TOHUMLUK KONTROLÖR YÖNETMELİĞİ TASLAĞI’NA İLİŞKİN TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN GÖRÜŞÜ

GENEL MERKEZ ( )
04.05.2009 (Son Güncelleme: 19.10.2009 11:14:14)

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

Teklif

 

Ziraat Mühendisleri Odası, tohumluk kontrol hizmetlerinin birikim ve deneyim gerektiren önemli bir mühendislik hizmeti alanı olduğunu savunmaktadır.

Tohumluk kontrolörü olarak görev alacak ziraat mühendisleri önemli bir görevi yürüteceklerinden, yönetmeliğin eksiksiz olarak hazırlanabilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle yönetmeliğin bütün ilgili kurum ve kuruluşlar ile meslek odasının da katılımıyla oluşturulması ve hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Buna karşın yönetmelik taslağı, Ziraat Mühendisleri Odası‘nın görüşü alınmadan yayımlanma aşamalarından geçmektedir.

 

 

Bu nedenle taslağın, doğru bir zeminde, demokratik  ve geniş bir katılımla oluşturulabilmesi için kamu dışındaki görüşlere de açılması, ODA‘mızın da yer aldığı komisyonlarda görüşülerek hazırlanması yararlı olacaktır.

 

 

Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

  

 

  

  

Dayanak

Madde 3

  

 

Yönetmeliğin, 969 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nın Merkez ve Taşra kurumlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanun‘un 3. maddesine dayanılarak hazırlandığı belirtilmektedir.

Bu maddenin, Bakanlığın eğitimlerden sağlayacağı gelirlerin döner sermayeye aktarımını sağlamak amacıyla konulduğu düşünülmektedir. Oysa bu eğitimler Kamu personeline ücretsiz verilmektedir. Özel sektör kuruluşlarında çalışanlar ile serbest çalışan ziraat mühendisleri ise Bakanlık personeli olmadıklarından dolayı Bakanlığın bu kişilere eğitim verme yetkisi bulunmamaktadır.

Danıştay 10 uncu Dairesi‘nin 12.3.2007 tarih, 2006/6776 sayılı ve Danıştay 8 inci Dairesi‘nin 3.12.2007 gün, 2006/4114 sayılı kararlarında da açıkça belirtildiği üzere, Bakanlığın, özel sektör çalışanı ziraat mühendislerine eğitim verme - sınav yapma görev ve yetkisi bulunmamaktadır. (EK 1-2)

Diğer taraftan, 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun‘a dayanılarak hazırlanan ve halen yürürlükte olan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük‘ün 3 üncü maddesi tohumluk Kontrolörlerinin genel çalışma alanları ile görev ve yetkilerini de içermektedir.

  

969 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nın Merkez ve Taşra Kurumlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanun‘un 3. maddesi dayanak kısmından çıkarılmalıdır.

Buna karşılık, 7472 Sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun ile Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük dayanak maddesine eklenmelidir.

  

Tanımlar

Madde 4

 

 

 

Tanımlar kısmında "Meslek Odası" yer almamıştır.

"Müdürlük" tanımında ise sadece İl Müdürlüğü bulunmaktadır. Bu tanım yeterli değildir, zira yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında tohumluk kontrolörlerinin, İl Müdürlüklerinin yalnızca tohumluk kontrol hizmetlerini yürüten birimlerinde görevlendirileceği belirtilmektedir. Bu birim yönetmelikte açık olarak belirtilmelidir.

  

4 üncü maddeye aşağıdaki tanımlar eklenmelidir.

Meslek Odası: TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasını

Şube Müdürlüğü: Kontrol Şube Müdürlüklerini

 

Başvuru

Madde 5

 

 

5 inci madde, 1 inci fıkrada; tohumluk kontrolörü olabilecek ziraat mühendisleri için, ziraat fakültelerinin tarla bitkileri, bahçe bitkileri ve bitkisel üretim dersleri verilen bölümlerinden mezun olma şartı getirilmiştir.

Oysa Ziraat Mühendislerinin Görev Ve Yetkilerine İlişkin Tüzük‘ün "Genel Çalışma Alanları, Görev ve Yetkiler "  başlıklı ikinci bölümünün 3 üncü maddesinde;

"Orman bitkileri dışında, bitki çeşitlerinin ıslahı, tohumluklarının üretimi, pazarlaması, ithal ve ihracı aşamalarında; tescil, kontrol, sertifikalandırma ve denetimi konularında faaliyet göstermek üzere kurulan işletmelerde bu faaliyetler, sorumlu teknik eleman olarak, ziraat mühendisleri tarafından yürütülür." hükmü yer almakta olup, bu hüküm bütün ziraat mühendislerini bu konuda yetkili kılmaktadır.

5 inci madde, 2 inci fıkrada; özel sektör kuruluşlarında çalışanlar ile serbest çalışan kişiler şahsen veya çalıştıkları kuruluşlar aracılığıyla başvuruda bulunurlar denilmektedir. Ancak söz konusu ziraat Mühendisleri Bakanlık personeli olmadığından, Bakanlığın bu kişilere eğitim verme yetkisi bulunmamaktadır ve kontrolör eğitiminin ziraat mühendisleri tarafından verilmesi gerekir. Bu nedenle başvuruların da ziraat mühendisleri odasına yapılması zorunludur.

Danıştay 10 uncu Dairesi‘nin 12.3.2007 tarih, 2006/6776 sayılı ve Danıştay 8 inci Dairesi‘nin 3.12.2007 gün, 2006/4114 sayılı kararlarında da açıkça belirtildiği üzere, Bakanlığın, özel sektör çalışanı ziraat mühendislerine eğitim verme - sınav yapma görev ve yetkisi bulunmamaktadır. (EK 1-2)

5 inci madde, 3 üncü fıkrada; Bakanlık çalışanı olmayan başvuru sahiplerinden başvuru esnasında mezuniyet belgesi örneği talep edilir hükmü bulunmaktadır. Oysa serbest çalışan ziraat mühendislerinin meslek odasına kayıtlı olmaları ve üyeliklerini belgelemeleri gerekmektedir.

 

 

5 inci maddenin 4 fıkra halinde aşağıdaki şekilde düzenlenmesi gerekmektedir

•(1)   Bakanlıkta görev yapan ziraat mühendisleri tohumluk kontrolörü olmak için başvuru formunu doldurarak başvuruda bulunabilir.

•(2)   Bakanlıkta çalışan ziraat Mühendisleri başvurularını çalıştıkları kuruluşlar aracılığıyla yaparlar.

•(3)   Özel sektör kuruluşlarında çalışanlar ile serbest çalışan ziraat mühendisleri başvurularını Meslek odasına yaparlar.

•(4)   Bakanlık çalışanı olmayan ziraat mühendisleri meslek odasına kayıtlı olmak ve üyelik belgesi almak zorundadırlar.

 

Eğitim

Madde 6

 

 

 

6 ıncı maddede, eğitim ve sınav yetkisinin Bakanlıkta olduğu belirtilmektedir. Oysa Kamu personeli ziraat Mühendislerine bakanlıkça eğitim verilmekte olup, özel sektör kuruluşlarında çalışanlar ile serbest çalışan Ziraat Mühendislerine de meslek odasının eğitim verme yetkisi bulunmaktadır.

Danıştay 10 uncu Dairesi‘nin 12.3.2007 tarih, 2006/6776 sayılı ve Danıştay 8 inci Dairesi‘nin 3.12.2007 gün, 2006/4114 sayılı kararlarında da açıkça belirtildiği üzere, Bakanlığın, özel sektör çalışanı ziraat mühendislerine eğitim verme - sınav yapma görev ve yetkisi bulunmamaktadır. (EK 1-2)

Ayrıca bu maddede eğitim süresi ve eğiticilerin niteliği konusunda belirsizlik vardır.

 

 

6 ıncı madde aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir.

(1)Bakanlık çalışanı ziraat mühendislerine, içeriği Genel Müdürlükçe hazırlanacak program kapsamında teorik ve uygulamalı eğitim verilir. Eğitim verecek kişilerin niteliği, eğitim süresi ve sınav komisyonunun kimlerden oluşacağı Genel Müdürlükçe belirlenir.

(2) Özel sektör kuruluşlarında çalışan ve serbest çalışan Ziraat Mühendislerine meslek odasınca hazırlanacak program kapsamında teorik ve uygulamalı eğitim verilir. Eğitim verecek kişilerin niteliği ve eğitim süresi ve sınav komisyonunun kimlerden oluşacağı meslek odasınca belirlenir.

(3) Bakanlık çalışanı ziraat mühendisleri için genel müdürlüğün, özel sektör çalışanı ve serbest çalışan ziraat mühendisleri için ise meslek odasının gerçekleştirdiği eğitimi takiben, sınav komisyonunca yapılacak sınav sonunda 100 üzerinden 70 puan alanlar tohumluk kontrolörü olmaya hak kazanırlar.

 

Tohumluk kontrolör kartı

  

Madde 7

  

 

7 inci maddede tohumluk kontrolörü olmaya hak kazananlara genel müdürlüğün kontrolör kartı düzenleyeceği ve bu kartların kontrolörlerin çalıştıkları kurum ve kuruluşlara gönderileceği belirtilmektedir.

Meslek odasının eğitimine katılarak başarılı olan özel sektör ve serbest çalışan ziraat mühendisleri için kontrolör kartının düzenlenerek ilgilisine verilmesi gerekmektedir.

 

 

7 inci madde aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir.

(1)Genel müdürlükçe yapılan sınav sonucunda başarılı olan bakanlık çalışanı ziraat mühendislerine bakanlıkça tohumluk kontrolör kartı verilir.

(2)Meslek odasınca yapılan sınav sonucunda başarılı olan özel sektör çalışanı ve serbest çalışan ziraat mühendislerine meslek odasınca başarı belgesi verilir. İlgili bu belge ile başvuruda bulunarak genel müdürlükten tohumluk kontrolör kartı alır.

(3)Tohumluk kontrolör kartları beş yıl süreyle geçerli olup, süre bitimi takvim yılı olarak uygulanır. Beşinci yılın sonunda tohumluk kontrolörleri 6 ıncı maddede belirtilen hususlar kapsamında yeniden eğitime katılır, eğitime katılmayan veya eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olamayanların tohumluk kontrolör kartları iptal edilir.  

 

  

Görevlendirme

Madde 9

Tohumluk kontrolörleri İl Müdürlüklerinin yalnız Kontrol Şubelerinde görevlendirilmelidir.

Gerektiğinde mesai saatleri dışında görevlendirilen kontrolörlere mesai ücreti ödenmelidir.

 

9 uncu maddenin 1 ve 2 inci fıkrasının aşağıdaki şeklide değiştirilmesi gerekmektedir.

(1) Tohumluk kontrolörleri, bu yönetmelikte belirtilen görevleri yapmak üzere il müdürlüklerinin kontrol şubelerinde veya "Tohumluk Sertifikasyon Hizmetlerinde Yetki Devri Yönetmeliği" hükümlerine göre alan kontrolü için Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından görevlendirilir. Bu kuruluşların görevlendirmediği tohumluk kontrolörleri, 10 uncu maddede belirtilen görev ve yetkileri kullanamazlar.

(2) Mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde görev yapan tohumluk kontrolörlerine cari mevzuat hükümleri dahilinde fazla mesai ücreti ödenir. 

  

  

Ücret

Madde 14

 

14 üncü maddede Bakanlığın eğitime katılan özel sektör katılımcılarından ücret alacağı ve ilgili ücretlerin müdürlüğün döner sermayesine ödeneceği hükmü yer almaktadır. Özel sektör çalışanlarına bakanlığın eğitim verme yetkisi bulunmadığından hareketle bu madde yeniden düzenlenmelidir.

Danıştay 10 uncu Dairesi‘nin 12.3.2007 tarih, 2006/6776 sayılı ve Danıştay 8 inci Dairesi‘nin 3.12.2007 gün, 2006/4114 sayılı kararlarında da açıkça belirtildiği üzere, Bakanlığın, özel sektör çalışanı ziraat mühendislerine eğitim verme - sınav yapma görev ve yetkisi bulunmamaktadır. (EK 1-2)

 

 

14 üncü maddenin (1) ve (2) fıkrası kaldırılarak aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir.

Meslek odasınca özel sektör çalışanı ve serbest ziraat mühendisleri için düzenlenecek eğitimler için uygulanacak ücretler meslek odası tarafından belirlenir.

 

 

Okunma Sayısı: 1822