BİTKİ KARANTİNASI İNSPEKTÖR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK`E KARŞI DAVA AÇTIK

GENEL MERKEZ
26.02.2013 (Son Güncelleme: 26.02.2013 17:28:21)

 

Yürütmenin Durdurulması Taleplidir

 

DANIŞTAY 10.DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

DOSYA NO.E.2013/908

DAVACI                                  : TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

                                                   Karanfil Sk.No-28/17 Kızılay/ANKARA

VEKİLİ                                    : Av.Zühal DÖNMEZ-41998670172

DAVALI                                   : Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı

KONU                                      :25 Ocak 2013 tarih 28539 sayılı RG`de yayınlanan "Bitki Karantinası İnspektör Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik`in 3.maddesiyle değiştirilen 5.maddesinin 1.fıkrası (a) bendinin "….orman mühendisi veya orman endüstri mühendisi olarak,, …..orman mühendisi veya orman endüstri mühendisi.." bölümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptaline  karar verilmesi talebidir.

 

AÇIKLAMALAR VE İPTAL NEDENLERİ

 

            Dava konusu Yönetmelik değişikliği ile bu alandaki değişiklik sayısı artık takip edilemez olmuştur. Aslında Bakanlık Yönetmelik maddesinde ayrılma nedeniyle yalnızca Bakanlık ismini değiştirmiştir. Ancak bu değişikliği eski düzenlemeyi tamamen kaldırıp yeni bir madde olarak getirdiği için yeniden dava açmak zorunlu olmuştur.

Danıştay 2.Dairesinin 2011/5669 sayılı dosyasında halen derdest olan davamızda da söz konusu düzenlemenin, orman mühendisi veya orman endüstri mühendisi bölümlerinin iptalini talep etmiştik. Yukarıdaki gerekçeyle aynı düzenleme tekrar dava edilmek zorunda kalınmıştır.

İnspektörün görev ve yetkileri sayılmış olup bunlar genel anlamda zirai mücadele, zirai karantinanın bütün işlemlerini kapsamaktadır. Bütün bu işlemler ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, bitki koruma hizmetlerine bağlı 3 şube müdürlüğü tarafından yürütülmektedir (zirai mücadele şube müdürlüğü., zirai mücadele ikmal şube müdürlüğü., zirai mücadele eğitim ve kontrol şube müdürlüğü).

Müvekkil ODA mevzuatına göre de ziraat mühendislerinin bu konulardaki görev ve yetkileri açıktır. 7472 Sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun, Ziraat Yüksek Mühendislerinin  mesleki iştigal veya ihtısas sahaları dahilinde olmak üzere araştırma, ıslah, yetiştirme, toprak muhafaza, zirai mücadele, ziraat alet ve makinaları, bahçe mimarisi, toprak tasnifi, toprak, su, gıda, yem, kimyevi gübre, nebat tahlilleri, teknoloji, zootekni, zirai ekonomi gibi bilumum zirai hizmet ve faaliyetlerde bulunmaya, lisans aldıkları veya ihtısas yaptıkları sahalara ait keşif, plan ve projeleri hazırlamaya ve tatbik etmeye, bütün bu sahalarda gerekli kontrol, muayane, ekspertiz, ehlivukuf işlerini görmeye, raporlar tanzim etmeye, zirai danışma büroları ve laboratuvarları açmaya, hususi müessese ve işletmeler kurmaya ve idare etmeye veya bunların mesul müdürlüğünü ifaya salahiyetli olduklarını düzenlemiştir.

            Ziraat Mühendislerinin Görev Ve Yetkilerine İlişkin Tüzükte de Ziraat Mühendislerinin Genel Çalışma Alanları, Görev ve Yetkileri gösterilmiş olup, bu yetki ve görevler arasında iptalini talep ettiğimiz Tüzük hükmünde gösterilen görev de bulunmaktadır. Buna göre; tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, hasadı, işlenmesi, depolanması, ambalajlanması ve pazarlanması aşamalarında; her türlü hastalık ve zararlılar konusunda teşhis, ilaç ve metod önerisi, mücadele, planlama ve uygulamaların denetlenmesi, gazlama (fümigasyon) gibi faaliyetler ziraat mühendisleri tarafından yürütülür. Her türlü zirai mücadele ilacıyla parazit ve predatörleri üreten, ithal ve ihraç eden, depolayan, pazarlayan veya dağıtan işletmeler bu faaliyetleri için teknik eleman veya danışman olarak ziraat mühendisi çalıştırırlar. Tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, hasadı, işlenmesi, paketlenmesi, depolanması, satışı, ithal ve ihracı, taşınması işlemleri sırasında uygulanacak her türlü iç ve dış karantina esaslarının saptanması ve uygulanması ziraat mühendislerince yürütülür. Tarımda kullanılan büyüme düzenleyici ilaç, vitamin, hormon, bakteri gibi kimyasal ve biyolojik preparatların üretimi, ithali, pazarlama ve dağıtımı alanlarında çalışan işletmeler teknik eleman veya danışman olarak ziraat mühendisi çalıştırırlar.

            TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim, Uzmanlık  ve Belgelendirme Yönetmeliği`nin 6.maddesinin (e) bendine göre "Zirai Mücadele" (f) bendine göre de "Zirai Karantina" ziraat mühendisliği hizmet alanları içerisindedir.

            Dava konusu Yönetmelik ile orman mühendisi ve orman endüstri mühendisine de inspektör olabilme yetkisi verilmiştir. Bu düzenleme, yukarıda belirtilen üst hukuk normlarına aykırıdır. Uygulamada büyük bir kargaşa baş göstermiştir. Ziraat Mühendisi dışında bu alanda yetişmiş eleman bulunmamaktadır. Başta 6968 sayılı Zirai Karantina Kanununda olmak üzere Tüzük ve Yönetmeliklerde bitki ve bitkisel ürün tanımı açıktır, buna göre Bitki; her türlü dikim amaçlı bitki ile bunların ürünleri, tohum, fide, fidan, çelik, aşı kalemi, yumru, kök, soğan, meyve, çiçek, yaprak, doku ve diğer her türlü parçalarını, Bitkisel ürün; tane dâhil bitkisel orijinli işlenmemiş materyal ve işlendiği halde doğası ve işleme şekli nedeniyle zararlı organizmaların girişi ve yayılması açısından risk taşıyan işlenmiş ürünü, ifade eder.

Üstelik, bitkisel üretim ve bitki sağlığı şube müdürlüğü veya ilçe müdürlüklerinde çalışan Orman mühendisi ve Orman endüstri mühendisi de inspektör olabilirken, Orman ve Su İşleri Bakanlığı il müdürlüğü, orman bölge müdürlüğü veya orman işletme müdürlüğünde yalnızca Orman mühendisi ve Orman endüstri mühendisi inspektör olabilecek, bu birimlerde çalışan ziraat mühendisleri ise olamayacaktır. Bakanlığın neden bu şekilde bir düzenlemeye gittiği anlaşılamamıştır, yani ormanla ilgili mühendis bitkisel üretim ve bitki sağlığını her durumda bilir ama ziraat mühendisi bunlar dışında bir şey bilemez mi? Bakanlık mümkün olsa bitkiden de ziraat mühendisini kaldıracak. Bu eşitsiz ve kamunun sağlığını doğrudan ilgilendiren düzenlemenin, telafisi güç ve imkansız zararların meydana gelmemesi için Yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER          : Anayasa, İYUK, 7472 Sayılı K.,  Ziraat   Mühendislerinin  Görev ve

                                                 Yetkilerine İlişkin Tüzük, Yönetmelikler, İlgili tüm  mevzuat.

SONUÇ                                  : Dava konusu hükmün "..orman mühendisi veya orman endüstri mühendisi olarak veya Çevre Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü veya Orman İşletme Müdürlüğünde orman mühendisi veya orman endüstri mühendisi.." bölümlerinin, Yürütülmesinin Durdurulmasına, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.  

Av.Zühal DÖNMEZ

Davacı Vekili

 

Okunma Sayısı: 504