BASIN AÇIKLAMASI-ET MESELESİ OT MESELESİDİR…

KONYA ŞUBE ( )
03.11.2010 (Son Güncelleme: 03.11.2010 17:00:17)

Konya Şube Başkanımız Özkan TAŞPINAR, son yıllarda artış gösteren et meselesi hakkında basına yaptığı açıklamada "ET MESELESİ OT MESELESİDİR" dedi.

  

BASIN AÇIKLAMASI

            ET MESELESİ OT MESELESİDİR...

1954 yılında Tarım Bakanı olan Nedim ÖKMEN bütçe görüşmeleri esnasında TBMM kürsüsünde yaptığı konuşmada o günkü et sorunu için; "Et meselesi Ot meselesidir" demiş ve sorununun  çözümünün çayır-mera alanlarına sahip çıkmamız, doğru kullanmamız ve yem bitkileri ekim alanlarının arttırılmasına bağlı olduğu tespitinde bulunmuş idi.

56 yıl öncesi fark edilen et sorununun çözüm yolu bugün yeniden dillendirilmektedir.  Bir tarım kuruluşuna, et sorunun çözüm yollarının neler olduğunu sorarsanız  sayılan maddelerden birinin mutlaka; yem meselesi yani çayır mera alanlarının ıslahı ve yem bitkilerinin ekim alanlarının artırılması olacaktır.

Hayvancılıkta "Kaba Yem(ot)" ihtiyacının giderilmesinin iki yolu vardır.

     1-      Tarlanıza yonca, korunga, fiğ gibi çok veya tek yıllık bitkiler eker hayvanlarınıza taze veya kuru olarak verirsiniz,  bunları balya haline getirir, ya da mısır, sorgum gibi bitkileri eker koçanda danelerin oluşumundan sonra  yeşilken biçer silaj yaparak hayvanlarınıza yedirirsiniz.

     2-      Meralarınızın yoğunluğunu ve kalitesini arttırarak meradan elde ettiğiniz bitkileri yeşil iken biçer hayvanlarınıza yedirir veya meralarda hayvanlarınızı otlatarak sağlayabilirsiniz.

Dünyada; fazlaca kullanılan metot 2. Maddede belirttiğimiz gibi meralardaki faydalı bitki çeşitliliğinin arttırılarak, otlatılması veya biçilerek hayvanlara yedirilmesi şeklinde gerçekleşmektedir.

Avrupa‘da veya dünyanın diğer ülkelerinde et fiyatının düşük olmasının asıl sebebi meralarını çok iyi değerlendirmelerinden kaynaklanmaktadır.

Türkiye‘de ve Konya‘mızda mera varlığı: alan bakımından çok fazla olmasına rağmen, meraların ıslahının yetersiz olmasından, verim ve kalite düşüktür.

Ülkemizde devlet eliyle mera ıslahı istenilen seviyede yapılmamakta, şahıs ve işletmeler ise kendilerine ait bir mera alanı olmamasından herhangi bir mera ıslahına yönelmemektedirler.

Bu sorunun çözümü: Devlet tarafından meraların Ziraat Mühendisleri ve Veteriner hekimlerin hayvancılık yapacak olanlarına, Ziraat Mühendisleri ve Veteriner hekim istihdam eden hayvancılık işletmelerine veya hayvancılık kooperatiflerine, belirli sayıda küçük ve büyük baş hayvan kapasitesine ulaşmış işletmelere, büyüklüğüne göre meraların veya kullanılmayan hazine arazilerinin etrafı çevrilerek veya kiracıya yap, işlet devret modeliyle 4342 Sayılı mera Kanunu Hükümlerine uygun olarak kiralayarak bu meraların ot verimini ve kalitesini yeniden arttırtmış oluruz. Bazı illerde uygulanmakta olan kiralama işlemi ilimizde henüz yapılmamıştır. Kiralama işlemine bir an önce başlanılmalıdır. En ucuz yem mera yemidir. Beslenme giderlerini azaltmanın en önemli yolu, ihtiyaç duyulan yemi meralardan kısa süre içerisinde temin edemeyeceğimiz için işletme içerisinden temin etmek, kuru ot ve silaj üretimine ağırlık vermektir. Satın alınan yemle sürdürülmeye çalışılan hayvancılık, her gün lokantada yemek yemeye benzer.

Meralarımızı 4342 Sayılı Mera Kanununun gerektirdiği şekilde kullanmalıyız. İllerde uygulanması gereken otlatma takvimine uyulmalıdır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılan Mera Amenajman ve ıslahı projelerinin Konya‘da daha fazla sayıda uygulanması gerekmektedir.

Hayvan beslemenin, olmazsa olmazlarından biri kaba yemdir. Ota dayalı hayvan besleme yapmayan işletmelerin para kazanmaları mümkün değildir. Süt ve et maliyetinin %60-80 arasındaki girdisi yemdir. Bu maliyet kaba yemlerle karşılanması halinde %10-30‘a düşürülebilmektedir. Dolayısıyla et maliyetini %50 oranında düşürmüş oluruz. Bu günkü şartlarda 17-18 TL. olan karkas et fiyatının  12 TL‘ye inmesini sağlayabilir. Bunun için Tarım Bakanlığımızın girişimiyle mera ve kullanılmayan hazine arazilerinin tespit edilerek hayvancılık yapan işletmelere kanunen var olan bir maddeye işlerlik kazandırılarak kiralama yoluyla verilmesi gerekmektedir. Bu uygulama;  turizm alanları ve  kıyı şeritleri haricinde uygulamaya acilen gerçekleştirilmelidir.

Ayrıca kıl keçisi sayısındaki azalışın en büyük nedeni yürürlükteki 6831 sayılı orman kanunudur. Bu kanun kıl keçisinin ormanlara girmesini yasaklamıştır. Oysa kontrollü bir otlatma programı ile keçilerin ormanlık alanlarda bulunan orman altı ve orman içi meralarda zararsız bir şekilde otlatılmaları mümkündür. Orman yangınlarının azaltılması ve ormanlık alanlarda yangınların kontrolünde birçok ülkede orman içi otlatma uygulamalarından başarıyla yararlanılmaktadır. Oran tabanındaki otlar ve çalı formundaki bitkiler orman yangınlarının hızlı bir şekilde yayılmasına neden olacaktır. Otlatma ile bu sorunun büyük bir ölçüde önüne geçilecektir.

Konya ili önemli bir küçükbaş hayvan üretim merkezi durumunda ve önemli bir potansiyele sahiptir. Avrupa birliği ülkelerinde ise küçükbaş hayvandan elde edilen ürünler talebi karşılayamamaktadır. Özellikle kuzu ve oğlak eti üretiminde kapatılamaz bir açık vardır. Türkiye bu açığı kapatabilecek potansiyele sahiptir. Avrupa birliği ülkeleri bu açığı Avustralya ve Yeni Zellenda  gibi ülkelerden karşılamaktadır. Bu noktada AB standartlarına uygun üretim yapılmasına yönelik gerekli düzenlemeler yapıldığı takdirde, Türkiye önemli düzeyde bir ihracat gerçekleştirebilir. Konya‘nın bu konuda sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek üzere girişimlerde bulunması gerekmektedir.

1954 yılındaki Tarım Bakanımız Sayın Nedim ÖKMEN‘ in bütçe görüşmeleri esnasında TBMM‘de söylediği gibi Türkiye de yaşanan ET MESELESİNİN çözümü OT MESELESİ‘ dir. Son yıllarda artış gösteren et meselesinin halli için Ot meselesi mutlaka halledilmelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    Özkan TAŞPINAR

  Konya Şube Başkanı

Okunma Sayısı: 1833
Fotoğraf Galerisi