BASIN TOPLANTISI: İZMİR DENİZ ULAŞIM RAPORU

İZMİR ŞUBE ( )
24.06.2011 (Son Güncelleme: 27.06.2011 12:00:20)

Ulaşımda Deniz Ulaşımının Payı Arttırılmalı, İzmir denizle Buluşmalıdır.

BASINA VE KAMUOYUNA         

                                                                                                                             23.06.2011

ULAŞIMDA DENİZ ULAŞIMININ PAYI ARTTIRILMALI

 İZMİR DENİZLE BULUŞMALIDIR

Değerli Basın Mensupları,

İzmir Kenti‘nde körfez ve kıyı kullanımlarını ilgilendiren pek çok projenin belirli bir plana bağlı olarak geliştirilmemesinden dolayı, bu tür projelere ilişkin inceleme kaynağı bulunmamaktadır. Medyada neredeyse her hafta gündeme gelen farklı projelerin yıllarca gerçekleşememe nedeni bu plansızlıktır. Alsancak Limanı‘nın geleceği, iç ve dış körfezlerdeki marina projeleri, su sporları, tersane ve çekek yerleri, dış körfezdeki balık çiftlikleri sorunu, toplu deniz ulaşımındaki kullanım sorunları, kruvaziyer turizm tartışmaları İzmir‘in rutin tartışma konuları haline gelmiş, ancak yıllardır sonuç alınamamıştır. Bu durum plansız ve programsız karar alma süreçlerinin bir ürünüdür.

Bu tespitleri yapan İl Koordinasyon Kurulumuz bünyesinde kurulan İzmir Deniz Ulaşımı Komisyonumuz bir rapor hazırlamıştır. Raporda İzmir‘de deniz kent ilişkisine, deniz ulaşımına ve körfezin kullanımına ilişkin konularda görüş ve öneriler yer almaktadır.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 10/03/2011 tarihinde İzmir İli Bütünleşik Kıyı Alanları Projesi başlıklı bir ihalenin açıldığı öğrenilmiştir. Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi ülkemizde son derece yeni bir yaklaşım olup, henüz yasal düzenlemesi bulunmamaktadır. Kocaeli, Samsun, Sinop, Antalya ve İskenderun illerinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından tamamlanan veya devam eden projeler bulunmaktadır[1]. Komisyonumuzca hazırlanmış olan rapor, konusu gereği Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi Projesi‘nin kapsamına müdahil durumdadır. Bu bakımdan, rapordaki önerilerin ihale sürecine ve planlama sürecine yönelik değerlendirilmesi için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması önerilmektedir.

İzmir kamuoyunda çeşitli kesimler tarafından dile getirilen son on yılın temel sorunları arasında Körfez‘e ilişkin sorunlar önemli yer tutmaktadır. Alsancak Limanı özelleştirmesi, Çandarlı limanı projesi, Deniz ulaşımının kısıtlı kullanımı, Kruvaziyer turizm potansiyelinin gerçekleşmemesi, Tersane bulunmaması, Deniz kirliliği, Mustafa Kemal Sahil Yolu trafiği, Kent içi trafik sıkışıklığı, Kent peyzajı ve körfez silüetinin bozulması gibi sorunlar uzun yıllardır gündemdedir. Buna karşın, sorunlara bütüncül olarak yaklaşılmamış, her bir konu genellikle tek başına ele alınmıştır. Açıklıkla ifade edilebilir ki, İzmir kentinde kıyı ve deniz ilişkisi şimdiye dek bütüncül olarak ele alınmamıştır. Körfez kullanımları, parsel bazında talep planlaması biçiminde değerlendirilmiştir.

Körfezdeki deniz ulaşımı çoğu istanbul liman menşeili kiralık teknelerle ve sınırlı sayıdaki seferlerle sürdürülmeye çalışılmış, gün geçtikçe eksilen sefer sayıları ile halkımız denizden uzaklaştırılmıştır. Ergonomik olmayan ve sınırlı sayıdaki iskeleler, özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın deniz ulaşımını kullanmaları konusunda kısıtlayıcı olmaktadır.

Değerli Basın Mensupları,

Raporumuzda yer alan önerilerimizin bir kısmını aşağıdaki başlıklar halinde kamuoyunun bilgine sunarız.

Denizci Kültürün Oluşturulması İçin;

1. Kalifiye elemana ihtiyaç duyulan deniz ulaşımında özellikle etkili idari kadrolarda denizci kişilerin yer alması sağlanmalıdır.

2. Amatör denizcilerin ve Belediyenin kendi teknelerini de denize indirebilecekleri rampalar ile çekebilecekleri çekek sahalarının körfez hattı boyunca uygun bölgelerde konuşlandırılmalı,

3. Amatör denizcilerin kendi teknelerini sahil boyunca bağlayabilecekleri rıhtımların belirlenerek, gerekli emniyet tedbirlerinin ve izinlerin alınması sağlanmalıdır.

4. Deniz sporlarında kullanılan su üstü ve su altı deniz araçlarının çekilebileceği, bağlanabileceği, bakım ve onarım işlemlerinin yapılabileceği uygun alanlar belirlenmelidir.

5.Pasaport limanının (mendirek içi) uygun yerlerinde İzmirlilere ve özellikle çocuklara denizi sevdiren aktiviteler ve su sporlarının yapılması özendirilmelidir.

6. İzmir‘deki yerel yöneticiler ve karar alıcılar Deniz Kültürünün oluşturulması ve yayılması amaçlı tanıtım, bilgilendirme, teşvik ve özendirmeye yönelik girişimlerde bulunmalı, planları yapmalı ve uygulamalıdır.

7. Körfez içindeki balıkçı barınaklarını düzenlenmelidir.

8.Kıyı Boyunca emniyet açısından denize düşen vatandaşların çıkabileceği merdivenler yapılmalıdır.

Deniz Ulaşımı İçin;

1. Deniz Ulaşımı İBB ulaşım master planındaki veriler ele alınarak yeniden planlanmalıdır.

2. Planlama yapılırken mevcut kısıtlı talepler değil, halkımızın daha çok deniz ulaşımından faydalanacağı şekilde talep yaratma hedeflenmeli ve buna uygun olarak sefer sayıları artırılmalıdır.

3. Körfezde bulunan iskele sayıları, yerleşim bölgeleri, bu plan çerçevesinde ele alınmalı, sayıları artırılmalı, engelli, yaşlı, çocuk bütün vatandaşlarımızın rahat ve güvenli kullanabileceği ergonomik hale getirilmelidir.

4. Ulaşım amaçlı kullanılacak tekneler yeni yapılacak iskelelere uyumlu olarak projelendirilmeli, satın alma bu plana göre yapılmalıdır.

5. Kentin ulaşım planında tüm vatandaşlarımızın kıyılarımıza ve iskelelerimize rahatlıkla ulaşımını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.

6. İzmir‘in halkının ihtiyaçları doğrultusunda modern ve verimli sevk sistemleri ile donatılmış daha üstün manevra kabiliyetine sahip ve daha süratli gemilerin temin edilmesi amacıyla yapılacak olan ihale ve projelendirme aşamalarında, uzman görüşlerine ve İzmirlilerin de düşüncelerine yer verilerek kent silüetiyle uyumlu, uygun yolcu taşıma kapasitelerine sahip, düşük C02 emisyonuna sahip, temiz ve yenilenebilir enerjiyle çalışan, yaşlı ve engelli vatandaşların deniz ulaşımında en üst düzeyde yararlanmasını sağlayacak teknelerin yerel uzmanlarca tasarlanarak yerel işçilerle yapılması sağlanmalıdır.

7. Reaktif amaçlı tekneler, restoran tekneleri, deniz taksi, eğitim gemileri vb. alternatif tipte tekneler hatta konulmalıdır.

8. Talebin yoğun olduğu saatlerde (rush hours) yüksek yolcu kapasiteli teknelerin, talebin az olduğu saatlerde ise düşük kapasiteli teknelerin sefere konulmasıyla ilgili çalışmalar yapılmalıdır.

9- Otobüs-Tramvay-Metro-Banliyö ve Vapur seferlerine birbirini takip eden ve İzmirlilere seçme hakkı tanıyan bir düzenleme getirilmelidir.

Marinaların Yer Seçiminde Uygunluk Şartlarına Uyulması

1. Deniz ulaşımına engel olmayacak, Liman Geri sahasında ve sorun yaşanmayacak bir ya da birkaç noktada marina konuşlandırılması için girişimde bulunulmalıdır.

2. Mevcut balıkçı barınakları modernleştirilerek bir bölümü amatör denizcilere ayrılmalıdır.

Tersane İhtiyacının Giderilmesi

1. Ege Bölgesi için bir zorunluluk haline gelen ve şehir hatları da dahil olmak üzere İzmirli amatör denizcilerin teknelerini karaya çekmesi, havuzlaması ve bakım-onarımını yapması amacıyla öncelikli olarak mevcut tersaneler değerlendirilmeli (ALAYBEY Tersanesinin eski konumuna yani sivil-askeri konuma getirilmesi) ve/veya kurulması planlanan tersaneler için Tersaneler Master Planının sonuçları da dikkate alınarak yer tespiti yapılmalı,

2. Tersanelerde yeni gemilerin yapımına başlanılmalıdır,

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU


Okunma Sayısı: 843