolanacak bitki koruma ürünleri ile ilgili bilgi,

g) Deponun kiralık olması durumunda kira sözleşmesinin onaylı sureti,

(3) Yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin uygun bulunması halinde, belirtilen adreste il müdürlüğünce incelemeler yapılır ve yerinde yapılan bu incelemeler sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine göre durumu uygun bulunan adres için Genel Müdürlükçe oluşturulan web tabanlı program kullanılarak EK-5`te yer alan Bitki Koruma Ürünleri Depo İzin Belgesi il müdürlüğünce iki nüsha olarak düzenlenir.

(4) İl müdürlüğünce onaylanan belgelerin birinci nüshası ilgiliye verilir, diğer nüshası ise il müdürlüğünce muhafaza edilir.

  

ALTINCI BÖLÜM

Sınav ile İlgili Hükümler

             Sınav

             MADDE 15 – (1) Bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almak isteyen kişiler için Bakanlıkça veya Bakanlığın uygun gördüğü kurumlarca merkezi sınav yapılır.

             (2) Sınav takvimi ve sınavın uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlık tarafından, sınav tarihinden en az üç ay önce ilan edilir.

             (3) Yapılan sınav sonucunda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.  

            (4) Yapılan sınavda başarılı olanlara EK-6 da yer alan Sınav Başarı Belgesi verilir.

            (5) Bakanlıkça yapılan sınavda başarılı olan kişiler için yeniden sınava girme şartı aranmaz.

  Sınav konuları

MADDE 16– (1) Bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almak isteyen bu yönetmeliğin 12ncimaddesinin birinci fıkrasında belirtilen kişiler için yapılacak sınav aşağıdaki konuları içerir.

a)  Bitki koruma ürünleri hakkında mevzuat,

b)  Bitki koruma ürünlerinin çevreye ve insan sağlığına etkileri ve korunma yolları,

c) Bitki koruma ürünlerinin uygulamaya hazırlanması, formülasyon şekilleri ve karışabilirlikleri,

ç) Tarım ürünlerinde bitki koruma ürünlerinin kalıntı sebepleri ve kalıntının önlenmesi,

d) Bitki koruma ürünlerinde direnç ve yönetimi,

e) Bitki koruma ürünlerinin satışında karekod, kayıt ve izleme uygulamaları,

f) Bitki hastalık ve zararlıları ile yabancı otlar ve bunlara karşı uygulanabilecek mücadele metodları,

g)Toksikoloji ve ekotoksikoloji,

ğ) Entegre zararlı yönetimi, entegre ürün yönetimi ve organik tarım,

h) Zirai mücadele ve entegre mücadele teknik talimatları,

ı) Temel fitopatoloji, entomoloji, herboloji ve nematoloji,

i) Mücadele metotları,

j) Mesleki diğer konular.

 YEDİNCİ BÖLÜM

Yetki ve Sorumluluklar 

Bayilerin yetki ve sorumlulukları

MADDE 17 – (1) Bayiler aşağıdaki hususlardan sorumludurlar.

a) Bitki koruma ürünleri perakende satışlarının, izin belgesi sahibi kişiler nezaretinde yapılması esastır.

b) Bayiler, Bakanlıkça onayı bulunmayan, sahte ve kaçak bitki koruma ürünleri ile etiketsiz ve kullanma süresi geçmiş bitki koruma ürünlerini bulunduramaz ve satamazlar.

c) Bayiler, bitki koruma ürünlerini Bakanlık teknik talimatlarında, reçetesinde ve etiketinde belirtilen uygulama esas ve konular dışında tavsiye edemezler.

ç) Bayiler, il müdürlüğünce uygun görülmeden faaliyetlerine ara veremezler ve faaliyetlerini durduramazlar.

d) Bayiler, sayfaları il müdürlüğünce numaralanmış ve mühürlenmiş kontrol defteri bulundurmak zorundadırlar.

e) Bayiler, kükürt ve göztaşı dahil bitki koruma ürünlerinin orijinal ambalajlarını bozamaz ve açık olarak satamazlar.

f) Bayiler, Bakanlıkça yed-i emine alınan bitki koruma ürünlerini ikinci bir emre kadar uygun depolama şartlarında muhafaza ederler.

g) Bayiler, bitki koruma ürünlerini gezici olarak işyerleri ve depoları dışında bulunduramaz ve satamazlar.

ğ) Bayiler, bitki koruma ürünlerinin etiketleri üzerinde sürşarj etiketi dışında herhangi bir değişiklik yapamazlar. Bakanlıkça ülke ihtiyaçları, piyasa koşulları, kamu yararı ve hizmetin gerekleri dikkate alınarak gerektiğinde belirlenen satış fiyatlarının üzerinde bitki koruma ürünü satamazlar.

h) Bayiler, Bakanlıktan izin almış bayi, toptancı ve firmaların bitki koruma ürünlerini satın alırlar.

ı) Fümigantlar, yalnız fümigasyon operatör belgesi olanlara satılır. Bayiler, sattıkları fümigantların miktarlarını en geç on gün içerisinde bulundukları yerin il müdürlüğüne bildirirler.

i) Bayiler, il müdürlüğü tamim ve emirlerini, iş yerlerinde saklar ve gereğini yerine getirirler.

j) Bayiler, bitki koruma ürünü kapsamında olmayan, ancak bitki koruma ürünü gibi, etiketinde bitki koruma ürününü çağrıştıracak ifadeler yer alan preparatlar ile bu preparatların tanıtımı için kullanılan afiş, broşür ve benzeri tanıtım materyallerini bulunduramazlar.

k) Bayiler bitki koruma ürünleri veri tabanı programı, bitki koruma ürünleri takip programı, duyurular, yayımlar ve mevzuat gibi Bakanlık resmi yayınlarını takip edip güncel verilere erişerek Bakanlıkça yasaklanmış, askıya alınmış ve kullanımı kısıtlanmış bitki koruma ürünlerini satamazlar.

l) Bayiler, bitki koruma ürünlerini, reçetesiz veya Bakanlıkça belirlenen şartlar dışında satamazlar. Reçete ile satılan bitki koruma ürünlerinin kayıtları düzenli olarak tutulur. Reçeteler beş yıl süre ile saklanır.

m) Bayiler, kontrol görevlilerine; işyerlerini ve depolarını gezdirmek, bitki koruma ürünlerini, kontrol defterlerini göstermek ve istenilen bilgileri zamanında ve eksiksiz olarak temin etmek ve kontrol görevlilerinin isteyeceği çeşit ve miktarda bitki koruma ürünü numunesini vermek zorundadırlar.

n) Bayiler, mevsiminde bölgeleri için gerekli bitki koruma ürünlerini yeterli miktarda bulundurmaktan sorumludurlar.

o) Bayiler, yeri ve zamanı il müdürlüğünce belirlenen, yeni bilgilerin aktarılması için gerektiğinde düzenlenen kısa süreli eğitim veya bilgilendirme toplantılarına katılırlar.

ö) Bayiler, ilaçlamalarda kullanılan koruyucu araç ve gereçleri satışa hazır bulundurmaktan sorumludurlar.

p) Bayiler, çevre sağlığı ve güvenliği açısından satış yerlerinin ve depolarının adreslerini, ilgili itfaiye merkezine bildirmek zorundadırlar.

r) Bayiler, il müdürlüğü ile işbirliği içerisinde belirlenecek mesai saatlerine uymak zorundadırlar.

 

Toptancıların yetki ve sorumlulukları

MADDE 18– (1) Toptancılar aşağıdaki hususlardan sorumludurlar.

a) Toptancılar, doğrudan doğruya çiftçilere veya tüketiciye perakende olarak bitki koruma ürünü satamazlar.

b) Toptancılar, bitki koruma ürünü alıp satmaya yetkili olmayan yerlere bitki koruma ürünü satamazlar. Yalnız bitki koruma ürünleri bayilik izin belgesi alan bayilere bitki koruma ürünü satabilirler.

c) Toptancılar, Bakanlıkça onayı bulunmayan, sahte ve kaçak bitki koruma ürünleri ile etiketsiz ve kullanım süresi geçmiş bitki koruma ürünlerini bulunduramaz ve satamazlar.

ç) Toptancılar, il müdürlüğünce uygun görülmeden faaliyetlerine ara veremezler ve faaliyetlerini durduramazlar.

d) Toptancılar, sayfaları il müdürlüğünce numaralanmış ve mühürlenmiş bitki koruma ürünleri toptancı kontrol defteri bulundurmak zorundadırlar.

e) Toptancılar, kükürt ve göztaşı dahil bitki koruma ürünlerinin orijinal ambalajlarını bozamaz ve açık olarak satamazlar.

f) Toptancılar, Bakanlıkça yed-i emine alınan bitki koruma ürünlerini ikinci bir emre kadar uygun depolama şartlarında muhafaza ederler.

g) Toptancılar, bitki koruma ürünlerini işyerleri ve depoları dışında gezici olarak satamazlar.

ğ) Toptancılar, bitki koruma ürünlerinin etiketleri üzerinde sürşarj etiketi dışında herhangi bir değişiklik yapamaz ve Bakanlıkça ülke ihtiyaçları, piyasa koşulları, kamu yararı ve hizmetin gerekleri dikkate alınarak gerektiğinde belirlenen satış fiyatlarının üzerinde bitki koruma ürünü satamazlar.

h) Toptancılar, Bakanlıktan izin almış bayi, toptancı ve firmaların bitki koruma ürünlerini satın alırlar.

ı) Toptancılar, il müdürlüğü tamim ve emirlerini, iş yerlerinde saklar ve gereğini yerine getirirler.

i) Toptancılar, bitki koruma ürünü kapsamında olmayan, ancak bitki koruma ürünü gibi, etiketinde bitki koruma ürününü çağrıştıracak ifadeler yer alan preparatlar ile bu preparatların tanıtımı için kullanılan afiş, broşür ve benzeri tanıtım materyallerini bulunduramazlar.

j) Toptancılar, kontrol görevlilerine; işyerlerini ve depolarını gezdirmek, bitki koruma ürünlerini, kontrol defterlerini göstermek ve istenilen bilgileri zamanında ve eksiksiz olarak temin etmek ve kontrol görevlilerinin isteyeceği çeşit ve miktarda bitki koruma ürünü numunesini vermek zorundadırlar.

k) Toptancılar, yeri ve zamanı il müdürlüğünce belirlenen, yeni bilgilerin aktarılması için gerektiğinde düzenlenen kısa süreli eğitim veya bilgilendirme toplantılarına katılırlar.

l) Toptancılar, çevre sağlığı ve güvenliği açısından satış yerlerinin ve depolarının adreslerini, ilgili itfaiye merkezine bildirmek zorundadırlar.

  

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yer değişikliği, Ara verme ve Devir

 Bayinin veya toptancının yer değişikliği

MADDE 19– (1) Bayinin veya toptancının;

a) Bulunduğu il içerisinde bir başka adrese,

b) Bulunduğu ilden başka bir il`e,

taşınması durumunda, taşınılacak yerin adresini gösterir dilekçe ve Bakanlıkça daha önce verilmiş olan izin belgesi ile birlikte bayilik veya toptancılık faaliyetinin sonlandırılacağı il müdürlüğüne müracaat etmesi zorunludur.

(3) Birinci fıkrada belirtilen durumda, eski izin belgesi iptal edilir. Yeni adres bilgileri dikkate alınarak 13 üncü ve 14 üncü madde kapsamında il müdürlüğünce yeniden düzenlenen ve onaylanan izin belgesi bayi veya toptancıya verilir.

(2) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen durumda, izin belgesi Bakanlık tarafından oluşturulan bayi ve toptancıların kayıtlı olduğu web tabanlı kayıt programında nakil gerekçesi ve nakil yapılacak il adı belirtilerek faaliyetin yapıldığı il müdürlüğünce iptal edilir.

(4) Yer değişikliği talebinde bulunan bayi veya toptancılar faaliyette bulunacakları ilin il müdürlüğüne bu yönetmelik kapsamında istenen bilgi ve belgeler ile en geç 1 ay içerisinde müracaat etmesi zorunludur.

(5)Yer değişikliği talebinde bulunan bayi veya toptancılar, yer değişikliği işlemlerini dört ay içerisinde tamamlamamaları durumunda, izin belgeleri ikaza gerek kalmadan iptal edilmiş sayılır.

 Bayi ve toptancılıktan vazgeçme

MADDE 20– (1) İl müdürlüğüne dilekçe ile müracaat ederek bayi veya toptancılıktan vazgeçenlerin izin belgesi il müdürlüğünce iptal edilir.

 Bayilik veya toptancılığa ara verme

MADDE 21– (1) Bitki koruma ürünü bayi ve toptancı belgesine sahip kişiler, hastalık ve sair mazeretlere istinaden bitki koruma ürünü satışına ara vermek istemeleri durumunda, Bakanlıkça verilmiş olan bitki koruma ürünü bayi veya toptancı belgesi ile birlikte faaliyetlerine ara verme nedeni ve talep edilen süreyi gösteren bir dilekçe ile faaliyetlerine ara vermek için il müdürlüğüne müracaat etmek zorundadırlar.

(2) Bayi veya toptancıda herhangi bir bitki koruma ürünü satışının olmayacağının garanti altına alınması şartıyla il müdürlüğünce yapılacak değerlendirmeden sonra il müdürlüğünce belirlenen sürelerde Bayilik veya Toptancı izin belgesi askıya alınabilir.

(3) Bayi veya toptancının il müdürlüğünce belirlenmiş süre tamamlanmadan veya tamamlandıktan sonra faaliyetine devam etmek istemesi durumunda, bu yönetmelikte bayi veya toptan satış yerlerinde aranan şartlar yönüyle yapılacak kontrol sonucuna göre bitki koruma ürünü bayi veya toptancı belgesi iade edilir veya herhangi bir adres değişikliği halinde belge bu yönetmelik hükümleri dikkate alınarak yenilenir.

 Bayi veya toptancının devri ve ölüm

MADDE 22 – (1) Bitki koruma ürünleri toptan veya perakende satış yetkisine sahip bir kişiye ait Bakanlıkça uygun görülmüş adresteki satış yeri gerekli devir sözleşmesinin yapılması ve İl Müdürlüğünün bilgisi ve uygun görmesi halinde bu yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan Bitki koruma ürünleri toptan veya perakende satış yetkisine sahip başka bir kişiye devri yapılabilir.

(2) Bitki koruma ürünleri toptan veya perakende satış yetkisine sahip kişinin ölümü halinde belge sahibi kişinin kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu en geç bir ay içinde İl Müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar

(3) Kanuni mirasçıların, yetki belgesi sahibi kişinin faaliyetini devam ettirmek istemeleri durumunda yetki sahibi kişinin ölüm tarihinden başlamak üzere en fazla 1 yıl süre ile bu yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan bitki koruma ürünleri toptan veya perakende satış yetkisine sahip olabilecek bir kişiyi bünyelerinde çalıştırmak şartıyla bitki koruma ürünleri satışı yapabilirler. Bu durumda 1 yıl sonunda belge il müdürlüğünce iptal edilir.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Bayilik ve Toptancılıkla ilgili Hükümler

    Bitki koruma ürünleri takip sistemi

MADDE 23 – (1) Bayiler ve toptancılar tarafından bitki koruma ürünlerinin alışı, satışı, alındığı firma veya yetkili satış yerine veya mücbir sebep halinde yada bayi veya toptancının kapanması halinde diğer satış yerlerine iadesi, son kullanım tarihi geçmiş olan ya da bozulmuş olanların imhası işlemlerinde Bakanlık tarafından uygulamaya konulan bitki koruma ürünleri takip sisteminin kullanılması ve bu sisteme bildirim yapılması zorunludur.

(2) Bitki koruma ürünlerinin bitki koruma ürünleri takip sistemi üzerinden satış, mal iade, takas bildirimi yapıldığı alıcı ile bu bildirime dair bayi veya toptancı tarafından düzenlenen belgelerde belirtilen alıcının aynı olması zorunludur.

 Bayi ve toptancıların çalışma düzeni

MADDE 24 – (1) Bitki koruma ürünleri bayiler ve toptancıları ihtiyaç duyulması halinde il müdürlüğü ile işbirliği içerisinde ve bütün bayilerin uygun görmesi durumunda belirlenecek mesai saatlerine uymak zorundadırlar.

 Bayi ve toptancıların ve çalışanlarının çalışma kıyafeti

MADDE 25 – (1) Bitki koruma ürünü bayi veya toptancılarında görevli her çalışan çalışma esnasında beyaz önlük giymesi ve bu kıyafetlerin göğüs cebi üzerinde ad ve soyadı belirtilmesi zorunludur.

 Yetkili kişinin bayide bulunma zorunluluğu

MADDE 26 – (1) Bitki koruma ürünlerinin perakende satışının yapıldığı bayilerde izin belgesi sahibi kişilerin bilfiil bulunması gerekir.

(2) Bayide yapılacak satıştan kaynaklanacak her türlü yanlıştan izin belgesi sahibi kişi sorumludur.

(3) Hastalık ve sair mazeretlerle 24 saatten fazla süreyle bayiden ayrılmak zorunda kalan yetkili kişinin il veya ilçe müdürlüğüne bir yazıyla bilgi vermesi zorunludur. Ayrılış süresinin on beş güne kadar devam etmesi durumunda il veya ilçe müdürlüğünün bilgisi dahilinde işyerinin kapalı tutulması ve herhangi bir bitki koruma ürünü satışının yapılmaması gerekir.

 Bayi veya toptancılarda bulunması gereken bilgi ve belgeler

 MADDE 27 – (1) Bitki koruma ürünü bayi veya toptancılarında satışı yapılan ürünlerin kaydı bilgilere anında ulaşılabilecek şekilde tutulur. Bu kayıtlar denetimlerde istenilmesi hâlinde sunulmak üzere beş yıl süre ile saklanır.

(2) Bitki koruma ürünü bayi veya toptancılarında 1 inci sayfası beyaz, 2 nci sayfası sarı renkli olan 100 koçandan oluşan il müdürlüklerince EK-7 belirtilen örneğe göre bastırılmış ve her sayfası il müdürlüklerince onaylanmış olan Bitki Koruma Ürünü Bayi Kontrol Defteri veya EK-8 belirtilen örneğe göre bastırılmış Bitki Koruma Ürünü Toptancı Kontrol Defteri bulundurulur.

(3) Bitki koruma ürünü bayi veya toptancılarında,yetkili kişi ile bayi veya toptancıda çalışan kişilerle ilgili kişisel bilgiler ve bu kişilerin bu işte çalışmalarında herhangi bir sakınca olmadığına dair alınmış sağlık raporu ile her yıl en az bir kez yapılmış sağlık kontrolü bilgileri anında ulaşılabilecek şekilde tutulur. Bu bilgiler denetimlerde istenilmesi hâlinde sunulmak üzere beş yıl süre ile saklanır.

(4) Bitki koruma ürünü bayi veya toptancılarında Bakanlık tarafından yayımlanan tamimler, alınan kararlar ve ilgili mevzuat bulundurulur.

(5) Bitki koruma ürünü bayi veya toptancılarında, bitki koruma ürünlerinin kimden alındığını ve kime satışının yapıldığını gösteren fatura bilgileri ile iade edilen bitki koruma ürünlerine ait fatura vb. bilgi ve belgeler anında ulaşılabilecek şekilde tutulur.

    Bayi veya toptancı ismi, levhası ve vitrini

MADDE 28 – (1) Bitki koruma ürünlerinin perakende satışlarının yapıldığı bayilerin isimleri diğer bayi isimleri ile aynı olamaz.

(2) Bitki koruma ürünlerinin toptan veya perakende satış yerlerinde, satış yerinin görülebilir cephelerinden en az birine ve satış yeri olarak kullanılacak yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, bitki koruma ürünleri bayisinin veya toptancısının Bakanlık kayıtlarındaki adını gösterir ışıklı veya ışıksız levha veya yazı konulur.

(3) Bitki koruma ürünleri perakende satış yerlerinde satış yerinin dış cephesine, kolayca görülecek yükseklikte olmak kaydıyla özellikleri ve renkleri EK-9`da yer alan örneğe göre hazırlanmış "Bitki Koruma Ürünleri Bayisi" ışıklı levha konulur.

(4)Bitki koruma ürünlerinin toptan veya perakende satış yerlerinin ön vitrinlerine içi dolu herhangi bir bitki koruma ürünü ambalajı konulmaz.

 

ONUNCU BÖLÜM

Kontrol ve İdari Yaptırımlar

Kontrol 

MADDE 29 – (1) Bitki koruma ürünü satmaya yetkilendirilmiş bayi ve toptancıların kontrolü Genel Müdürlük veya il müdürlüğü veya ilçe müdürlüğünce yapılır.

(2) Tespit edilen eksiklikler kontrol defterine yazılır ve imzalanır.

(3) Sonraki kontrolde, önceki kontrollerde tespit edilerek kontrol defterine yazılan eksikliklerin giderilip giderilmediği öncelikle aranır.

(4) Yapılan kontrollerde bayi veya toptancının sağlık durumunda bu işi yapmasına engel teşkil edecek değişiklikler olduğunun görülmesi halinde yeni sağlık raporu istenir.

(5) Bitki koruma ürünlerinin satış yerleri ile ilgili yapılan kontroller sonucunda Ek-10`da yer alan formdaki bilgiler Genel Müdürlük tarafından oluşturulan web tabanlı programa her ayın sonunda bir kez olmak üzere il müdürlüklerince kayıt yapılır.

 Kontrol zamanı ve şekli

 MADDE30 – (1) Bitki koruma ürünü satmaya yetkilendirilmiş bayi ve toptancılar Genel Müdürlük veya il müdürlüğü veya ilçe müdürlüğünce yeterli sıklıkta ve gerekli görüldüğü hallerde yılda en az bir kez olmak üzere kontrol edilir.

(2) Bitki koruma ürünlerinin satış ve depolandığı yerlerin kontrolü bu yönetmelik hükümleri dikkate alınarak yapılır.

 Kontrollerde görevlendirilecek kişiler

MADDE 31 – (1) Bitki koruma ürünü satmaya yetkilendirilmiş bayi ve toptancıların kontrolü,  Genel Müdürlük tarafından EK-11`de yer alan Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Görevlisi kimlik kartı verilmiş en az iki kontrol görevlisi tarafından yapılır.

(2) Yapılan denetimler sonucunda yaptırım kararı verilmiş ürünlere ilişkin toplatma, satış durdurma, yediemine alma, ürünlerin üreticisine iadesi gibi iş ve işlemlerde il müdürünün veya ilçe müdürünün görevlendireceği teknik elemanlarda görev alabilir.

(3) Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Görevlisi kimlik kartı,Genel Müdürlük, İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüklerinde sadece bitki koruma ürünlerinin satışı ile ilgili kontrollerde görevli ziraat mühendisi, kimya mühendisi ve kimyager ünvanına sahip teknik personele verilir.

(4) Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Görevlisi kimlik kartı verilmiş kişilerin emekli olması, bitki koruma ürünlerinin satışı ile ilgili kontrollerden farklı bir alanda görevlendirilmesini içeren görev değişikliği durumlarında Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Görevlisi kimlik kartı Genel Müdürlükçe geri alınarak iptal edilir.

(5) Bakanlık tarafından gerekli görüldüğü zamanlarda, üçüncü fıkrada belirtilen ünvanlara sahip il müdürlüğü veya ilçe müdürlüğünde bitki koruma ürünlerinin satış yerlerinin kontrolünde görevlendirilecek personel için eğitim düzenlenir. Eğitim sonucunda eğitime katılan kişilere uygun görülmesi durumunda Genel Müdürlük tarafından EK-11`de yer alan Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Görevlisi kimlik kartı düzenlenir.

(6) Uygulamalarda birlikteliği sağlamak, faaliyetleri değerlendirmek amacıyla Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Görevlisi kimlik kartı verilmiş olan kişiler için Bakanlıkça gerekli görüldüğü zamanlarda eğitim, değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı düzenlenir.

 Kontrol görevlilerinin görev ve yetkileri

MADDE 32 – (1) Bitki koruma ürünleri kontrol görevlisinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Bitki koruma ürünlerinin satış yerlerinin kontrolünü yapmak, gerekli tutanak ve raporları hazırlamak ve ilgili birimlere sunmak.

b) Kontrol faaliyeti sırasında, ilgililerin cezai sorumluluk gerektiren faaliyetlerinin tespitini yapması halinde, ilgili mevzuat gereği gerekli işlemleri yaparak, durumu ilgili makamlara iletmek.

c) Görev alanına giren konularla ilgili inceleme, araştırma ve kontrol yapmak.

ç) Gerektiğinde kontrol edilecek olan ürünlerden numune almak.

d) Yürüttüğü kontrol görevi için gerekli gördüğü dosya ve belgelerin gizliliği saklı kalmak kaydıyla, denetim yaptığı kuruluş ve kişilerden istemek, bunları incelemek, bunların yetkili merciler tarafından onaylanmış örneklerini almak, kontrole konu olan diğer yerlerde inceleme ve araştırma yapmak.

e) Bitki koruma ürünlerini toptan veya perakende satan bayi veya toptancı ile bitki koruma ürünlerini piyasaya arz eden üretici veya dağıtıcının yapılan kontrol faaliyetini engellemesi durumunda, güvenlik güçlerinden yardım istemek ve onların nezaretinde gerekli kontrolleri yapmak.

f) Yapılacak kontrollerde işin özelliği ve risk durumuna göre gerekli gördüğü durumlarda, ilgili Genel Müdürlük veya il müdürlüğü onayıyla, refakat etmek üzere konusunda gerekli bilgi ve mesleki tecrübeye sahip kişileri davet etmek, bunların görüş ve önerilerinden yararlanmak.

g) Kontrolün her aşamasında risk değerlendirmesi yapmak suretiyle risk derecesine göre, gerekli işlemleri yapmak ve il müdürlüğünü bilgilendirmek.

 Kontrol görevlilerinin sorumlulukları

 MADDE 33 – (1) Bitki koruma ürünleri kontrol görevlisinin sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Bakanlık tarafından verilen Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Görevlisi Kimliğini, kontrolden önce kontrol yapılacak yerdeki kişilere ibraz etmek.

b) Bitki koruma ürünlerinin satış yerlerinin kontrolünü yaparken görevini ilgili mevzuata uygun ve tarafsız olarak yürütmek.

c) Yapılan kontrollerde elde ettiği her türlü bilgi ve belgeyi, denetim işlemleri sonuçlanıncaya ve bu sonuçların ilgililere yazılı olarak tebliğine kadar  gizli tutmak.

ç) Yapılan kontrollerde tespit edilen ve tutanak ya da rapor ile kayıt altına alınmış iş ve işlemleri takip etmek ve sonuçlandırmak.

 İdari yaptırımlar

 MADDE 34– (1) Genel Müdürlük veya il müdürlüğü veya ilçe müdürlüğünce yapılan kontrollerde;

a) 17 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde ve 27 ncı madde de belirtilen hususlara aykırı davrandığı tespit edilen bayiler, il müdürlüğünce yazılı olarak ikaz edilir. İkaz edilen hususun tekrarı halinde bayilere, Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen idari para cezası verilir.

b) 17 nci maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g),(ğ), (h), (ı), (i),(j)ve(k) bentlerinde belirtilen hususların herhangi birine aykırı davrandıkları tespit edilen bayilere, Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen idari para cezası verilir.

c) 17 nci maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde belirtilen hususa aykırı davrandığı tespit edilen bayilere, Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen idari para cezası verilir.

ç) 17 nci maddenin birinci fıkrasının (m) bendinde belirtilen hususa aykırı davrandığı tespit edilen bayilere ile 18 nci maddenin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen hususa aykırı davrandığı tespit edilen toptancılara, Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen idari para cezası verilir.

d) 18 inci maddenin birinci fıkrasının (a),(b),(c),(ç),(d),(e),(f),(g),(ğ),(h),(ı) ve (i) bentlerinde belirtilen hususların herhangi birine aykırı davrandıkları tespit edilen toptancılara, Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen idari para cezası verilir.

e) 17 nci maddenin birinci fıkrasının (n),(o),(ö) ve (p) bentlerinde belirtilen hususların herhangi birine aykırı davrandıkları tespit edilen bayiler ile 18 nci maddenin birinci fıkrasının (k) ve (l) bentlerinde belirtilen hususların herhangi birine aykırı davrandıkları tespit edilen toptancılar, il müdürlüğünce yazılı olarak ikaz edilir. İkaz edilen hususların düzeltilmesi için süre verilir. İkaz edilen hususların verilen süre sonunda düzeltilmemesi durumunda, bayi veya toptancının izin belgesi, il müdürlüğünce bir aydan az olmamak üzere ikaz edilen husus düzeltilinceye kadar askıya alınır.

f) Yönetmeliğin 9, 10, 11 ve 28 nci maddelerde belirtilen hususların herhangi birine aykırı davrandıkları tespit edilen bayi veya toptancılar, il müdürlüğünce yazılı olarak ikaz edilir. İkaz edilen hususların düzeltilmesi için süre verilir. İkaz edilen hususların verilen süre sonunda düzeltilmemesi durumunda, bayi veya toptancının izin belgesi, il müdürlüğünce bir aydan az olmamak üzere ikaz edilen husus düzeltilinceye kadar askıya alınır.

g) Yönetmeliğin 27ncı maddesinde belirtilen hususların herhangi birine aykırı davrandıkları tespit edilen bayi veya toptancılara, Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen idari para cezası verilir.

h) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi ile Yönetmeliğin 24 ve 25 inci maddelerinde belirtilen hususların herhangi birine aykırı davrandıkları tespit edilen bayi veya toptancılar, il müdürlüğünce yazılı olarak ikaz edilir. İkaz edilen hususun tekrarı halinde bayilere, Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen idari para cezası verilir.

ı) Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen hususların herhangi birine aykırı davrandıkları tespit edilen bayi veya toptancılara, Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen idari para cezası verilir.

i) Yönetmeliğin 7ncimaddesinde belirtilen hususlara aykırı davrandıkları tespit edilen kişilere Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen idari para cezası, bayi veya toptancılara ise Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen idari para cezası verilir.

j) Yapılan kontrollerde, kontrol görevlilerinin görevlerini yapmalarına engel olan, kontrol esnasında kontrol görevlilerinin yapacağı kontrolü sözlü veya fiili olarak yapılacak hareketlerle engelleyen bayi veya toptancıların belgeleri iptal edilir ve bu kişiler hakkında il veya ilçe müdürlüklerince savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

  Yetki belgelerinin kaybolması ve/veya tahrip olması durumunda yapılacak işlemler

MADDE 35 – (1) Bitki koruma ürünleri bayi izin belgesi, bitki koruma ürünleri toptancı izin belgesi ve bitki koruma ürünleri depo izin belgesinin herhangi bir nedenle kaybolması veya okunmayacak ve yanlış anlamalara neden olacak şekilde tahrip olması durumunda, yetki sahibi kişinin söz konusu belgenin yenilenmesi talebiyle İl Müdürlüğüne başvuru yapması gerekir. Bu durumda İl Müdürlüğünce belgeler yeniden düzenlenir.

 Yetki belgelerinin iptali ile ilgili hükümler

MADDE 36 – (1) Bitki koruma ürünleri bayi izin belgesi veya bitki koruma ürünleri toptancı izin belgesine sahip kişiler ile ilgili;

a)Bakanlıkça yasaklanan veya kullanımı sonlandırılan bitki koruma ürünlerinin satışının yapıldığının tespit edilmesi,

b) İl müdürlüğü veya ilçe müdürlüğüne bilgi vermeden adres değişikliği yapıldığının tespit edilmesi,

c) İl müdürlüğü veya ilçe müdürlüğüne bilgi vermeden faaliyetin sonlandırıldığının tespit edilmesi,

durumunda bitki koruma ürünleri bayi izin belgesi veya bitki koruma ürünleri toptancı izin belgesine sahip kişilerin belgeleri iptal edilir.

(2) Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aykırı davrandığı tespit edilerek Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre idari yaptırım uygulanmış bitki koruma ürünleri bayi izin belgesi veya bitki koruma ürünleri toptancı izin belgesine sahip kişilerin, aynı takvim yılı içerisinde aynı hususun tekrarından dolayı ikinci kez idari yaptırım uygulanması gerektiren hallerde yetki belgesi iptal edilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen durumların dışında bir takvim yılı içerisinde Yönetmeliğin 34 üncü maddesine göre üç kez idari yaptırım uygulanmış bitki koruma ürünleri bayi izin belgesi veya bitki koruma ürünleri toptancı izin belgesine sahip kişilerin, aynı takvim yılı içerisinde Yönetmeliğin 34 üncü maddesine göre üçüncü kez idari yaptırım uygulanması gerektiren hallerde yetki belgesi iptal edilir.

(4) Bu maddenin birinci veya ikinci fıkrasına göre bayilik veya toptancı izin belgesi iptal edilen kişilere dört yıl, üçüncü fıkrasına göre bayilik veya toptancı izin belgesi iptal edilen kişilere ise iki yıl sonra şartları taşımaları halinde yeniden bayilik veya toptancı izin belgesi düzenlenir.

(5) Kendi isteği ile bitki koruma ürünleri bayi izin belgesi veya bitki koruma ürünleri toptancı izin belgesi iptal edilen kişilerin yeniden bu belgeleri talep etmesi halinde faaliyet gösterilecek adreste bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak kontroller sonunda uygun bulunması halinde yeniden bayilik veya toptancı izin belgesi verilir.

(6) Yönetmeliğin 19 uncu maddesi gereği yer değişikliği işlemlerini dört ay içerisinde tamamlamamaları nedeniyle bayilik veya toptancı izin belgesi iptal edilen kişilere iki yıl sonra şartları taşımaları halinde yeniden bayilik veya toptancı izin belgesi düzenlenir.

(7) Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine göre bayilik veya toptancı izin belgesi iptal edilen kişilere yeniden bayilik veya toptancı izin belgesi düzenlenmez.

  

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 Cezaların uygulanması, tahsili ve itirazlar

MADDE 37– (1) Bu Yönetmelikte belirtilen idari yaptırımlar, Kanunun 42 nci maddesi hükmüne göre uygulanır.

 Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

 MADDE 38 – (1) 10/03/2011 tarihli ve 27870 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik  yürürlükten kaldırılmıştır.

 Geçiş hükümleri

 GEÇİCİ MADDE 1 – (1)  Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almış olan kişiler, satış yerleri ile ilgili belirlenen şartları bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde bu Yönetmelik hükümlerine uydurmak zorundadır. Aksi durumda belgeler il müdürlüğünce iptal edilir.

 Yürürlük

 MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 Yürütme

 MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür. 

 

—Dosyalar

BKÜ Satış Depolama Yönetmelik Taslağı ve Ekleri (139 KB) (09.08.2017 17:27:26)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 3506

Tüm Duyurular »

Google Windows Live Yahoo! MyWeb Del.icio.us Technorati Digg Facebook Twitter Sık Kullanılanlar e-Posta Gönder RSS Haber Kaynağı

ADANA ·  ANTALYA ·  AYDIN ·  BALIKESİR ·  BURSA ·  ÇANAKKALE ·  DENİZLİ ·  DİYARBAKIR ·  ERZURUM ·  ESKİŞEHİR ·  GAZİANTEP ·  HATAY ·  İSTANBUL ·  İZMİR
KAYSERİ ·  KAHRAMANMARAŞ ·  KONYA ·  MANİSA ·  MERSİN ·  MUĞLA ·  RİZE ·  SAMSUN ·  ŞANLIURFA ·  TEKİRDAĞ ·  TRABZON ·  VAN

COPYRIGHT © 2004-2018 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
KARANFİL SK. 28/18 06640 KIZILAY / ANKARA
TEL: 444 1 966   FAKS: (+90) 312 418 51 98   e-POSTA: zmo@zmo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.