TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI`NIN EXPO ANTALYA 2016 KANUN TASARISI TASLAĞI”NA İLİŞKİN GÖRÜŞÜ

GENEL MERKEZ
17.02.2012 (Son Güncelleme: 17.02.2012 15:55:25)

 


TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

 

 

İlgi: 10 Şubat 2012 gün ve 241 sayılı yazımız

İlgi yazınızla ODA`mıza iletilen, "EXPO Antalya 2016 Kanun Tasarısı Taslağı"na ilişkin görüşlerimiz aşağıda sunulmuştur.

TASLAK MADDE 5-

Danışma ve Yönlendirme Kurulu`nda  Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şube Başkanı`na yer verildiği halde, Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı yer almamaktadır.

 

Oysa Ziraat Mühendislerinin de peyzaj alanında yasal yetkileri bulunmaktadır. Buna ilişkin yasal hükümler aşağıda görülmektedir.

 

7472 Sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun Madde-2; Ziraat yüksek mühendisleri mesleki iştigal veya ihtısas sahaları dahilinde olmak üzere araştırma, ıslah, yetiştirme, toprak muhafaza,zirai mücadele, ziraat alet ve makinaları, bahçe mimarisi, toprak tasnifi,toprak,su,gıda, yem, kimyevi gübre, nebat tahlilleri, teknoloji, zootekni, zirai ekonomi gibi bilumum zirai hizmet ve faaliyetlerde bulunmaya, lisans aldıkları veya ihtısas yaptıkları sahalara ait keşif, plan ve projeleri hazırlamaya ve tatbik etmeye, bütün bu sahalarda gerekli kontrol, muayane, ekspertiz, ehlivukuf işlerini görmeye, raporlar tanzim etmeye, zirai danışma büroları ve laboratuvarları açmaya, hususi müessese ve işletmeler kurmaya ve idare etmeye veya bunların mesul müdürlüğünü ifaya salahiyetlidirler.

Ziraat Mühendislerinin Görev Ve Yetkilerine İlişkin Tüzük Madde-23; Peyzaj mimarlığı alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri, kentsel planlama, kırsal rekreasyon, tarihi ve doğal koruma alanları, turistik alan, yeşil alan ve park, kırsal yerleşim planları gibi projeler kapsamında yer alan peyzaj projelerinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolu işlerini yapmaya yetkilidirler.

Ziraat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim, Uzmanlık  ve Belgelendirme Yönetmeliği Madde- 6; Ziraat Mühendislerinin tek başına tasarlamaya, uygulamaya, kabule ve imzaya yetkili ve sorumlu olduğu uzmanlık alanları şunlardır: "s) Peyzaj ve çevre düzenleme,"

Yukarıda belirtilen yasal hükümlere istinaden Danışma ve Yönlendirme Kurulu`nda Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı da yer almalıdır.

 

TASLAK MADDE 6-

İcra Komitesinde TMMOB üst yönetimi tarafından belirlenen bir odanın yer alması gerekmektedir.

TASLAK MADDE 7

Taslakta; Genel Sekreterin nitelikleri belirtilmemiştir. Yapılacak etkinliğin "çiçek ve çocuk" temalı olması nedeniyle genel sekreterin öncelikle ziraat mühendisi(veya peyzaj mimarı) olması gerektiği düşüncesindeyiz.

 

TASLAK MADDE 8-

Fuara tahsis edilecek alan yeterlidir. Bu alan dışındaki kamu arazilerinin fuar için tahsis edilmesi, gelecek yıllarda 1. sınıf tarım arazilerinin başka amaçlarla kullanılmasına neden olacaktır.

 

TASLAK MADDE 18-

Fuar bitiminde bütün bina ve tesislerin Bakanlık yerine, yerel yönetimlere devri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

 

 

M.Bülent TORUNBALCI

Genel Sekreter Yardımcısı

 

Okunma Sayısı: 1325