BİTKİ SAĞLIĞI ÖNLEMLERİNE YÖNELİK AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN İŞARETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞINA İLİŞKİN TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI'NIN GÖRÜŞÜ

GENEL MERKEZ ( )
03.08.2009 (Son Güncelleme: 03.08.2009 11:10:33)

 

BİTKİ SAĞLIĞI ÖNLEMLERİNE YÖNELİK AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN İŞARETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞINA İLİŞKİN TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI‘NIN GÖRÜŞÜ

 

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

Teklif

 

21.06.2006 tarih, 26205 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Bitki Sağlığı Önlemlerine Yönelik Ahşap Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğin" yeni gelişmeleri de kapsayacak şekilde değiştirilmesi amacıyla hazırlanan Taslak Yönetmelik, daha önce Bakanlıkça ODA‘mıza gönderilen ilk yönetmelik taslağı ile birlikte değerlendirilerek incelenmiştir.

 

 

Taslağa ilişkin görüş, değerlendirme ve tekliflerimiz maddeler halinde aşağıda görülmektedir. 

 

Tanımlar

Madde 4

 

Tanımlar başlıklı 4 üncü maddenin (ı) fıkrasında Isıl İşlem Operatötü; Isıl İşlem Operatörü: "Belli bir eğitimden geçmiş ve ısıl işlem yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş ruhsatlı ısıl işlem firmalarında görevli en az lise mezunu elemanı" olarak tanımlanmaktadır.

Bu fıkranın Oda tarafından düzenlenmiş eğitimden geçmiş Oda üyesi Ziraat Mühendisi,  Orman ve Orman Endüstri Mühendisini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Bunun dışında; tanımlarda meslek odaları yer almamıştır. Ahşap Ambalaj Malzemeleri İşaretleme İzin Belgesi sahibi gerçek ve tüzel kuruluşlardaki ısıl işleminden sorumlu Ziraat, Orman ve Orman Endüstri Mühendislerinin, kendi meslek Oda‘larına üye olmaları gerekmektedir.

 

 

 

4 üncü madde (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmeli (u) bendinden sonra gelmek üzere (v) bendi eklenmelidir.

(ı)Isıl İşlem Operatörü: Oda tarafından düzenlenen eğitimden geçmiş ve ısıl işlem yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş ruhsatlı ısıl işlem firmalarında görevli Oda üyesi Ziraat Mühendisi,  Orman ve Orman Endüstri Mühendisini

(v) Oda: İlgili mühendislik odasını(Ziraat Mühendisleri Odası‘nı, veya Orman Mühendisleri Odası‘nı)

Isıl işlem operatörü seçimi ve görevleri

Madde 12

  

"Isıl işlem operatörü seçimi ve görevleri"  başlıklı 12 inci maddesinin 1 inci fıkrasında;

Isıl işlem operatörü olmak için en az lise mezunu olanların başvuruda bulunabilecekleri,

Yine 1 inci fıkra ile 3 üncü fıkralarda ise Genel müdürlük tarafından düzenlenecek eğitimlere katılacakları yer almaktadır.

Isıl işlem operatörü olmak için başvuracak kişilerin Oda‘ya üye Ziraat Mühendisi, Orman ve Orman Endüstri Mühendisi olmaları gerekmektedir.

Diğer taraftan Danıştay 10 uncu Dairesi‘nin 12.3.2007 tarih, 2006/6776 sayılı ve Danıştay 8 inci Dairesi‘nin 3.12.2007 gün, 2006/4114 sayılı kararlarında da açıkça belirtildiği üzere, Bakanlığın, özel sektör çalışanı ziraat mühendislerine eğitim verme - sınav yapma görev ve yetkisi bulunmamaktadır. (EK 1-2)

Yukarıda açıklanan nedenlerle bu fıkraların yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

 

 

12 inci madde 1 ve 3 üncü fıkralarının aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

(1) Isıl işlem operatörü olmak için Oda üyesi Ziraat Mühendisi, Orman ve Orman Endüstri Mühendisi olmak gerekir. Isıl işlem operatörü olmak için Oda üyelik belgesi, diploma aslı veya sureti, nüfus cüzdan sureti ve dilekçe ile Müdürlüğe başvuruda bulunulur. Başvuru sonrasında Müdürlük aday listesini Oda‘ya bildirir. Bunu takiben adaylara Oda tarafından hazırlanan programa göre teorik ve pratik eğitim verilir. Eğitim sonunda Oda tarafından yapılacak sınavda yüz üzerinden yetmiş ve daha fazla puan alan adaylar başarılı sayılır. Başarılı olanlar adına Oda tarafından sertifika düzenlenir ve bu sertifikalar onaylanmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir. Isıl işlem operatörleri sadece bir işletmeden sorumludur; ancak işletme sahibinin aynı ilde birden fazla ruhsatlı işletmesinin bulunması halinde, bu işletmelerin tamamından bir operatör sorumlu olur. Isıl işlem operatörü belgesi herhangi bir sebeple Genel Müdürlükçe iptal edilen kişiler yeniden bu belgeyi almak için başvuramazlar. Isıl işlem operatörleri her beş yılda bir Oda tarafından 2 günlük eğitime tabi tutulurlar. Eğitim sonunda yapılacak sınavda yüz üzerinden yetmiş ve daha fazla puan alan adaylar başarılı sayılır. Başarısız bulunan adayların belgeleri Genel Müdürlükçe iptal edilir. Isıl işlem operatörü kayıtları Genel Müdürlükçe tutulur.

 

(3) Isıl işlem operatörü, Ahşap Ambalaj Malzemeleri İşaretleme İzin Belgesi sahibi olan özel veya tüzel kişilerdeki ısıl işleminden ve fırında kurutma işleminden sorumludur. Isıl işlem operatörü öncelikle yapılacak ısıl işlemi ve fırında kurutma işleminin yönetmelik doğrultusunda tekniğine uygun olarak yapılmasından, ısıl işlemli ve fırında kurutulmuş ahşap ambalaj malzemesinin uygun karantina şartlarında muhafazasından ve ahşap ambalaj malzemesinin kullanılacağı yere kadar taşınmasından sorumludur. Isıl işlem operatörü fırın otomasyonunun düzenli çalışmasını sağlar; ayrıca yapılan işlem sonunda gerekli dokümanları temin eder ve arşivde saklar. Isıl işlem konusunda yenilikleri takip eder ve bu konuda Oda tarafından düzenlenecek olan eğitimlere katılır.

 

 

 

 

 

 

Okunma Sayısı: 1438