ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI`NIN HALK SAĞLIĞI ZARARLILARINA KARŞI BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜ

GENEL MERKEZ ( )
31.01.2011 (Son Güncelleme: 31.01.2011 17:21:50)

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI‘NIN "HALK SAĞLIĞI ZARARLILARINA KARŞI BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI" İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜ

  

 

 

  

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

  

  

Teklif

 

Ziraat Mühendisleri Odası, halk sağlığına zarar vermeyecek yöntemlerle haşerelere karşı yapılacak ilaçlama işlemlerinin, birikim ve deneyim gerektiren önemli bir hizmet alanı olduğunu savunmaktadır. Bu nedenle yönetmeliğin eksiksiz olarak hazırlanması büyük önem taşımaktadır.

Halk sağlığını bozan zararlılara karşı mücadele etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilere ait işyerlerinin çalışma usul ve esasları ile resmi kurum ve kuruluşların ilaçlama usul ve esaslarını belirlemek suretiyle halk sağlığının korunması amacıyla hazırlanan yönetmelik, yukarıda izah edilen durum kapsamında incelenmiştir.

 

 

 

Taslağın geneli üzerindeki görüş ve değerlendirmelerimize bağlı olarak oluşturulan tekliflerimiz, aşağıda görülmektedir.

  

Taslak Maddesi

  

Görüş ve Değerlendirme

  

Teklif

  

Başvuru için gereken belgeler

Madde 6-Zararlılara karşı biyosidal ürün kullanarak mücadele yapmak isteyen başvuru sahipleri bizzat veya mesul müdür vasıtasıyla müdürlüğe bir dilekçe ile başvurmaları gerekir.

            Dilekçe eki dosyada;

a) 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereği; 100 kg/litre‘den fazla ürün bulundurulamayan iş yerine üçüncü sınıf gayri sıhhi müessese niteliğinde ilgili makamdan alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatının bir örneği, eğer 100 kg/litre‘den fazla depolama yapılacaksa depolama yerine ait ikinci sınıf gayri sıhhi müessese niteliğinde ilgili makamdan alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatının bir örneği,

b) Mesûl müdür sözleşmesi ve Bakanlıkça belirlenen eğitime katıldığına dair sertifika,

c) Mesûl müdüre ait diplomanın veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Müdürlükçe onaylı sureti,

d) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen ekip sorumlusuna ait sözleşme ve diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin Müdürlükçe onaylı örneği,

e) Sağlık Bakanlığının tavsiye ve direktiflerine uyacağına ve Bakanlıkça ruhsat verilmiş biyosidal ürünler haricinde kimyasal maddeleri kullanmayacağına ve tarım alanında kullanılan pestisitleri kullanmayacağına dair, mesul müdür veya işyeri sahibi tarafından verilecek taahhütname,

f) Uygulanacak uygulama yöntemlerini gösterir belge,

g) Kullanılacak ürünlerin kimyasal grupları ve galenik şekilleri hakkında açıklama raporu,

h) Uygulamada kullanılacak alet, cihaz ve gereçlerin cins, sayı ve özelliklerini gösterir belge,

ı) Ekip sayısı ve ekip elemanlarının nitelikleri hakkında belge,

 j) Ürün Hazırlama ve uygulama anında alınacak koruyucu sağlık tedbirlerini açıklayan rapor,

k) İlkyardım dolabı, ilkyardım çantaları ve içerikleri hakkında açıklama raporu,

l) İş yerine ait veya kiralama suretiyle kullanıma uygun en az bir aracın tahsis edildiğine dair araç ruhsat fotokopisi veya Müdürlükçe onaylı kira sözleşmesi.

      bulundurulur.

 

 

Maddenin (c) bendinde, mesul müdürlük görevini üstlenecek personel için istenilen belgeler arasında "diploma veya geçici mezuniyet belgesi" bulunmaktadır.

 

Diğer taraftan, yönetmeliğin 8 inci maddesinde, mesul müdür olarak sayılan meslek grupları arasında muhtelif mühendislik dalları da yer almaktadır.

 

6235 sayılı TMMOB Kanunu‘nun 33. maddesinde," Türkiye‘de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihdisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler." hükmü bulunmaktadır. 

 

Bu hükme istinaden, mesul müdür olarak görev yapacak mühendis unvanlı kişilerin 6235 sayılı yasa gereği ilgili meslek odalarına kayıtlı olma zorunluluğu bulunmaktadır.

 

Görüş ve değerlendirme bölümünde belirtilen yasal zorunluluğa istinaden (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ifadeleri içeren yeni bir bent eklenmesi uygun görülmektedir.

"Mühendis unvanı ile mesul müdür olarak görev yapacak kişiler için Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliğine bağlı ilgili meslek odası üyelik belgesi,

 

Mesûl müdür

Madde 8-İşyeri faaliyette olduğu sürece bir mesûl müdür bulunması zorunludur. Mesûl müdür sadece bir işyerinde mesûl müdürlük görevini üstlenebilir. Mesûl müdürlük için Hekim, Veteriner Hekim, Biyolog, Eczacı, Kimyager,  Mühendis (Kimya, Ziraat, Çevre, Su Ürünleri), lisans mezunu hemşire unvanına sahip veya entomoloji, toksikoloji alanında yüksek lisans veyahut doktora diplomasına sahip olunması zorunludur. İşyeri sahibi belirtilen mesleklerden birine ait diplomayı haiz ise kendisi de mesûl müdürlük yapabilir. Bu diplomaya sahip kişiler Bakanlık tarafından belirlenecek eğitim programına katılarak sertifika almak zorundadır. Mesûl müdür, idari işlerden bizzat, diğer işlemlerden ise ekip sorumluları ile birlikte sorumludur. Mesûl müdürün idari işlerinden, işleyişten ve sunulan hizmetin gerektirdiği alt yapı olanaklarının sağlanmasından işyeri sahipleri de bizzat sorumludur.

Mesûl müdürün görevleri şunlardır:

a) Açılış ve işleyiş ile ilgili her türlü izin işlemlerini yürütmek,

b) İşleyişte tanımlanmış alt yapı ve hizmet kalite standartlarının korunmasını ve sürdürülmesini sağlamak,

c) Ekip sorumlularını eğitmek,

İşyerinin işleyişinde alt yapı, personel, malzeme yapısında meydana gelen ve bu Yönetmelikte bildirimi zorunlu kılınan bütün değişiklikleri zamanında Müdürlüğe bildirmek,

d) Görevine son verilen veya ayrılan personelin izin belgelerini en geç bir hafta içerisinde Müdürlüğe iade etmek,

e) Çalışma saatleri içerisinde hizmetlerini düzenli ve sürekli olarak yürütmek ve yürütülmesini sağlamak,

f) Tanımlanan düzenlemelerin ilgililer tarafından yerine getirilmesini sağlamak üzere gerekli iç denetimleri yürütmek,

g) Denetim sırasında yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yardımcı olmak,

h) Atıkların usulüne uygun olarak imha edilmesini sağlamak,

i) İşyerinde bulundurulması zorunlu malzemeleri kontrol ve temin etmek,

 j) Çalışan personelin gerekli görülen tetkiklerini ve muayenelerini periyodik olarak yaptırmak,

k) Sağlık mevzuatında belirtilen ve yetkililerce tanımlanacak diğer görevleri yerine getirmek.

l) Başka bir ilde geçici olarak, seyyar araç ve gereçlerle uygulama yapılması durumunda, gidilen ilin Müdürlüğüne uygulama yapılmadan iki iş günü öncesinden Ek-1 formunun bir örneğini dilekçe ekinde bildirmek.

Mesûl müdür, işyerinin işleyişi ve denetimi ile ilgili her türlü işleminde Müdürlük ve Bakanlığın birinci derecede muhatabıdır.

Mesûl müdürün işyerindeki görevinden herhangi bir sebeple ayrılması durumunda, bu husus işyeri sahibi tarafından en geç bir ay içerisinde yeni mesûl müdüre ait işe giriş belgesi ile birlikte Müdürlüğe bildirilmek zorundadır. Mesûl müdürün yıllık izin veya mazeret iznine ayrılması durumunda, geçici olarak ekip başlarından bir tanesi mesûl müdür olarak görevlendirilir ve bu durum bir dilekçe ile Müdürlüğe bildirilir.

 

 

 

Maddenin ilk paragrafında, Kimya, Ziraat, Çevre, Su Ürünleri mühendislerinin mesul müdür olacağı belirtilmektedir. Bu maddede sayılan meslek grupları içerisine "Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri" dahil edilmemiştir. Oysa yönetmelikteki meslek grupları arasında yer alan Su Ürünleri Mühendisleri ile Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri‘nin lisans programları aynı içeriktedir.

Görüş ve değerlendirme bölümünde açıklanan hususlar doğrultusunda, maddenin ilk paragrafının aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesinde yarar görülmektedir.

 

"İşyeri faaliyette olduğu sürece bir mesûl müdür bulunması zorunludur. Mesûl müdür sadece bir işyerinde mesûl müdürlük görevini üstlenebilir. Mesûl müdürlük için Hekim, Veteriner Hekim, Biyolog, Eczacı, Kimyager,  Mühendis (Kimya, Ziraat, Çevre, Su Ürünleri, Balıkçılık Teknolojisi), lisans mezunu hemşire unvanına sahip veya entomoloji, toksikoloji alanında yüksek lisans veyahut doktora diplomasına sahip olunması zorunludur. İşyeri sahibi belirtilen mesleklerden birine ait diplomayı haiz ise kendisi de mesûl müdürlük yapabilir. Bu diplomaya sahip kişiler Bakanlık tarafından belirlenecek eğitim programına katılarak sertifika almak zorundadır. Mesûl müdür, idari işlerden bizzat, diğer işlemlerden ise ekip sorumluları ile birlikte sorumludur. Mesûl müdürün idari işlerinden, işleyişten ve sunulan hizmetin gerektirdiği alt yapı olanaklarının sağlanmasından işyeri sahipleri de bizzat sorumludur.

 

 

İznin geçerliliğini kaybetmesi

Madde 22-Verilen izin belgesi; üzerinde yazılı işyeri, şahıs ve uygulama şekli için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi halinde geçerliliğini kaybeder.

Bu durumlarda;

a) İşyerinin değişmesi halinde yeni işyeri için gayrı sıhhi müessese ruhsatının alınarak izin belgesinde gerekli düzeltmenin yaptırılması için müdürlüğe başvurulur.

b) İzin belgesinde yazılı şahsın aynı yerde, aynı işi yapmak ve aynı personelle çalışmak üzere işi devretmesi halinde, işi devir alan şahıs devir işlemine ait belgeler ve taahhütname ile beraber Müdürlüğe müracaat ederek  izin belgesinde gerekli düzeltmenin yapılmasını talep eder.

c) İşçi ve işyerini devir alan kişi yeni bir ekiple faaliyetini sürdürmek isterse, devir işlemine ait belge ve taahhütnameye ilave olarak mesûl müdür sözleşmesi ile diplomasının veya yerine geçebilecek belgenin noter tasdikli birer örneği, sağlık  veya yardımcı sağlık personeli sözleşmesi ile diplomasının veya yerine geçebilecek belgenin noter tasdikli birer örneği ile müdürlüğe başvurur.

d) İlaçlama şeklinde değişiklik yapılmak istenmesi halinde ise tatbik edilecek uygulama yöntemleri, uygulamada kullanılacak alet, cihaz ve gereçlerin cins ve sayıları, uygulama  anında alınacak  önlemler kullanılacak ürünler konusunda bilgiler ve taahhütname ile müdürlüğe başvurulur.

e) İşyerinin konumu, sahibi, yapılan iş ve kullanılan uygulama şeklinde bir değişiklik olmamakla birlikte, cadde veya sokak isminin veya bina numarasının değişmesi gibi nedenlerle adresinde bir değişiklik olması halinde değişikliklerle ilgili bilgi ve belgeler ile beraber, gerekli düzeltmeyi yaptırmak üzere müdürlüğe başvurulur. Değişiklik tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde bu başvuruların dilekçe ile yapılması, değişikliklerle ilgili bilgi ve belgelerin 6‘ncı maddeye uygun olması ve izin  belgesinin aslının da dilekçeye eklenmesi gerekir.

 

Bu maddenin (c) bendi için görüş ve değerlendirmemiz, 6 ncı maddenin (c) bendi ile aynıdır.

6235 Sayılı Kanun hükmü gereği (c) bendinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesi uygun olacaktır.

 

"c) İşçi ve işyerini devir alan kişi yeni bir ekiple faaliyetini sürdürmek isterse, devir işlemine ait belge ve taahhütnameye ilave olarak mesûl müdür sözleşmesi ile diplomasının veya yerine geçebilecek belgenin noter tasdikli birer örneği, mühendis unvanı ile mesul müdür olarak görev yapacak kişiler için Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliğine bağlı ilgili meslek odası üyelik belgesi, sağlık  veya yardımcı sağlık personeli sözleşmesi ile diplomasının veya yerine geçebilecek belgenin noter tasdikli birer örneği ile müdürlüğe başvurur.

 

 

Eğitimler

Madde 27 - Halk sağlığı zararlılarına karşı mücadelede çalışacaklara yönelik olarak "Mesul Müdür" ve "Uygulayıcı" eğitimi olmak üzere iki kategoride eğitim düzenlenir. Mesul Müdür eğitimi beş günden az on günden çok olmamak üzere Ek-8 deki ders içeriğine göre asgari kırk saat olarak Genel Müdürlük tarafından düzenlenir. Uygulayıcı eğitimi üç günden az on günden çok olmamak üzere asgari yirmi dört saat olarak Bakanlıkça yetkilendirilen; müdürlük, üniversitelerin sağlık ve fen fakülteleri ile ilgili meslek kuruluşları tarafından düzenlenir,

Uygulayıcı eğitimi vermek isteyenler Müdürlükler aracılığı ile eğitimden sorumlu bölüm, eğitim konu ve saatleri, eğitimi verecek kişi ve unvanlarını belirtilen bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe başvuruda bulunurlar. Genel Müdürlükçe değerlendirilerek uygun görülen başvurulara, Ek-5‘te belirtilen "Biyosidal Ürün Uygulama Eğitimi Düzenleme Yetki Belgesi" verilir.

Biyosidal Ürün Uygulayıcısı olmak isteyenler Bakanlıkça yetkilendirilen müdürlük, üniversitelerin sağlık ve fen fakülteleri ile ilgili meslek kuruluşlarına dilekçe ile başvurur. Başvurusu kabul edilenler eğitime katılır. Bu eğitimin sonunda yapılacak uygulama sınavında başarılı olanlara mesul müdür tarafından hazırlanan ve Müdürlük tarafından onaylanan "Biyosidal Ürün Uygulayıcısı Sertifikası" (Ek-6) düzenlenir. Eğitim programlarında başarısız olanlara iki sınav hakkı daha verilir.

Biyosidal Ürün Uygulama Eğitiminin temel içeriği, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda Bakanlık tarafından belirlenir. Eğitiminde, Ek-7 belirtilen konular verilir.

Sertifikaların geçerlilik süresi on yıldır. Geçerlilik süresi dolan sertifika sahipleri, yapılacak değerlendirme sonucuna göre asgari sekiz saatlik bir güncelleme eğitimine tabi tutularak sertifikaları yenilenir.

 

 

 

 

Maddenin ilk paragrafında, eğitimlerin müdürlük, üniversitelerin sağlık ve fen fakülteleri ile ilgili meslek kuruluşları tarafından düzenleneceği belirtilmektedir. Ancak, yönetmelik taslağında yer ders içeriklerinde genel entomoloji, rodentisitler, insektisitler, akarisitler bulunmaktadır. Ziraat fakültelerinde,  bu konularda lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleri verilmektedir.

 

Bu nedenle ziraat fakülteleri de eğitim programlarında aktif olarak görev almalıdır.

Görüş ve değerlendirme bölümünde açıklanan hususlar doğrultusunda, maddenin ilk paragrafının aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesinde yarar görülmektedir.

 

Halk sağlığı zararlılarına karşı mücadelede çalışacaklara yönelik olarak "Mesul Müdür" ve "Uygulayıcı" eğitimi olmak üzere iki kategoride eğitim düzenlenir. Mesul Müdür eğitimi beş günden az on günden çok olmamak üzere Ek-8 deki ders içeriğine göre asgari kırk saat olarak Genel Müdürlük tarafından düzenlenir. Uygulayıcı eğitimi üç günden az on günden çok olmamak üzere asgari yirmi dört saat olarak Bakanlıkça yetkilendirilen; müdürlük, üniversitelerin sağlık ve fen fakülteleri ile ilgili meslek kuruluşları tarafından düzenlenir,

Uygulayıcı eğitimi vermek isteyenler Müdürlükler aracılığı ile eğitimden sorumlu bölüm, eğitim konu ve saatleri, eğitimi verecek kişi ve unvanlarını belirtilen bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe başvuruda bulunurlar. Genel Müdürlükçe değerlendirilerek uygun görülen başvurulara, Ek-5‘te belirtilen "Biyosidal Ürün Uygulama Eğitimi Düzenleme Yetki Belgesi" verilir.

Biyosidal Ürün Uygulayıcısı olmak isteyenler Bakanlıkça yetkilendirilen müdürlük, üniversitelerin sağlık, fen ve ziraat fakülteleri ile ilgili meslek kuruluşlarına dilekçe ile başvurur. Başvurusu kabul edilenler eğitime katılır. Bu eğitimin sonunda yapılacak uygulama sınavında başarılı olanlara mesul müdür tarafından hazırlanan ve Müdürlük tarafından onaylanan "Biyosidal Ürün Uygulayıcısı Sertifikası" (Ek-6) düzenlenir. Eğitim programlarında başarısız olanlara iki sınav hakkı daha verilir.

Biyosidal Ürün Uygulama Eğitiminin temel içeriği, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda Bakanlık tarafından belirlenir. Eğitiminde, Ek-7 belirtilen konular verilir.

Sertifikaların geçerlilik süresi on yıldır. Geçerlilik süresi dolan sertifika sahipleri, yapılacak değerlendirme sonucuna göre asgari sekiz saatlik bir güncelleme eğitimine tabi tutularak sertifikaları yenilenir.

 

 

 

Okunma Sayısı: 14091