ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN “ZİRAİ KARANTİNA FÜMİGASYON YÖNETMELİĞİ TASLAĞI” HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜ

GENEL MERKEZ ( )
09.02.2011 (Son Güncelleme: 09.02.2011 15:51:00)

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI‘NIN

"ZİRAİ KARANTİNA FÜMİGASYON YÖNETMELİĞİ TASLAĞI"

 HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜ

  

  

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

  

Teklif

  

 

Tarımsal ürünlerin bulunduğu depo, silo, gemi, konteynır gibi ortamların fumigasyon yöntemiyle haşerelerden temizlenmesi, gelişmiş bir mücadele yöntemidir. Diğer taraftan tarımsal ürün depolarında yapılan hacim fumigasyonu da sağlıklı ürün muhafazasının vazgeçilmez bir koşuludur.

 

Fumigasyon işlemleri uzun yıllardır TMO işyerlerinde ziraat mühendisi olmayan personel tarafından gerçekleştirilmiştir. Şu an gelinen noktada ise fumigasyon işlemlerinin yönetmelik esasları çerçevesinde fumigasyon operatörlerince yapılıyor olması sevindiricidir. Diğer taraftan yönetmelikte, bölüm ayrımı yapılmaksızın bütün ziraat mühendislerine fumigasyon operatörü olabilme yetkisinin tanınması da ODA‘mızca olumlu karşılanmaktadır.

 

Fumigasyon işlemlerinde fiilen çalışacak olanların işe başlamadan önce solunum yolu rahatsızlıklar, alerjik ve nörolojik hastalıklarla ilgili olarak sağlık raporu almaları yanında her yıl sağlık kontrolünden geçmeleri konusunda hassas davranılmalıdır.

 

ODA‘mız, yönetmelik taslağını ziraat mühendislerinin özlük hakları açısından değerlendirerek görüş oluşturmuştur.

  

 

Yönetmelik taslağına ilişkin görüşlerimiz aşağıda sunulmuştur.

  

  

Taslak Maddesi

  

Görüş ve Değerlendirme

  

Teklif

  

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarih ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 969 Sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 867 ve 170 Sayılı Kanunlara Tabi İşletmeler Dışında Kalan Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanun ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  

Hazırlanan Yönetmelik Taslağında, yalnızca 11/6/2010 tarih ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 969 Sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 867 ve 170 Sayılı Kanunlara Tabi İşletmeler Dışında Kalan Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanun ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname dayanak olarak gösterilmiştir.

Oysa bu Yönetmeliğin uygulanmasında, bizzat fumigasyon işlemlerini gerçekleştirecek olan ziraat mühendislerinin yasal görev ve yetkilerinin de önemli rol oynayacağı açıktır.

  

Bu çerçevede, 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun ve Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük, yasal dayanak kısmına eklenmelidir.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

Genel Müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl, İlçe Müdürlükleri ile Zirai Karantina Müdürlüklerini,

Zararlı organizma: Bitki veya bitkisel ürünlere zarar veren bitki, hayvan veya patojenik ajanların tür, streyn veya biyotiplerini,

 

Bitki: Canlı bitkiler ile bunların derin dondurulmamış meyve ve sebzeleri, yumrular, soğansılar, soğanlar ve rizomlar, kesme çiçekler, yapraklı dallar, budama artığı yapraklar, yapraklar, bitki doku kültürleri, canlı polen, göz, kalem ve çelik gibi canlılığını koruyan belirli parçaları ile dikim amaçlı olan botanik tohumlarını,

 

Bitkisel ürün: Bitkisel orijinli, işlem görmemiş veya basit bir işlemden geçmiş, bitki tanımına girmeyen ürünleri,

Fümigasyon: : Zararlı organizmaları imha etmek amacıyla, belirli sıcaklıktaki kapalı bir ortama, gaz halinde etki eden bir fumigantı belirli miktarda verme ve belirli bir süre ortamda tutma işlemini

Fümigant: Fümigasyonda kullanılan, zararlı organizmalara gaz halinde etki eden katı, sıvı veya gaz formunda pestisitleri,

Doz: Fümigantın, birim ağırlığa, alana veya hacme uygulanan gram (g.), mililitre (ml.) veya santimetreküp (cm3) cinsinden miktarı,

Fümigasyon alanı: Fümigasyonun yapıldığı yerin yanında yaklaşılmasının hayati tehlike arz ettiği alanı,

Fümigasyon tutanağı: Fümigasyonu talep edenlerin yetkili temsilcileri ile fümigasyon operatörleri tarafından düzenlenerek imza altına alınan belgeyi,

Fümigasyon operatörü: Fümigasyon işlerinde yeterliliği Bakanlıkça tespit edilerek belgelendirilen ziraat mühendislerini,

Fümigasyon operatörü yardımcısı: Fümigasyon işlerinde yeterliliği Bakanlıkça tespit edilerek belgelendirilen ziraat teknikerlerini ve ziraat teknisyenlerini,

Fümigasyon operatörü belgesi: Bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde eğitilerek başarılı olan ziraat mühendislerine verilen belgeyi,

Fümigasyon operatör yardımcısı belgesi: Bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde eğitilerek başarılı olan ziraat teknikerleri ve ziraat teknisyenlerine verilen belgeyi,

Fümigasyon ruhsat belgesi: Bu Yönetmelikteki esaslara ve Bakanlıkça belirlenen teknik şartlara göre, fümigasyonu ticari amaçla yapacak gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar ile diğer resmi kurum ve kuruluşlara verilen belgeyi,

Fümigasyon operatörü kimlik kartı: Fümigasyon işlerinden sorumlu fümigasyon operatörlerine verilen kartı,

Diğer resmi kurum ve kuruluşlar: Bu Yönetmelik esaslarına göre kendi fümigasyonunu bünyesinde çalıştırdığı fümigasyon operatörlerine yaptıracak Türkiye Büyük Millet Meclisi, Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım İşletmeleri, büyükşehir belediyeleri, milli saraylar gibi kuruluşları,

ifade eder.

  

6235 sayılı TMMOB Kanunu‘nun 33. maddesinde," Türkiye‘de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler." hükmü bulunmaktadır. 

 

Diğer taraftan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik, Mühendislik Hizmetleri ve Belgelendirme Yönetmeliği hükümleri gereği, herhangi bir kamu kurumuna bağlı olmaksızın serbest olarak çalışacak fumigasyon operatörleri, Ziraat Mühendisleri Odasından Serbest Müşavirlik Mühendislik Belgesi ve Tescil belgesi almak zorundadırlar. Fumigasyon hizmeti eğer serbest müşavir, mühendis bürosunda verilecekse bu belgelere ilave olarak ayrıca Büro Tescil Belgesi de alınması zorunludur.

  

Maddeye aşağıdaki tanımların eklenmesi gerekmektedir.

 

Meslek odası: Ziraat Mühendisleri Odasını,

 

Serbest ziraat mühendisi:

Kamu kurumu dışında kendi nam ve hesabına çalışan meslek odası üyesi ziraat mühendislerini,

 

Serbest müşavir mühendis hizmetleri : Serbest çalışarak meslek odasına kayıt ve tescilini yaptırmış veya kamu kurum ve kuruluşları dışında gerçek veya tüzel kişi hesabına yapılan mühendislik hizmetlerini,

 

Serbest Müşavirlik Mühendislik Belgesi: Serbest müşavir mühendis hizmetlerini yapacak gerçek kişilere, meslek odasınca verilen belgeyi,

Tescil belgesi: Serbest müşavir mühendis hizmetlerini yapacak gerçek kişilere, meslek odasına tescilden sonra verilen belgeyi,

Serbest müşavir, mühendis bürosu: Serbest müşavir mühendis hizmetlerini yapmak üzere bünyesinde en az bir Serbest Müşavir Mühendisi ücretli, sözleşmeli veya ortaklık statüsünde bulunduran gerçek ve tüzel kişilere ait büroları,

Büro tescil belgesi:Serbest müşavir mühendis hizmetlerini yapacak bürolara,  meslek odasına tescilden sonra verilen belgeyi,

Yönetmelikte mevcut bazı tanımlarda ise aşağıdaki değişiklikler yapılmalıdır.

Doz: Fümigantın, birim ağırlığa(kg,ton), alana(m2) veya hacme(m3) uygulanan gram (g.), mililitre (ml.) veya santimetreküp (cm3) cinsinden miktarı,

Fümigasyon tutanağı: Fümigasyonu talep edenlerin yetkili temsilcileri ile fümigasyon operatörleri tarafından düzenlenerek ilgiliyle birlikte imza altına alınan belgeyi,

Fümigasyon operatörü: Fümigasyon işlerinde yeterliliği Bakanlıkça tespit edilerek belgelendirilen ziraat mühendisi veya ziraat yüksek mühendislerini, (yönetmeliğin diğer hükümleri de, bu tanımda yer alan "ziraat yüksek mühendisi" ifadesi ile uyarlı hale getirilmelidir.)

 

 

 

Adaylarda aranan şartlar

Madde 5 - Fümigasyon operatörü ve yardımcısı olmak isteyen adaylarda aranılan nitelikler şunlardır:

 

a) T.C. vatandaşı olmak,

 

b) 18 yaşından küçük olmamak,

 

c) Fumigasyon Operatörlüğü için ziraat mühendisi olmak,

 

d) Fumigasyon Operatör yardımcılığı için ziraat teknikeri, ziraat teknisyeni  olmak

  

Maddenin (c) bendinde fumigasyon operatörlerinin ziraat mühendisi olmasına dair bir hüküm bulunsa da bu yeterli değildir.

Zira kamu çalışanı olmayan, yani serbest çalışan fumigasyon operatörü ziraat mühendislerinin Ziraat Mühendisleri Odası‘na üye olmaları konusunda yasal hükümler bulunmaktadır.

 

6235 sayılı TMMOB Kanunu‘nun 33. maddesinde," Türkiye‘de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler." hükmü yer almakta olup, bu hükme istinaden serbest çalışacak fumigasyon operatörü ziraat mühendislerinin ziraat mühendisleri odasına kayıtlı olma zorunluluğu bulunmaktadır.

 

Diğer taraftan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik, Mühendislik Hizmetleri ve Belgelendirme Yönetmeliği hükümleri gereği, herhangi bir kamu kurumuna bağlı olmaksızın serbest olarak çalışacak fumigasyon operatörleri, Ziraat Mühendisleri Odasından Serbest Müşavirlik Mühendislik Belgesi ve Tescil belgesi almak zorundadırlar. Fumigasyon hizmeti eğer serbest müşavir, mühendis bürosunda verilecekse bu belgelere ilave olarak ayrıca Büro Tescil Belgesi de alınması zorunludur.

  

Maddeye, (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (d) bendinin ilave edilmesi, taslakta mevcut (d) bendinin ise (e) bendi olarak düzeltilmesi ilave edilmesi gerekmektedir.

 

"d) Kamu görevlisi olmayıp, serbest olarak çalışan fumigasyon operatörlerinin meslek odası üyelik belgesi ile birlikte meslek odasından alınmış Serbest Müşavirlik Mühendislik Belgesi ve tescil belgesi sahibi olması,  kamu kuruluşu olmayan ve mühendislik hizmeti veren bürolarda bunlara ilave olarak meslek odasından alınmış Büro Tescil Belgesi bulunması,"

 

Başvurular ve istenilen belgeler

Madde 6 - İl ve ilçe müdürlüğü bitki koruma hizmetleri ile zirai karantina müdürlükleri, operatör ve operatör yardımcısı adaylarını tespit ederek Genel Müdürlüğe bildirir. Ayrıca, Genel Müdürlükte fümigasyon uygulamaları ile ilgili çalışan teknik personel de fümigasyon eğitimine katılmak ve belge almak üzere Genel Müdürlükçe belirlenir.

Gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar dilekçe ile diğer resmi kurum ve kuruluşlar ise dilekçelerine ilaveten, kuruluşlarında fümigasyon işlerinde çalıştırılacaklarına dair görevlendirme yazısı ile Genel Müdürlüğe veya müdürlüklere başvururlar.

Kursa katılacak adaylardan aşağıda sıralanan belgeler istenir:

 

a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

 

b) Gerçek kişi, tüzel kişi ve kuruluşlardan başvuran adayların mezuniyet belgelerinin veya diplomalarının aslı veya Müdürlükçe onaylı sureti,

c) 3 adet fotoğraf

 

5 inci madde için belirttiğimiz görüşler bu madde için de geçerlidir.

Maddenin (b) bendinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

  

"b) Gerçek kişi, tüzel kişi ve kuruluşlardan başvuran ve kamu çalışanı olmayan adayların mezuniyet belgelerinin veya diplomalarının aslı veya Müdürlükçe onaylı sureti, meslek odası üyelik belgesi, meslek odasından alınmış Serbest Müşavirlik Mühendislik Belgesi ve tescil belgesi, mühendislik hizmeti veren bürolarda yapılan başvurularda bunlara ilave olarak meslek odasından alınmış Büro Tescil Belgesi,"

  

Vakumlu fümigasyonun teknik şartları

Madde 8 - Vakumlu fümigasyonda aşağıdaki şartlara uyulmalıdır:

a) Vakum fümigatuvarları Bakanlıkça belirlenen teknik şartlara uygun olmalıdır.

b) Fümigasyon odasına, fümigant mutlaka gaz halinde verilmelidir.

c) Fümigasyon süresince hücre iç basınç ve sıcaklığı istenilen miktarda sabit tutulmalıdır.

d) Gazlama müddetinin sonunda yiyecek maddelerinde en az iki, diğer maddelerde en az bir defa hava ile yıkama işlemi yapılmalıdır. Hava ile yıkama işleminde süre 1,5 saatten az olmamalıdır.

e) Yeşil bitkiler, taze sebze ve meyveler vakum fümigasyonuna tabi tutulmamalıdır.

f) Vakumlu fümigasyona tabi tutulan uyku dönemindeki aşı kalemi, çelik, fidan gibi bitkiler bir saat geçmedikçe, güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.

g) Fümige edilecek madde, oda veya hücre hacminin dörtte üçünü geçmemelidir.

h) Fümige edilecek madde ızgara üzerine istiflenmelidir.

 

Maddenin (g) bendi hükmünde yer alan,

fümige edilecek madde miktarının hacme oranının daha sağlıklı bir fumigasyon yapılmasını teminen değiştirilmesi gerekmektedir.

(g) bendi aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir.

 

g) Fümige edilecek madde, oda veya hücre hacminin dörtte ikisini geçmemelidir

Atmosferik fümigasyonun teknik şartları

Madde 9 - Atmosferik fümigasyonda aşağıdaki şartlara uyulmalıdır:

a) Gazlama odalarında fümigasyon

1) Gazlama odaları Bakanlıkça belirlenen teknik şartlara uygun olmalıdır.

2) Atmosferik fümigasyonda gaz odasının sıcaklığı, belirlenen doz ve süre için geçerli olan sıcaklığın altına düşürülmemelidir.

3) Havadan ağır fümigantlarla yapılacak uygulamalarda fümige edilecek madde, oda veya hücre hacminin dörtte üçünü geçmemelidir.

4) Fümige edilecek madde ızgara üzerinde istiflenmelidir.

b) Gaz geçirmez örtü altında fümigasyon

1) Fümigasyonun yapılacağı zemin beton değil ise, yığın altına branda bezi, plastik örtü veya benzeri bir örtü serilmelidir.

2) Fümige edilecek madde ambalajlı ise ızgara yerleştirilerek, sirkülasyonu sağlamak amacıyla ambalajlar aralıklı olarak istif edilmelidir.

3) Havadan ağır fümigantlarla yapılacak uygulamalarda istif ile örtü arasında 30 cm. boşluk bırakılmalıdır.

4) Yığına fümigant uygulaması, her fümigantın teknik özelliklerine uygun olarak yapılmalıdır.

c) Toprak fümigasyonu

1) Toprak, bitkisel artıklardan temizlenmeli, 35-40 cm. derinliğinde ve granül hale gelecek şekilde işlenmeli, uygun tavda olmalıdır.

2) Fümigant her tarafa yayılacak şekilde bir dağıtma düzeni ile uygun sıcaklık ve basınç altında uygulanmalıdır.

3) Uygulamadan sonra toprağın fümiganttan arındırılması sağlanmalıdır.

 

9. maddede yer alan bazı bentlerin yeniden düzenlenmesi gerektiği görüşündeyiz    

Düzenleme yapılması gereken bentlerle ilgili tekliflerimiz aşağıdadır.

 

b/3) Havadan ağır fümigantlarla yapılacak uygulamalarda istif ile örtü arasında 30 cm. boşluk bırakılmalıdır. Gazın ürünün altına yayılması amacıyla uygun bir aletle darbeleme yapılmalıdır.

 

c/1) Toprak, bitkisel artıklardan temizlenmeli, 35-40 cm. derinliğinde ve granül hale gelecek şekilde düzgün olarak işlenmeli, uygun tavda olmalıdır.

c/2) Fümigant her tarafa yayılacak şekilde bir dağıtma düzeni aparatı ile uygun sıcaklık ve basınç altında uygulanmalıdır.

c/3) Uygulamadan sonra toprağın fümiganttan arındırılması için uygun işleme aleti ile işlenip havalandırılması sağlanmalıdır

Sağlıklı fümigasyon için aranan şartlar

Madde 10 - Fümigasyon öncesinde ve sırasında aşağıdaki tedbirler alınmalıdır:

a) Fümigasyon işlemi, meskun yerlerden ve çalışılan ortamlardan uzakta yapılmalıdır.

b) Fümigasyon işlemi, biri operatör diğeri operatör yardımcısı olmak üzere varsa en az iki fümigasyon elemanı tarafından yapılmalıdır.

c) Fümigasyon yapanlar, fümiganta uygun süzgece sahip gaz maskesi kullanmalı, süzgecin kullanım süreleri dikkate alınmalıdır.

d) Ekipmanda, hiç kullanılmamış süzgeç daima hazır bulundurulmalıdır.

e) Fümigasyon esnasında sigara içilmemeli ve herhangi bir şey yenilmemelidir.

f) Fümigant kesinlikle deri ile temas etmemelidir.

g) Fümigasyon işleminden sonra, fümigasyon mahallinde uygun bir yere uyarı levhası asılmalıdır.

h) Muhtemel zehirlenme ve yangın tehlikesine karşı hastane ve itfaiye teşkilatı telefon numaraları fümigasyon operatörünce bilinmelidir.

ı) Fümigasyon uygulamaları yapanlarda, zehirlenme belirtileri görüldüğünde derhal doktora başvurulmalıdır.

j) Boş fümigant ambalajları usulüne uygun olarak imha edilmelidir.

 

Maddenin (c) bendine ilave yapılması, ayrıca (g) bendinin yeniden düzenlenmesi gerektiği görüşündeyiz

Madde ile ilgili tekliflerimiz aşağıda görülmektedir.

 

c) Fümigasyon yapanlar, fümiganta uygun süzgece sahip gaz maskesi kullanmalı, süzgecin kullanım süreleri dikkate alınmalıdır. Herhangi bir risk ile karşılaşılmamasını teminen süzgeç kullanım süreleri bir deftere not edilmelidir.

 

g) Fümigasyon işleminden sonra, fümigasyon mahallinde ve fumigasyon yapılan alanlarda uygun yerlere herkesin görebileceği şekilde uyarı levhası asılmalıdır.

Çalışma şekilleri

Madde 11 - Müdürlüklerde çalışan fümigasyon operatörü ve yardımcısı çalıştıkları kuruluş yöneticileri tarafından görevlendirilir.

Fümigasyon mahalline gidiş ve dönüş, fümigasyon talebinde bulunan şahıs veya firmaların temin edeceği vasıtalardan yararlanılarak yapılır.

Fümigasyon operatörü ve yardımcıları gerektiğinde mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde de çalıştırılır. Bu süre içerisindeki hizmet bedeli hizmeti alanlarca döner sermaye işletmesine ödenir.

Maddenin operatör görevlendirme ile ilgili hükmünün daha işler hale getirilmesi sağlanmalıdır.

Maddenin ilk paragrafı aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmelidir.

 

Müdürlüklerde çalışan fümigasyon operatörü ve yardımcısı çalıştıkları kuruluş yöneticileri tarafından görevlendirilir. Operatör yardımcısı olmaması halinde iki operatör görevlendirilir.

Görev yetki ve sorumlulukları

Madde 12 - Fümigasyon operatör ve yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) Fümigasyon operatörleri;

1) Fümigasyon talebini inceler, uygulamayı planlar ve organize eder.

2) Kullanılacak fümigantın cinsini, dozunu ve fümigasyon süresini tespit eder.

3) Hazırlıkları kontrol edip fiili olarak fümigasyonun başlatılmasını sağlar.

4) Güvenlik ve teknik tedbirleri denetler, eksiklikler varsa giderilmesini sağlar.

5) Fümigasyon süresi sonunda fümigasyon ortamının yeterince havalanıp havalanmadığı, personelin uygun çalışma koşullarının oluşup oluşmadığını ölçümlerle tespit eder.

6) Operatör yardımcısı tarafından düzenlenen "Fümigasyon Tutanağını" (EK-IV) imzalar.

7) Fümigasyondan ve uygulama anındaki can ve mal güvenliğinden bizzat sorumludur.

b) Fümigasyon operatör yardımcıları;

1) Fümigasyon operatörünün verdiği plana göre fümigasyon ortamını hazırlar.

2) Fümigasyon ortamında izolasyonu sağlar, fümigant dağıtım düzenini bizzat kendisi hazırlar.

3) Gerekli güvenlik teknik tedbirlerini alır.

4) Fümigasyon tutanağını hazırlar ve imzalar.

5) Fümigasyon sonunda gerekli işlemleri yaparak ortamı havalandırır.

6) Fümigasyonda operatörlerine bağlı olarak çalışırlar ve onlara karşı sorumludurlar.

7) Fümigasyon operatör yardımcılarının bulunmadığı yerlerde bu görevleri fümigasyon operatörleri yürütür.

Maddenin a/1 bendi ile a/6 ve a/7 bentlerinde düzenleme yapılması gerektiği görüşündeyiz.

a/1 bendi ile a/6 ve a/7 bentlerine ilişkin teklifimiz aşağıdadır.

 

a/1) Fümigasyon talebini inceler, uygulamayı planlar ve organize eder. Fumigasyon operatörü yaptığı değerlendirmeye göre fumigasyon uygulaması yapıp yapmama konusunda yetkilidir.

a/6) Operatör yardımcısı tarafından düzenlenen "Fümigasyon Tutanağını" (EK-IV) imzalar, ilgililere imzalattırır.

a/7) Fumigasyon operatörü fümigasyon uygulama anındaki can ve mal güvenliğinden sorumludur. Fumigasyon işleminin bitirilmesinden sonra ise her türlü sorumluluk fumigasyonu yaptıran kişi veya kuruluşa aittir. Fumigasyon operatörü fumigasyon işlemini bitirdikten sonra işlemin başarılı olarak tamamlandığına dair bir tutanak hazırlar, bu tutanak operatör ve fumigasyonu yaptıran kişi veya kuruluş yetkilisince imzalanır. Böylece sorumluluk fumigasyonu yaptıran kişi veya kuruluşa devredilmiş olur. 

 

  

 

Müdürlükler

Madde 13 - Fümigasyon yapacak müdürlüklerde aranacak şartlar şunlardır:

a) En az bir fümigasyon operatörüne ve varsa operatör yardımcısına sahip olmak,

b) Fümigasyon odası veya gaz geçirmez örtü, maske ve yedek süzgeci, kum torbası, sonda, gaz yoğunluğu ölçüm cihazı, termometre, vantilatör, fümigant odalarında aspiratör, ısıtma kabı, kutu açacağı, uyarı levhası,  şeritmetre, ızgara,  branda bezi, plastik örtü ve dağıtım sistemi gibi araç ve gereçleri bulundurmak,

c) Fümigasyonda kullanılan araç ve gereçlerle fümigantların muhafaza edilebileceği uygun bir depoya sahip olmak.

Müdürlüklerde en az iki fumigasyon operatörü bulunması daha uygun olacaktır.

Madde ile ilgili teklifimiz aşağıdadır.

 

a) En az iki fümigasyon operatörüne ve varsa operatör yardımcısına sahip olmak,

Diğer resmi kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar

Madde 14 -Fümigasyon yapacak diğer resmi kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarda aranacak şartlar şunlardır:

a) Diğer resmi kurum ve kuruluşlar hariç vergi kayıt belgesi fotokopisi ile ticaret sicil kayıt örneği,

b) Fümigasyon işlemini kendi bünyelerinde yapanların bir fümigasyon operatörü, ücret karşılığında yapacakların ise en az bir fümigasyon operatörü ile bir operatör yardımcısı veya iki fümigasyon operatörü istihdam etmeleri,

c) Bu Yönetmeliğin13 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hususlara sahip olmaları,

d) İşletme içinde bir lavabo ve temizlik malzemeleri bulundurmaları,

e) Fümigasyon ruhsat belgesine sahip olmaları,

f) Fümigasyon operatör ve operatör yardımcılarının noter onaylı imza sirküleri,

g) Fümigasyon işlemini kendi bünyesinde veya ücret karşılığında yapan gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşların çalıştırdıkları operatör ve operatör yardımcılarıyla aralarındaki noter onaylı iş sözleşmelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Diğer resmi kurum ve kuruluşlarda bu şart aranmaz.

Fümigasyonu ücret karşılığında yapacak gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar, örneği EK-VI‘da verilen noterden alınmış Taahhütnamede belirttikleri iller doğrultusunda faaliyet gösterebilirler. Bu durumda hangi ilde hangi operatörlerin veya operatör ve yardımcılarının görev yaptığı, istenilen diğer bilgi ve belgeler ile yapılan uygulamaların raporları üçer aylık dönemler halinde ruhsat aldıkları müdürlüklere bildirilmesi gerekir. Söz konusu müdürlük, bu operatör ve yardımcılarını ilgili müdürlüklere bildirerek veya gerektiğinde bizzat yerinde kontrol ederek denetlenmesini sağlar.

  

5 inci madde için belirttiğimiz görüşler bu madde için de geçerlidir.

 

Bunun dışında 14 üncü maddenin (b) bendinde, fumigasyon işlemini kendi bünyelerinde yapanların yalnızca bir fumigasyon operatörünü istihdam edecekleri belirtilmektedir. Ancak fumigasyonun tek kişi ile yapılacak olması bazı risklerle karşılaşılmasına neden olabilecektir (İşlem sırasında kişinin rahatsızlanması, özel yaşamdaki sorunlardan dolayı işyerinden uzak kalma zorunluluğu vs. gibi)

Maddeye (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) bendinin ilave edilmesi, diğer bent harf başlıklarının ise buna göre düzenlenmesi gerekmektedir.

 

"(c) 5 inci maddenin (d) bendinde belirtilen şartların sağlanması"

 

Ayrıca maddenin (b) bendinin de aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesi uygun olacaktır.

 

"b) Fümigasyon işlemini kendi bünyelerinde yapanlarla, ücret karşılığında yapacakların en az bir fümigasyon operatörü ile bir operatör yardımcısı veya iki fümigasyon operatörü istihdam etmeleri,"

 

 

 

Ruhsatlandırma

Madde 15 - 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 15 nci maddesinin 12 nci fıkrasına istinaden, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar ile diğer resmi kurum ve kuruluşlar fümigasyon ruhsatı almak zorundadırlar. Ruhsat almak isteyenler aşağıdaki belge ve bilgilerle zirai karantina müdürlüklerine, bunların bulunmadığı illerde ise müdürlüklere başvuruda bulunurlar.

 

a) Dilekçe,

 

b) Fümigasyon operatörü ve operatör yardımcısı belgelerinin müdürlükçe onaylı fotokopisi ve aralarındaki noter onaylı iş sözleşmesi,

 

c) Diğer resmi kurum ve kuruluşlar hariç ticaret sicil kayıt örneği,

 

d) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerinde  belirtilen hususlara sahip olduğunu gösteren belge,

 

e) 2 adet fotoğraf,

 

f) Ücret karşılığında fümigasyon işi yapacak gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar örneği EK-VI‘da verilen noterden alınmış taahhütname,

 

g) Müdürlükten temin ettikleri ilgili müdürlük tasdikli "Denetleme Defteri",

h) Diğer resmi kurum ve kuruluşlar hariç işyeri yetkilisinin ve fümigasyon operatörleri ile operatör yardımcılarının imza sirküleri.

Başvuruda bulunulan belgeler müdürlükçe incelenir. Müdürlükte varsa en az iki fümigasyon operatörü yoksa bir fümigasyon operatörü ve bir teknik personel tarafından işyerinde inceleme yapılır ve bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki şartları taşıdığı bir tutanakla belirlenenlere müdürlük tarafından "Zirai Fümigasyon Ruhsatı" (EK-V) verilir.

5 inci madde için belirttiğimiz görüşler bu madde için de geçerlidir.

Maddeye (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ı) bendinin ilave edilmesi gerekmektedir.

 

ı) Gerçek kişi, tüzel kişi ve kuruluşları başvurularında kamu çalışanı olmayan fumigasyon operatörlerinin meslek odası üyelik belgesi, meslek odasından alınmış Serbest Müşavirlik Mühendislik Belgesi ve tescil belgesi, mühendislik hizmeti veren bürolarda yapılan başvurularda bunlara ilave olarak meslek odasından alınmış Büro Tescil Belgesi,"

Ek-4

 

Fumigasyon tutanağı

  

  

  

Fumigasyon tutanağında "fumigasyon şekli" başlığı altında "çadıraltı, oda ve konteynır" bulunmaktadır. Ancak tutanakta, fumigasyon işleminin yoğunlukla uygulandığı bazı üniteler yer almamıştır.

 

Tutanağa depo, silo, gemi ambarı vb. gibi önemli üniteler ilave edilmelidir.

  

Okunma Sayısı: 4306