TMMOB İZMİR İKK BASIN TOPLANTISI: 12 EYLÜL ANAYASASINA HAYIR!

İZMİR ŞUBE ( )
17.08.2010 (Son Güncelleme: 24.08.2010 14:26:30)

TMMOB İzmir İKK tarafından Anayasa Değişikliği Basın Toplantısı şubemizde yapıldı.

12 Eylül 2010 günü yapılacak Anayasa değişikliği Referandumu TMMOB İzmir İKK Basın Toplantısı 13 Ağustos 2010 Cuma günü Şubemizde yapıldı. ‘‘12 Eylül Anayasasına da Devamı Olan AKP Anayasasına da HAYIR‘‘ başlıklı basın açıklaması Şube Başkanımız TMMOB İzmir İKK Sekreteri Ferdan ÇİFTÇİ tarafından diğer odalarımızla birlikte yapıldı.

BASINA VE KAMUOYUNA

12 Eylül Anayasasına da Devamı Olan AKP Anayasasına da HAYIR

                                                                                                         12.08.2010

Değerli Basın Emekçileri,

Ülkemizin gündeminde 1984 Özal döneminden başlayarak bugüne kadar 16 kez yapılan değişiklikle 89 maddesi değiştirilen 12 Eylül Anayasasında AKP tarafından yapılan değişikliklerin oylanacağı Anayasa Değişikliği Referandumu vardır.

TMMOB 27-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği 41 Olağan Genel Kurulu‘nda konuyu ele almış ve görüşlerini sonuç bildirgesinde aşağıdaki şekilde somutlaştırmıştır.

‘‘Ülkemiz, yukarıdan aşağıya bürokratik dönüşümler, aşağıdan yukarıya cemaat-tarikat ağlarıyla kuşatılmaktadır. Siyasi iktidar, her geçen gün anti demokratik öğeleri biraz daha kökleştirmektedir. Bu kapsamda son yıllarda siyasal gündemlerin önemli bir başlığı, yapılmak istenen anayasa değişiklikleri olmuştur. Süreç içerisinde anayasada birçok değişiklik yapılmıştır. Ancak bu değişiklikler de 12 Eylül hukukunun ve karanlılığının ülkemiz üzerinden kalkmasına olanak sağlamamıştır. Yapılacak değişiklikler de 12 Eylül Anayasasının gerici faşist niteliğini değiştirmeyecektir.

Anayasa değişiklikleri AKP iktidarının mutlaklaştırılması ve kamu varlıkları ve ülke kaynaklarının pazarlanması ve satışının önündeki hukuki engellerin kaldırılmasını amaçlamaktadır. Öncelikli olarak biz, "12 Eylül Anayasasına hayır" derken, tuzağa düşmeksizin "Siyasal iktidarın çıkar ve hedefleri doğrultusunda hazırlanan anayasa değişikliklerine de hayır" diyoruz.

Ülkemizde darbe-demokrasi ikilemi yaratılarak neo-liberal değişim sürecinin üstü örtülmektedir. Sistemin yeni düzene uyum sağlayamayan eski kalıntılarının tasfiye operasyonu, derin devlete, darbecilere karşı demokrasi zaferi gibi gösterilmektedir. Oysa darbecilikle mücadele 12 Eylül sistemi ile mücadeledir. Gericileşme, neo-liberal politikalar, küresel kapitalizmin güç merkezlerinin güdümünde bir Türkiye, 12 Eylül düzeninin bir sonucudur. Bu düzenle hesaplaşmadan darbecilikle, darbecilerle hesaplaşılamaz.

12 Eylül Anayasasına da, onun bir devamı olan AKP anayasasına da "HAYIR" diyoruz. Eşitlikçi, özgürlükçü bir anayasa ancak demokratik katılımın bütün kanalları açılarak yapılabilir. Demokratik katılım olanaklarının önünü açmak üzere başta yüzde onluk seçim barajı, siyasi partiler ve seçim yasaları olmak üzere toplumun siyaset yapma olanaklarını engelleyen tüm yasaların değiştirilmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mücadele edeceğiz.‘‘

Basın emekçileri değerli dostlar,

Bir anayasa, bu anayasayı hazırlayanların sivil olması nedeniyle sivil ve demokratik olmaz. Önemli olan içeriğindeki sivil ve demokratik anlayıştır.

Biz;

-Anayasa değişikliklerinin toplumsal mutabakat aranmaksızın gerçekleştirilmesi nedeniyle anayasa değişikliğine hayır diyoruz,

-AKP‘nin yaptığı anayasa değişikliklerinin demokratikleşme yolunda bir adım olmadığı için bu anayasa değişikliğine hayır diyoruz,

-AKP‘nin Anayasa Mahkemesi ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulunda yapılacak değişliklerle bağımsız yargının yerine kendilerine sadık yargı oluşturma çabalarını kabul etmediğimiz için hayır diyoruz,

-Demokratik katılımın önündeki engelleri kaldırmadığı, siyasi partiler yasası değiştirilmediği, %10 seçim barajı kaldırılmadığı, dokunulmazlıklar kaldırılmadığı için hayır diyoruz,

- Özelleştirme ve çevre davalarında hukuki olarak elimizi güçlendiren 125. Madde de yapılan değişiklikle yargının yerindelik denetimi yapmasının engellenmesi nedeniyle hayır diyoruz,

-Kamu çalışanlarına toplu sözleşme getiriyoruz diyerek, grevli toplu sözleşmeli sendika hakkının önünü kestiği için hayır diyoruz,

-Zaman aşımı nedeniyle işletilemiyecek olan geçici 15. Maddenin kaldırılmasının 12 Eylül askeri faşist darbesi ile hesaplaşma anlamında koca bir yalan olduğu için AKP Anayasasına hayır diyoruz.

Anayasalar toplumsal mutabakat metinleridir, ortak yaşam belgeleridir. Bu nedenle de dayatmayla değil toplumsal uzlaşmayla hazırlanmalıdır.

TMMOB,  AKP‘nin sürdürdüğü sahte demokrasi oyununu, demokrasi kavgası gibi gösterme hesaplarını bozmak üzere 12 Eylül 2010 da yapılacak Anayasa değişikliği referandumuna hayır çalışması yürütecektir.

13 Eylül 2010 gününden itibaren ise Türkiye‘nin demokratikleşmesi hedefiyle, bir arada kardeşçe yaşama taleplerimizi, egemenlerin değil halkın taleplerini karşılayacak yeni ve demokratik bir anayasa istemlerimizi tüm emek ve demokrasi güçleri ile birlikte daha güçlü bir şekilde seslendireceğiz.

TMMOB, 12 Eylül Anayasasının tümden değiştirilmesi, içinde sendikaların, meslek odalarının, ötekileştirilen halk kesimlerinin, farklı inanç mensuplarının, çevrecilerin, kadın ve gençlerin temsilcilerinin yer aldığı ‘‘yeni ve demokratik bir anayasa‘‘ için mücadelesine devam edecektir.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak 12 Eylül ürünü olan AKP‘nin, kendi mutfağında, kendi ihtiyaçlarına göre hazırlayıp toplumun önüne sunduğu ve yasakçı 12 Eylül Anayasasının devamı niteliğinde olan ve 12 Eylül Anayasasının özüne dokunmayan, halkın ihtiyaçlarına cevap vermeyen, 12 Eylül Faşizmi ile hesaplaşmayan AKP Anayasası‘na HAYIR diyoruz. Meslektaşlarımızı ve halkımızı AKP‘nin Dikta Anayasasına HAYIR demeye davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Ferdan ÇİFTÇİ

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 

 

Okunma Sayısı: 1322