BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASI İLE DEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İLE İLGİLİ ODA GÖRÜŞÜMÜZ

GENEL MERKEZ ( )
10.06.2009 (Son Güncelleme: 10.06.2009 15:01:12)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASI İLE DEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İLE İLGİLİ
BİLGİ NOTU

9 Haziran 2009 günlü Resmi Gazete‘de, Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (Ek -1) .

Bilindiği üzere, konu ile ilgili ilk Yönetmelik 11.10.2007 gün, 6670 sayılı RG‘ de yayımlanmış   (Ek - 2), sözü edilen Yönetmelik‘te üçbuçuk ay sonra yapılan değişiklik te 2.2.2008 gün, 26775 sayılı RG‘de yayımlanarak yürürlüğe girmişti (Ek - 3).

Böylece, Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması, Depolanması alanında, 2 yıla yakın bir sürede üçüncü düzenleme yapılmış olmaktadır.

Oda‘mız, özlük haklarımızı doğrudan ilgilendiren bu alanda, sürekli ve etkin bir çalışma düzeni içindedir. Bu çerçevede, yapılan çalışmaları bir kez daha üyelerimizin bilgi ve değerlendirmelerine sunmayı gerekli ve yararlı gördük;   

1 - Yönetmelik yayımlanmadan önce, Oda‘mız, konu ile ilgili görüşlerini önce 2.3.2007 gün, 591 sayılı (Ek - 4), ardından 30.4.2007 gün, 1121 sayılı yazılarımızla (Ek - 5) TKB KORGEM Genel Müdürlüğü‘ne iletmiştir.

2 - Bu görüşlerimizde altı çizilen bilimsel ve hukuki gerekçe ve dayanaklarımız dikkate alınmadan yayımlanan ilk Yönetmelik (Ek 2‘de kayıtlı), hatırlanacağı gibi, mevcut bayiiler de dahil olmak üzere tüm ziraat mühendislerine sınav zorunluluğu getiriyor ve sınavda başarı notu olarak 80 puan barajını öngörüyordu.  Yönetmeliğin bu kabul edilemez içeriğine karşı, ODA‘mız, Yönetmeliğin çok sayıda hükmünün iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştay nezdinde, 27.11.2007 tarihinde dava açmıştır (Ek - 6) .

3 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Oda‘mız ve üyelerimiz tarafından ortaya konulan haklı ve etkin protestolar çerçevesinde, hazırladığı Yönetmelik değişikliğini 2.2.2008 gün, 26775 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlayarak yürürlüğe sokmuştur (Ek 3‘te kayıtlı). Konunun ulaştığı durum hakkında ODA‘mız, 8.2.2008 tarihinde "Bitki Koruma Ürünleri Satışında Geri Adım ! (Yönetmelik Değişikliği Yeterli Değil)" başlıklı bir Basın Açıklaması yapmıştır (Ek - 7). Söz konusu basın açıklamasında, yalnızca mavcut bayilere yönelik sınav uygulamasının kaldırılmasının yeterli olmadığı, Meslek Yasası ve Tüzüğümüz uyarınca tüm üyelerimize yönelik olarak sınavın kaldırılması gerektiğini ifade etmiştir. Ancak aradan geçen sürede herhangi bir olumlu açılım sağlanamaması üzerine ODA‘mız, 2 Şubat 2008 tarihli Yönetmelik Değişikliğinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle 28 Mart 2008‘de ikinci kez yargı yoluna başvurmuştur (Ek - 8).

Süreç içinde, Bakanlıkça 4 Ekim 2008 tarihinde yapılan sınava 2319 kişi katılmış, ancak 26 kişi 80 ve üzeri puan almışlardır. (Ek - 9). Bu durum dahi, sınavı düzenleyenlerin, bayilik sistemine yönelik fiili engelleme çabalarını göstermektedir. 26 Nisan 2009 tarihinde yapılan sınavın sonuçları ise henüz açıklanmamıştır.

4 - Bu kez; Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan Ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9 Haziran 2009 gün ve 27253 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (Ek 1‘de kayıtlı).

Söz konusu yönetmelikte yapılan değişiklikler incelendiğinde, kısmen olumlu olarak değerlendirilebilecek hükümler şöyledir;  

  • Bitki koruma bölümü mezunu veya bitki koruma alanında yüksek lisans veya doktora yapmış ziraat mühendisleriyle, kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel kuruluşlarda bitki koruma hizmetlerinde en az beş yıl süreyle çalışmış ziraat mühendislerinin sınavdan muaf tutulmaları,
  • Diğer ziraat mühendislerinin gireceği sınavda başarı notunun 80‘den 60‘a indirilmesi...

Buna karşın, Yönetmelik değişikliğinin hukuka ve bilime aykırı düzenlemeleri şöyledir;

  • Diğer ziraat mühendisleri ile ziraat teknisyeni ve meslek yüksekokullarından bitki sağlığı ile ilgili dersi alarak mezun olmuş teknikerlerin Bakanlık / MEB / ÖSYM tarafından yılda bir kez yapılacak sınava girme zorunluluğunun korunması, böylece Yasa ve Tüzük ile ziraat mühendislerine verilmiş yetkinin Yönetmelik ile alınmaya çalışılması,
  • Böylece mühendis/teknisyen/teknikerin aynı yetki için yapılacak aynı sınava girmeleri gibi, ziraat mühendisliğine saygısız tutumun sürdürülmesi,
  • Bayilik ve toptancı izin belgesi almak isteyen ziraat mühendislerinin sahip olmaları gereken belgeler arasından "Ziraat Mühendisleri Odası‘na üye olduklarını gösteren belge" nin çıkarılması, böylece üyelerinin hakkını savunma konusunda ödünsüz ve etkin bir mücadele sergileyen Oda‘mıza karşı hasmane bir tutum takınılması... 

ODA‘mız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, Oda ve üye hukukunun korunması ve geliştirilmesi, özlük haklarımıza yönelik sistemli aşındırma girişimlerinin savuşturulması konusundaki çalışmalarını etkinlik ve kararlılıkla sürdürecektir. 9 Haziran 2009 tarihli Yönetmelik değişikliğine karşı açılacak davanın hazırlıklarına başlanılmış olup, dava dilekçemiz üyelerimize kısa sürede iletilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

Okunma Sayısı: 6096