BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN REÇETELİ SATIŞ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

GENEL MERKEZ ( )
24.02.2009 (Son Güncelleme: 24.02.2009 13:00:34)

Bilindiği üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarından hazırlanan, Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 12 Şubat 2009 tarih, 27139 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.(EK:1)

Söz konusu yönetmelik, Resmi Gazetede yayımlanmadan önce taslak hakinde ODA‘mız görüşlerine sunulmuştur.(EK:2)

Taslak yönetmelik, ODA‘mız tarafından detaylı olarak incelenerek Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘na ODA‘mız görüşleri iletilmiştir(EK:3)

Ancak Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik‘te ODA‘mız görüşlerinin göz önüne alınmadığı anlaşılmıştır.

Söz konusu yönetmelik, 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun, Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük ve Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Yönetmeliği ile bağdaşmayan hükümler taşımaktadır.

Reçeteli satışın tüm tarım bölgelerini temsil edecek sınırlı sayıda ilde pilot olarak uygulanması konusundaki önerimiz Bakanlıkça dikkate alınmayarak tüm illerde, tüm ürünleri ve tüm bitki koruma ilaçlarını kapsayacak şekilde reçeteli satış uygulaması hükme bağlanmıştır. Bu durum kısa süre içinde ciddi sorunlar doğuracak ve uygulama etkinliği önemli ölçüde düşecektir.

Reçete yazma konusunda ciddi belirsizlikler ve karışıklıklar sözkonusudur. Bakanlık çalışanlarından, tekniker ve teknisyenler de dahil olmak üzere çok geniş bir çerçeveye reçete yazma yetkisi tanınırken, özel sektör çalışanı ziraat mühendisleri için yine eğitim ve sınav zorunluluğu getirilmektedir.

Bakanlığın özel sektör çalışanı ziraat mühendislerine eğitim verme ve sınav yapma yetkisi bulunmamaktadır. Özel sektör çalışanı ziraat mühendislerinin reçete düzenleyebilmeleri için, Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük uyarınca, Anayasa‘nın 135 inci maddesi anlamında kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Ziraat Mühendisleri Odası‘nın düzenleyeceği meslek içi eğitimlere katılmaları ve sertifikalandırılmaları gerekmektedir. Buna rağmen yönetmelikte, özel sektör çalışanı ziraat mühendislerine Bakanlık veya Bakanlığın uygun göreceği kuruluşların eğitim vereceğine dair bir hüküm konulmuştur. Bakanlığın yapacağı bu uygulamanın düzeltilmesi için ODA‘mızca gerekli hukuki girişimlerde bulunulacaktır.

Reçeteli satış eğitiminin içeriği, reçete yazma ücreti vb. alanlarda belirsizlikler sürmektedir.

Sonuç olarak Bakanlık ODA‘mızca yönetmeliğe katkı verilmesi yönündeki önerilerimizi görmezlikten gelmiştir.

ODA‘mız yukarıda açılanan hususlar doğrultusunda durum değerlendirmesi yaparak hukuki girişmleri başlatmıştır. (EK:4)

Üyelerimizin bilgilerine sunulur.

Okunma Sayısı: 1012