ORGANİK TARIM STRATEJİK PLAN TASLAĞI HAKKINDA TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI'NIN GÖRÜŞÜ

GENEL MERKEZ
24.11.2010 (Son Güncelleme: 24.11.2010 11:05:04)

Sayı: 1600                                                                                    Tarih: 01.11.2010

  

T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne

 

İlgi: 11.10.2010 gün ve 09877/76484 sayılı yazınız

İlgi yazınız ekinde ODA‘mız görüşüne sunulan "Organik Tarım Stratejik Plan Taslağı" incelenmiştir.

Bilindiği üzere, tarımsal üretimde kimyasal maddelerin kullanılması tercih edilmektedir. Ancak bu şekildeki tarımsal uygulamalar sonucunda elde edilen ürünlerin, doğal yollarla üretilen ürünlere kıyasla sağlıklı olmadığı da her kesim tarafından bilinmektedir. Diğer taraftan, tarımda kimyasal kullanımı, çevre kirliliğine neden olmaktadır. Bu nedenle günümüz insanı, kimyasal yöntemlerle elde edilmiş tarımsal ürünler yerine doğal ürünlere yönelmektedir. 

Sağlıklı bir yaşam, doğal yollardan elde edilmiş gıdaların tüketimi ile doğrudan ilişkili olduğundan, ODA‘mız, organik tarımın güçlü bir altyapı oluşturularak ülkemizde yaygınlaştırılması gerektiğini savunmaktadır.

İlgi yazınız eki "Plan Taslağı" bu doğrultuda incelenmiş olup, "Plan Taslağı"nda;

1-Genel durum tespiti yapıldığı, ancak, herhangi bir strateji belirlenmediği,.

2-Genel durum tespiti belirlendiği için detaylandırma yapılmadığı,

3-Kısa, orta ve uzun vadeli planlamaya yer verilmediği,

4-Geleceğe yönelik stratejik hedef tespit edilmediği,

5-Strateji planı oluşturulduktan sonra uygulamanın hangi enstrümanlar kullanılarak gerçekleştirileceği ve belirlenmiş başarı hedeflerine ulaşılmasının nasıl denetleneceği, görülen yetersizlik ve yanlışların düzeltilmesi için nasıl bir yöntem uygulanacağına ilişkin herhangi bir husus bulunmadığı,

6-İhracata ilişkin hedef konulmadığı,

7-Yıllık bazda üretim rakamlarına yer verildiği halde, hangi ürünlerin hangi coğrafi bölgelerde üretildiği ve gelecekte üretileceğine ve gelecek için nasıl bir üretim planlaması yapılacağına dair bilgilere yer verilmediği,

anlaşılmaktadır.

Yukarıdaki maddelerde sayılan bütün hususlardan da anlaşıldığı üzere taslağın belirttiğimiz noktaların gözönüne alınarak konunun tarafların katılımıyla yeniden oluşturulması gerektiği görüşündeyiz.

Bilgi ve gereğini dileriz.

Saygılarımızla

Dr. Turhan TUNCER

Başkan

Okunma Sayısı: 1137