ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN ZİRAİ MÜCADELE ALET VE MAKİNELERİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK TASLAĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞÜ

GENEL MERKEZ ( )
17.12.2010 (Son Güncelleme: 05.01.2011 15:30:17)

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI‘NIN

ZİRAİ MÜCADELE ALET VE MAKİNELERİ HAKKINDAKİ

YÖNETMELİK TASLAĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞÜ

  

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

Teklif

  

11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu‘na dayalı olarak hazırlandığı belirtilen, Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkındaki Yönetmelik Taslağı incelenmiştir.

 

Taslakta, ziraat mühendislerinin ODA‘mıza kayıtlı olma zorunluluğuna dair herhangi bir hüküm bulunmadığı görülmektedir.

 

Ancak, 6235 sayılı TMMOB Kanunu‘nun 33. maddesine göre ODA‘ya kayıtlı olma zorunluluğu bulunmaktadır.

 

Bakanlığın hazırladığı çoğu yönetmelikte bu yasal hüküm dikkate alınmamaktadır.

  

  

Taslağın geneli üzerindeki görüş ve değerlendirmelerimiz ışığındaki tekliflerimiz, aşağıda görülmektedir.

Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

Dayanak

  

Madde 3-

Hazırlanan yönetmelik taslağında, 13/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu‘nun 18, 19, 31, 32, 34, 35, 39, 42 ve 43. maddeleri dayanak olarak gösterilmiştir.

Ancak, yönetmelik taslağında ziraat mühendislerinin yasal görev ve yetkilerine ilişkin mevzuatın açık olarak yer alması gereklidir.

Bu çerçevede, 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun‘un ve Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün tarım alet ve makineleri alanındaki hükümleri, yasal dayanak kısmına eklenmelidir.

  

Yönetmeliğin Yasal Dayanak kısmına, 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisleri Hakkındaki Kanun‘un 2. ve 6. maddesi ile Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün 20. maddesi de eklenmelidir. 

Tanımlar

  

Madde 4-

4. maddenin 1. fıkrasının (m) bendinde,

 

m) Kontrol Görevlisi: Zirai mücadele alet ve makinelerinin kontrolü ile ilgili görevlendirilmiş teknik elemanı,

olarak tanımlanmaktadır.

 

Bu tanımda yer alan "teknik eleman" ifadesi net değildir. Bu ifadenin tereddüt yaratmaması için tanımda gerekli düzeltme yapılmalıdır.

 

Tanımlar maddesi ile ilgili ikinci bir husus da şöyledir:

 

Bilindiği üzere 6235 sayılı TMMOB Kanunu‘nun 33. maddesinde," Türkiye‘de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihdisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler." hükmü bulunmaktadır. 

 

Bu hükme istinaden, taslakta belirtilen hususlarda yetki sahibi olacak serbest ziraat mühendislerinin ODA‘mıza kayıtlı olma zorunluluğu bulunmaktadır.

 

Bu nedenle 4. maddeye "meslek odası" tanımı da eklenmelidir.

  

4. maddenin 1. fıkrasının (m) bendinde yer alan ve yoruma açık olan "teknik eleman" ifadesine netlik getirilmesi gerekmektedir.

 

4. maddeye ayrıca "meslek odası" tanımı eklenmelidir.

 

"Meslek Odası: Ziraat Mühendisleri Odasını,"

İmal İzin Belgesi alabilecekler

  

Madde 6-

  

  

Maddenin (a) bendinde, Zirai Mücadele Alet ve Makineleri İmal İzin Belgesi verilecek işletmecilere tarımsal mekanizasyon ile ilgili dersi alma koşulu getirilmiştir.

 

Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün "Lisans ve Uzmanlık Alanlarına Göre Görev ve Yetkiler" başlıklı üçüncü bölümünün, "Tarım Alet ve Makineleri "başlıklı 20. maddesinde aşağıdaki hüküm bulunmaktadır.

"Tarım makineleri alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri tarım alet ve makinelerinin tasarımlarını yapmaya, projelerini hazırlamaya ve imzalamaya yetkilidirler.

Tarım alet ve makinelerinin imalatı, pazarlanması, ithal ve ihracı için gerekli belge veya ruhsatlandırma işlemleriyle ilgili inceleme, deneme ve analizler tarım makineleri alanında öğrenim görmüş ziraat mühendislerinin katılımıyla yapılır."

Söz konusu hükme göre, taslakta belirtilen yetkiler, tarım makineleri alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri tarafından kullanılmalıdır.

6. maddenin 2. ve 3. fıkralarında ise imalat izin belgesi alınabilmesi için meslek odasına üyelik şartı aranmamaktadır.

Konu ile ilgili olarak 4. maddede belirtmiş olduğumuz görüş ve değerlendirmelerimiz, bu madde için de geçerlidir. 

 

Bu nedenle, taslakta belirtilen hususlarda yetki sahibi olacak serbest ziraat mühendislerinin ODA‘mıza kayıtlı olma zorunluluğu bulunmaktadır.

  

6. madde aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir.

  

        (1) Zirai Mücadele Alet ve Makineleri İmal İzin Belgesi verilecek işletmecilerde aranacak şartlar şunlardır:

a) Tarım makineleri bölümü mezunu ve meslek odası üyesi olup, ziraat mühendisi veya ziraat yüksek mühendisi unvanlarından birine sahip olmak.

(2) Durumu birinci fıkrada belirtilen koşullardan birine uymayan, ancak; zirai mücadele alet ve makineleri imalatı yapmak isteyen girişimciler, birinci fıkrada yer alan özellikleri taşıyan meslek odası üyesi bir kişiyi "imalattan sorumlu teknik eleman" olarak istihdam etmek veya aynı özellikleri taşıyan kişiden danışmanlık hizmeti almak koşulu ile İmal İzin Belgesi alabilirler.

 

           (3) Bu maddede yer alan unvanların yabancı ülkelerde alınmış olması halinde, unvanlarının eşdeğerliliğinin belgelendirilmesi ve yetkili makamlarca onaylanması zorunludur. Bu fıkrada belirtilen özellikleri taşıyan kişinin, ayrıca meslek odası üye sıfatını taşıması gerekir.

İmal izin başvurusu ve istenilen belgeler

  

Madde 7-

  

Madde hükümlerinin incelenmesinden de görüleceği üzere,  imal izin başvurusu için istenilen belgeler arasında meslek odası üyelik belgesi bulunmamaktadır.

 

Konu ile ilgili olarak 4. maddede belirtmiş olduğumuz görüş ve değerlendirmelerimiz, bu madde için de geçerlidir. 

 

Bu nedenle, taslakta belirtilen hususlarda yetki sahibi olacak serbest ziraat mühendislerinin ODA‘mıza kayıtlı olma zorunluluğu bulunmaktadır.

  

7. maddenin aşağıda belirtilen şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

 

      (1) Zirai mücadele alet ve makinesi imal etmek isteyen, durumları bu Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen şartlara uyan işletmeciler, bir dilekçe ekinde aşağıdaki bilgi ve belgelerle Genel Müdürlüğe müracaat ederek, işletmelerine "İmal İzin Belgesi" almak zorundadırlar.

          (2) İmal İzin Belgesi başvurusunda istenilen belge ve bilgiler şunlardır;

          a) 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen kişilere ait;

          1) Diploma veya mezuniyet belgesi onaylı sureti,

          2) Aldıkları dersleri gösterir onaylı belge (transkript),

          3) T.C. Kimlik No,

          4) Vesikalık fotoğraf (2 adet).

         5) Meslek Odası Üyelik Belgesi

         b) İşletmenin faaliyet alanları arasında zirai mücadele alet ve makineleri imalatının bulunduğunu gösteren, aşağıda belirtilen belgelerden uygun olan herhangi biri,

          1) Ticaret Sicil Gazetesi,

          2) İlgili Oda Kayıt Belgesi,

          3) Kuruluş bilgilerinin yer aldığı resmi bir belge.

          c) İnşaat planı; mevcut bir binadan istifade edilecek ise, esas bina ve tadilat planı,

          ç) İnşaatın yapıldığı veya işletmenin bulunduğu yerin açık adresi ve işletmecinin iletişim bilgileri,

          d) İşletmede bulunan tezgah ve sistemlerin tip, model, kapasite ve teknik özellikleri ile bunlara ait tesisat planları,

          e) İmal edilecek alet ve makinelerin cins, marka, model, tip bilgileri, detay ve perspektif resimleri ile parça listesinin de yer aldığı kullanım ve bakım kitabı,

          f) İmal edilecek alet ve makinenin teknik özelliklerini gösterir ek-1‘de yer alan spesifikasyon,       

          g) İşletmenin faaliyete başlayacağı tarih,    

          ğ) İmalat Kontrol Defteri,

            h) Durumu 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen koşulu taşıyan girişimcilerce verilecek, imalattan sorumlu   teknik elemanın iş sözleşmesi veya bu kişilerden danışmanlık hizmeti alındığını gösterir onaylı taahhütname.

  

Bayilerde aranacak şartlar

 

 

Madde 19-

Bayilerde aranılacak şartlar arasında meslek odası üyelik koşulu bulunmamaktadır.

  

Konu ile ilgili olarak 4. maddede belirtmiş olduğumuz görüş ve değerlendirmelerimiz, bu madde için de geçerlidir. 

 

Bu nedenle, taslakta belirtilen hususlarda yetki sahibi olacak serbest ziraat mühendislerinin ODA‘mıza kayıtlı olma zorunluluğu bulunmaktadır. 

19 madde aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmelidir

  

(1) Bayilik İzin Belgesi verilecek girişimcilerin meslek odasına kayıtlı ziraat mühendisi veya ziraat yüksek mühendisi unvanlarından birine sahip olması gereklidir.

(2) Durumu birinci fıkrada belirtilen koşula uymayan, ancak; bayilik yapmak isteyen kişi ve kuruluşlar, birinci fıkrada belirtilen unvanlardan birine sahip olan meslek odası üyesi bir kişiyi, bayi olmak üzere, "satıştan sorumlu teknik eleman" olarak istihdam etmek koşulu ile Bayilik İzin Belgesi alabilirler.

           3) Bu maddede yer alan unvanların yabancı ülkelerde alınmış olması halinde, unvanlarının eşdeğerliliğinin belgelendirilmesi ve yetkili makamlarca onaylanması zorunludur. Bu fıkrada belirtilen özellikleri taşıyan kişinin, ayrıca meslek odası üye sıfatını taşıması gerekir.

 

 

 

 

  

Bayilik İzin Belgesi başvurusu ve istenilen belgeler

  

Madde 20-

           

 Bayilik İzin Belgesi başvurusunda istenilen belgeler arasında meslek odası üyelik belgesi bulunmamaktadır.

 

Konu ile ilgili olarak 4. maddede belirtmiş olduğumuz görüş ve değerlendirmelerimiz, bu madde için de geçerlidir. 

 

Bu nedenle, taslakta belirtilen hususlarda yetki sahibi olacak serbest ziraat mühendislerinin ODA‘mıza kayıtlı olma zorunluluğu bulunmaktadır.

 

 

19 madde aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmelidir

          

(1) Zirai mücadele alet ve makinesi satmak isteyen, 19 uncu maddede belirtilen koşulları taşıyan kişi veya kuruluşlar, bir dilekçe ekinde aşağıdaki bilgi ve belgelerle faaliyette bulunulacak il‘deki il/ilçe müdürlüğüne başvurarak, Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Bayilik İzin Belgesi almak zorundadırlar.

          (2) Bayilik İzin Belgesi başvurusunda istenilen belge ve bilgiler şunlardır;

          a) 19 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen unvanlara sahip kişilere ait;

          1) Diploma veya mezuniyet belgesi onaylı sureti,

          2) T.C. Kimlik no,

          3) Vesikalık fotoğraf (2 adet).

         5) 5) Meslek Odası Üyelik Belgesi          

          b) Ticaret Sicil Kayıt Belgesi,

          c) Bayi Kontrol Defteri,          

          ç) Açık adres ve iletişim bilgileri,

            d) Durumu 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen koşula uygun olan girişimciler için, satıştan sorumlu meslek odası üyesi teknik elemanın iş sözleşmesi.

  

  

Okunma Sayısı: 1515