YEMLERİN PİYASA SUN. VE KUL. YÖN. HAKKINDA GÖRÜŞ

GENEL MERKEZ ( )
30.11.2010 (Son Güncelleme: 30.01.2012 17:15:37)

Yemlerin Piyasaya Sunumu Ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik Taslağı Hakkında TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası`nın Görüşü

YEMLERİN PİYASAYA SUNUMU VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI‘NA İLİŞKİN TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI‘NIN GÖRÜŞÜ

 

  

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

  

Teklif

 

13.06.2010 tarih ve 27610 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu‘na dayanılarak ve Avrupa Birliği‘ nin 767/2009 nolu Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkındaki regülasyonuna uyumlu olarak hazırlandığı belirtilen "Yemlerin Piyasaya Sunumu Ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik Taslağı" incelenmiştir.

 

Taslak maddeleri ile ilgili görüş ve değerlendirmelerimizi bildirmeden önce şunu belirtmekte yarar görüyoruz.

 

Bakanlık ne yazık ki ziraat mühendislerine karşı veterinerlerden yana takındığı tavrı, bu yönetmelikte de açıkça ortaya koymuştur. Özellikle 18. madde hükmü, bunun kanıtıdır.

 

Bu madde ile ilgili değerlendirmemiz detaylı olarak görüş ve değerlendirme kısmında yer almaktadır.

 

 

Görüş ve değerlendirmelerimiz doğrultusunda, maddeler bazındaki tekliflerimiz aşağıda görülmektedir.

 

Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

  

Tanımlar

Madde 3-

  

  

  

  

 

 

3. maddenin 1. fıkrasının (ç) bendinde, yem katkı maddesi, "Yem katkı maddeleri tebliğinde yer alan yem katkı maddeleri" olarak tanımlanmıştır.

 

Bu tanımlamada yem katkı maddesinin ne olduğu ve hangi gruplardan oluşabileceği açık olarak yer almalıdır.

Yine aynı maddenin 1. fıkrasının (r) bendinde ise, tamamlayıcı mineral yem karışımı "En az % 40 ham kül içeren tamamlayıcı yem" olarak tanımlanmıştır.

Ancak, yapılan tanım, "tamamlayıcı mineral yem karışımı" ifadesi ile uyumlu değildir. Bu nedenle daha doğru bir ifadenin kullanılması uygun olacaktır.

 

 

Görüş ve değerlendirme bölümündeki açıklamalarımız doğrultusunda, 3. maddenin 1. fıkrasının (ç) ve ( r) bentlerinde düzenleme yapılmalıdır.

 

Güvenilirlik ve pazara sunum ile ilgili hükümler

Madde 4-  

  

  

  

  

4. maddenin 1. fıkrasında,  ‘Yem ancak, güvenilir ise ve hayvan refahı ve çevreye doğrudan olumsuz bir etkiye sahip değilse pazara sunulabilir ve kullanılabilir. ‘ denilmektedir.

 

Bu fıkraya açıklık getirilmesi için "tanımlar" başlıklı 3. maddeye "güvenilir yem" tanımının ilave edilmesi gerekecektir.

 

Görüş ve değerlendirme bölümündeki açıklamalarımız doğrultusunda, taslakta gerekli düzenleme yapılmalıdır.

Özel besleme amaçlı yemler için zorunlu ilave etiketleme kuralları

Madde 18-

18. maddede, özel besleme amaçlı yemlerin etiketlerinde zorunlu olarak bulunacak ifadeler yer almaktadır. Maddenin 1. fıkrasının (c ) bendinde;

 

‘Yemi kullanmadan önce ya da yemin kullanım süresini uzatmadan önce bir veteriner ya da besleme uzmanının görüşünün alınmasına dair bir not‘ ifadesi bulunmaktadır.

 

Bu ifade, bir meslek grubu lehine hüküm taşımakta ve Bakanlığın meslekler arasında uzmanlık alanına eşit yaklaşmama niyetini ortaya koymaktadır.

 

Maddedeki "veteriner" ifadesi, bir meslek grubunu açıkça belirtmektedir ancak, "besleme uzmanı" diye bir meslek yoktur.

 

Yönetmelik taslağında, açık olarak veteriner ifadesi kullanılıyorsa, "ziraat mühendisi", ya da "zooteknist" ifadesinin de açık olarak belirtilmesi gerekir.

 

Bakanlığın, bu anlayıştan uzaklaşması ve ilgili tüm meslek gruplarına eşit mesafede olması zorunludur.

 

 

Bu maddede, görüş ve önerimiz doğrultusunda gerekli düzenleme yapılmalıdır.

EK 3

  

EK 3, Bölüm 1‘de hayvan besleme amacıyla piyasaya sunumu veya kullanımı yasaklı maddeler yer almaktadır.

 

Bu bölümün 3. maddesinde,

Ruminant yemlerine katılması yasak olan maddeler sıralanmış ve hayvansal proteinler (Et-kemik unu, kemik unu, kan unu ve diğer kan ürünleri, tavuk unu‘ nun katılmasının yasak olacağı bildirilmiştir. Bu maddede, deniz hayvanlarından elde edilen balık unu gibi ürünlerin durumunun da ne olacağı netleştirilmelidir.

 

Görüş ve önerimiz doğrultusunda      EK 3‘de gerekli düzenleme yapılmalıdır.

     

 

Okunma Sayısı: 2617
Fotoğraf Galerisi