ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI'NIN, MERA KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDAKİ KANUN TEKLİFİ'NE İLİŞKİN GÖRÜŞÜ

GENEL MERKEZ ( )
01.06.2006 (Son Güncelleme: 02.06.2006 16:31:34)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TARIM ORMAN ve KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

01.06.2006 gün saat 10.30 da yapılan Komisyon Toplantısında görüşülen Mera Kanununun bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifine (2/779) (komisyona Havale Tarihi 08.05.2006) (4 madde) ilişkin, 25.05.2006 gün,2/779 esas nolu Alt Komisyon Raporu doğrultusunda kabul edilen metin gereği öngörülen kanun teklifi hakkında Odamız görüşü aşağıda sunulmaktadır.

25.02.1998 GÜN VE 4342 SAYILI MERA KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDAKİ KANUN TEKLİFİ

(ALT KOMİSYONUN 25,06,2006 TARİHLİ RAPORU DOĞRULTUSUNDA KABUL ETTİĞİ METİN)

Yapılmak istenen:

Madde1) 4342 Sayılı Mera Kanununun Geçici 3. maddesinde geçen ”mera” ibarelerinden sonra “yaylak ve kışlak” ibarelerinin eklenmesi,

Madde 2-) Bu Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi,

Madde 3-) Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu’nun yürütmesi

Mera Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin teklif edilen önergede istenilen değişikliğin, 25.05.2006 tarihinde yapılan toplantı sonucunda edinilen izlenimle ve önergede yer alan değişiklik metni ile mevcut sorununun çözülemeyeceği kararlaştırılan Alt Komisyon Raporu doğrultusunda teklif edilen yasa metninde vurgulanan Geçici 3. madde: (Ek:27.05.2004 gün,5178 sayılı K.) aşağıdaki metinden oluşmaktadır.

“Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan ve 01.01.2003 tarihinden önce kesinleşen imar planları içinde yerleşim yeri olarak işgal edilerek mera olarak kullanımı teknik olarak mümkün olmayan yerlerin, tahsis amacı değiştirilerek Hazine adına tescilleri yapılır. Ancak ilgili Belediye veya kamu kurum ve kuruluşları adına tescil edilmiş olanların, dava konusu olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz olarak tescilleri aynen ikba edilir. Hazine adına tescil edilmesi gerekirken gerçek veya tüzel kişilere tescil edilmiş taşınmazlara ilişkin açılan davalardan, emlak ve rayiç bedellerinin toplamının yarısı üzerinden taşınmazın halen maliki olan kişilerce Hazineye bedelinin ödenmesi kaydıyla vazgeçilir. Evvelce açılan davalarda Hazine lehine kesinleşen kararlara konu taşınmazların tapuları, aynı esaslara göre önceki maliklerine veya kanuni mirasçılarına devredilir.”

27.05.2004 tarihinde kabul edilen geçici 3.madde ile, ilgili metinde de çok açıkça vurgulanan “yerleşim yeri olarak işgal edilerek” ifadesi, yasa dışı eylemi belirtmesine karşın, devamındaki “mera” sözcüğünün konuya ilişkin davalarda, hakimlerce dar içerikli olarak yorumlandığı gerekçesiyle önerilen değişiklik teklifinde, geçici 3. madde metninde yer alan “mera” ibaresinden sonra (teklifte ibarelerinden sonra ifadesi mevcut , oysa söz konusu maddede “mera” ibaresi sadece bir kez geçmektedir.) “yaylak ve kışlak” ifadelerinin yer alması teklifi, dar içerikli olarak nitelendirilen yasa dışı eylemin, daha geniş içerikli eylemlere yol açacağı, ayrıca geçici maddenin belirttiği 01,01,2003 tarihinden önceki işgallere yasallık sağlayacağı düşüncesiyle Ziraat Mühendisleri Odası, istenen yasa değişikliği önergesine karşıdır.

Okunma Sayısı: 1917
 

Yorumlar

Yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir.
e-Posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilir.

YORUMLAR BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Yazılan tüm yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir. Moderator yorum yazanlara veya üçüncü kişilere hakaret ya da bu kişilerle ilgili küçültücü sözler içeren yorumları yayına uygun görmez ve siler. Sayfanın niteliğine göre tüm yorumlar moderator kontrolunden geçerek yayınlanıyor olabilir. Bu durumda yorumlarınız anlık olarak yayına girmez. Yine de yayına girmiş olsa dahi moderator daha sonra aynı yorumu yayından kaldırabilir. Moderator kontrollu yayın niteliği taşımayan forumlarda yazılan yorumlar anlık yayına girer fakat moderator yayınının devamında sakınca gördüğü yorumları yayından kaldırabilir. Yazılan yorumların güvenilirliğini artırmak amacıyla yorum yazana ait e-posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilebilir. Bunun için e-posta adresine kontrol bağlantısı içeren e-posta gönderilir ve bu bağlantıya tıklanılması beklenir. Forumlarda yazılan yorumların kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici ve yasalara aykırı olmaması çok önemlidir. Yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.