GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK İLE GIDA HİJYENİ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA ÜÇ ODA GÖRÜŞÜ

GENEL MERKEZ ( )
14.12.2010 (Son Güncelleme: 14.12.2010 12:27:08)

                                                                                                                                                          Tarih     : 30.11.2010

                                                                                                                                                             Sayı       : 2010 /0704

 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ‘NE

İLGİ: B.12.0.KKG.0.13/102.03-9443

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nın İlgi yazısı ile gönderilmiş olan, "Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik"  ve "Gıda Hijyeni Yönetmeliği" Odalarımızca incelenmiştir. Görüşlerimiz aşağıda maddeler halinde yer almaktadır:

GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK İÇİN GÖRÜŞLERİMİZ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;

•1.       2. Madde‘ye 2 numaralı bent olarak aşağıdaki ifade eklenmelidir:

(2)Bu Yönetmelik;

a)Kişisel tüketim amacıyla birincil üretime,

b)Kişisel tüketim amacıyla gıdanın hazırlanması, işlenmesi ve depolanmasına,

c)Üreticisi tarafından küçük miktarlardaki birincil ürünlerin nihai tüketiciye veya nihai tüketiciye arz eden perakende satış yerlerine doğrudan arzına,

ç)Sadece, jelatin ve kolajen üretimi için hammadde sağlayan ve tanım gereği gıda işletmesi kapsamında olan toplama merkezleri ve tabakhanelere, uygulanmaz.

•2.       5. Madde‘nin 1 numaralı bendine aşağıdaki ifade eklenmelidir: "Kayda tabi gıda işletmeleri kayıt altına alınmadan faaliyette bulunamazlar" ifadesi eklenmelidir.

•3.       10. Madde‘de geçen "gıda" ifadesi "gıdalar" olarak değiştirilmelidir.

•4.       Kanundan İstihdam için ayrı bir yönetmelik olması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu sebeple İstihdam için ayrı bir madde düzenlenmesine gerek olmadığı görülmüştür.

•5.       "Geçiş Hükümleri" başlıklı Geçici 1. Madde‘nin 1. ve 2. fıkraları ile geçiş süreci için öngörülen 5 yıllık ve 2 yıllık süreler,  Yönetmeliği işlevsiz hale getirmektedir. İlgili madde ile Yönetmeliğin gıdaların hijyenik bir ortamda üretilmesi için gıda işletmelerine getirilen koşulları belirleyen gıda işletmelerinin onaylanmasına veya kayıt altına alınmasına ilişkin maddelerini fiilen askıya almaktadır. Oysa; İlgili yönetmelik taslağı ile gıda işletmelerince ilk üretim aşamasından nihai tüketiciye sunuluncaya kadar uyulması gereken gıda hijyen şartlarını, gıda işletmelerinin bu çerçevede onay ve kayıt işlemleri ile üretilen gıdaların onaylarına dair kurallar belirlenerek doğrudan insan sağlığı ile ilgili bu alan,  yasal düzenlemeye kavuşturulmak istenmektedir, Halen faaliyette bulunmakta olan işyerlerinin 5 yıl veya 2 yıl gibi uzun bir sürede onay koşullarına tabi olmayacaksa, hangi mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilecekleri açıkça belirtilmelidir. Yönetmeliğin 1 No‘lu Ek‘inde yer alan Onaya Tabi Gıda İşletmeleri‘ne; Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar (Bebek mamaları bunların sadece bir kısmıdır. Çölyak hastaları için, diyabetler için üretilen gıdaları da kapsayan bu grubun tümü onaya tabi olmalıdır.), Meyve Suları ve Nektarlar, Baharat, Dondurulmuş Ürünler, Gıda Katkı Maddeleri, Kuru Meyve İşleyen ve paketleyen İşletmeler, Özel beslenme amaçlı gıda üreten işletmeler, üreten işletmeler de dahil edilmelidir.

•6.       Yönetmeliğin 3 ve 5 No ‘lu eklerinde istenen belgeler "  İstihdamı Zorunlu Personelin bağlı olduğu Meslek Odasından alınacak İstihdamı Zorunlu Personel Belgesi" maddesi eklenmelidir. Bilindiği gibi Anayasa‘nın 135. Maddesi gereği Mimar ve Mühendislerin özel sektörde mesleklerini yapabilmeleri için odalarına kayıtlı olmaları zorunludur. Gerek bu zorunluluk, gerekse istihdam edilen kişilerin başka işyerlerinde çalışıp çalışmadıklarının takibini ve işyerlerinden ayrılan kişilerin güncel takibini ancak odaları kanalıyla yapılacak belgelendirme ile mümkün olacaktır.

•7.       5 No ‘lu Ek‘te yer alan "Ulusal ve uluslararası akredite edilmiş kuruluşlardan alınan HACCP doğrulama belgesi" istenen belgelerden çıkartılmalıdır. Kamu eliyle yapılan işlem ve denetimlerde esas olan resmi tespitler olmalıdır. Bu belgelerin ticarete konu belgeler oldukları ve işleyişlerinde önemli sorunlar barındırdıkları bilinmektedir.

•8.       10 No ‘lu Ek ‘den motor gücü ve toplam personel sayısı belirlemede kabul edilen belgeler listesinden "Kurum Beyanı" çıkarılmalıdır. İşletme büyüklüğü, işletmecileri bir takım yükümlülükler altına sokan bir kriterdir. Yine bu büyüklük, meslektaşlarımızın istihdamını direkt olarak etkilemektedir. Böyle bir durumda, tespiti işletme beyanına bırakmak doğru ve işler bir yöntem değildir.

 

 

GIDA HİJYENİ YÖNETMELİĞİ İÇİN GÖRÜŞLERİMİZ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;

•1.       Yönetmeliğin 5. Maddesi‘nin 1 numaralı bendinin (e) fıkrasındaki ihtiyaçları kimin, hangi amaçla belirleyeceği belli değildir. 

•2.       Yönetmeliğin 3 No‘lu EK‘3‘ünde yer alan "Eğitim" başlıklı Onikinci Bölüm‘ün 4. Fıkrası "Meslek Mensubu kişilerin eğitimi ilgili meslek odaları tarafından yapılır, diğer personelin eğitimi ise yetkin kurumlar ve ilgili meslek odaları tarafından yapılır." olarak değiştirilmelidir.

 

      Petek ATAMAN

     Mehmet BESLEME

         Dr. Turhan TUNCER

Gıda Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

Kimya Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

Ziraat Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

                                                                       

Okunma Sayısı: 3355