ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK`E KARŞI DAVA AÇTIK

GENEL MERKEZ
26.02.2013 (Son Güncelleme: 26.02.2013 17:29:21)

 

Yürütmenin Durdurulması Taleplidir

 

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

 

DOSYA NO:E.2013/2382

DAVACI                    : TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

                                     Karanfil Sk.No:28/12 Kızılay/ANKARA

VEKİLİ                       : Av.Zühal DÖNMEZ-41998670172

DAVALI                     : T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

                                     Vekaletler Cd. No-1 Bakanlıklar/ ANKARA

YAYIN T.                   : 26/01/2013

KONU                                    : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2.maddesi ile değiştirilen 6.maddesinin 1.fıkrasının (a) ve (b) bendlerinin Yürütülmesinin Durdurulmasına ve İptaline karar verilmesi  talebidir.

OLAYLAR                 : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 26/01/2013 tarihli RG`de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu değişiklik ile Çevre Şehircilik İl Müdürü ile Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm müdürü ve müdür yardımcısı kadrolarına atanabilecekler gösterilmiştir. Değiştirilen düzenlemede bu meslekler sayılı değilken bu değişiklik ile tek tek sayılmıştır.

            Öncelikle değişiklik, ziraat mühendisliği mesleğine getirilen bir sınırlamadır. Bu sınırlama ile yıllardır bu görevlerde bulunmuş birikimi olan bu meslek sahibi mühendisler hak kaybına uğrayacaklardır. Aslında sorun Çevre ve Şehircilik Bakanlığının isminden kaynaklanmaktadır. Elbette çevre koruma, doğal kaynaklar, tarım toprakları, kentsel unsurların tümünün birlikte ele alınması gereken bir olgudur.  Burada şu şu meslekler bu işi bilir, diğerlerinin ilgisi yoktur gibi bir sonuca ulaşılması tam tersine çevre korumaya darbedir. En başta Çevre Kanununa aykırıdır, Kanunun 2.maddesinde   Çevre: Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamı,     Çevre korunması: Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye, çevre kirliliğini önlemeye yönelik çalışmaların bütününü,  Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi,ifade etmektedir

            Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük`ün Çevre Koruma başlıklı 7.maddesinde ziraat mühendislerinin, tarım arazilerinin, tarım ürünlerinin, tarımsal sulamada ve su ürünlerinin yetiştirilmesinde kullanılan suların, çevre kirliliği yaratan etkenlerle kirlenmesi konularında yapılacak inceleme, araştırma, planlama, projeleme ve kontrol hizmetlerinde ziraat mühendislerinin faaliyette bulunmaya yetkili oldukları düzenlenmiştir. Nitekim çevre il müdürlüklerinde uzun yıllar ziraat mühendisleri görev yapmıştır. Müvekkil Oda, kaynağını Anayasadan alan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olup, üyelerinin tüm toplumsal, ekonomik ve mesleki sorunları ile doğrudan ilgilenmekle yükümlüdür. Üyelerinin mesleki kayıplarının önüne geçmek için iş bu davayı açmak zorunda kalmıştır.

            Davalı Bakanlık "çevre" yi yalnızca kentleşme, konutlaşma olarak gördüğünden mimarlık, inşaat mühendisliği, şehir planma bölümü mezunlarını bu görevlere layık görmektedir. Dikkat edilirse tüm meslekler kentli mesleklerdir. Elbette bütün meslekler çevre koruma konusunda birlikte çalışmalıdır, ancak bu, ziraat mühendisliği gibi, Türkiye Cumhuriyetinin ilk fakültelerinin kurulduğu ilk mühendislerinin yetiştiği ve yıllar boyunca kenti ve çevreyi koruyan çalışmalarda yer almış birikimli ve donanımlı bir mesleğin el çektirilmesiyle gerçekleşemez. Ziraat Mühendisliği mesleğinin, şehirleşirken çevrenin korunması çalışmalarında yer bulamaması çevrenin korunamaması ile eş değerdir.

            Çevre Kanununa tamamen aykırı olan bu düzenlemenin, kamu yararını yakından ilgilendirdiği çok açıktır. Bu nedenle telafisi imkansız zararların ortaya çıkmaması için yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER          : Anayasa, Çevre Kanunu, İYUK, 7472 sayılı kanun, İlgili

                                                Tüzük ve Yönetmelikler, İlgili tüm  mevzuat.

SONUÇ VE SİSTEM             :Yukarıda açıklanan nedenlerle dava konusu Yönetmeliğin, 6.maddesinin 1.fıkrasının (a) ve (b) bendlerinin Yürütülmesinin Durdurulmasına ve İptaline; yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar  verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.

Av.Zühal DÖNMEZ

EKİ:  Vekaletname

 

Okunma Sayısı: 917