TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI`NIN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ KANUNU TASARI TASLAĞI`NA İLİŞKİN GÖRÜŞÜ

GENEL MERKEZ ( )
18.12.2010 (Son Güncelleme: 05.01.2011 15:30:07)

TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

İlgi: 22 Kasım 2010 gün ve 1871 sayılı yazınız

 

İlgi yazınız ekinde ODA‘mıza ulaşan, "Afet, Acil Durum ve Sivil Savunma Hizmetleri Kanunu Tasarı Taslağı" incelenmiş olup, taslağa ilişkin görüşlerimiz aşağıda sunulmuştur.

4. maddenin 1. fıkrasında, "Olmuş veya muhtemel afetler için afet etütleri Valiliklerce yapılır veya yaptırılır. Afet etüt çalışmaları ile her türlü ölçekteki planlara esas olan yerbilimsel etüt raporlarının hazırlama ve uygulama usul ve esasları yönetmelikte belirlenir. Söz konusu raporların sonuçlarını ve alınan kararları uygulamaktan, raporun ilgili olduğu alanlarda yetkili büyükşehir belediyesi, belediyesi, il özel idaresi veya ilgili kurum/kuruluş sorumludur."

5. maddenin 1. fıkrasında, "İlgili kurum ve kuruluşlar; ulusal, bölgesel, yerel afet tehlike ve risk haritalarına göre alınması gereken risk ve zarar azaltmaya yönelik her türlü önlemleri almakla görevli ve sorumludur."

8. maddenin 1. fıkrasında, "İlgili kurum ve kuruluşlarca, yerleşmelerin genel arazi kullanım biçimleri, gelişme yön ve büyüklükleri, başlıca bölgeleme kararları, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunlukları, ulaşım sistemleri ile yapılaşmanın genel özellikleri çerçevesinde muhtemel afet tehlikesi ve riski dikkate alınarak, arazi kullanımı planlaması yapılır."

şeklinde hükümler bulunmaktadır.

Yukarıdaki maddelerde yer alan "ilgili kurum/kuruluş" kavramı net değildir. Bu nedenle kanuna dayalı olarak çıkarılacak olan yönetmeliklerde ilgili kurum ve kuruluşların net olarak belirtilmesi gerekmektedir.

13. maddenin 1. fıkrasında,

"(1) a)Merkezî ve yerel ölçekteki afet, acil durum ve sivil savunma plânlarının hazırlanmasının usul ve esasları,

b) Bu plânların uygulanmasında görev alacak kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, Kızılay ile kamu yararına faaliyeti ve afetlerle ilgili çalışmaları bulunan sivil toplum kuruluşlarının görev, yetki ve sorumlulukları,

yönetmelikte düzenlenir" denilmekte olup, bu maddeye "TMMOB ve bağlı Odalar" ifadesinin de eklenmesi uygun olacaktır.

"Hasar Tespitleri" başlıklı altıncı bölüm ile "Hak Sahipliği" başlıklı yedinci bölümde, tarımsal alanlar, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlar hakkında herhangi bir hüküm bulunmamakta olup, bu bölümün ilgili maddelerine ve bu hususlara ilişkin hükümler konulması gerekmektedir.

Bilgilerinizi dileriz.

Saygılarımızla

 

Dr. Turhan TUNCER

Başkan

Okunma Sayısı: 1375