TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN "ULUSAL İNCİR KONSEYİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI”NA İLİŞKİN GÖRÜŞÜ

GENEL MERKEZ ( )
18.02.2010 (Son Güncelleme: 18.02.2010 16:46:51)

 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI‘NIN "ULUSAL İNCİR KONSEYİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI"NA İLİŞKİN GÖRÜŞÜ

 

5488 sayılı Tarım Kanunu‘nun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanan "Ulusal İncir Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı"  ODA‘mızca incelenmiş olup, taslak hakkındaki görüşlerimiz aşağıda sunulmuştur.

1 - Taslakta; meslek kuruluşları, mühendis odaları gibi kavramlar yer almakta, ancak bunlarla ilgili tanımlama bulunmamaktadır. Bu nedenle taslağın 3 üncü maddesinde meslek kuruluşları tanımlanmalı ve bu tanımda, Anayasa‘nın 135 inci maddesi hükmüne atıf yapılmalıdır. Böylece, halen 47 binin üzerinde ziraat mühendisinin üye olduğu TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, taslakta tereddütlere yer vermeyecek bir tanım açıklığına kavuşmuş olur. Bu tanım doğrultusunda, taslağın ilgili maddelerinde geçen farklı ifadeler düzeltilmeli ve birörneklik sağlanmalıdır.        

2 - Taslağın 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; "Konsey Genel Kurulu; 6 ncı maddede belirtilen konseyin alt gruplarındaki, grup üyelerinin kendi aralarında belirleyeceği üçer temsilcinin katılımı ile teşekkül eder" denilmektedir. 6 ncı maddede belirtilen alt grup, beş adet olduğuna göre, toplam on beş kişiden oluşan Konsey Genel Kurulu anlaşılmaktadır ki, bu da alt grupları oluşturan paydaşların özgür iradelerini Genel Kurula taşıma olanaklarının bulunmadığı anlamına gelmektedir. Buna karşılık, alt grup bileşenlerinin her birinin birer temsilciyle Genel Kurulu oluşturmaları, daha katılımcı, daha işlevsel ve daha demokratik bir yapı doğuracağından; maddenin buna göre düzenlenmesinde yarar görülmektedir.

3 - Konsey‘in 24 üncü maddede sayılan gelirleri, taslak kapsamında Konsey organlarına verilen geniş görev alanı için hiçbir şekilde yeterli değildir. Aidat, ücret, danışmanlık, reklam yanında, yurtiçi-yurtdışı bağış, yardım ve fonlardan sağlanacağı umulan gelirlerin yetersizliği, Konsey‘in ölü doğumuna neden olacaktır. Ayrıca bir ulusal kurumun, yurtdışı bağış ve yardım ile işlerini yürüteceğinin ilan edilmesi, ulusal onur açısından da oldukça sorunludur. Bu bakımdan, Ulusal İncir Konseyi‘ne her yıl Tarım bütçesinin belirli bir payının tahsis edileceğinin 24 üncü madde kapsamında ifade edilmesi doğru olacaktır.

4 - Taslağın 27 nci maddesi (2) nci fıkrası kapsamında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nın Konsey üzerinde her zaman idari ve mali denetim yetkisine haiz olduğu belirtildikten sonra, (3) üncü fıkrasında da bir idari vesayet ilişkisinin kurulması, Konsey‘in bağımsız ve özerk işleyişini baştan ortadan kaldırmaktadır.

Bu kapsamda, 27 (2) fıkrasında denetleme yetkisinin mali işler ile sınırlı tutulması ve Bakanlığa idari denetim yetkisi veren düzenlemenin ortadan kaldırılması, vesayet ilişkisi kuran 27 (3) fıkra hükmünün ise tümüyle iptali doğru olacaktır.

NOT: YÖNETMELİK TASLAĞI EKTEDİR...

Okunma Sayısı: 1211