TOHUMCULUK SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRME VE DENETLEME YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HAKKINDA ODA'MIZ GÖRÜŞÜ

GENEL MERKEZ ( )
29.04.2009 (Son Güncelleme: 04.05.2009 13:47:56)

TOHUMCULUK SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRME VE DENETLEME YÖNETMELİĞİ
TASLAĞI‘NA İLİŞKİN
TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI‘NIN GÖRÜŞÜ

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

Teklif

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nca "Tohumlukları Perakende Satacakların Uyacağı Esaslar Hakkında Yönetmelik" ilk kez 03.07.1988 gün ve 19861 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanmış ve bunu takiben 15.04.1999 tarihinde söz konusu yönetmelikte değişiklik yapılarak, tohumluk satacak olan kişilerin Ziraat Mühendisleri Odası‘na kayıtlı olmaları zorunluluğu getirilmiştir.

"Tohumculuk Piyasasında Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği" 13.01.2008 gün ve 26755 sayılı Resmi Gazete‘de, bu yönetmelikte yapılan değişiklik ise 29.03.2008 gün ve 26831 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanmıştır.

Yapılan bu değişiklikle, ziraat mühendisleri dışında ziraat teknisyeni ve tohumculuk ya da tarla ve bahçe bitkileri yetiştirme konusunda ders aldığını belgeleyen teknikerlere yetki tanınmıştır.

Yönetmelikte çerçevesi çizilen tohumculuk alanında ziraat mühendisleri münhasıran yetkili olup, teknisyen ve teknikerlere ziraat mühendisleri ile aynı yetkiyi tanıyan yasal bir durum mevcut değildir.

Diğer taraftan, 15.04.1999 tarihinde Ziraat Mühendisleri Odası‘na kayıtlı olma zorunluluğu bulunurken, 13.01.2008 gün ve 26755 sayılı Resmi Gazete‘de ve 29.03.2008 gün ve 26831 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan yönetmelik ve yönetmelik değişikliğinde Ziraat Mühendisleri Odası‘na üye olma zorunluluğu tamamen kaldırılmıştır.

Bakanlıkça bu kez, "Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme Ve Denetleme Yönetmeliği" adı altında oluşturulan yeni bir taslak Ziraat Mühendisleri Odası‘nın görüşü alınmadan yayımlanma aşamalarından geçmektedir.

ODA‘mızca edinilen bu yönetmelik taslağında da yukarıda adı geçen diğer yönetmeliklerde olduğu gibi yasa ve hukuka aykırı olarak ziraat mühendislerinin mesleki haklarının hiçe sayıldığı görülmektedir.

    

 

Tüm bu görüşlerimiz doğrultusunda taslağın yasa, tüzük ve bilime uyarlı hale getirilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle taslağın, doğru bir zeminde, demokratik  ve geniş bir katılımla oluşturulabilmesi için kamu dışındaki görüşlere de açılması, ODA‘mızın da yer aldığı komisyonlarda görüşülerek hazırlanması yararlı olacaktır.

 

 

 

 

 

Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

  

 

  

  

Dayanak

Madde 3

  

Yönetmeliğin, 969 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nın Merkez ve Taşra kurumlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanun‘un 3. maddesine dayanılarak hazırlandığı belirtilmektedir.

Bu maddenin, Bakanlığın eğitimlerden sağlayacağı gelirlerin döner sermayeye aktarımını sağlamak amacıyla konulduğu düşünülmektedir. Oysa bu eğitimler Kamu personeline ücretsiz verilmektedir. Özel sektör kuruluşlarında çalışanlar ile serbest çalışan ziraat mühendisleri ise Bakanlık personeli olmadıklarından dolayı Bakanlığın bu kişilere eğitim verme yetkisi bulunmamaktadır.

Danıştay 10 uncu Dairesi‘nin 12.3.2007 tarih, 2006/6776 sayılı ve Danıştay 8 inci Dairesi‘nin 3.12.2007 gün, 2006/4114 sayılı kararlarında da açıkça belirtildiği üzere, Bakanlığın, özel sektör çalışanı ziraat mühendislerine eğitim verme - sınav yapma görev ve yetkisi bulunmamaktadır. (EK 1-2)

Diğer taraftan, 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun‘a dayanılarak hazırlanan ve halen yürürlükte olan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük‘ün 3 üncü maddesi tohumluk Kontrolörlerinin genel çalışma alanları ile görev ve yetkilerini de içermektedir.

969 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nın Merkez ve Taşra Kurumlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanun‘un 3. maddesi dayanak kısmından çıkarılmalıdır.

Buna karşılık, 7472 Sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun ile Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük dayanak maddesine eklenmelidir.

  

Tanımlar

Madde 4

 

 

 

Tanımlar kısmında "Meslek Odası" yer almamıştır.

 

  

4 üncü maddeye aşağıdaki tanım eklenmelidir

Meslek Odası: TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasını

 

Tohum yetiştirici belgesi verilmesi

Madde 6

  

 

 

 

  

Tohum üretici belgesi ile ilgili genel esaslar

Madde 7

7 inci madde 4 üncü fıkra (a) bendinde gerçek kişiler için ziraat mühendisi diploma örneği veya ziraat mühendisi çalıştırdığına dair sözleşme ve sosyal güvenlik kurumu bildirim belgesi, ve (b) bendinde ise tüzel kişiler için ziraat mühendisi çalıştırdığına dair sözleşme ve sosyal güvenlik kurumu bildirim belgesi istendiği belirtilmektedir. Bu belgelere Oda üyelik belgesinin de eklenmesi gerekir.

7 inci madde 4 üncü fıkra (a) ve (b) bentlerinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(a) "Gerçek kişiler için çalıştırdıkları ziraat mühendislerinin meslek odasına üye olduğuna dair belge ve sosyal güvenlik kurumu bildirim belgesi"

(b) "Kamu tüzel kişisi dışındaki tüzel kişiler için çalıştırdıkları ziraat mühendislerinin meslek odasına üye olduğuna dair belge ve sosyal güvenlik kurumu bildirim belgesi"

Tohum üreticilerinin tespit ve yetkilendirilmesi

Madde 9

  

9 uncu maddenin 1 ve 2 inci fıkralarında başvuruda bulunanların sahip olduğu donanımların il müdürlüğü tarafından görevlendirilen uzmanlar tarafından yerinde tespit edileceği belirtilmektedir.

Bu maddede yer alan "uzman" ın net olarak tanımlanması gerekir.

Tohum üreticilerinin yükümlülükleri

Madde 10

  

10 uncu madde a fıkrası "çalıştırılacak olan ziraat mühendisinin yıllık sigorta bildirim cetvelini il müdürlüğüne ibraz etmek" hükmünü içermekte olup, çalıştırılan ziraat mühendisinin Oda üyelik belgesi yer almamıştır.

Danıştay 10 uncu Dairesi‘nin 12.3.2007 tarih, 2006/6776 sayılı ve Danıştay 8 inci Dairesi‘nin 3.12.2007 gün, 2006/4114 sayılı kararlarında da açıkça belirtildiği üzere, Bakanlığın, özel sektör çalışanı ziraat mühendislerine eğitim verme - sınav yapma görev ve yetkisi bulunmamaktadır. (EK 1-2)

Bu nedenle eğitim konusundaki (d) fıkrasının da değiştirilmesi gerekmektedir.

 

 

 

10 uncu maddeye (a) ve (d) fıkralarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi gerekmektedir.

(a) Çalıştırılacak olan ziraat mühendisinin meslek odasına üye olduğunu gösterir belge ile yıllık sigorta bildirim cetvelini il müdürlüğüne ibraz etmek

(d) Serbest çalışan ziraat mühendislerinin meslek odası tarafından düzenlenecek olan eğitimlere katılmaları gerekmektedir

 

Tohum işleyicilerinin yetkilendirilmesi

Madde 12

  

12 inci maddede tohum işleyicisi gerçek ve tüzel kişilerin ziraat mühendisi çalıştırmasına ilişkin herhangi bir husus yer almamaktadır. Oysa 4 üncü madde tanımlar bölümünde tohum işleyicisi "tohum üreticilerinin ürettiği tohumları standartlar dahilinde farklı işlemlerden geçirerek pazarlamaya uygun hale getiren gerçek ve tüzel kişiler" olarak tanımlanmaktadır.

Ziraat Mühendislerinin Görev Ve Yetkilerine İlişkin Tüzük‘ün "Genel Çalışma Alanları, Görev ve Yetkiler "  başlıklı ikinci bölümünün 3 üncü maddesinde;

"Orman bitkileri dışında, bitki çeşitlerinin ıslahı, tohumluklarının üretimi, pazarlaması, ithal ve ihracı aşamalarında; tescil, kontrol, sertifikalandırma ve denetimi konularında faaliyet göstermek üzere kurulan işletmelerde bu faaliyetler, sorumlu teknik eleman olarak, ziraat mühendisleri tarafından yürütülür." hükmü yer almakta olup,

bu hükme istinaden tohum işleyicileri gerçek ve tüzel kişilerin ziraat mühendisleri odasına üye serbest ziraat mühendisi istihdam etmeleri gerekmektedir.

 

 

10 uncu madde 2 inci fıkra (b) bendinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesi gerekmektedir

"Tohum işleyicisi kamu tüzel kişisi dışındaki tüzel kişiler ile gerçek kişiler meslek odasına üye ziraat mühendisi çalıştırırlar ve bu Ziraat mühendislerinin meslek odasına üye olduğunu gösterir belgenin ibrazı zorunludur.

Fide üretici belgesi ile ilgili genel esaslar

Madde 13

  

13 üncü maddede ziraat teknisyeni ve teknikerlerine de yetki verilmektedir. Tekniker - teknisyen - ziraat mühendisi arasında ayrım yapılmamıştır.

Bu alanda ziraat mühendisleri münhasıran yetkili olup, teknisyen ve teknikerlere ziraat mühendisleri ile aynı yetkiyi tanıyan yasal bir durum mevcut değildir.

Ayrıca gerçek ve tüzel kişiler ve çalıştırdıkları ziraat mühendisleri için ziraat mühendisleri odasına üyelik şartı aranmamaktadır.

 

13 üncü madde (a) ve (b) fıkralarının birleştirilerek aşağıdaki şekilde değiştirilmesi gerekmektedir.

"Gerçek ve kamu tüzel kişisi dışındaki tüzel kişilerin kendisi ziraat mühendisi ise veya yetkili ziraat mühendisi çalıştırıyorsa meslek odasına üye olduklarını gösterir oda üyelik belgesi, sözleşme ve sosyal güvenlik kurumu belgesi"

 

Fidan üreticilerinin yükümlülükleri

Madde 16

  

16 ıncı maddede ziraat mühendisleri odasına üyelik belgesi yer almayan (b)  fıkrası ile eğitim konusundaki 2 inci bendin değiştirilmesi gerekmektedir.

 

16 ncı madde;

(b) Çalıştırılacak olan ziraat mühendisinin meslek odasına üye olduğunu gösterir üyelik belgesi ile yıllık sigorta bildirim cetvelini il müdürlüğüne ibraz etmek

(2) Serbest çalışan ziraat mühendislerinin meslek odası tarafından düzenlenecek olan  eğitimlere katılmaları gerekmektedir

Doku kültürü üretici belgesi verilmesinde aranacak şartlar

Madde 18

  

18 inci maddede doku kültürü üretici belgesi verilmesinde aranılan şartlar içerisinde serbest çalışan ziraat mühendisleri için oda üyelik şartı bulunmamaktadır.

18 inci madde 2 inci fıkra (a) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi;

"Ziraat mühendisi, biyolog veya bitki koruma konusunda eğitim almış veya bunlardan birini çalıştırdığına dair sözleşme ve sigorta bildirim belgesi, bunlara ek olarak serbest çalışan ziraat mühendisleri için meslek odasına üye olduğunu gösterir oda üyelik belgesi"

 

Doku kültürü üreticilerinin yetkilendirilmesi

Madde 20

  

20 inci maddede belirtilen komisyonda Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü yer aldığı halde 4 üncü madde tanımlar bölümünde bulunmamaktadır.

4 üncü madde tanımlar bölümüne Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü‘nün eklenmesi

Doku kültürü ve fidan üreticilerinin yükümlülükleri

Madde 21

  

21 inci maddede ziraat mühendisleri odasına üyelik belgesi yer almayan (a) fıkrası ile eğitim konusundaki 2 inci bendin değiştirilmesi gerekmektedir.

Danıştay 10 uncu Dairesi‘nin 12.3.2007 tarih, 2006/6776 sayılı ve Danıştay 8 inci Dairesi‘nin 3.12.2007 gün, 2006/4114 sayılı kararlarında da açıkça belirtildiği üzere, Bakanlığın, özel sektör çalışanı ziraat mühendislerine eğitim verme - sınav yapma görev ve yetkisi bulunmamaktadır. (EK 1-2)

 

 

21 inci madde;

(a) Çalıştırılacak olan ziraat mühendisinin meslek odasına üye olduğunu gösterir üyelik belgesi ile yıllık sigorta bildirim cetvelini il müdürlüğüne ibraz etmek

(2) Serbest çalışan ziraat mühendislerinin meslek odasının düzenleyeceği eğitimlere katılmaları

 

  

Fide üretici belgesi alınmasına ilişin yöntem ve şartlar

Madde 23

  

 

23 üncü maddede ziraat teknisyeni ve teknikerlerine de yetki verilmektedir. Tekniker - teknisyen - ziraat mühendisi arasında ayrım yapılmamıştır.

Bu alanda ziraat mühendisleri münhasıran yetkili olup, teknisyen ve teknikerlere ziraat mühendisleri ile aynı yetkiyi tanıyan yasal bir durum mevcut değildir.

Ayrıca ziraat mühendisinin oda üyesi olması koşulu göz ardı edilmiştir.

 

 

23 üncü madde (a) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi gerekmektedir.

"Eğer üreticinin kendisi ziraat mühendisi ise veya yetkili ziraat mühendisi çalıştırıyorsa meslek odasına üye olduklarını gösterir oda üyelik belgesi, sözleşme ve sigorta bildirim belgesi"

 

Fide üreticilerinin tespiti ve belgelendirilmesi

Madde 25

  

25 inci madde 1 inci ve 2 inci fıkralarda başvuruda bulunanların sahip olduğu donanımların il müdürlüğü tarafından görevlendirilen uzmanlar tarafından yerinde tespit edileceği belirtilmektedir.

Bu maddede yer alan "uzman" ın net olarak tanımlanması gerekir.

Fide üreticilerinin yükümlülükleri

Madde 26

  

26 ncı maddede ziraat mühendisleri odasına üyelik belgesi yer almayan (a) fıkrası ile eğitim konusundaki (c) fıkrasının değiştirilmesi gerekmektedir.

Danıştay 10 uncu Dairesi‘nin 12.3.2007 tarih, 2006/6776 sayılı ve Danıştay 8 inci Dairesi‘nin 3.12.2007 gün, 2006/4114 sayılı kararlarında da açıkça belirtildiği üzere, Bakanlığın, özel sektör çalışanı ziraat mühendislerine eğitim verme - sınav yapma görev ve yetkisi bulunmamaktadır. (EK 1-2)

 

 

26ncı madde;

(a) Çalıştırılacak olan ziraat mühendisinin meslek odasına üye olduğunu gösterir üyelik belgesi ile yıllık sigorta bildirim cetvelini il müdürlüğüne ibraz etmek

(c) Serbest çalışan ziraat mühendislerinin meslek odası tarafından  düzenlenecek olan  eğitimlere katılmaları gerekmektedir

 

Fide üreticilerinin denetlenmesi

Madde 27

  

27 inci maddede fide üreticilerinin ilgili uzmanlarca denetleneceği belirtilmiştir.

Bu maddede yer alan "uzman" ın net olarak tanımlanması gerekir.

Süs bitkisi üretici belgesi ile ilgili genel esaslar

Madde 28

  

28 inci maddede ziraat teknisyeni ve teknikerlerine de yetki verilmektedir. Tekniker - teknisyen - ziraat mühendisi arasında ayrım yapılmamıştır.

Bu alanda ziraat mühendisleri münhasıran yetkili olup, teknisyen ve teknikerlere ziraat mühendisleri ile aynı yetkiyi tanıyan yasal bir durum mevcut değildir.

Diğer taraftan Orman Mühendisleri de süs bitkisi üretimi konusunda genel bir yetki tanınmıştır. Bu yetkinin sadece orman ağaçları ve bitkileriyle sınırlı tutulması gerekmektedir.

Ayrıca ziraat mühendisleri odasına üyelik şartı aranmamaktadır.

 

13 üncü madde (a) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi gerekmektedir.

"Eğer üreticinin kendisi ziraat mühendisi ise veya yetkili ziraat mühendisi çalıştırıyorsa meslek odasına üye olduklarını gösterir oda üyelik belgesi, sözleşme ve sigorta bildirimi belgesi"

Ayrıca 13 üncü maddeye aşağıdaki fıkranın eklenmesi gerekmektedir.

"Orman mühendislerinin yetkileri, orman ağaçları ve bitkilerinin üretimiyle sınırlıdır"  

Süs bitkisi üreticilerinin tespiti ve belgelendirilmesi

Madde 29

  

29 uncu madde 1 inci ve 2 inci fıkralarda başvuruda bulunanların sahip olduğu donanımların il müdürlüğü tarafından görevlendirilen uzmanlar tarafından yerinde tespit edileceği belirtilmektedir.

Bu maddede yer alan "uzman" ın net olarak tanımlanması gerekir.

Süs bitkisi üreticilerinin yükümlülükleri

Madde 30

  

30 uncu maddede ziraat mühendisleri odasına üyelik belgesi yer almayan (a) fıkrasının değiştirilmesi gerekmektedir.

 

30 uncu madde;

(a) Çalıştırılacak olan ziraat mühendisinin meslek odasına üye olduğunu gösterir üyelik belgesi ile yıllık sigorta bildirim cetvelini il müdürlüğüne ibraz etmek

 

  

Tohumluk bayisi belgesi ile ilgili genel esaslar

Madde 31

  

31 inci maddede ziraat teknisyeni ve teknikerlerine de yetki verilmektedir. Tekniker - teknisyen - ziraat mühendisi arasında ayrım yapılmamıştır.

Bu alanda ziraat mühendisleri münhasıran yetkili olup, teknisyen ve teknikerlere ziraat mühendisleri ile aynı yetkiyi tanıyan yasal bir durum mevcut değildir.

Ayrıca ziraat mühendisleri odasına üyelik şartı aranmamaktadır.

Bu maddenin 2 inci bendinde "Toptan veya perakende tohumluk satışı yapacak olan herkes için tohumluk bayi belgesi düzenlenir" denilmektedir.

Ancak; Ziraat Mühendislerinin Görev Ve Yetkilerine İlişkin Tüzük‘ün "Genel Çalışma Alanları, Görev ve Yetkiler "  başlıklı ikinci bölümünün 3 üncü maddesinde;

"Orman bitkileri dışında, bitki çeşitlerinin ıslahı, tohumluklarının üretimi, pazarlaması, ithal ve ihracı aşamalarında; tescil, kontrol, sertifikalandırma ve denetimi konularında faaliyet göstermek üzere kurulan işletmelerde bu faaliyetler, sorumlu teknik eleman olarak, ziraat mühendisleri tarafından yürütülür." hükmü yer almakta olup,

Bu hükme istinaden toptan veya perakende tohumluk satışı yapacak olan tohumluk bayilerinin ziraat mühendisleri odasına üye ziraat mühendisi olmaları ya da ziraat mühendisleri odasına üye serbest ziraat mühendisi istihdam etmeleri gerekmektedir.

Bu maddenin 3 üncü bendinde tohumluk bayisi belgesinin fide, fidan, tarla bitkileri tohumları ve sebze tohumları gruplarına göre düzenleneceği belirtilmektedir.

Ancak tohumluk bayisi belgesinin birden çok alt gruplara indirgenmesi Türkiye‘nin tarım ve ticaret yapısına uygun değildir. Bu nedenle belgenin bütün grupları kapsayacak şekilde düzenlenmesi uygun olacaktır.

 

31 inci madde (2) ile (a)‘nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ve (3)‘ün tamamen kaldırılması gerekmektedir.

(2) Toptan veya perakende tohumluk satışı yapacak olan tohumluk bayilerinin ziraat mühendisleri odasına üye ziraat mühendisi olmaları ya da ziraat mühendisleri odasına üye serbest ziraat mühendisi istihdam etmeleri halinde tohumluk bayi belgesi düzenlenir"

(a) Ziraat mühendislerinin meslek odasına üye olduklarını gösterir oda üyelik belgesi

 

Tohumluk bayisinin tespiti ve belgelendirilmesi

Madde 33

  

33 üncü madde 1 inci ve 2 inci fıkralarda başvuruda bulunanların sahip olduğu donanımların il müdürlüğü tarafından görevlendirilen uzmanlar tarafından yerinde tespit edileceği belirtilmektedir.

Bu maddede yer alan "uzman" ın net olarak tanımlanması gerekir.

Tohumluk bayisinin yükümlülükleri

Madde 34

  

34 üncü maddenin (b) fıkrasında, çalıştırılacak olan sorumlu kişinin sözleşme veya görevlendirme belgesi ile yıllık sigorta bildirim cetvelinin il müdürlüğüne ibraz edilmesi gerektiği belirtilmektedir. (ç) fıkrasında ise bakanlık tarafında eğitimlere katılma zorunluluğu getirilmiştir.

Ancak bu maddede sorumlu kişinin niteliği net olarak belli değildir. Tohumluk bayi sorumlusunun ziraat mühendisleri odasına üye ziraat mühendisi olması gerekmektedir.

Diğer taraftan bakanlığın serbest çalışan ziraat mühendislerine eğitim verme yetkisi bulunmamaktadır.

Danıştay 10 uncu Dairesi‘nin 12.3.2007 tarih, 2006/6776 sayılı ve Danıştay 8 inci Dairesi‘nin 3.12.2007 gün, 2006/4114 sayılı kararlarında da açıkça belirtildiği üzere, Bakanlığın, özel sektör çalışanı ziraat mühendislerine eğitim verme - sınav yapma görev ve yetkisi bulunmamaktadır. (EK 1-2)

 

 

34 üncü madde (b) ile (ç)‘nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi gerekmektedir.

(b) Sorumlu kişinin meslek odasına üye ziraat mühendisi olduğunu gösterir meslek odası üyelik belgesi, sözleşme veya görevlendirme belgesi ile yıllık sigorta bildirim cetvelini il müdürlüğüne ibraz etmek

(ç) Meslek odası tarafından  düzenlenecek olan  eğitimlere katılmak

 

Geçici madde 2

  

Bu maddede, tarım kredi ve tarım satış kooperatifleri gibi kurumlarla çiftçi birlikleri ve ziraat odaları gibi kurumlarda tohumluk satış ve dağıtımından sorumlu ziraat mühendisi için ziraat mühendisleri odası üyeliği aranmamaktadır.

Bu kurumlarda, tohumluk satış ve dağıtımından sorumlu olarak istihdam edilen ziraat mühendislerinin ziraat mühendisleri odasına üye olması gerekmektedir.

Diğer taraftan yönetmelikte kamu ve özel sektör ayrımı gözetilmemelidir ve kamuya rekabet üstünlüğü getirecek istisnalar tanınmamalıdır.

Geçici madde 22nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi gerekmektedir.

"Kamu iktisadi kuruluşları ve iktisadi devlet teşekküllerinden, il seviyesinden daha küçük yerlerde teşkilatı bulunanlar, kurumla ilgili tüm tohumluk satış ve dağıtımından sorumlu olmak üzere tüm satış  merkezlerinde ziraat mühendisi istihdam ederek tohumluk bayi belgesi alırlar ve bu belge ile tohumluk satışı ile yetkilendirilirler. Teşkilat yapısı bakımından aynı özelliği taşıyan tarım kredi ve tarım satış kooperatifleri gibi kurumlarla çiftçi birlikleri ve ziraat odaları gibi kurumlarda tohumluk dağıtım ve satışından sorumlu ziraat mühendislerinin ise meslek odasına üye olması ve üyelik belgesi alması zorunludur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.
DANIŞTAY
ONUNCU DAİRE
Esas No : 2006/6776

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

Vekili: Av. Zühal Dönmez

Bestekar Sk. No: 49/5 Kavaklıdere / ANKARA

Davalı : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı - ANKARA

İstemin Özeti : 8.9.2006 tarih ve 26283 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen "Bakanlık" ibaresi ile ikinci fıkrasının iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Aydın Akgül

Düşüncesi: Yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı: Nevzat Özgür

Düşüncesi: Yürütmenin durdurulabilmesine karar verilebilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu‘nun 27 nci maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmediği anlaşıldığından, istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince davalı idarenin savunması alındıktan sonra incelenmesine karar verilen yürütmenin durdurulması istemi, savunmanın geldiği görülmekle yeniden incelendi, gereği görüşüldü:

Dava, 8.9.2006 tarih ve 26283 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen "Bakanlık" ibaresi ile ikinci fıkrasının iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıştır.

5488 sayılı Tarım Kanunu‘nun "Çiftçi eğitimi, yayım ve danışmanlık hizmetleri" başlıklı 9 uncu maddesinde; "Bakanlık; tarım, çiftçi eğitimi ve yayım faaliyetlerinde, sivil toplum örgütleri, özel sektör kuruluşları ve serbest danışmanların görev almasını sağlamak için gerekli düzenlemeler yapar, bu kuruluş ve kişileri teşvik eder, çalışma esaslarını belirler ve denetler.

Çiftçi eğitimi, özel yayım ve danışmanlık hizmetleri çalışma esas ve usulleri ile ilgili diğer şartlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." hükmüne yer verilmiştir.

441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesinin (h) fıkrasında; verimli ve faydalı tarım bilgilerini çiftçi ailelerine benimsetmek ve ülke düzeyinde yaygınlaştırmak amacıyla, tarımsal yayım ve eğitim sistemi ve programları ile projelerini hazırlamak, uygulamak, örnek çiftçi yetiştirmek üzere eğitim program ve projeleri uygulamak, çiftçi kadınları ve kızlarına ev ekonomisi, çocukları ve gençlerine teknik ve pratik çiftçilik öğretmek üzere tedbirler almak, uygulamalar yapmak, örnek çiftçi yetiştirmek ve tarım yayımı ve eğitimi için her türlü eğitim merkezi gibi tesisleri kurmak, kurslar açmak veya açtırmak Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görevleri arasında sayılmıştır.

Davalı Bakanlık tarafından, 5488 sayılı Yasanın 9 uncu maddesine dayanılarak tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla dava konusu Yönetmelik çıkarılmıştır.

Dava konusu Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde "(1) Kamu, kamu dışı yayım/tarımsal danışmanlık şirketlerinde görev yapacak olan yayımcılara/danışmanlara sertifika vermek ve hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Bakanlık, üniversiteler, meslek kuruluşları tarafından tarımsal yayım ve danışmanlık eğitim merkezleri kurulabilir.

(2) Tarımsal yayım ve danışmanlık eğitim merkezlerinin yetkilendirilmesi için başvurular Bakanlığa yapılır. Bakanlık incelemeleri yapar, gerekli gördüğü hallerde merkez teknik komitesinin görüşüne başvurur. Başvurusu olumsuz bulunan kurum ve kuruluşlara durum gerekçesi ile birlikte bildirilir." hükümleri yer almaktadır.

Davacı, davalı Bakanlığın, tarımsal yayım ve danışmanlık eğitim merkezi kurma yetkisinin bulunmadığını, Ziraat Mühendisleri Odası‘nın kendi üyelerine tarımsal yayım ve danışmanlık eğitimi verebileceğini, eğitim merkezinin yetkilendirilmesi için Bakanlıktan yetki belgesi alınmasının zorunlu kılınamayacağını iddia etmektedir.

Davalı Bakanlık ise, 5488 sayılı Yasanın 9 uncu maddesiyle, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti alanında eğitim, sertifikalandırma ve yetkilendirme konusunda Bakanlığa yetki verildiğini; Yönetmeliğin 13 üncü maddesindeki "Bakanlık" ibaresinin çıkarılmasıyla, Bakanlığın, kendi personeline bile eğitim verme olanağının elinden alınacağını belirtmektedir.

Görüldüğü gibi dava konusu uyuşmazlık, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde davalı Bakanlığın eğitim, sertifikalandırma ve yetkilendirme yetkisi olup olmadığına ilişkindir.

441 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, tarımsal yayım ve eğitim sistemini, programlarını, projelerini hazırlamak ve çiftçilere yönelik her türlü eğitim programlarını uygulamakla görevli davalı Bakanlığa, 5488 sayılı Tarım Kanunu‘nun 9 uncu maddesiyle de tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleriyle ilgili düzenleme yapma yetkisi tanınmış; fakat belirtilen hizmet alanında çalıştırılacakların eğitimi, sertifikalandırılması, eğitim merkezlerinin yetkilendirilmesi konularında davalı Bakanlığa herhangi bir yetki verilmemiştir.

Bu itibarla, davalı Bakanlığın, 5488 sayılı Yasa‘nın 9 uncu maddesiyle yetki tanınmamasına rağmen tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetinde çalışacakları eğitip, sertifikalandırmak amacıyla eğitim merkezleri kurabileceği; eğitim merkezlerini yetkilendirebileceği yolundaki dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Esasen, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu‘nun 12(g) maddesinde; yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, yükseköğretim kurumlarının görevleri arasında sayılmıştır.

Oysa iptali istenilen Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesiyle davalı Bakanlığın, üniversitelerin tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti alanında açacakları eğitim merkezlerini de yetkilendirebileceği kabul edilmiş; böylece 2547 sayılı Yasaya da aykırı bir düzenleme yapılmıştır.

Bu durumda, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin dava konusu hükümlerinde hukuka ve dayanağı Yasa hükümlerine uyarlık bulunmamakta olup; belirtilen Yönetmelik hükümlerinin uygulanması telafisi güç veya imkansız zararlara da yol açacaktır.

Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı Kanun‘un 27. maddesi uyarınca davacının yürütmenin durdurulması isteminin kabulü ile 8.9.2006 tarih ve 26283 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen "Bakanlık" ibaresi ile ikinci fıkrasının yürütülmesinin durdurulmasına 12.3.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Mehmet ÜNLÜÇAY

Üye Ahmet BAŞPINAR

Üye Cem ERBÜK

Üye Nüket YOKLAMACIOĞLU

Üye İbrahim BERBEROĞLU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.
DANIŞTAY
SEKİZİNCİ DAİRE
Esas No : 2006/4114
Karar No : 2007/6538

Davacı: TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

Vekili: Av. Zühal Dönmez
Bestekar Sk. No: 49/5 - Kavaklıdere/ANKARA

Davalı : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Davanın Özeti: Davalı idare tarafından Toprak Koruma Projelerinin hazırlanmasına yönelik, Ziraat Fakültelerinin Toprak, Kültür Teknik, Tarım Makinaları, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünden mezun veya bu konularda daha önce çalıştığını belgeleyen diğer bölümlerden mezun Ziraat Mühendislerine beş gün süre ile eğitim düzenleneceğine ve yapılacak sınavda başarılı olanlara yetki belgesi verileceğine ilişkin duyurunun iptali istemidir.

Savunmanın Özeti: 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmeliğini hazırlayan ve uygulayan, bu kapsamda nasıl bir projeye ihtiyaç olduğunu belirleyen ve hazırlanan projeleri inceleyen Bakanlığın, gerekli kriterleri ortaya koyarak toprağın korunması konusunda uzman yetiştirmesinin mevzuata aykırı olmadığı, davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

Danıştay Tetkik Hakimi Gülşen A. PEHLiVAN‘ın Düşüncesi: Dava konusu işlemin iptali gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Radiye TİRYAKİ‘nin Düşüncesi : Dava, davalı idare tarafından Toprak Koruma Projelerinin hazırlanmasına yönelik, Ziraat Fakültelerinin Toprak, Kültür Teknik, Tarım Makinaları, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünden mezun veya bu konularda daha önce çalıştığını belgeleyen diğer bölümlerden mezun Ziraat Mühendislerine beş gün süre ile eğitim düzenleneceğine ve yapılacak sınavda başarılı olanlara yetki belgesi verileceğine ilişkin duyurunun iptali isteğiyle açılmıştır.

Dosyanın incelenmesinden 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununun "Toprak Projelerinin hazırlanması" başlıklı 12. maddesine ve bu maddede yer alan, Toprak Koruma projelerinin gerekliliği hazırlanması, uygulanması, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi ile ilgili usul ve esasların Bakanlıkça hazırlanarak yönetmelikle belirleneceği hükmüne dayanılarak çıkarılan Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 12. maddesindeki hükümlere dayanılarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce, toprak koruma projelerinin hazırlanmasına yönelik dava konusu duyurusunun iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esaslarını düzenleyen 3046 sayılı Kanunun 31. maddesinde, Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların eğitim planını hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını takip etmek, bakanlık personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamakta Eğitim Dairesi Başkanlığının görevli olduğu belirtilmiş olup maddede yer alan hükümden de anlaşılacağı üzere Bakanlıkların, kendi personeli dışındaki kişilere eğitim vermek gibi bir görevi bulunmamaktadır.

Öte yandan, Türk Mühendis ve Mimarları Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Ana yönetmeliğinin 6. maddesinde odanın amaç ve görevleri sayılmış, 32/h maddesinde de, bu yönetmelik ve odaca yürürlüğe konulan diğer yönetmelikler çerçevesinde üyelere ve üyelerin bulunduğu büro, firma, işletme, işyeri ve benzeri kuruluşlara her türlü belge ve yetkileri vermek, gerekli denetlemeleri yapmak, aykırı durumların saptanması halinde kısıtlayıcı veya duruma göre kısa veya uzun süreli olarak veya süresiz engelleyici kararları almak, gerektiğinde yetki ve belgeleri iptal etmek de oda Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri arasında sayılmıştır.

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Meslek içi Eğitim Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde de meslek içi eğitime ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

Diğer yandan, 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesinin 2. maddesi ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görevleri sayılmış, 9. maddesi ile de Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün görevleri belirtilmiştir.

Tüm bu hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, Bakanlığa bağlı personel olarak çalışmayıp özel sektör çalışanı durumunda olan, toprak koruma projesi hazırlayabilecek ve Ziraat Mühendisleri Odasına üyeliği zorunlu olan Ziraat Mühendislerine, toprak koruma eğitimi vermeye davalı Bakanlığın yetkisi bulunmadığı anlaşılmakla dava konusu duyuruda kanun ve yönetmelik hükümlerine uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenle dava konusu duyurusunun iptali gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü: Dava, davalı idare tarafından Toprak Koruma Projelerinin hazırlanmasına yönelik, Ziraat Fakültelerinin Toprak, Kültür Teknik, Tarım Makinaları, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünden mezun veya bu konularda daha önce çalıştığını belgeleyen diğer bölümlerden mezun Ziraat Mühendislerine beş gün süre ile eğitim düzenleneceğine ve yapılacak sınavda başarılı olanlara yetki belgesi verileceğine ilişkin duyurunun iptali istemiyle açılmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu‘nun, "Toprak Projelerinin Hazırlanması" başlıklı 12. maddesinde, Toprak koruma projelerinin, arazi bozulmalarını ve toprak kayıplarını önlemek için gerekli olan sekileme, çevirme, koruma duvarı, bitkilendirme, arıtma, drenaj gibi imalat, inşaat ve kültürel tedbirleri içereceği, en az bir ziraat mühendisi sorumluluğunda hazırlanacağı ve valilik tarafından onaylanacağı, aynı maddede, Toprak koruma projelerinin gerekliliği, hazırlanması, uygulanması, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasların Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle belirleneceği, bu Kanuna dayanılarak çıkarılan, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 12. maddesinde, Toprak koruma projesine ihtiyaç olup olmadığına ve projenin içeriğine il müdürlükleri tarafından arazi ve/veya toprak etütleri yapılarak karar verileceği, kentsel yerleşim amaçlı imar planı bulunan yerler dışında zorunlu olarak kazı veya dolgu gerektiren herhangi bir arazi kullanım faaliyeti sonucu, toprak yapısının bozulması, drenajın engellenmesi, tuzlanma, alkalileşme, erozyon, heyelan ve benzeri nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulması söz konusu ise, araziyi kullananlar tarafından en az bir uzman ziraat mühendisi sorumluluğunda ilgili mühendislerce toprak koruma projesi hazırlanacağı, valilikçe uygun görülmesi halinde onaylanacağı hükümlerine dayanılarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nın Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce, toprak koruma projelerinin hazırlanmasına yönelik, Ziraat Fakültelerinin Toprak, Kültürteknik, Tarım Makinaları, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünden mezun veya bu konularda daha önce çalıştığını belgeleyen diğer bölümlerden mezun Ziraat Mühendislerine 24-28 Temmuz 2006 tarihleri arasında beş gün süre ile eğitim düzenleneceği ve yapılacak sınavda başarılı olanlara yetki belgesi verileceğine ilişkin duyurunun iptalinin istenildiği anlaşılmıştır.

Anayasanın 135. maddesi hükmü uyarınca, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı. ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzelkişilikleridir.

Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esaslarını düzenleyen 3046 sayılı Kanunun 31. maddesinde, Eğitim Dairesi Başkanlığı‘nın görevleri, a) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların eğitim planını hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını takip etmek, b) Bakanlık personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak olarak belirtilmiştir.

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 6. maddesinde,

h) Mesleğin geliştirilmesi ve tanıtılması amacıyla teknik ve bilimsel araştırmalar yapmak, kongre, seminer, panel, konferans gibi toplantılar ve sergiler düzenlemek, diğer kuruluşların bu gibi çalışmalarına katılmak,

ı) Meslekle ilgili proje, taahhüt, müşavirlik, sorumlu yöneticilik ve danışmanlık işlerinde üyelere gerekli belgeleri vermek, onaylamak, bu konuda gereken hukuki, idari düzenlemelerin yapılmasını sağlamak, bu amaçla gereken resmi girişimlerde bulunmak,

p) Ziraat Mühendisliği öğrenimi yapan kuruluşlarla işbirliği yaparak meslek elemanlarının eğitimleri konusunda öneri ve yardımlarda bulunmak, üyeler için hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve uygulamak Odanın amaç ve görevleri arasında sayılmıştır.

Aynı Yönetmeliğin 32. maddesinin h bendinde, Bu Yönetmelik ve Odaca yürürlüğe konulan diğer Yönetmelikler çerçevesinde üyelere ve üyelerin bulunduğu büro, firma, işletme, işyeri ve benzeri kuruluşlara her türlü belge ve yetkileri vermek, gerekli denetlemeleri yapmak, aykırı durumların saptanması halinde kısıtlayıcı veya duruma göre kısa veya uzun süreli olarak veya süresiz engelleyici kararlar almak, gerektiğinde yetki ve belgeleri iptal etmek de Oda Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkilerinin arasında sayılmıştır.

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim, Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 1. maddesinde, Bu Yönetmeliğin amacının, .kamu yararı, meslek uygulama etiği ve meslek alanının geliştirilmesi doğrultusunda, mesleki disiplinler gözetilerek meslek alanları ile ilgili uygulama ve denetimin yapılabilmesi için; uzmanlık alanı ve tanımı, yetkili üyeliğin tanımlanması, yetkili üyelerin mesleki ve bilimsel çalışmaları, yaptıkları işler ile tamamlayıcı eğitimlerine dayanan uzmanlıklarının belirlenmesi, belgelendirilmesi ve gerektiğinde kamuoyuna önerilmesiyle ilgili usul ve esasların düzenlenmesi olduğu, 2. maddesinde, mesleki disiplinler kapsamında Oda üyelerinin meslek alanlarına yönelik, toplumun gereksinimlerini karşılamak doğrultusunda araştırma, inceleme, planlama, projelendirme, tasarım, raporlama, bilirkişilik, denetim, danışmanlık, eğitim, uygulama ve teknik sorumluluğu üstlenme işlevleri kapsamında olan ve uzmanlık gerektiren hizmetler için yetkili üyelerin saptanması, eğitimi ve belgelendirilmesi esaslarını kapsadığı, 6. maddesinde, Ziraat Mühendislerinin tek başına tasarlamaya, uygulamaya, kabule ve imzaya yetkili ve sorumlu olduğu uzmanlık alanlarının belirlendiği, bunlardan tarımsal yapılar, çevre koruma, tarım alet ve makineleri ile tarımsal enerji, peyzaj ve çevre düzenleme, gıda sanayi ve gıda kontrolü hizmetlerine ilişkin alt uzmanlık alanları, kapalı alan ilaçlama hizmetleri, sulama ve drenaj, laboratuvar kurma ve işletme uzmanlık alanlarında öğrenim gören ziraat mühendisleri ve ilgili diğer meslek disiplinlerine ait eğitim alan üyeler için Oda tarafından birlikte ve ayrı olarak eğitim ve yetki belgesi verilebileceği 7. maddesinde, Oda tarafından, belirlenen bu uzmanlık alanlarına göre lisans öğrenimi dikkate alınarak hazırlanan eğitim programları sonucunda gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı olan üyelerle Oda Yönetim Kurulu tarafından mesleki birikim ve deneyime göre yeterliliği saptanan üyelere yetki belgesi verileceği, yetki belgesinin, ziraat mühendisliği uzmanlık alanlarında hizmet alacak kişi ve girişimciler için referans niteliğini taşıyacağı, 8. maddesinde, a) Oda tarafından belirlenen uzmanlık konularında belge alma koşullarını sağlayan üyelere ilgili uzmanlık konusunda belge verileceği, b) Belge alma koşullarının her uzmanlık konusu için ayrı olmak üzere Oda tarafından belirleneceği, 9. maddesinde ise, a) Uzmanlık konuları ile ilgili olarak verilecek meslek içi eğitimler ve sınavların, Meslek İçi Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirileceği, c) Her uzmanlık konusu için ayrı olmak üzere eğitim ve sınav programları ile takvimi gerektiğinde Şubelerin görüş ve önerileri alınarak Meslek İçi Eğitim Merkezi tarafından hazırlanacağı ve Oda Yönetim Kurulunun onayına sunulacağı hüküm altına alınmıştır.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinin incelenmesinden, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile bu Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde uzmanlığın belirlenmesi koşulları ve Toprak Koruma Projesi hazırlama eğitimi konusunda bir düzenlemenin bulunmadığı, 3046 sayılı Kanunda ise; Bakanlıklara kendi personeline hizmet içi eğitim verme görevi verilmişse de, personeli olmayan kişilere herhangi bir eğitim verme görevinin yüklenmediği görülmektedir.

Diğer yandan, 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görevleri sayılmış, 9. maddesi ile de, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü‘nün görevleri belirlenmiştir.

Her iki madde hükmünün birlikte değerlendirilmesinden, Bakanlığa bağlı personel olarak görev yapmayan ziraat mühendislerine Bakanlığın eğitim verebileceğine ve herhangi bir alanda yetkilendirebileceğine ilişkin görevleri de bulunmamaktadır.

Bu durumda, yukarıda sözü edilen yasa ve yönetmelik hükümleri karşısında, özel sektör çalışanı olan, toprak koruma projesi hazırlayabilecek ve Ziraat Mühendisleri Odası‘na üyeliği zorunlu olan ziraat mühendislerine, toprak koruma projesi eğitimi vermeye davalı Bakanlığın yetkisi bulunmadığından işlemde mevzuata ve hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, 125,70.-YTL yargılama giderleri ile davanın karara bağlandığı tarihte yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 450,00.-YTL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, 3.12.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

Başkan Ayla ALKIVILCIM

Üye Dr. Tacettin ŞİMŞEK

Üye Yeniay KAYA

Üye Alaattin ÖĞÜŞ

Üye Atıl ÜZELGÜN

 

Okunma Sayısı: 2721