BİTKİ SAĞLIĞI ÖNLEMLERİNE YÖNELİK AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN İŞARETLENMESİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK TASLAĞINA İLİŞKİN ODA'MIZ GÖRÜŞÜ

GENEL MERKEZ ( )
30.12.2008 (Son Güncelleme: 30.12.2008 16:19:41)

  T.C

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü‘ne

 

İlgi: 01.12.2008 gün, 042022 sayılı yazınız.

21.06.2006 tarih, 26205 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Bitki Sağlığı Önlemlerine Yönelik Ahşap Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğin" yeni gelişmeleri de kapsayacak şekilde değiştirilmesi amacıyla hazırlanan Taslak Yönetmelik incelenmiştir.

Yönetmelik Taslağının Isıl işlem Operatörü Seçimi başlıklı 13 üncü maddesinde, ısıl işlem operatörü olacak ziraat mühendislerine "Bakanlıkça verilecek eğitime katılmak ve yapılacak sınavda başarılı olarak belge almak" koşulu getirilmektedir.

Yasal dayanağını 7472 Sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun‘dan alan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük (RG 24/1/1992 gün ve 21121 sayı) ile özel sektör çalışanı ziraat mühendislerinin, Anayasa‘nın 135 inci maddesi anlamında kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Ziraat Mühendisleri Odası‘nın düzenleyeceği meslek içi eğitimlere katılarak sertifikalandırılmaları hükme bağlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik Taslağı‘nın da bu yönde değiştirilmesi gerekmektedir.

Danıştay 10 uncu Dairesi‘nin 12.3.2007 tarih, 2006/6776 sayılı (Ek-1) ve Danıştay 8 inci Dairesi‘nin 3.12.2007 gün, 2006/4114 sayılı kararlarında (Ek-2) açıkça belirtildiği üzere, Bakanlığın, özel sektör çalışanı ziraat mühendislerine eğitim verme - sınav yapma görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

Gerek 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, gerekse 441 sayılı KHK‘de bulunmayan bu yetkinin, özel yasalar dayanak gösterilerek kullanılmaya çalışılması, hukuka aykırıdır.

Oda‘mızın bu alanda açılmış ve halen süren davalarının varlığı bilinmektedir. Benzer bir düzenlemenin bu Yönetmelik taslağına da konulması halinde, mesleki ve özlük haklarımızın ve Oda hukukunun korunması bakımından, idari yargı yolunun kullanılacağını bildiririz.

•·   Bu durumda, 13 üncü madde (1) fıkranın son bölümünde yer alan "bu konuda Genel Müdürlükçe yapılacak eğitimlere katılır." İfadesinin kaldırılarak "ODA tarafından yapılacak eğitimlere katılır" ifadesinin konulması ve aynı maddenin (3) fıkrasının da bu düzenlemeye uyarlanması,

Yönetmelikte geçen, Ahşap Ambalaj Malzemeleri İşaretleme İzin Belgesi sahibi gerçek ve tüzel kuruluşlardaki ısıl işleminden sorumlu Ziraat, Orman Endüstri ve Orman Mühendislerinin,  bağlı bulundukları Oda‘ya üye olmaları zorunlu olduğundan;

•·   Tanımlar Başlıklı 4 üncü maddede yer alan tanımlara (v) bendi olarak, "Oda: ilgili Mühendislik dalı odasını (Ziraat mühendisleri Odası veya Orman Mühendisleri Odasını)" ve,    

•·   Isıl işlem Operatörü Seçimi başlıklı 13 üncü maddeye  (5) fıkra olarak, "Isıl işlem operatörü olarak çalışacak olan Mühendislerin ilgili meslek odalarına üye olmaları gereklidir." İfadelerinin eklenmesi konusunda;

Bilgilerinizi dilerim.

Saygılarımla

Dr. Gökhan GÜNAYDIN

Başkan 

Okunma Sayısı: 1405