TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN "ULUSAL SÜT KONSEYİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI”NA İLİŞKİN GÖRÜŞÜ

GENEL MERKEZ ( )
27.03.2013 (Son Güncelleme: 27.03.2013 13:41:26)

 

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI`NIN "ULUSAL SÜT KONSEYİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI"NA İLİŞKİN GÖRÜŞÜ

5488 sayılı Tarım Kanunu`nun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanan "Ulusal Süt Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı"  ODA‘mızca incelenmiş olup, taslak hakkındaki görüşlerimiz aşağıda sunulmuştur.

1 – Taslakta; meslek kuruluşları, mühendis odaları gibi kavramlar yer almakta, ancak bunlarla ilgili tanımlama bulunmamaktadır. Bu nedenle taslağın 3 üncü maddesinde meslek kuruluşları tanımlanmalı ve bu tanımda, Anayasa‘nın 135 inci maddesi hükmüne atıf yapılmalıdır. Böylece, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, taslakta tereddütlere yer vermeyecek bir tanım açıklığına kavuşmuş olur. Bu tanım doğrultusunda, taslağın ilgili maddelerinde geçen farklı ifadeler düzeltilmeli ve birörneklik sağlanmalıdır.

2 - Taslağın 11 inci maddesinin 2 nci fıkrasında; Genel Kurul olağan toplantılarının Bakanlık tarafından ertelenebileceği, 12 nci fıkrada ise Bakanlığın Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapabileceği belirtilmektedir. Bakanlığa verilen bu geniş yetki Konseyin demokratik bir biçimde işleyişine engel olacaktır.

 

3 – Taslağın 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında Yönetim Kurulu`nun her bir alt grubun kendi üyeleri arasından seçimle belirleyeceği üyeler ile Bakanlık temsilcisi üyeden oluşacağı belirtilmektedir. Yönetim kurulu üyeleri seçimle belirlenirken, Bakanlığın yönetimde doğrudan temsilci bulundurması, konsey çalışmalarının Bakanlık kontrolünde yapılmasına neden olacaktır.

 

4 - Taslağın 21 inci maddesinde de önceki yönetmelikte 9 kişi olan Araştırma ve Danışma Kurulu üye sayısı 12 ye yükseltilmiş, ancak burada da yine Bakanlıkların etkisi arttırılmıştır.     

5 - Konsey‘in 24 üncü maddede sayılan gelirleri, taslak kapsamında Konsey organlarına verilen geniş görev alanı için yeterli değildir. Aidat, ücret, danışmanlık, reklam yanında, yurtiçi-yurtdışı bağış, yardım ve fonlardan sağlanacağı umulan gelirlerin yetersizliği, Konsey‘in ölü doğumuna neden olacaktır. Ayrıca bir ulusal kurumun, yurtdışı bağış ve yardım ile işlerini yürüteceğinin ilan edilmesi, ulusal onur açısından da oldukça sorunludur. Bu bakımdan, Ulusal Süt Konseyi‘ne her yıl Tarım bütçesinin belirli bir payının tahsis edileceğinin 24 üncü madde kapsamında ifade edilmesi doğru olacaktır.

6 - Taslağın 27 nci maddesinde Bakanlığı‘nın Konsey üzerinde her zaman idari ve mali denetim yetkisine haiz olduğu belirtilmesi Konsey‘in bağımsız ve özerk işleyişini baştan ortadan kaldırmaktadır. Bu kapsamda, denetleme yetkisinin mali işler ile sınırlı tutulması ve Bakanlığa idari denetim yetkisi veren düzenlemenin ortadan kaldırılması doğru olacaktır.

 

Okunma Sayısı: 691