TOHUMLUK KONTROLÖR YÖNETMELİĞİ TASLAĞI'NA İLİŞKİN TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI'NIN GÖRÜŞÜ

GENEL MERKEZ
03.08.2009 (Son Güncelleme: 03.08.2009 11:13:42)

 

TOHUMLUK KONTROLÖR YÖNETMELİĞİ TASLAĞI‘NA İLİŞKİN

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI‘NIN GÖRÜŞÜ

 

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

Teklif

 

Ziraat Mühendisleri Odası, tohumluk kontrol işlemlerinin birikim ve deneyim gerektiren önemli bir mühendislik hizmet alanı olduğunu savunmaktadır.

Bu kapsamda tohumluk kontrolörü olarak görev alacak ziraat mühendisleri önemli bir görevi yürüteceklerinden, yönetmeliğin eksiksiz olarak hazırlanması büyük önem taşımaktadır.

Taslak genel olarak değerlendirildiğinde;

Tohumluk kontrolörlerinin resmi ve özel tohumluk kontrolörü olarak ikiye ayrıldıkları, özel sektör kuruluşlarında ve serbest çalışan ziraat mühendislerinin "Özel Tohumluk Kontrolörü" ünvanı görev yapacakları, bu kontrolörlerin Ziraat Mühendisleri Odası (ODA) tarafından yetkilendirilecekleri, eğitimlerinin ODA tarafından gerçekleştirilerek kontrolör kartlarının yine ODA‘ca düzenleneceği ile ilgili hususların yönetmelikte yer aldığı görülmekte olup, bu durum ODA‘mızca olumlu karşılanmaktadır.

 

 

Taslağa ilişkin görüş, değerlendirme ve tekliflerimiz maddeler halinde aşağıda görülmektedir. 

 

Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

  

 

  

Dayanak

Madde 3

  

Yönetmeliğin, 31.10.2006 gün ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu‘na dayanılarak hazırlandığı belirtilmektedir.

Ancak, 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun‘a dayanılarak hazırlanan ve halen yürürlükte olan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük‘ün 3 üncü maddesi Tohumluk Kontrolörlerinin genel çalışma alanları ile görev ve yetkilerini de içermektedir.

 

Bu nedenle, 7472 Sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun ile Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük, dayanak maddesine eklenmelidir.

Başvuru

Madde 5

 

 

5 inci madde, 1 inci fıkra (a) bendinde; tohumluk kontrolörü olabilecek ziraat mühendisleri için, ziraat fakültelerinin tarla bitkileri, bahçe bitkileri ve bitkisel üretim dersleri verilen bölümlerinden mezun olma şartı getirilmiştir.

Oysa Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük‘ün "Genel Çalışma Alanları, Görev ve Yetkiler "  başlıklı ikinci bölümünün 3 üncü maddesinde;

"Orman bitkileri dışında, bitki çeşitlerinin ıslahı, tohumluklarının üretimi, pazarlaması, ithal ve ihracı aşamalarında; tescil, kontrol, sertifikalandırma ve denetimi konularında faaliyet göstermek üzere kurulan işletmelerde bu faaliyetler, sorumlu teknik eleman olarak, ziraat mühendisleri tarafından yürütülür." hükmü yer almakta olup, bu hüküm bütün ziraat mühendislerini bu konuda yetkili kılmaktadır.

5 inci madde, 3 üncü fıkrada; özel sektör kuruluşlarında çalışanlar ile serbest çalışan ziraat mühendislerinin tohumluk kontrolörü olabilmek için ODA‘ya başvuruda bulunacakları belirtilmekle birlikte, ODA üyeliği ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır.

 

5 inci maddenin aşağıdaki şekilde düzenlenmesi gerekmektedir

(1) Tohumluk Kontrolörü olmak isteyen ziraat mühendisleri Kamu ahlakına aykırı suç işlememiş olduğunu gösteren sabıka kaydıyla birlikte başvuruda bulunur.

(2) Bakanlıkta çalışan ziraat mühendisleri başvurularını çalıştıkları kuruluşlar aracılığıyla Genel Müdürlüğe yaparlar.

(3) Özel sektör kuruluşlarında çalışanlar ile serbest çalışan ziraat mühendisleri tohumluk kontrolörü olmak için ODA‘ya üye olduktan sonra ODA‘ya başvuruda bulunurlar.

Eğitim

Madde 6

 

 

6 ıncı madde 2 inci fıkranın, ODA‘nın düzenlediği eğitimlerde, Sınav Komisyonu‘na, ODA adına bir temsilcinin katılması hükmünün yer alacağı şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

 

6 ıncı madde 2 inci fıkranın aşağıdaki şekilde düzenlenmesi gerekir.

(2)Eğitim sonunda, üç kişilik komisyon, teorik ve pratik bilgileri kapsayacak şekilde bir değerlendirme sınavı yapar. ODA‘nın düzenlediği eğitimlerde, Sınav Komisyonu‘na ODA adına bir temsilci katılır.

 

  

Görevlendirme

Madde 9

 

Tohumluk kontrolörleri İl Müdürlüklerinin yalnız Kontrol Şubelerinde görevlendirilmelidir.

Gerektiğinde mesai saatleri dışında görevlendirilen kontrolörlere mesai ücreti ödenmelidir.

 

 

9 uncu maddenin 1 ve 2 inci fıkrasının aşağıdaki şeklide değiştirilmesi gerekmektedir.

(1) Tohumluk kontrolörleri, bu yönetmelikte belirtilen görevleri yapmak üzere il müdürlüklerinin kontrol şubeleri, sertifikasyon kuruluşları veya "Tohumluk Sertifikasyon Hizmetlerinde Yetki Devri Yönetmeliği" hükümlerine göre alan kontrolü için Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından görevlendirilir. Bu kuruluşların görevlendirmediği tohumluk kontrolörleri, 10 uncu maddede belirtilen görev ve yetkileri kullanamazlar.

(2) Mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde görev yapan tohumluk kontrolörlerine cari mevzuat hükümleri dahilinde fazla mesai ücreti ödenir. 

  

Yetki ve sorumluluklar

Madde 10

10 uncu maddenin 2 inci bendinde;

Tohumluk kontrolörlerinin 13.01.2008 gün ve 26755 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan "Tohumculuk Piyasasında Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği"  çerçevesinde tohumculuk sektörü ile ilgili yetkilendirme ve denetleme işlemlerini yapacakları belirtilmektedir.

Ancak; 15.05.2009 gün ve 27229 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan "Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği" ile söz konusu yönetmelik yürürlükten kalkmıştır.

10 uncu madde 2 inci bendin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi gerekmektedir.

(2) Tohumluk kontrolörü, 15.05.2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği" çerçevesinde tohumculuk sektörü ile ilgili yetkilendirme ve denetleme işlemlerini yapar.

 

 

Okunma Sayısı: 1707