BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN REÇETELİ SATIŞ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ BİLGİ NOTU

GENEL MERKEZ ( )
16.06.2009 (Son Güncelleme: 16.06.2009 11:13:45)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN REÇETELİ SATIŞ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ BİLGİ NOTU

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan, Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 12 Haziran 2009 tarih, 27256 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.(EK:1)

Bilindiği üzere, konu ile ilgili ilk Yönetmelik 12 Şubat 2009 tarih, 27139 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanmıştır. (EK:2)

Böylece Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları ile ilgili olarak 2009 yılı içerisinde 4 aylık bir dönemde 2 kez düzenleme yapılmıştır.

Yapılan bu 2 inci düzenlemeyle, 12 Şubat 2009 tarih, 27139 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 12 Haziran 2009 tarihinden itibaren yürürlükten kalkmış bulunmaktadır.  

Özlük haklarımızın korunması amacıyla ODA‘mızın bu konuda kararlı bir tutum izleyerek çalışmalarını sürdürmekte olduğu bütün meslektaşlarımız tarafından bilinmekte olup, bu doğrultuda yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir:

İlk Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanmadan önce taslak hakinde ODA‘mız görüşlerine sunulmuştur.(EK:3)

Taslak Yönetmelik, ODA‘mız tarafından detaylı olarak incelenerek Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘na ODA‘mız görüşleri iletilmiştir.(EK:4)

Görüşlerimiz dikkate alınmadan yayımlanan Yönetmeliğin çoğu maddesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması için ODA‘mız, 25.02.2009 tarihinde Danıştay nezdinde dava açmıştır. (EK:5)

Bu kez; Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 12 Haziran 2009 tarih, 27256 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. (EK:1)

Söz konusu Yönetmelik genel olarak incelendiğinde;

Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Eğitimi‘nin tamamen kaldırıldığı ve eğitim yapılmaksızın sınav uygulaması getirildiği, sınav tarihi ve sayısının her yıl ihtiyaca göre Bakanlık tarafından belirleneceği,

Bitki koruma bölümü mezunu veya bitki koruma ana bilim dalında yüksek lisans veya doktora yapmış ziraat mühendisleri ile emekli olanlar da dahil olmak üzere; ziraat fakültesi bitki koruma bölümü öğretim elemanlarının, bitki koruma bölümü mezunu olmayan ancak zirai mücadele araştırma enstitülerinde veya diğer araştırma enstitülerinin bitki koruma ile ilgili araştırma bölümlerinde en az üç yıl süre ile görev yapan konu uzmanı ziraat mühendislerinin, il müdürlüklerinde bitki koruma şubelerinde ve ilçe müdürlüklerinde bitki koruma hizmetlerinde en az beş yıl süre ile görev yapan bitki koruma bölümü mezunu olmayan ziraat mühendislerinin sınavdan muaf olduğu,

Buna karşın; bitki koruma bölümü dışındaki diğer bölümlerden mezun ziraat mühendisleri,  tütünle ilgili reçeteleri düzenlemek üzere tütün teknoloji mühendisleri, ziraat teknikeri ve ziraat teknisyenleri için Bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak sınava katılma zorunluluğu getirildiği,

Bakanlıktan Reçete Yazma Yetki Belgesi almayan kişilerin reçete yazamayacağı,

Reçete yazma yetkisi alacak ziraat mühendislerinin ibraz etmeleri gereken belgeler arasında "Ziraat Mühendisleri Odası‘ üyelik belgesinin bulunmadığı,

Bitki koruma ürünü satan bayilerin reçete yazamayacağı görülmektedir.

Bilindiği üzere Bakanlığın özel sektör çalışanı ziraat mühendislerine eğitim verme ve sınav yapma yetkisi bulunmamaktadır. Özel sektör çalışanı ziraat mühendislerinin reçete düzenleyebilmeleri için, Anayasa‘nın 135 inci maddesi anlamında kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Ziraat Mühendisleri Odası‘nın düzenleyeceği meslek içi eğitimlere katılmaları ve sertifikalandırılmaları gerekmektedir. Buna rağmen Bakanlık reçete eğitimini kaldırmış, ancak sınav uygulaması getirmiştir.

Yönetmeliğe göre tekniker ve teknisyenler de reçete yazabileceklerdir. Ziraat tekniker ve teknisyenlerinin ara eleman gücü olduğu göz ardı edilerek ziraat mühendisi, tekniker ve teknisyen arasında ayrım gözetilmemesi Ziraat fakültelerinde verilen eğitimi hiçe sayan bir anlayışın göstergesidir.

Sonuç olarak yukarıda özetlenen duruma göre Yasa ve Tüzük ile ziraat mühendislerine verilmiş yetkilerin Yönetmelik ile alınmaya çalışıldığı görülmektedir.

Bu kapsamda ODA‘mız 12 Haziran 2009 tarihli Yönetmelikle ilgili olarak açılacak davanın hazırlıklarına başlamıştır. Dava dilekçemiz en kısa üyelerimize iletilecektir.

EK 1: 12 Haziran 2009 Tarih, 27256 Sayılı Resmi Gazete‘de Yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin

           Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

EK 2: 12 Şubat 2009 Tarih, 27139 Sayılı Resmi Gazete‘de Yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin

           Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

EK 3: Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

          Taslağı

EK 4: Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

          Taslağına İlişkin ODA‘mız Görüşü

EK 5: Dava Dilekçesi

Okunma Sayısı: 1662