BİTKİ SAĞLIĞI ÖNLEMLERİNE YÖNELİK AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN İŞARETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ TASLAĞINA İLİŞKİN TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI‘NIN GÖRÜŞÜ

GENEL MERKEZ ( )
24.11.2010 (Son Güncelleme: 24.11.2010 11:01:07)

BİTKİ SAĞLIĞI ÖNLEMLERİNE YÖNELİK AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN İŞARETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ TASLAĞINA İLİŞKİN TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI‘NIN GÖRÜŞÜ

 

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

Teklif

 

21/6/2006 tarihli ve 26205 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan "Bitki Sağlığı Önlemlerine Yönelik Ahşap Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" için ODA‘mızdan  da görüş istenmiş; ODA‘mız taslağı inceleyerek görüşlerini Bakanlığa iletmiş olmasına karşın, 12 Mayıs 2010 gün, 27579 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan "Bitki Sağlığı Önlemlerine Yönelik Ahşap Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelik"te bu görüşlere itibar edilmediği anlaşılmıştır.

 

 

 

13.06.2010 gün,27610 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan "Veteriner Hizmetleri, Bitki sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu"na dayanılarak değiştirilecek olan Bitki Sağlığı Önlemlerine Yönelik Ahşap Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelik taslağı ile ilgili görüşlerimiz aşağıda yer almaktadır.

 

Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

İthalat veya ihracatta denetim şartları

             MADDE 9

 

 

 

İthalat ve ihracatta kullanılan tüm ahşap ambalaj malzemelerinin kontrolünün zor olacağı, bunun yerine risk esası gözetilerek kontrol yöntemi getirildiği gerekçesiyle yapılan değişiklikler, denetimde sıkıntılar doğuracaktır.

 

Hangi ülkelerin dış alım ve dış satım kontrollerinin hangi malzemeler dikkate alınarak yapılacağı net olarak yönetmelikte yer almalıdır. Aksi halde bu durumun spekülasyona yol açması kaçınılmazdır.

 

 

Risk tanımının ve esaslarının yönetmelikte yer alması uygun bulunmaktadır.

Isıl işlem operatörü seçimi ve görevleri

             MADDE 12

 

             

  

 

12 Mayıs 2010 gün, 27579 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan mevcut yönetmeliğinin"Isıl işlem operatörü seçimi ve görevleri"  başlıklı 12 inci maddesinin 1 inci fıkrasında;

Isıl işlem operatörü olmak için en az lise mezunu olanların başvuruda bulunabilecekleri,

Yine 1 inci fıkra ile 3 üncü fıkralarda ise ısıl işlem operatör adaylarının Genel müdürlük tarafından düzenlenecek eğitimlere katılacakları belirtilmektedir.

Isıl işlem operatörü olmak için başvuracak kişilerin Oda‘ya üye Ziraat Mühendisi, Orman ve Orman Endüstri Mühendisi olmaları gerekmektedir.

Diğer taraftan Danıştay 10 uncu Dairesi‘nin 12.3.2007 tarih, 2006/6776 sayılı ve Danıştay 8 inci Dairesi‘nin 3.12.2007 gün, 2006/4114 sayılı kararlarında da açıkça belirtildiği üzere, Bakanlığın, özel sektör çalışanı ziraat mühendislerine eğitim verme - sınav yapma görev ve yetkisi bulunmamaktadır. (EK 1-2)

Yukarıda açıklanan nedenlerle bu fıkraların yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

 

 

 

12 inci madde 1 ve 3 üncü fıkralarının aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

(1) Isıl işlem operatörü olmak için Oda üyesi Ziraat Mühendisi, Orman ve Orman Endüstri Mühendisi olmak gerekir. Isıl işlem operatörü olmak için Oda üyelik belgesi, diploma aslı veya sureti, nüfus cüzdan sureti ve dilekçe ile Müdürlüğe başvuruda bulunulur. Başvuru sonrasında Müdürlük aday listesini Oda‘ya bildirir. Bunu takiben adaylara Oda tarafından hazırlanan programa göre teorik ve pratik eğitim verilir. Eğitim sonunda Oda tarafından yapılacak sınavda yüz üzerinden yetmiş ve daha fazla puan alan adaylar başarılı sayılır. Başarılı olanlar adına Oda tarafından sertifika düzenlenir ve bu sertifikalar onaylanmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir. Isıl işlem operatörleri sadece bir işletmeden sorumludur; ancak işletme sahibinin aynı ilde birden fazla ruhsatlı işletmesinin bulunması halinde, bu işletmelerin tamamından bir operatör sorumlu olur. Isıl işlem operatörü belgesi herhangi bir sebeple Genel Müdürlükçe iptal edilen kişiler yeniden bu belgeyi almak için başvuramazlar. Isıl işlem operatörleri her beş yılda bir Oda tarafından 2 günlük eğitime tabi tutulurlar. Eğitim sonunda yapılacak sınavda yüz üzerinden yetmiş ve daha fazla puan alan adaylar başarılı sayılır. Başarısız bulunan adayların belgeleri Genel Müdürlükçe iptal edilir. Isıl işlem operatörü kayıtları Genel Müdürlükçe tutulur.

 

(3) Isıl işlem operatörü, Ahşap Ambalaj Malzemeleri İşaretleme İzin Belgesi sahibi olan özel veya tüzel kişilerdeki ısıl işleminden ve fırında kurutma işleminden sorumludur. Isıl işlem operatörü öncelikle yapılacak ısıl işlemi ve fırında kurutma işleminin yönetmelik doğrultusunda tekniğine uygun olarak yapılmasından, ısıl işlemli ve fırında kurutulmuş ahşap ambalaj malzemesinin uygun karantina şartlarında muhafazasından ve ahşap ambalaj malzemesinin kullanılacağı yere kadar taşınmasından sorumludur. Isıl işlem operatörü fırın otomasyonunun düzenli çalışmasını sağlar; ayrıca yapılan işlem sonunda gerekli dokümanları temin eder ve arşivde saklar. Isıl işlem konusunda yenilikleri takip eder ve bu konuda Oda tarafından düzenlenecek olan eğitimlere katılır.

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

  

MADDE 26

  

 

 

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik olarak 21/6/2006 tarihli ve 26205 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Bitki Sağlığı Önlemlerine Yönelik Ahşap Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelik ifadesi kullanılmıştır. Oysa, 12 Mayıs 2010 gün, 27579 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan yönetmelik, anılan yönetmeliği yürürlükten kaldırmıştır.

 

26 ıncı maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi gerekmektedir.

 

Madde 26:

12 Mayıs 2010 gün, 27579 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Bitki Sağlığı Önlemlerine Yönelik Ahşap Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Okunma Sayısı: 1342