ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞÜ

GENEL MERKEZ ( )
16.12.2010 (Son Güncelleme: 16.12.2010 13:54:17)

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI‘NIN

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞÜ

  

  

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

  

Teklif

 

7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 18, 20 ve 39 uncu maddelerine dayanılarak hazırlandığı belirtilen Yönetmelik Taslağı görüşümüze sunulmuştur.

Bitki koruma ürünlerini zirai mücadele amaçlı tarla, bahçe veya bağlar ile depolarda kullanan kişiler ile bunların eğitimi, belgelendirilmesi, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, denetimi ile çalışma usul ve esaslarını kapsadığı belirtilen yönetmelik taslağı hakkındaki görüş ve değerlendirmelerimiz, maddeler halinde aşağıda görülmektedir.

  

  

 

 

Görüş ve değerlendirmelerimiz ışığındaki tekliflerimiz aşağıda görülmektedir.

Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

  

Teklif

Dayanak

  

Madde 3-

  

Hazırlanan yönetmelik taslağında, 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 18, 20 ve 39 uncu maddeleri dayanak olarak gösterilmiştir.

Oysa bu Yönetmeliğin uygulanmasında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nın görev ve yetkileri yanında, ziraat mühendislerinin yasal görev ve yetkilerinin de önemli rol oynayacağı açıktır.

Bu çerçevede, 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun‘un ve Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük‘ün zirai mücadele alanındaki hükümleri, yasal dayanak kısmına eklenmelidir.

  

Yönetmeliğin Yasal Dayanak kısmına, 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisleri Hakkındaki Kanun‘un 2 inci ve 6 ıncı maddesi ile Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün 5 inci maddesi de eklenmelidir. 

Tanımlar

  

Madde 4-

Bilindiği üzere 6235 sayılı TMMOB Kanunu‘nun 33. maddesinde," Türkiye‘de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihdisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler." hükmü bulunmaktadır. 

 

Bu hükme istinaden, serbest çalışan ziraat mühendislerinin bitki koruma ürünü uygulama yetkisi alabilmeleri için ODA‘mıza kayıtlı olma zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu nedenle taslak yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesine, Taslakta bulunmayan "Meslek odası" tanımının eklenmesi gereklidir.

 

Meslek odası: Ziraat Mühendisleri Odası

Profesyonel kullanıcılara bitki koruma ürünleri uygulama yetkisinin verilmesi

  

Madde 7-

 

  

Taslağın 4. maddesi için belirtmiş olduğumuz görüş ve değerlendirmeler bu madde için de geçerlidir.

 

Bu nedenle serbest olarak çalışan ziraat mühendislerinin bitki koruma ürünü uygulama yetkisi alabilmeleri için ODA‘mıza kayıtlı olma zorunluluğu bulunmaktadır.

 

7. maddenin 1. fıkrasının (d) bendinden sonra gelmek üzere, taslağa yeni bir bent eklenmesi gerekmektedir.

e) Serbest olarak çalışan ziraat mühendisleri için, meslek odası üyelik belgesi

Bitki koruma ürünlerinin uygulanması

  

Madde 9-

  

 

         

         

  

9. maddenin 5. fıkrasında, boş bitki koruma ürün ambalajlarının çevreye atılmayacağı, bitki koruma ürün atıklarının akarsu ve göllere dökülmeyeceği ve uygulama aletlerinin bu sularda yıkanmayacağına dair bir hüküm bulunmakla birlikte, boş ambalajların ne şekilde imha edileceğine ilişkin herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.

 

Maddeye, boş bitki koruma ürün ambalajlarının ne şekilde imha edileceğine ilişkin bir hüküm konulması gerekmektedir.

Çalışma şartları

  

Madde 10-

  

10. maddenin 1. fıkrasıyla, hamile kadınlar, onsekiz yaşından küçük çocuklar, hasta ve hastalıklı kişilerin çalışmasına engel getirilirken yaşlı insanların çalıştırılmasına engel getirilmemiştir. Bununla ilgili bir hükmünde düzenlemede yer alması gerekir.

  

10. maddenin 1. fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir.

 

(1) Bitki koruma ürünlerinin hazırlama ve uygulama işlerinde; hamile kadınlar, 18 yaşından küçük çocuklar ile 65 yaşın üzerinde kişiler, hasta ve hastalıklı kişiler çalıştırılamaz.

Profesyonel kullanıcıların sorumlulukları

  

Madde 13-

13. maddenin 1. fıkrasında, "Bitki koruma ürünlerinin uygulamasında kullanılacak alet ve ekipmanın bakım, onarım ve kalibrasyonunu her yıl yaptırır. Bu konuda il ve ilçe müdürlükleri yardımcı olur." hükmü bulunmaktadır.

Bu hükümde kalibrasyonun nerede yapılacağı net değildir.

Bu nedenle 1. fıkranın net ve açıklayıcı özellikte olacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekir.

 

13. maddenin 1. fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir.

 

(1) Bitki koruma ürünlerinin uygulamasında kullanılacak alet ve ekipmanın bakım, onarım ve kalibrasyonunu her yıl, Bakanlıkça yerelde yetkilendirilen kurum ve kuruluşlara yaptırır.

 

 

Bitkisel üretim yapan kişilerin sorumlulukları

  

Madde 14-

         

13. maddenin 1. fıkrası için belirtmiş olduğumuz görüş, bu madde için de geçerlidir.

14. maddenin 1. fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir.

 

(1) Bitki koruma ürünlerinin uygulamasında kullanılacak alet ve ekipmanın bakım, onarım ve kalibrasyonunu her yıl, Bakanlıkça yerelde yetkilendirilen kurum ve kuruluşlara yaptırır.

  

Okunma Sayısı: 1157