ULUSAL ET KONSEYİ YÖNETMELİK TASLAĞI'NA İLİŞKİN TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI'NIN GÖRÜŞÜ

GENEL MERKEZ
20.11.2009 (Son Güncelleme: 20.11.2009 18:20:34)

ULUSAL ET KONSEYİ YÖNETMELİK TASLAĞI‘NA İLİŞKİN

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI‘NIN GÖRÜŞÜ

 

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

Teklif

Taslağın amaç, kapsam ve tanımlarından hareketle adının" Ulusal Kırmızı Et Konseyi " olması gerekmekte olup, uğraş ve ilgi alanları itibariyle, anılan sektörle doğrudan ve dolaylı olarak ilişkili paydaşların, gerek konseyin alt gruplarının  oluşumu, ve gerekse buna bağlı olarak Yönetim ve Denetim  Kurullarının oluşumunda daha dengeli bir dağılımın olması gerektiği düşünülmektedir. 

 

Taslağa ilişkin görüş, değerlendirme ve tekliflerimiz maddeler halinde aşağıda görülmektedir.

Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

Tanımlar

  

MADDE 3

 

 

3 üncü maddenin 1 inci fıkrasının (h) bendinde yer alan "Sektör" tanımının daha doğru olması için, tanıma ekleme yapılması gerektiği görüşündeyiz

3 üncü maddenin 1 inci fıkrasının (h) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi gerekmektedir.

 

 h) Sektör: Kırmızı Etin üretim, kesim, işleme, pazarlama ve tüketime sunulmasıyla ilişkili her türlü faaliyetlerin yürütüldüğü alanı,

 

Konseyin kuruluşu ve kurucular kurulu

 

MADDE 4 

           

 

             

  

4 üncü maddenin 2 inci fıkrasında "Konseyin adı "Ulusal Et Konseyi" olup, merkezi Ankara‘dadır." hükmü bulunmaktadır.

 

Ancak; Yönetmelik taslağının "Amaç ve kapsam" başlıklı 1 inci maddesinde yönetmeliğin, "Ulusal Kırmızı Et Konseyi" kuruluş amacıyla hazırlandığı belirtilmiştir. Diğer taraftan, "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddenin 1 inci fıkrasının ( e) bendinde "Konsey", "Ulusal Kırmızı Et Konseyi" olarak tanımlanmıştır.

 

 

4 üncü maddenin 2 inci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi gerekmektedir.

 

(2) Konseyin adı "Ulusal Kırmızı Et Konseyi" olup, merkezi Ankara‘dadır.

Konseyin alt grupları

  

MADDE 6

  

 

 

 

 "Konseyin Alt Grupları" başlıklı 6 ıncı maddede konsey üyesi kuruluşlar üç grup olarak belirlenmiş ve tanımlanmıştır.

Taslağın ilerleyen maddeleri dikkate alındığında, 6 ıncı Maddenin "c" fıkrasında belirtilmiş olan kurum ve kuruluşların Konsey organlarında temsili üzerinde Bakanlığın tasarrufu bulunduğu görülmektedir. Bu nedenle "c" fıkrasında sadece Kamu Kurumları ve Kamuya Ait Araştırma merkezleri yer almalı, maddeye bir "d" fıkrası eklenerek dördüncü bir grup oluşturulmalı ve bu grupta Üniversiteler, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları yer almalıdır.

 

6 ıncı Maddenin (c ) fıkrasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıklarla üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları aynı alt grupta yer almaktadır. Konsey organlarında eşit temsilin sağlanabilmesi bakımından (c ) fıkrasında sadece Kamu Kurumları ve Kamuya Ait Araştırma Merkezleri yer almalı ve maddeye bir (d) fıkrası eklenerek dördüncü bir grup oluşturulmalı ve bu grupta Üniversiteler, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları yer almalıdır.

 

 6 ıncı maddenin                (c)fıkrasının  aşağıdaki şekilde değiştirilmesi,  (c) fıkrasından sonra gelmek üzere (d) fıkrasının eklenmesi gerekmektedir.

 

   ( c) Kamu Kurumları ve Kamuya Ait Araştırma Merkezleri Alt Grubu Üyeleri: Bakanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu, kamuya ait Enstitüler ve Araştırma Merkezleri,

   ( d ) Üniversiteler, Meslek  Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları Alt Grubu Üyeleri: Konuyla ilgili Üniversiteler, Tüketici Dernekleri Federasyonu, Türk Veteriner Hekimleri Merkez Konseyi, Ziraat Mühendisleri Odası ve Gıda Mühendisleri Odası.

 

Konseyin faaliyetleri

  

MADDE 7

  

           

7 inci maddenin 1 inci fıkrasının (a) bendinde yer alan "...............konseyin bilgilendirilmesini sağlamak" ifadesine ekleme yapılması uygun olacaktır.

7 inci maddenin 1 inci fıkrasının (a) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi gerekmektedir.

 

a) Sektörle ilgili almış olduğu kararları, yılda en az bir kez ve ayrıca istenildiğinde Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kuruluna rapor halinde sunmak, sonuçlar konusunda konsey üyelerinin bilgilendirilmesini sağlamak,

Genel Kurulun oluşumu ve toplantıları

  

MADDE 11

 

 

 

11 inci maddenin 6 ıncı fıkrasında "İlgili bakanlıklar ve üniversiteler ile danışmanlık hizmeti alınmasına karar verilen kuruluşlar giriş ve yıllık üyelik aidatı ödemez. Danışmanlık hizmeti alınmasına karar verilen kuruluşlardan önceden alınmış giriş ve üyelik aidatları iade edilir." hükmü bulunmaktadır.

 

Üyelik aidatı ödemeyecek olan kuruluşlar içerisinde "Üniversiteler, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları" da yer almalıdır.

 

Bu önerimize bağlı olarak 11 inci maddenin 6 ıncı ve 7 inci fıkraları aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir.

 

(6) İlgili bakanlıklar ve üniversiteler, yönetmeliğin 6 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendinde sayılan Üniversiteler, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile danışmanlık hizmeti alınmasına karar verilen kuruluşlar giriş ve yıllık üyelik aidatı ödemez. Danışmanlık hizmeti alınmasına karar verilen kuruluşlardan önceden alınmış giriş ve üyelik aidatları iade edilir.

 

(7) Aidat ödemekle yükümlü olup giriş ve  üyelik aidatlarını ödemeyenler Genel Kurulda oy kullanamaz.

 

Yönetim Kurulunun Oluşumu ve görev süresi

  

Madde 14

6 ıncı maddeyle ilgili önerimiz a,b,c ve d bentleri olarak dört alt gruba dönüştürüldüğünde Yönetim Kurulunun da sayısal değişikliği söz konusu olacağından, bu maddenin (1) fıkrasının yeniden düzenlenmesi gereklidir.

(1) Yönetim Kurulu Genel kurul tarafından, Genel Kurula katılan 6 ıncı maddede belirtilen alt gruplardan her birinin kendi üyeleri arasından ön seçimle seçilen üçer asil ve üçer yedek üye olmak üzere toplam on iki asil ve on iki yedek üyeden oluşur.

 

Yönetim Kurulu toplantıları

  

MADDE 15

 

 

15 inci maddenin 1 inci fıkrasının sonuna "......Kararlar genel kurul ve konsey üyelerine yazılı olarak bildirilir" eklemesinin yapılması gereklidir.

15 inci maddenin 2 inci fıkrasında ise itirazın konsey üyelerince yapılabileceği belirtilmelidir.

 

15 inci maddenin 1 inci  ve 2 inci fıkralarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi gerekmektedir.

 

(1) Yönetim Kurulu toplantıları; başkanın, başkanın bulunmadığı hallerde başkan vekilinin çağrısı ile yapılır. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa asgari altı üye ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. Kararlar genel kurul ve konsey üyelerine yazılı olarak bildirilir.

 

(2) Yönetim Kurulunca, konseyi oluşturan sektörlerden herhangi birinin mağduriyetine neden olacak kararlar alınamaz. Konsey üyelerince Yönetim Kurulunun, kararlarına yazılı olarak yedi gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz edilen karar, Araştırma ve Danışma Kurulu tarafından otuz günlük süre içinde incelenir ve rapora bağlanır. Rapor, Yönetim Kurulunun ilk toplantısında görüşülerek kesin olarak karara bağlanır. Verilen kararlara katılmayanlar, kararın altına şerh düşmek ve katılmama gerekçelerini yazılı olarak belirtmek zorundadır. 

Denetleme Kurulunun Oluşumu ve Görev  süresi

  

Madde 18

Denetleme Kurulu oluşumunun,   konsey alt gruplarından sadece iki alt grubun ve Bakanlığın  tasarrufuna bırakılması konsey bileşenleri bakımından, adil bir dağılımı  bozucu nitelik taşımaktadır.   Bu bakımdan Denetleme Kurulunun oluşumuna ilişkin bu maddenin (1) inci fıkrası yeniden düzenlenmelidir.

 (1) Denetleme Kurulu: Genel Kurul tarafından seçilecek denetleme konusunda yeterli mesleki bilgi ve deneyime sahip 6 ıncı maddede belirtilen konsey alt gruplarından birer asil ve birer yedek olmak üzere toplam dört asil ve dört yedek üyeden oluşur.

Araştırma ve Danışma Kurulunun oluşumu, görev ve yetkileri

  

MADDE 21

  

             

 

21 inci maddenin 1 inci fıkrası "Yönetim kurulu..." şeklinde başlamaktadır. Bunun yerine "Araştırma ve Danışma Kurulu..." ifadesi kullanılmalıdır.

Ayrıca 1. Fıkrada Araştırma ve Danışma Kurulu‘nun 9 asıl ve 9 yedek üyeden oluşması öngörülmektedir. Bu kurulun daha az üyeden oluşması uygun olacaktır.

 

 

21 inci maddenin 1 inci  fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi gerekmektedir.

 

(1) Araştırma ve Danışma Kurulu, Genel Kurul tarafından, Genel Kurula katılan 6 ncı maddede belirtilen alt grupların her birinin kendi üyeleri arasından ön seçimle seçilen bire asil ve  birer yedek üye olmak üzere toplam dört  asil, dört yedek üyeden oluşur.

 

Konseyin giderleri

  

MADDE 25

 

25 inci maddede yer alan "Konseyin Giderleri" içerisinde, konsey organları tarafından üçüncü şahıs ve kuruluşlara yaptırılacak inceleme ve araştırma gibi çalışmalara ilişkin giderlerin de yer alması gerekmektedir.

 

 

 Buna göre 25 inci maddenin (1) fıkrası şu şekilde düzenlenmelidir.

a) Personel giderleri,

b) Eğitim, reklâm, tanıtım ve yayın giderleri,

c) Harcırah ödemeleri,

ç) Büro giderleri,

d)İnceleme ve araştırma  giderleri.

e) Diğer giderler.

 

Okunma Sayısı: 1560