ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASI İLE DEPOLANMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK TASLAĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞÜ

GENEL MERKEZ ( )
16.12.2010 (Son Güncelleme: 05.01.2011 15:30:43)

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI‘NIN

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASI İLE DEPOLANMASI

HAKKINDAKİ YÖNETMELİK TASLAĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞÜ

  

  

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

  

Teklif

 

11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu‘na dayalı olarak hazırlandığı belirtilen, Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkındaki Yönetmelik Taslağı incelenmiştir.

 

Yapılan inceleme sonucundaki tespitlerimize göre;

mezun olunan bölüm ayrımı yapılmaksızın, bütün ziraat mühendislerinin bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi alabilecek olması, bitki koruma ürünleri bayiliği ve toptancılığı için sınav yapılmayacak olması, ziraat teknisyenleri ve teknikerlerine bayilik ve toptancılık hakkı verilmeyecek olması, olumlu olarak değerlendirilecek hükümlerdir.

 

Ancak taslakta, bayi ve toptancıların ODA‘mıza kayıtlı olma zorunluluğu ile ilgili herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 6235 sayılı TMMOB Kanunu‘nun 33. maddesine istinaden bayilik ve toptancılık yapacak ziraat mühendislerinin ODA‘ya kayıtlı olması zorunludur.

  

  

Taslağın geneli üzerindeki görüş ve değerlendirmelerimiz ışığındaki tekliflerimiz, aşağıda görülmektedir.

  

Taslak Maddesi

  

  

Teklif

Dayanak

  

Madde 3-

Hazırlanan yönetmelik taslağında, 13/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 18, 19, 31,  32, 39 ve 42. maddeleri dayanak olarak gösterilmiştir.

Ancak, yönetmelik taslağında yer alan hususlar ziraat mühendislerince uygulanacağından, taslakta ziraat mühendislerinin yasal görev ve yetkilerine ilişkin mevzuatın açık olarak yer alması gereklidir.

Bu çerçevede, 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun‘un ve Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük‘ün zirai mücadele alanındaki hükümleri, yasal dayanak kısmına eklenmelidir.

  

Yönetmeliğin Yasal Dayanak kısmına, 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisleri Hakkındaki Kanun‘un 2 inci ve 6 ıncı maddesi ile Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün 5 inci maddesi de eklenmelidir. 

Tanımlar

  

Madde 4-

 

Bilindiği üzere 6235 sayılı TMMOB Kanunu‘nun 33. maddesinde," Türkiye‘de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihdisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler." hükmü bulunmaktadır. 

 

Bu hükme istinaden, bayi ve toptancıların ODA‘mıza kayıtlı olma zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu nedenle taslak yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesine, Taslakta bulunmayan "Meslek odası" tanımının eklenmesi gereklidir.

 

 

Meslek odası: Ziraat Mühendisleri Odası

Gerekli belgeler

  

Madde 7-

  

 

Yönetmelik taslağının 7. inci maddesinde,

Bayi veya toptancı izin belgesi almak isteyenlerin bayilik veya toptancılık yapacakları ildeki İl Müdürlüklerine müracaat için sunacakları belgelerden söz etmektedir.

Ancak bu maddede sayılan belgeler arasında ziraat Mühendisleri Odası üyelik belgesi bulunmamaktadır.

Oysa, serbest çalışan ziraat mühendislerinin Ziraat Mühendisleri Odasına üye olmaları zorunludur.

Şöyle ki;

6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu‘nun 33.maddesi; "Türkiye‘de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler" hükmünü taşımaktadır.

Bu doğrultuda yasa gereği Bitki Koruma ürünlerinde bayi ya da toptancı izin belgesi almak isteyen ziraat mühendislerinin meslek odasına üye olduğunu gösterir belgenin başvuru sırasında bayi ya da toptancılık yapacakları ildeki il müdürlüklerince istenilmesi gerekmektedir.

  

7. maddenin 1. fıkrasının (ç) bendinden sonra gelmek üzere, (d) bendi ilave edilmelidir.

 

(d) Meslek odası üyelik belgesi.

Bayinin veya toptancının nakli

  

Madde 9-  

         

9. maddenin 4. fıkrasında,

 

(4) Nakil talebinde bulunan bayi veya toptancılar, nakil işlemlerini dört ay içerisinde tamamlamamaları durumunda, izin belgeleri ikaza gerek kalmadan iptal edilmiş sayılır.

 

Hükmü bulunmaktadır.

 

 

 

Maddede 4 ay olarak belirtilen sürenin 6 aya çıkarılması, kaza, hastalık, askerlik ve benzeri mücbir sebepler oluşması halinde ise bu sürenin uzatılması uygun olacaktır.

Perakende satış yerlerinde aranan şartlar

  

Madde 11-      

 

  

11. maddenin 1. fıkrasının (b) bendinde, Bitki koruma ürünlerinin olumsuz etkilerine maruz kalınmaması için satış yerlerinde muhafazalı bir oda bulundurulacağı, hükmü yer almaktadır

  

11. maddenin 1. fıkrasının ( e), (f) ve (g) bentlerinde ise,

  

e) Satış yerlerinde, ilk bakışta görülebilecek ve okunabilecek şekilde ‘‘Bitki Koruma Ürünleri İnsan, Hayvan ve Çevre İçin Zehirli ve Tehlikelidir‘‘ ifadesi asılı bulunur.

            f) Çok zehirli bitki koruma ürünleri için özel raf ve bölmeler yapılır, bu raf ve bölmelere ‘‘Çok Zehirli Bitki Koruma Ürünleri‘‘  ifadesi asılır.

            g) Yabancı ot ilaçları mutlaka ayrı bir bölmede muhafaza edilir, bölmelere ‘‘Yabancı Ot İlaçları‘‘ ifadesi asılır.

 

hükümleri yer almaktadır.

 

 

 

11. maddenin (b) bendiyle ilgili teklifimiz;

 

Satış yerlerinin genellikle ön kısmında yer alan muhafazalı odaların, arka kısımda bulunması daha doğru olacaktır. Ayrıca satış yerlerine aspiratör gibi havalandırma sistemi kurulması zorunlu kılınmalıdır.

 

Maddede yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda yeni bir düzenleme yapılması gerekmektedir.

 

11. maddenin 1. fıkrasının ( e), (f) ve (g) bentleri ile ilgili teklifimiz ise;

 

 

Herbisitler, fungisitler, insektisitler, çevrenin ve gübrelerin zarar görmemesi için ayrı ayrı raf ve bölmelere yerleştirilmelidir.

 

Maddeye belirtmiş olduğumuz hususları içeren yeni bir fıkra eklenmelidir.

 

Taslağa yeni madde olarak eklenmesi uygun olacaktır

24.07.2002 tarih ve 24825 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan "Ziraat Mühendislerinin Hizmet Alanlarındaki Çalışmalarıyla İlgili Mesleki Denetim Uygulamaları ve Disiplin Hükümleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, bayi denetimlerinin,  ODA‘mızca her İl için yetkilendirilmiş denetçilerle hem teknik hem de etik yönden birlikte yapılmasının daha etkili ve faydalı olacağı düşünülmekte olup, Yönetmelik taslağına bu doğrultuda bir hükmün ilave edilmesi gerekli görülmektedir.

 

 

Görüş ve değerlendirmelerimizde belirtilen hususlar çerçevesinde taslağa yeni bir madde ilavesi gerekmektedir.                                                   

Taslağa yeni madde olarak eklenmesi uygun olacaktır

Yönetmeliğe, kaçak, sahte ve araç üzerindeki satışların önlenmesi, bayilerin mesai saatlerine uymalarının sağlanmasına ilişkin bir hüküm ilave edilmesi uygun olacaktır.

 

 

Görüş ve değerlendirmelerimizde belirtilen hususlar çerçevesinde taslağa yeni bir madde ilavesi gerekmektedir.

  

Okunma Sayısı: 1453