2010 YILI HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESI HAKKINDAKI KARARNAME TASLAĞI'NA İLİŞKİN TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI'NIN GÖRÜŞÜ

GENEL MERKEZ ( )
20.11.2009 (Son Güncelleme: 20.11.2009 18:19:48)

2010 YILI HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESI HAKKINDAKI KARARNAME TASLAĞI‘NA İLİŞKİN TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI‘NIN GÖRÜŞÜ

  

Görüş, 2009 Yılı Destekleme Kararnamesi‘nin madde başlıkları esas alınarak hazırlanmıştır.

  

Destekleme Konuları

MADDE 2 - (1) Maddede temel olarak kültür ırkı ve kültür ırkı melezleri, kayıt altına alınmış olmak koşuluyla destekleme kapsamına alınmıştır. Böylece Türkiye sığır populasyonunda kültür ırkı ve melezlerinin oransal artışı ve kayıt sisteminin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Oysa yerli sığırların pek çok özgün niteliklerinden sadece birisi olan, üstün mera değerlendirme yeteneği göz önünde bulundurularak ve entansifleşme olanağı bulunmayan bölge, yöre ve yetiştiricilik koşulları dikkate alınarak yerli ırklar da Manda da olduğu gibi destekleme kapsamına alınmalıdır. Örneğin; Doğu Anadolu Bölgesinde Doğu Anadolu Kırmızısı, Marmara ve Trakya‘da Boz Irk, Güney Anadolu‘da Güney Sarı ve Güney Kırmızı ırklarının da kapsama alınması gerekir. Böylece daha uzun yıllar boyunca yerli hayvanları yetiştirmek durumunda olan yetiştiriciler desteklenmiş olacağı gibi, sadece bu hayvanlarca değerlendirilebilen meraların da üretimden dışlanmasının önüne geçmiş olunacaktır.

Aynı fıkrada, tarımsal amaçlı kooperatiflerin tek işletme sayılması ve 200 baştan fazla hayvanı bulunan tarımsal amaçlı kooperatifler için desteklemenin azaltılması, kooperatif örgütlenmesinin gelişmesinde engel görünümü arz etmektedir. Kooperatif örgütlenmesini desteklemek amacıyla, üyelerin ve kooperatifin hayvan sayısına bakılmaksızın destekleme kapsamına alınması doğru bir yaklaşım olacaktır.

(2)  Birinci fıkra için birinci paragrafta yapılan öneri doğrultusunda, belirtilen saf yerli ırk sığırlardan doğan buzağılar ve malakların destekleme kapsamına alınması ve buzağı ve malak başına ödeme yapılması gereklidir. Doğal olarak yerli ırk hayvanlar için yapay tohumlama koşulu aranmamalı, buzağının saf olması yeterli görülmelidir.

(4) "Tiftik Keçisi" yerine "ANKARA KEÇİSİ" kullanılmalıdır.

Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği‘nin çalışma alanı, adından da anlaşılacağı gibi, tiftik ile sınırlı değildir. Bu nedenle, birliğin yapağı alımında da görev yapmasını sağlayacak olanaklara kavuşturularak, toplayacağı yapağının tiftiktekine benzer şekilde destekleme kapsamına alınması gerekir. Bilindiği gibi Türkiye son yıllarda her kalite sınıfında yapağı ve tiftik dış alımı yapan bir ülke konumuna gelmiştir. Birlik; tiftik ve yapağı standardizasyonunu dünya pazarlarındakine uygun hale getirerek iç pazarın gereksinmesini belli ölçülerde de olsa karşılayarak ithalatın azaltılmasına katkıda bulunabilir. Bu yolla kaba karışık yapağı (halı tipi yapağı) ihtiyacının tümüyle yurt içinden sağlanması mümkün olacak ithalatına gerek kalmayacaktır.

(9) Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı arazilerinde, kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere; kaba yem bitkisi üretiminde, ekilen arazi miktarına bağlı olarak düzenlenmiş olan desteklemenin, ürün miktarına göre yapılması ve her türlü kaba yemi kapsaması şeklinde değiştirilmesi gerekir. Yem bitkisi tür ve çeşidi dikkate alınarak desteklemeye esas "birim ürün miktarı" ve "destek miktarı" farklı düzenlenmelidir. Bu düzenlemede ekilişi yapılan çeşidin dekara optimum verimi göz önünde bulundurulmalıdır.

 (10) Fıkranın sonunda; "....miktarı il veya ilçelerde oluşturulacak komisyon tarafından belirlenmek VE HAYVANIN RAYİÇ BEDELİNDEN AZ OLMAMAK üzere ödeme yapılır" şeklinde bir değişiklik yapılması gereklidir.

(11) Bu fıkranın belli iller yerine Türkiye genelini kapsaması gerekir.

(14) Bu fıkrada veteriner hekim istihdam eden işletmelere sağlanmış olan desteklemenin, hayvan sağlığını koruma, sağlıklı ve nitelikli hayvan ve hayvansal ürünler üretmede görev yapan zooteknist istihdam eden üretim işletmelerine de sağlanması gereklidir. Böylece bir yandan sağlıklı hayvan ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, diğer yandan tedavi harcamalarının en aza indirgenmesi ile ulusal ekonomiye ve halk sağlığına önemli katkı sağlanacaktır.

TALEPLER

•1)      Yetiştiriciye; kayıt altına alınmış olmak ve Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliklerine kayıtlı olmak ve öngörülen aşıları uygulatmak koşuluyla kuzu ve oğlak desteği verilmelidir.

•2)      Ağırlığı 15-20 kg aralığında olan kuzu, 12-16 kg aralığında olan oğlak karkaslarına, kg karkas ağırlığı için ödeme yapılmasını sağlayacak bir düzenleme yapılmalıdır.

•3)      Kuzu, oğlak, koyun sütü ve keçi sütü toplama ve pazarlamada görev yapacak yetiştirici örgütlenmelerini özendirme ve desteklemeye yönelik tedbir ve düzenlemeler yapılmalıdır

•4)      Et ve Balık Kurumu‘nun piyasa fiyatlarını düzenlemede daha etkin rol almasını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.

•5)      Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri veya Merkez Birliği‘nin; Süt Endüstrisi Kurumu‘nun geçmişte üstlendiği, piyasa düzenleme görev ve işlevini görmesini sağlayacak; soğuk zincir ve en az üç süt işleme tesisine sahip olmasına ön ayak olacak teşvik ve destekleme önlemleri alınmalıdır.

 

  

Okunma Sayısı: 3485