BASIN AÇIKLAMASI: TARIM ARAZİLERİNİN AMAÇ DIŞI KULLANIMINA VE UCUBE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI PROJESİNE YARGI FRENİ!

BURSA ŞUBE ( )
17.03.2011 (Son Güncelleme: 17.03.2011 16:50:32)

Bursa ilinin verimli ovalarına bir an önce BÜYÜK OVA STATÜSÜ kazandırılmalı ve Ova Eylem Planları HAZIRLANARAK ONAYLANMALIDIR

 

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesince 17 Mart 2011 günü Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) yerleşkesi Konferans Salonunda "Tarım Arazilerinin Amaç Dışı Kullanımına Ve Ucube Arazi Toplulaştırması Projesine Yargı Freni" İle ilgili Basın Açıklaması yapıldı.

Yapılan basın açıklamasına Şube Başkanımız Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY ve Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz katıldı.

İ.K.K. Sekreteri Fikri DÜŞÜNCELİ, Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şube Yazmanı Neriman USTA, Orman Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Şerafettin BAYRAKTAR da basın açıklamasına katılarak desteklerini esirgemediler.

 

 "TARIM ARAZİLERİNİN AMAÇ DIŞI KULLANIMINA VE UCUBE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI PROJESİNE YARGI FRENİ"

17 MART 2011

Tarihi ve kültürel birikimi, doğal ve çevresel yapısı, doğal kaynakları, Cumhuriyet‘in kurulmasından sonra hızla gelişen tarımı, sanayi ve turizm sektörleri, bunlara bağlı olarak yetişmiş insan gücü ile Bursa, ülkemizin en önemli illerinden birisidir. İlimizde çok hızlı gelişen sanayinin ve buna bağlı olarak artan nüfusun arazi gereksinimleri, var olan sanayi tesislerinin çevresinde ve ana bağlantı yolları üzerinde kaçak konutlar ile sanayi tesislerinin yapılmasına neden olmuş, verimli tarım topraklarına olan baskıyı dolayısı ile yok oluşu ve tarım dışı kullanımlara kayışı artırmıştır.

Uzun yıllardır çözüm bulunamayan ciddi sorunları ile günümüze kadar varlığını sürdürmeye çalışan tarım sektörünün en temel yapı taşı olan çiftçilerin, uygulanan yanlış politikalarla çaresiz ve yalnız bırakılarak borçlandırılmaları, üretimden, toprağından kopartılmaları bu süreci hızlandırmıştır.  Bu süreçte; İlimizde 1/100.000 ölçekli planın onaylandığı 1998 yılından günümüze kadar, Bursa Ovasının korunmasına yönelik Eylem Planı bir türlü hazırlanamamış, 2000-2001 yıllarında kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan Ova Koruma Planı ise Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanarak yürürlüğe konmamıştır. Sonuçta 11.245 hektar olarak belirlenen Bursa Ovası Koruma Alanı, günümüzde (2008 yılı itibarı ile) 9250 hektara düşmüş yani korunması gereken Ova koruma alanının % 17,7‘ si (1995 hektarı) kaybedilmiştir.

5403 Sayılı "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu" 2005 Yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanuna rağmen, 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planları, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisince 2006 yılında onaylanarak yürürlüğe konulmuştur. Bu planda getirilen öneri alan kullanımları ile söz konusu Ova koruma alanının 2425,6 hektarının daha tarım dışına çıkarılması (ova Koruma alanının ise 8817 hektara düşmesi) kararları alınmıştır.

İlginç olan durum ise 2020 yılı hedeflenerek oluşturulan ve 2006 yılında yapılan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı ile Ova koruma Alanına getirilen ilave  1091 hektarlık öneri alan kullanım miktarının  %43‘nün 2008 yılı itibari ile kullanılmış olmasıdır. Bu durum kaçak ve planlara uygun olmayan yapılaşmanın boyutlarını ortaya koyan; kanunlara, planlara rağmen Bursa ovasının hızla tüketildiğini yok edildiğini gösteren bir durumdur.

2006 yılında da sürdürülen Bursa Ovasının İmar Planlarıyla talan süreci, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2010 tarih ve 623 sayılı kararında da kendini göstermiştir. Bu karar ile onaylanan 1/25.000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliğiyle, Bursa Ovası Toplulaştırma Projesi adı altında, Yıldırım İlçesi, Vakıf, Millet ve Samanlı bölgesindeki yaklaşık 300 hektar kaçak yapılardan oluşan bölge, konut alanı olarak tariflenerek, bu bölgedeki kaçak yapıların yasallaştırılmasının önü açılmıştı.

Bu bölge, kentin üst ölçekli planlarında, Bursa Ovası olarak tarif edilmiş alan içerisinde kalmaktadır. Belediyeler, kanunların (5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu) ve üst ölçekli planların gereklerini uygulamak zorundadırlar. Belediyelerimiz yeni yöntemler ile (tel çitler) kaçak yapılaşmayla mücadeleye devam ederken, diğer taraftan, kaçak yapılardan oluşan ve sıvılaşma riski yüksek, jeolojik açıdan sakıncalı olan, yaklaşık 300 hektarlık tarım alanının yapılaşmaya açılma kararını onaylamışlardır. Ayrıca bu karar verilirken uygun görüş alınması gereken Tarım İl Müdürlüğü, Toprak Koruma Kurulu,  Devlet Su İşleri gibi kurumlara görüş bile sorulmamıştır.

ZMO Bursa Şubesinin 1. İdare Mahkemesine açtığı dava ile yürütmesi durdurulan, Yıldırım İlçesi Vakıf, Millet ve Samanlı bölgesindeki 300 hektarlık tarım arazisinin yapılaşmaya açılması ve kaçak yapıların yasallaştırılması işlemine dönük Arazi toplulaştırma projesi (1/25.000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Değişiklik kararı) şimdilik engellenmiştir.

TMMOB ZMO Bursa şubesi olarak dün olduğu gibi bu günde Doğal kaynakların yok edilmesine, toplumun bütüncül faydası yerine kişisel çıkarları amaçlayan tahsislere, plan değişikliklerine, toprağın, suyun ve havanın kısacası çevrenin yok olmasına neden olacak yatırımların her türlüsüne, odamızın mesleki etik değerlerinin ve çalışma ilkelerinin ışığında, Bilimsel ve teknik verilere dayanarak, kanundan, plandan, halktan ve emekten yana olan tavrımızla karşı çıkacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Tarım arazilerini, su kaynaklarını, çevreyi yok edecek,  geri dönüşü olmayan zararlar verecek, sürdürülebilirliği ve toplumun bütünsel yararını (çıkarını) gözetmeyen, planlara ve kanunlara aykırılığı açıkça bilinen (BESOB, SAMANLI, hızlı tren yolu, Samanlı bağlantı yolu vb.) projelerin hayata geçirilme çalışmalarının durdurulması gerektiğini bir kez daha kamuoyu ile paylaşırız.

Bu kapsamda yürütülen bu projeler bir an önce durdurulmalı, "5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu" gereği olarak, Bursa ilinin verimli ovalarına bir an önce BÜYÜK OVA STATÜSÜ kazandırılmalı ve Ova Eylem Planları HAZIRLANARAK ONAYLANMALI, Bursa ovasından başlanarak tüm ovaların kırmızı çizgileri belirlenmeli, Ovalardaki yapılaşmaya son verilmelidir.

Doç.Dr. Ertuğrul AKSOY

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

 

Okunma Sayısı: 1390
Fotoğraf Galerisi