ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR ABOUT US
HIZLI ERİŞİM

23 Mart 2019 Cumartesi  

                             »Adana   »Antalya   »Aydın   »Balıkesir   »Bursa   »Çanakkale   »Denizli   »Diyarbakır   »Erzurum   »Eskişehir   »Gaziantep   »Hatay   »İstanbul   »İzmir  
                             »Kayseri   »Kahramanmaraş   »Konya   »Malatya   »Manisa   »Mersin   »Muğla   »Rize   »Samsun   »Şanlıurfa   »Tekirdağ   »Trabzon   »Van        »İL TEMSİLCİLİKLERİ  

     Başkanın Mesajı

 

     Genel Kategoriler

 

     Özlük Çalışmaları

 

     Anlaşmalı Kurumlar

 

     Konular

 
 
ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ
ÜYELİK İŞLEMLERİ
2017 YILI KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİ LİSTESİ
YETKİ BELGESİ ALAN ÜYELERİMİZ
 

—S. S. Sorular

»GENEL

»ÜYELİK İŞLEMLERİ

 

—Bilgi Edinme

Kendi adınıza
(Bireysel / Gerçek Kişilik)
Bilgi Edinme Başvurusu

Kurumunuz adına
(Tüzel Kişilik)
Bilgi Edinme Başvurusu

 PMO'NUN, PEYZAJ MİMARLIĞI ÖĞRENİMİ GÖRMÜŞ ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN YETKİLERİNE KARŞI AÇTIĞI DAVA, DANIŞTAY TARAFINDAN REDDEDİLDİ

    Yayına Giriş Tarihi: 30.05.2007  Güncellenme Zamanı: 11.07.2008 17:30:50  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Danıştay 8. Dairesi'nin kararını yayınlıyoruz.

T.C.
DANIŞTAY
SEKİZİNCİ DAİRE

  


Esas No : 2005/4342

Karar No : 2007/1678

 

Davacı : TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

 

Vekili : Av. Hatice Genç

Strazburg Cad. No: 38/21 - Sıhhiye/ANKARA

 

Davalı : TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

 

Vekili : Av. Zühal Sirkecioğlu Dönmez

Bestekar Sk. No: 49/5 - Kavaklıdere/ANKARA

 

Davanın Özeti: Dava; 06.04.2005 gün ve 25778 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği" nin 6/s maddesi ile dayanağı 24.01.1992 gün ve 21121 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine ilişkin Tüzüğün" 23. maddesi ile Geçici 1. Maddesinin iptali istemiyle açılmıştır.

 

Savunmanın Özeti: 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Yasa ve yetki tüzüğünün, diğer meslek disiplinleri için hak kaybı içermediği, Ziraat Mühendisi olup da Peyzaj Mimarlığı eğitimi almış olanların Ziraat Mühendisleri odasına üye olmasının mümkün olmadığı, bu itibarla davacı tarafca ileri sürülen hususların gerçeği yansıtmadığı, haksız açılan davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

 

Danıştay Tetkik Hakimi Halil YÜKSEL‘in Düşüncesi: Davanın reddi gerekeceği düşünülmektedir.

 

Danıştay Savcısı Hüseyin YILDIZ‘ın Düşüncesi: Dava. 6.4.2005 günlü ve 25778 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği"nin 6/s maddesi ile dayanağı 24.1.1992 gün ve 21121 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine ilişkin Tüzük"ün 23. maddesi ile Geçici 1. maddesinin iptali istemiyle açılmıştır.

 

Anayasanın 115. maddesinde "Bakanlar Kurulunun, kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirlemek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştay‘ın incelemesinden geçirilmek şartıyla tüzükler çıkarabileceği" 124. maddesiyle de; kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkarabilecekleri öngörülmüştür.

 

6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar odaları Birliği Kanunu‘nun 13. ve 39. maddesine dayanılarak düzenlenen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 6. maddesinin (s) bendinde "6.5.1960 tarihli ve 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun ve bu Kanun uyarınca çıkarılmış olan 24.1.1992 tarihli ve 21121 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük hükümlerinin uygulanması amacıyla mevzuat çalışmaları yapmak, resmi ve özel kuruluşlarda gerekli girişimlerde bulunmak" kuralı yer almıştır. Madde hükmüyle Ziraat Yüksek Mühendisleriyle Ziraat Mühendislerinin hizmet alanlarındaki çalışmalarını kamu yararı ilkesine, çalışma alanlarıyla ilgili genel düzenleyici işlemlere, Türkiye tarım ve tarımcısının yararına olacak şekilde gerçekleştirilmesi amaçlandığından Anayasa ve yasaya aykırılık taşımamaktadır.

 

Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük‘ün "Peyzaj Mimarlığı" başlığını taşıyan 23. maddesinde, ise, "Peyzaj mimarlığı alanında öğrenim görmüş Ziraat Mühendisleri, kentsel planlama, kırsal rekrasyon tarihi ve doğal koruma alanları, turistik alan, yeşil alan ve park kırsal yerleşim planları gibi projelerinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolü işlerini yapmaya yetkilidirler." hükmü getirilmiştir. Aynı Tüzük‘ün Geçici 1. maddesinde de "Bu Tüzük‘ün yürürlüğe girdiği tarihten önce diploma aldıkları lisans dalları dışındaki konularda faaliyette bulunmuş olan Ziraat Mühendislerinin, durumlarını belgelemeleri koşuluyla bu alandaki yetkileri kullanma hakları saklıdır. Bu belgeler görev yaptıkları kamu kuruluşları veya bağlı bulundukları meslek kuruluşları tarafından verilir." şeklinde hükme bağlanmıştır. Madde hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinde, Ziraat fakültelerinden yalnızca peyzaj mimarlığı bölümünden mezun ziraat mühendislerinin kendi hizmet alanlarında faaliyet gösterecekleri belirtilmek suretiyle, bu fakültelerin diğer bölümlerinden mezun olan ziraat mühendislerinden ayrık tutularak uygulamada doğabilecek kargaşanın önlendiği böylece davacı oda mensuplarının (TMMOB.Peyzaj Mimarlar Odasının) haklarının gasp edildiği iddiasının gerçekleşmediği gibi aslında haklarının korunmuş olduğu açıktır. Tüzük‘ün yürürlüğe girdiği tarihten önce diploma aldıkları lisans dalları dışındaki konularda mesleki faaliyette bulunan Ziraat mühendislerinin müktesep hakları korunduğundan, düzenlemelerde Anayasa ve Yasaya aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle, hukuki dayanaktan yoksun olan davanın reddinin uygun olacağı düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

 

Dava; 06.04.2005 gün ve 25778 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği" nin 6/s maddesi ile dayanağı 24.01.1992 gün ve 21121 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün" 23. maddesi ile Geçici 1. Maddesinin iptali istemiyle açılmıştır.

 

7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Yasanın 2. maddesinde, "ziraat yüksek mühendisleri mesleki iştigal veya ihtisas sahaları dahilinde olmak üzere araştırma, ıslah, yetiştirme, toprak muhafaza, zirai mücadele, ziraat alet ve makinaları, bahçe mimarisi. toprak tasnifi, toprak, su, gıda, yem, kimyevi gübre, nebat tahlilleri, teknoloji, zootekni, zirai ekonomi gibi bilumum zirai hizmet ve faaliyetlerde bulunmaya, lisans aldıkları veya ihtisas yaptıkları sahalara ait keşif, plan ve projeleri hazırlamaya ve tatbik etmeye, bütün bu sahalarda gerekli kontrol, muayene, ekspertiz, ehlivukuf işlerini görmeye, raporlar tanzim etmeye, zirai danışma büroları ve laboratuvarları açmaya, hususi müessese ve işletmeler kurmaya ve idare etmeye veya bunların mesul müdürlüğünü ifaya salahiyetlidirler." hükmü yer almaktadır.

 

2526 sayılı Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün "Yetki" başlıklı 2. maddesinde," Ziraat mühendislerinin yetkileri, genel çalışma alanları dışında lisans veya lisans üstü diploması aldıkları bölümler ve mesleki çalışma alanlarıyla sınırlıdır. Bu Tüzükte, yalnız ziraat mühendislerinin yetkili olduğu belirtilen alanlar dışındaki konularda, diğer fakülte veya yüksek okulların lisans veya yüksek lisans düzeyinde öğrenim programlarını bitirenlerin öğrenim gördükleri alanlarda çalışma hakları saklıdır.", dava konusu edilen "Peyzaj Mimarlığı" başlıklı 23. maddesinde ise, "Peyzaj mimarlığı alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri, kentsel planlama, kırsal rekreasyon, tarihi ve doğal koruma alanları, turistik alan, yeşil alan ve park, kırsal yerleşim planları gibi projeler kapsamında yer alan peyzaj projelerinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolü işlerini yapmaya yetkilidirler." denildikten sonra Geçici 1.Maddesinde "Bu Tüzük‘ün yürürlüğe girdiği tarihten önce diploma aldıkları lisans dalları dışındaki konularda mesleki faaliyette bulunmuş olan ziraat mühendislerinin durumlarını belgelemeleri koşuluyla bu alandaki yetkileri kullanma hakları saklıdır, hükmüne yer verilmiştir.

 

Öte yandan, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasasının 13 ve 39. maddelerine dayanılarak çıkartılan ve davaya konu edilen, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği‘nin "Odanın Amaç ve Görevleri" başlıklı 6. maddesinin (s) bendinde, 6.5.1960 tarihli ve 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun ve bu Kanun uyarınca çıkarılmış olan 24.1.1992 tarihli ve 21121 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük hükümlerinin uygulanması amacıyla mevzuat çalışmaları yapmak, resmi ve özel kuruluşlarda gerekli işlemlerde bulunmak, odanın, amaç ve görevi olarak sayılmıştır.

 

Yukarıda değinilen mevzuat kapsamında, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasasının 13. ve 39. maddesi uyarınca kurulan ve kamu kurumu niteliğinde. kamu tüzel kişiliğine sahip Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Ziraat Mühendisleri Odasının, kuruluş amaçları, üyelik durumu, oda organlarının görev ve yetkileri, seçimler ve mali hükümlere ilişkin düzenlemeler getiren yönetmelik uyarınca Ziraat Mühendisliği mesleğinin temellerini oluşturan Yasa ve Tüzüğün uygulanması amacıyla mevzuat çalışmaları yapmaya, resmi ve özel kuruluşlarda gerekli girişimlerde bulunmaya ilişkin düzenlemede mesleki örgütlenme ve faaliyet açısından hukuka aykırı bir yön bulunmamaktadır. Kaldı ki. bu çalışma ve girişimler sonucunda tesis edilecek işlemlerin hukuka aykırılıkları iddiası ile dava açılması her zaman mümkündür.

 

Öte yandan, Ziraat Mühendislerinin Genel Çalışma, Görev ve Yetkilerini düzenleyen ve sadece Ziraat Fakültelerinin Peyzaj Mimarlığı bölümünde eğitim alan ve mezuniyet sonrasında Peyzaj Mimarı unvanı alanların yapacakları işleri belirten Tüzüğün 23. maddesinde, 1960 yılında yürürlüğe giren Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Yasanın yukarıda açıklanan 2. maddesi hükümlerine aykırılık bulunmadığı gibi, Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten önce diploma aldıkları lisans dalları dışındaki konularda faaliyette bulunmuş olan Ziraat Mühendislerinin, durumlarını belgelemeleri koşuluyla bu alandaki yetkileri kullanma haklarını saklı tutan Geçici 1. maddesinde ise, kazanılmış hak kapsamında hukuka aykırılık görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, yasal dayanaktan yoksun bulunan davanın reddine, yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, uyuşmazlığın karara bağlandığı tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 450,00 YTL avukatlık ücretlilin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine 26.03.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan V. Dr. Tacettin ŞİMŞEK

Üye Yeniay KAYA

Üye Alaattin ÖĞÜŞ

Üye Sıddık YILDIZ

Üye Atıl ÜZELGÜN

 

Okunma Sayısı: 3044

Tüm Haberler »

Google Windows Live Yahoo! MyWeb Del.icio.us Technorati Digg Facebook Twitter Sık Kullanılanlar e-Posta Gönder RSS Haber Kaynağı

ADANA ·  ANTALYA ·  AYDIN ·  BALIKESİR ·  BURSA ·  ÇANAKKALE ·  DENİZLİ ·  DİYARBAKIR ·  ERZURUM ·  ESKİŞEHİR ·  GAZİANTEP ·  HATAY ·  İSTANBUL ·  İZMİR
KAYSERİ ·  KAHRAMANMARAŞ ·  KONYA ·  MANİSA ·  MERSİN ·  MUĞLA ·  RİZE ·  SAMSUN ·  ŞANLIURFA ·  TEKİRDAĞ ·  TRABZON ·  VAN

COPYRIGHT © 2004-2019 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
KARANFİL SK. 28/18 06640 KIZILAY / ANKARA
TEL: 444 1 966   FAKS: (+90) 312 418 51 98   e-POSTA: zmo@zmo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.