ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN YETKİLERİYLE İLGİLİ OLARAK DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE YAZDIĞIMIZ YAZI

GENEL MERKEZ ( )
14.12.2010 (Son Güncelleme: 28.12.2010 15:23:25)

TARİH: 13.12.2010

SAYI:1892

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE  

18.12.1991 tarihli ve 91/2526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükte bulunan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün ve bu Tüzüğün hukuki dayanağını teşkil eden 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun‘un ilgili maddelerine göre; tarımsal yapıların keşif, plan, proje, uygulama ve kontrolleriyle ilgili işlemlerde ziraat mühendisleri yetkilidir.

Yetki Tüzüğünün " Sulama, Drenaj ve Tarımsal Yapılar" başlıklı 19. maddesinde, "Tarımsal yapılar ve sulama alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri, sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan sulama tesisleri, sulama suyu ve hayvan içmesuyu sağlamak için yapılacak göletler, drenaj, toprak erozyonunu önleyici toprak ve su muhafaza edici tesisler, tarımsal yapılarla ilgili araştırma, etüd, plan, proje uygulama ve kontrol hizmetlerini yapmaya yetkilidirler. Sulama tesislerinde, suyun tarımda kullanılmasıyla ilgili arazi tesviyesi, tarla başı kanalları, tarla grup yolları, tarla içi sulama ve drenaj tesisleri, arazi ıslahı, toplulaştırması, dağıtımı ve benzeri toprak ve su kullanımını geliştirme projeleri, toprak su bitki ilişkileri etüdleri, fizibilite, planlama, projelendirme uygulama ve kontrolunda tarımsal yapılar ve sulama alanında öğretim görmüş ziraat mühendisleri çalıştırılır" denilmekte ve öngörülen özelliklere sahip ziraat mühendislerinin yetki alanları çok net bir şekilde belirlenmektedir.

Diğer taraftan, aynı Tüzüğün Geçici 1. Maddesi, "Bu Tüzük‘ün yürürlüğe girdiği tarihten önce diploma aldıkları lisans dalları dışındaki konularda mesleki faaliyette bulunmuş olan ziraat mühendislerinin, durumlarını belgelemeleri koşuluyla bu alandaki yetkileri kullanma hakları saklıdır. Bu belgeler görev yaptıkları kamu kuruluşları veya bağlı bulundukları meslek kuruluşları tarafından verilir." şeklinde bir hüküm içermektedir. Durumu bu maddeye uyan üyelerimiz de, tüzüğün 19. maddesinde belirtilen çalışma alanlarında yetkilidirler.

Devlet Su İşleri 1.Bölge Müdürlüğü‘nün Bursa-Mustafakemalpaşa-Güllüce Sulaması Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri yapım işine ait, 01.12.2010 tarihinde yayınlanan, 2010/553563 ihale kayıt numaralı ilanının;

•·        4.3.2/a maddesinde, anahtar teknik personel istenilmemiştir. Oysa söz konusu ihale yapım işinde, anahtar teknik personel olarak ziraat mühendisi bulunması gereklidir,

•·        4.3.2/b maddesinde, şantiye şefi teknik personel olarak, harita mühendisi istenilmiştir. Harita mühendislerinin arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri uygulama yetkisine ilişkin yasal dayanak bulunmamaktadır. Ziraat Mühendisleri ise arazi toplulaştırma uygulamaları konusunda mesleki yetkiyi kanun ve tüzükten almaktadır. Bu nedenle şantiye şefi teknik personel pozisyonu için ziraat mühendisi istenilmesi gereklidir,

•·        4.4.2 maddesinde, benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri olarak harita mühendisliği yer almaktadır. Arazi toplulaştırması uygulamalarında ölçme çalışmalarını öne çıkarıp, konunun özünü göz ardı eden bu durum düzeltilmeli ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümünde "ziraat mühendisliği" yer almalıdır.

Söz konusu ihale ilanında, gerekli düzeltme yapılmaması halinde, ziraat mühendisleri kendilerine yasal olarak tanınmış hak ve yetkilerini kullanamayacakları gibi, ihalede rekabet ortamı da engellenmiş olacaktır.

İhale ile ilgili olarak yukarıda belirtilen hususlarda Genel Müdürlüğünüzce gerekli işlem yapılmadığı takdirde, söz konusu ihalenin iptaline ilişkin yasal girişimlerde bulunacağımızı bildiririz.

Saygılarımızla

 

Dr. Turhan TUNCER

Başkan 

EK: İhale ilanı

Okunma Sayısı: 5334