ZİRAİ KARANTİNA FUMİGASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI'NA İLİŞKİN TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI'NIN GÖRÜŞÜ

GENEL MERKEZ
24.11.2010 (Son Güncelleme: 24.11.2010 11:02:52)

ZİRAİ KARANTİNA FUMİGASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI‘NA İLİŞKİN TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI‘NIN GÖRÜŞÜ

 

  

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

  

Teklif

ODA‘mıza görüşe sunulan Zirai karantina fumigasyon yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı her bir madde bazında incelenmiştir.

Taslak maddeleri ile ilgili olarak yaptığımız değerlendirmeler doğrultusundaki görüşümüz aşağıda görülmektedir.

 

 

 

Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

Madde 5-

Adaylarda aranan şartlar

5. maddenin ( c) bendinde;

"Fumigasyon operatörlüğü için ziraat fakültelerinin bitki koruma dersi okutulan bölümlerinden mezun olmak" hükmü bulunmaktadır.

Bilindiği üzere, "7472 Sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun"a dayalı olarak hazırlanan         "Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük"ün, "Genel Çalışma Alanları, Görev ve Yetkiler" bölümünün "Zirai Mücadele, Zirai Karantina ve Tarım İlaçları" başlıklı 5. maddesinde;

"Tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, hasadı, işlenmesi, depolanması, ambalajlanması ve pazarlanması aşamalarında; her türlü hastalık ve zararlılar konusunda teşhis, ilaç ve metod önerisi, mücadele, planlama ve uygulamaların denetlenmesi, gazlama (fümigasyon) gibi faaliyetler ziraat mühendisleri tarafından yürütülür.

Her türlü zirai mücadele ilacıyla parazit ve predatörleri üreten, ithal ve ihraç eden, depolayan, pazarlayan veya dağıtan işletmeler bu faaliyetleri için teknik eleman veya danışman olarak ziraat mühendisi çalıştırırlar.

Tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, hasadı, işlenmesi, paketlenmesi, depolanması, satışı, ithal ve ihracı, taşınması işlemleri sırasında uygulanacak her türlü iç ve dış karantina esaslarının saptanması ve uygulanması ziraat mühendislerince yürütülür.

Tarımda kullanılan büyüme düzenleyici ilaç, vitamin, hormon, bakteri gibi kimyasal ve biyolojik preparatların üretimi, ithali, pazarlama ve dağıtımı alanlarında çalışan işletmeler teknik eleman veya danışman olarak ziraat mühendisi çalıştırırlar.

Yukarıdaki fıkralarda geçen ilaç ve preparatların üretimi, ithali, pazarlanması ve bunların bitkilere uygulanmaları aşamalarındaki ruhsatlandırma ve denetim işleri ziraat mühendisleri tarafından yürütülür." hükmü bulunmaktadır.

Bu hükümden de anlaşılacağı üzere hangi bölümden mezun olursa olsun bütün ziraat mühendisleri fumigasyon operatörü olabilir.

Bu nedenle söz konusu maddenin ilgili fıkrasında yeniden düzenleme yapılması gerekmektedir.

5. maddenin ( c) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi gerekmektedir.

c) Ziraat fakültesi mezunu olmak,".

 

 

Madde 16-

 

16. maddede;

"Müdürlükler; ücret karşılığında veya kendi fümigasyonunu yapan diğer resmi, gerçek, tüzel kişi ve kuruluşları, görevlendirecekleri varsa iki fümigasyon operatörü yoksa bir fümigasyon operatörü ve bir teknik personel ile yılda en az üç iki defa denetler" hükmü yer almaktadır.

Bu konuda yapılacak denetimin yılda bir kez olmasının yeterli olacağı düşünülmektedir

 

 

16. maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi gerekmektedir.

Madde 16- Müdürlükler; ücret karşılığında veya kendi fümigasyonunu yapan diğer resmi, gerçek, tüzel kişi ve kuruluşları, görevlendirecekleri varsa iki fümigasyon operatörü yoksa bir fümigasyon operatörü ve bir teknik personel ile yılda en az bir defa denetler.

     

 

Okunma Sayısı: 1517