AKP’ NİN TORBA YASASINA HAYIR!

SAMSUN ŞUBE ( )
17.12.2014 (Son Güncelleme: 17.12.2014 16:19:13)

TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan basın açıklamasına katılım sağladık.

TMMOB Yasası‘nda değişiklikler içeren 3194 Sayılı İmar Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 16 Aralık 2014 Salı günü Samsun Çiftlik Akbank önünde yapılan basın açıklaması ile protesto edildi.

TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Adnan KORKMAZ‘ın, grup adına yaptığı basın açıklamasına Şubemizi temsilen Şube Başkanımız Hayati TOSUN, Yönetim Kurulu Üyemiz Tuba CİNGÖZ ve çok sayıda meslektaşımız katıldı.

Yapılan basın açıklaması metni aşağıdadır.

AKP İktidarı, Yeni Bir Torba Yasa Tasarısı ile Kamusal Alanlara El Koyma ve Rant Süreçlerinin Önündeki Son Engelleri Kaldırma Hazırlığında..

AKP iktidarı, yeni bir torba yasa tasarısı ile on iki yasada yapacağı değişikliklerle kamusal alanlara el koyma ve rant süreçlerinin önündeki son engelleri kaldırma ve çevre sorunlarına dair algı yönetme hazırlığındadır. Bu çerçevede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından,

•·         TMMOB Kanunu ile İmar Kanunu, Yapı Denetimi Hakkında Kanun,

•·         Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

•·         İskân Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

•·         Çevre Kanunu, Tapu Kanunu,

•·         Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

•·         Kat Mülkiyeti Kanunu,

•·         İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun,

•·         Belediye Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanunu‘nda kapsamlı değişiklikler öngören bir yasa tasarısı hazırlanmıştır.

Söz konusu değişikliklerin ana temalarını şöyle özetleyebiliriz:

  • Kentsel topraklara el koyma amaçlı kentsel dönüşüm/rant projeleri sürecini merkezileştirme ve hızlandırmak,

  • Halka ait özel mülkiyet varlıklarına mülksüzleştirme yoluyla el koymak,

  • "Kamulaştırma"yı yeni sermaye birikim süreci için kullanmak,

  • Bütün kamusal ülke kaynaklarını metalaştırmak,

  • Yapı ve kent mimarisini AKP‘nin eklektik, öykünmeci, dinsel ideolojik motifleriyle bezemek,

  • Yapı üretim sürecini ve mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetlerini kimliksizleştirmek ve kuralsızlaştırmak, kamusal denetimi ortadan kaldırmak,

  • Anayasal dayanağı bulunan kamu kurumu niteliğindeki, özerk, demokratik, yerinden yönetim kuruluşları olan TMMOB ve bağlı Odalarını yapısal dönüşüme uğratmak,

  • Özel teknik müşavirlik şirketleri yoluyla meslek alanlarımız ve örgütlerimizi işlevsizleştirmek,

  • Yapı üretim sürecinde şehir planlama, mimarlık ve mühendisliğin tasarım sürecini teknik müşavirlik firmalarının faaliyet alanına sokarak önemsizleştirilmek.

Tasarı, Birliğimiz TMMOB ile Odalarımızı bütünlüklü merkezi yapılarından ve halkımızdan uzaklaştırarak bölmeyi, parçalayarak küçültmeyi, üyelerin Odalarla ilişkisini mesleki denetim boyutundan çıkarmayı, kısaca Odaların yapılarını tamamen değiştirmeyi hedeflemektedir. AKP iktidarı böylece, özellikle 2007 yılından sonra hedefine yerleştirdiği, 2011 yılındaki kanun hükmünde kararnamelerle tırmandırdığı, Taksim Gezi Parkı-Haziran Direnişinin ardından doruğa ulaşan meslek Odalarını etkisizleştirme doğrultusundaki adımlarını kendince tamamlamış olacaktır.

AKP iktidarının Anayasa‘nın 135. maddesine açıkça aykırılık oluşturan bu girişiminin, TMMOB‘nin, bağlı Odalarının ve Şubelerinin devasa rantların önünde engel oluşturması, kısaca sömürü-rant-yağma içerikli ekonomik sosyal dönüşüme direnmesi ile doğrudan ilintilidir.

TMMOB ve bağlı Odaları, kent içerisinde halkın yaşadığı sorunlara, doğal alanlardaki tahribatlara karşı mücadele etmekte, kamusal yarar ve değerleri korumak amacıyla yürütülen dava süreçlerinde öncü rol üstlenmektedir. Bilimsel bilgi ışığında görüş ve eleştirilerini kamuoyu ile paylaşarak yerel veya genel iktidarın bilinçli bir şekilde halktan gizlediği gerçekleri halka aktarmaktadır. Hatalı planlamalar, kentsel dönüşümde yaşanan haksızlıklar, çevre sorunları, enerji politikaları gibi çok çeşitli alanlarda TMMOB daima kamu yararından yana tavır almış, iktidarda hangi siyasi irade olursa olsun doğruları söylemiş ve yanlışlara karşı mücadele etmiştir. Bu nedenle, geçmişte olduğu gibi bugün de, siyasi iktidarların hedefi haline gelmiştir.

Samsun ve yakın çevresinde TMMOB ve bağlı Odaların; kamu kaynaklarının, doğal ve kültürel mirasın, çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla verdiği hukuksal mücadelelerden birkaç kısa örnek vererek olursak;

 

•·         Sheraton Otel inşaatı, yapımı hukuka aykırı olarak halen devam etmekte olan kıyı-kenar çizgisinin değiştirilmesi, ayrıcalıklı imar hakkı verilmesine karşı,

•·         Canik-Havaalanı arasında farklı seviyeli kavşak ve katlı yol uygulamaları ile nazım planına aykırı olarak kamusal kaynakların heba edilmesine karşı,

•·         Kurupelit-Marina-Bafra Kuş Cenneti arasında doğa katledilerek ve kamu kaynakları heba edilerek sürdürülen yol çalışmasına karşı,

•·         İstiklal Caddesi - Çiftlik başlangıcında otopark alanında kat artışı ile haksız rant sağlanmasına karşı,

•·         Tarım Meslek Lisesinin taşınarak arazisine el konulması ve Protokol Camii yapılmasına karşı,

•·         OMV Enerjisantralının tarım alanlarına ve çevreye verdiği zararlara karşı,

•·         Terme‘de yapılması planlanan kömürlü termik santrala karşı yürütülen mücadeleler.

 

Şimdi Samsun halkına soruyoruz, "TMMOB olmasaydı kimler sevinirdi" ?

 

TMMOB ve bağılı Odaları, AKP iktidarın otoriter/diktacı vesayet oluşturma çabalarına karşı, kamucu, kalkınmacı, eşitlikçi, özgürlükçü, bilimden, halktan yana çalışmalarına devam edecek ve bu dikta girişimine boyun eğmeyecektir.

TMMOB‘nin örgütlü üye gücüne dayalı mücadeleci yapısı ve gelenekleri, TMMOB çatısı altında AKP‘nin bu saldırısını da bertaraf edecektir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

 

TMMOB Samsun İl Koordinasyon

Sekreterliği Adına

                   Adnan KORKMAZ

 

Okunma Sayısı: 224
Fotoğraf Galerisi