GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI UZMANLIK SINAVI`NIN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTIK

GENEL MERKEZ
27.01.2012 (Son Güncelleme: 02.02.2012 14:05:34)

ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİNE

 

DAVACI                            : TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

                                             Karanfil Sk.No:28/17 Kızılay/ANKARA

VEKİLİ                              : Av.Zühal Sirkecioğlu Dönmez-41998670172

DAVALI                            : T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

                                             Eskişehir Yolu 9.km. Lodumlu / ANKARA

KONU                              :17 Aralık 2011 tarihinde yapılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Uzmanlık Sınavının İptali talebidir.

OLAY VE İPTAL NEDENLERİ

Davalı Bakanlık tarafından 17 Aralık 2011 tarihinde yapılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Uzmanlık Sınavında Hukuki Sakatlıklar bulunmaktadır. Bu nedenle sınava giren müvekkil ODA üyeleri mağdur olmuştur. 

1) Sınava giriş belgesinde, sınav saati 10.00 olarak belirtilmiş olmasına rağmen sınav, saat 10.30‘da başlamış ve adaylar bu değişikliği ancak sınav yerine ulaştıklarında öğrenebilmişlerdir. Sınava giriş belgesinde ‘‘adayların sınav giriş kartları kontrol edilerek sınav gözetmenleri tarafından sınav salonlarına alınacağı, sınav giriş kartı yanında olmayanların ise nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaport gibi resimli kimlik belgeleri kontrol edilerek sınav salonuna alınacağı‘‘ belirtilmiş olmasına rağmen, sınavın yapıldığı binaya girişte adaylar herhangi bir kimlik belgesi de dahil olmak üzere hiçbir kontrole tabii tutulmamışlardır. Sınav giriş belgesi üzerinde fotoğraf bulunmamaktadır. Bu belge olmadan da sınava girilebileceği belge üzerinde belirtilmektedir (EK:1).

2) Sınav soruları, genel olarak açık ve net bir şekilde cevap seçiminde bulunulmasına müsait değildir (EK-2). Sınav sorularına yapılan itirazlar sonucunda, Sınav Komisyonu tarafından düzenlenen Rapor da bu görüşü doğrulamaktadır. Bu rapor incelendiğinde (EK-3), aşağıdaki Genel değerlendirmeye ulaşılabilir:

a- Ortak sınav sorularından;

İİBF ve Siyasal Bilgiler kitapçığı 44, Jeodezi kitapçığı 44, Kimya kitapçığı 8, Kimya Mühendisliği kitapçığı 44, Ziraat Mühendisliği A kitapçığı 8, Ziraat Mühendisliği B kitapçığı 44, Su Ürünleri Mühendisliği kitapçığı 42,  Balıkçılık Mühendisliği kitapçığı 8, Biyoloji kitapçığı 8, Gıda Mühendisliği kitapçığı  44 ve Veterinerlik kitapçığı 8.sorular değerlendirme dışı tutulmuştur.

b-İİBF ve Siyasal Bilgiler alanından

İİBF ve Siyasal Bilgiler kitapçığı 6.soru değerlendirme dışı tutulmuştur.

            c-Kimya ve Kimya Mühendisliği alanından

Kimya kitapçığı 43, Kimya Mühendisliği 19.soru değerlendirme dışı tutulmuştur.

            d-Ziraat Mühendisliği alanından

Ziraat Mühendisliği A Kitapçığı 46. ve B Kitapçığı 22.sorunun seçeneklerinde doğru seçenek  A seçeneği olarak düzeltilmiş ve değerlendirme düzeltilmiş cevap anahtarı dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir.

            e-Gıda Mühendisliği alanından

Gıda Mühendisliği 17.ve 24.sorular değerlendirme dışı tutulmuştur.

            f-Su Ürünleri Mühendisliği alanından

            Su Ürünleri Mühendisliği 1, 4, 5, 10, 30.sorular değerlendirme dışı tutulmuştur.

            g-Balıkçılık Mühendisliği alanından

Balıkçılık Mühendisliği 25, 28, 29, 34, 53.sorular değerlendirme dışı tutulmuştur.

            Komisyon Raporunda görüldüğü üzere ‘‘Alan‘‘sorularına ortak sınav soruları da ilave edildiğinde her bir lisans alanından 1-6 soru iptal edilmiştir. Yanlış olan bu sorular  -iptal edilmesi bir yana - sınav esnasında adayları gereksiz yere uğraştırarak, zaman kaybına neden olmakta ve diğer sorulara ayrılan zamanı da kısıtlamaktadır.

            Ziraat Mühendisliği alanında, hatalı olan başka sorular da bulunmaktadır. Bunlar gerekçeleriyle aşağıda belirtilmiştir.

            A Kitapçığında 46. sıradaki ‘‘Dünya genelinde en fazla üretilen genetiği değiştirilmiş  (transgenik) bitki türü hangisidir?‘‘ sorusu sınav cevap anahtarında  ‘‘D‘‘ seçeneği (Soya) olarak belirtilmiş olmasına rağmen itiraz nedeniyle Komisyon değerlendirmiş ve Komisyon da çelişkiye düşerek seçeneği  ‘‘A‘‘ (Mısır) olarak değiştirmiştir.  Aslında soru cümlesi yanlıştır. Soruda ‘‘en fazla üretilen‘‘ terimi ile ‘‘ en fazla alanda üetilen‘‘ mi , yoksa  ‘‘en fazla miktarda üretilen‘‘ mi kastedilmek istenilmiştir. Birincisi ise doğru cevap ‘‘D‘‘ ikincisi ise doğru cevap ‘‘A‘‘ olacağından cevabı değiştirilen bu sorunun da iptali gerekmektedir.

      A Kitapçığında 9.Sıradaki paragraf sorusu (EK-2), Yine itiraz üzerine Komisyon tarafından değerlendirilmiş, iptal edilmemiştir. Ancak, paragrafda geçen  ‘‘Aşırı olmadığı taktirde korku her çocukta görülen normal bir heyecan türüdür‘‘ cümlesini okuyan kişi paragrafa dayanarak ve her çocukta görülmesi kavramını da dikkate alarak, doğrudan ‘‘korkunun en çok çocuklarda görüldüğü‘‘ yargısına ulaşabilir. Ancak doğru cevap olarak belirtilmiş olan C seçeneğinde,  ‘‘Korkunun en çok hangi yetişkin grubunda görüldüğüne‘‘ ya da  ‘‘Korkunun en çok hangi canlı türünde görüldüğüne‘‘ gibi spesifik bir tanımlama yapılmış olsaydı, paragrafta bu konuya değinilmediği yargısına ulaşılabilirdi.

        Komisyon Raporunun özenle hazırlanmadığı da görülmektedir. Komisyon Raporunda itiraza konu olduğu belirtilerek,  A Kitapçığındaki 17.soru verilmiş,  fakat 41.soruya ilişkin Komisyon görüşü bildirilmiştir. Yine Raporda A kitapçığındaki 23.soru verilmiş, 47.soruya ilişkin Komisyon görüşü bildirilmiştir. Dikkat ve ciddiyetten uzak bu değerlendirme, günlerce düzeltilmeden Bakanlığın internet sayfasında yayınlanmıştır.

       30.09.2010 tarih tarih ve 27715 sayılı resmi gazetede yayımlanan  ‘‘Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği  (son hali)‘nin  ‘Sınav Sonuçlarının Açıklanması başlıklı 14.maddesinde aynen; ‘Aynı Yönetmeliğin 19.maddesinin 1.fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ‘on gün‘ ibaresi ‘beş iş günü‘olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. ‘‘Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak,yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun, birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır‘‘Denilmektedir.(EK:4)

       Sınav sonuçlarına yapılan itirazlar sonucu hazırlanan Komisyonun Raporundan yola çıkarak, Ziraat Mühendisliği sınav sorularının teknik yeterliliğe sahip bir ekipçe ayrıntılı olarak incelemesi gerekliliği bir yana,

       Söz konusu Yönetmeliğin 14.Maddesi çerçevesinde Su Ürünleri Mühendisliği ve Balıkçılık Mühendisliği sınavında  da 60 soru sorulduğu, %5‘nin üzerinde yani 3 sorunun üzerinde hatalı soru sorulduğu görülmektedir.

       Her ne kadar 12.11.2011 tarih ve 28110 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin Sınav Sonuçlarına İtiraz başlıklı 14.Maddesinde; ‘Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren beş gün içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar beş gün içinde yarışma sınav komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.‘ denmesine rağmen bunun açıktan atama yoluyla alınan Uzman Yardımcıları için geçerli olacağı, Geçici 1.Madde kapsamında yer alan Bakanlık Personelinin Uzman olarak atanmasını kapsamayacağı açıkca ortadadır.(EK-5).

       Bütün bunlara rağmen sınavın iptal edilmemesi haksız sonuçlara yol açmıştır.

 

HUKUKİ NEDENLER          : İYUK, 639 S.KHK, 657 S.DMK, İlgili Yönetmelikler, ilgili tüm

                                                mevzuat.

HUKUKİ SEBEPLER            : Sınav Kuralları, İtirazlar, Değerlendirme Raporu, Sonuç listesi.

SONUÇ                                 : Açıklanan ve Mahkemenizce re‘sen dikkate alınacak nedenlerle 17 Aralık 2011 tarihinde yapılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Uzmanlık Sınavının İptaline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.

 

Av.Zühal DÖNMEZ

Davacı Vekili

Okunma Sayısı: 4005