MEYVE VE ASMA FİDANI İLE ÜRETİM MATERYALLERİNDE BİTKİ SAĞLIĞI STANDARTLARI TALİMATI TASLAĞI‘NA İLİŞKİN TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI‘NIN GÖRÜŞÜ

GENEL MERKEZ ( )
08.03.2010 (Son Güncelleme: 08.03.2010 14:31:54)

MEYVE VE ASMA FİDANI İLE ÜRETİM MATERYALLERİNDE BİTKİ SAĞLIĞI STANDARTLARI TALİMATI TASLAĞI‘NA İLİŞKİN TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI‘NIN GÖRÜŞÜ

 

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

Teklif

 

Ziraat Mühendisleri Odası, bitki sağlığı hizmetlerinin mesleki açıdan birikim ve deneyim gerektiren önemli bir alan olduğunu savunmaktadır.

Bu çerçevede "Meyve ve Asma Fidanı ile Üretim Materyallerinde Bitki Sağlığı Standartları Talimatı Taslağı" ODA‘mızca incelenmiştir.

 

Yapılan inceleme sonucunda standart taslağının temel prensipler açısından uygun olduğu anlaşılmakla birlikte, bazı hususlara değinmekte yarar görüyoruz.

 

 

Taslakla ilgili görüşlerimiz aşağıdadır.

 

 

Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

  

Tanımlar

Madde 3

 

 

 

3 üncü maddenin 1 inci fıkrasının (p) bendinde tohumluk kontrolörü "Tohumluk sertifikasyonuna ilişkin kontrolleri yapan, numune alan ve piyasa denetimlerini yaparak bu konularda belge düzenleyen kamu görevlilerini veya özel kişileri," olarak tanımlanmıştır.

Ancak, tohumluk kontrolörlerinin mesleki durumu net değildir. Tohumluk kontrolörünün ziraat mühendisi olmalı ve bu husus (p) bendinde yer almalıdır. Ayrıca özel olarak görev yapacak tohumluk kontrolörlerinin de Ziraat Mühendisleri Odası‘na üye olma zorunluluğu bulunduğu belirtilmelidir.

Diğer taraftan, tanımlar kısmına "Meslek Odası" eklenmelidir.

 

  

3 üncü maddenin 1 inci fıkrasının (p) bendi aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir.

(p)Tohumluk kontrolörü: Tohumluk sertifikasyonuna ilişkin kontrolleri yapan, numune alan ve piyasa denetimlerini yaparak bu konularda belge düzenleyen ziraat mühendisi kamu görevlilerini veya meslek odası üyelik belgesine sahip ziraat mühendislerini"

Ayrıca 3 üncü maddeye "Meslek Odası" tanımı eklenmelidir.

Meslek Odası: TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasını

  

İtiraz

Madde 8

 

 

 

Üreticilerin bitki sağlığı konusunda düzenlenen belgelere itirazı ile ilgili 8 inci maddenin 2 nci fıkrasında, "Genel Müdürlük söz konusu itirazı değerlendirerek, belgeyi düzenleyen uzmanın görevli olduğu kuruluş dışında, Adana/Ankara/İzmir Zirai Mücadele Araştırma enstitü uzmanı tarafından itirazın yerinde incelenmesini sağlar. Yapılan görevlendirme itiraz sahibine bildirilir. İtiraz sahibi, görevlendirilen kuruluşların döner sermaye hesabına kontrol ücretini yatırır." hükmü bulunmaktadır.

Belgelere itiraz eden üreticilerin itirazlarının, kuruluşların döner sermayelerine yatırılan ücret karşılığı yapılmaması gerekmektedir.

Zira üreticilere verilecek belgeler ve bu belgelere itirazların ücretlendirmesi, kamu hizmeti esaslarına aykırılık teşkil etmektedir.

 

 

 

 8 inci maddenin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(2) Genel Müdürlük söz konusu itirazı değerlendirerek, belgeyi düzenleyen uzmanın görevli olduğu kuruluş dışında, Adana/Ankara/İzmir Zirai Mücadele Araştırma enstitü uzmanı tarafından itirazın yerinde incelenmesini sağlar. Yapılan görevlendirme itiraz sahibine bildirilir.

  

Ücretler  

Madde 9

  

 

 

Söz konusu maddede de standart talimatı kapsamındaki hizmetlerin, ücret karşılığı yapılacağı hususları yer almakta olup, bu madde için, 8 inci maddenin 2 nci fıkrasında açıklamalarımız geçerlidir.

 

Bu madde tamamen kaldırılmalıdır.

  

Laboratuar Analizi Yetkisine Sahip Kuruluşlar

Ek-2

 

Taslağın EK-2 bölümünde yer alan "Laboratuvar Analizi Yetkisine Sahip Kuruluşlar" listesinde eksiklikler olabileceği düşünülmektedir.

 

Şöyle ki;

Örneğin, söz konusu listede, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü fındık konusunda yetkili kuruluş olarak yer almıştır. Ancak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü‘nde de konu uzmanı akademisyenlerin görev yaptığı bilinmektedir.

 

  

Bu nedenle listenin yeniden incelenerek, listede yer almayan yetkili kuruluşların da listeye dahil edilmesi ve listede belirtilen konularda sürekli olarak yeni uzman kişilerin yetiştiği dikkate alınarak listenin her yıl revize edilmesi gerektiği kanısındayız.

  

Sertifikasyon Sistemi İçinde Yer Alan Damızlık/Fidan Üretim Parsellerinde Bitki Sağlığı Standartlarında Dikkate Alınacak Zararlı Organizmalar, Kontrol Şekli ve Sıklığı

Ek-3

 

Taslağın EK-3 bölümünde belirtilen hususlarda yeterli birikime sahip, konu uzmanı ziraat mühendislerinin, Bakanlığa bağlı Zirai Mücadele Araştırma Enstitüleri‘nde görev yaptığı bilinmektedir.

"Sertifikasyon Sistemi İçinde Yer Alan Damızlık/Fidan Üretim Parsellerinde Bitki Sağlığı Standartlarında Dikkate Alınacak Zararlı Organizmalar, Kontrol Şekli ve Sıklığı ile ilgili hususlarda yapılması gerekli değişikliklerin bu uzmanlar tarafından periyodik olarak izlenebileceği kanısındayız.

 

 

 

Bu nedenle Ek-3‘de yer alan listenin düzenli olarak revize edilmesi uygun olacaktır.

 

 

 

Okunma Sayısı: 1769