TORBA YASALAR HAYATIMIZI DEĞİŞTİRECEK

SAMSUN ŞUBE ( )
08.01.2015 (Son Güncelleme: 17.02.2015 11:52:48)

TMMOB`yi etkisizleştirmek için hazırlanan torba yasaya karşı, 07.01.2014 tarihinde TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu olarak basın açıklaması yapıldı.Basın Açıklamasına Şubemizi temsilen Şube başkanımız Hayati TOSUN ve meslektaşlarımız katıldı. Basın açıklaması metni aşağıdadır.

TORBA YASALAR HAYATIMIZI DEĞİŞTİRECEK

TBMM gündemine getirilen iki farklı torba yasa taslağı ile imar, yapılaşma, meslek alanları ve çalışma hayatında önemli değişiklikler yapılmaktadır.

Toplamda yirmi dört farklı yasada değişiklik öngören taslaklar; tüm yurttaşlarımızla birlikte mühendis, mimar ve plancıların yaşamını olumsuz etkileyecektir.

Ekonomik süreklilik adına öncelikle inşaat sektöründe düzenlemelerle rant sağlanmak istenmektedir. Çalışma hayatında öngörülen değişikliklerle koşulları sermaye yararına kara dönüştürmek amaçlı uygulamalarla kölelik düzeni dayatılmaktadır.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanında;

İşçilerin çalışma güvencelerinin kaldırılarak, taşeronlaşmaya teşvik edecek;

Şimdiye kadar yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyerek binlerce çalışanın ölümüne neden olan, işverenlerin cezalarını affedecek,

İşverenin çalışanları tazminatsız işten atmasını kolaylaştıracak;

Şantiye şeflerine ve yapı denetim elamanlarına iş güvenliği görevi vererek inşaat sektöründe iş güvenliği uzmanı istihdamını ortadan kaldıracak, mimar ve mühendisleri ağır sorumluluklar altına sokacak;

İş güvenliği uzmanı mimar ve mühendislerin işverene karşı bağımsız olma ilkesini yok edecek;

Düzenlemelere İZİN VERECEK MİYİZ ?

Yapı Denetimi Alanında;

Bazı özel projeler denetim kapsamı dışına çıkaracak;

Yapı denetim kuruluşlarının yapısını değiştirerek, yıkım, riskli yapı tespiti, her türlü proje, yapı denetimini ve hatta işveren adına iş takibi yapabilecek Teknik Müşavirlik Kuruluşlarıyla meslek alanında tekelleşme yaratacak;

Bu Yolda haksız rekabeti artırarak, küçük ve orta ölçekli mimarlık, mühendislik kuruluşlarının yok olmasının, taşeronlaşmanın yolunu açacak;

Mimar, Mühendis ve plancıları güvencesiz çalışma koşullarına ve işsizliğe terk edecek;

Düzenlemelere İZİN VERECEK MİYİZ ?

Yapılaşma ve meslek hakları alanında;

Mimarların, mühendislerin, plancıların telif haklarını tamamen ortadan kaldıracak;

Mühendislik projeleri olmadan yapı ruhsatı düzenlenmesinin önünü açacak;

Mimarı proje ve diğer mühendislik projeleri olmaksızın ve ruhsat düzenlenmeden tadilat yapılabilmesinin, iskan düzenlenebilmesinin önünü açacak;

Görevleri, mimar ve mühendislere yardımcı olmak olan, doğru istihdam politikalarıyla proje ve yapım süreçlerinde mimar ve mühendislerin gözetiminde çalışacak tekniker ve teknisyenlere, mimarlık ve mühendislik yetkisi tanıyacak;

Bu yolla bir yandan sektöre ucuz iş gücü sağlayarak, tekniker ve teknisyenlerin altından kalkamayacakları sorumluluklarla adeta günah keçisine çevrilmesine yol açacak;

Mimar, mühendis ve diğer teknik elamanların sorumluluklarını artırırken, yetkilerini budayacak buna karşılık müteahhitleri sorumluluktan kurtaracak;

Küçük ve orta ölçekli müteahhitleri rekabet edemez duruma getirecek;

Kamu adına mesleki denetimi kaldırarak yetkisiz ve sahte unvan kullanımının önünü açacak;

Düzenlemelere İZİN VERECEK MİYİZ ?

Tarihi, Doğal, Kültürel Çevreyi ve özel Mülkiyetlerimizi ilgilendiren alanlarda;

Tüm tarihi, doğal çevreyi, sit alanlarını, kıyıları, ormanları, tarım alanlarını, meraları yapılaşmaya açacak;

Sanal imar borsası yaratıp, re`sen tevhid gibi yöntemlerle özel mülkiyetlerimize rızamız olmaksızın el konulmasının önünü açacak;

Kamuya ait yeşil alanları, parkları, tüm hizmet alanlarını ve hatta mezarlıkları bile özel işletmeye açarak anayasal hakları gasp edecek;

Yargı kararlarını yok sayarak, Atatürk Orman Çiftliği, tarihi yarımada gibi kamu arazileri, yeşil alanlar üzerinde yapılan kaçak yapıları affedecek;

Yerel yönetimin yetkilerini neredeyse tamamen merkezi idareye aktararak, vatandaşların oylarını çöpe atacak;

Düzenlemelere İZİN VERECEK MİYİZ ?

Torba Yasalarla altyapısı hazırlanan yalana, talana, yıkıma, yağmaya karşı;

Halkın, sağlıklı yaşam çevrelerinde yaşama hakkını; yurttaşların, nitelikli mimarlık, mühendislik, planlama hizmetleri alma hakkını savunan;

Üyesi olan mimar, mühendis ve şehir plancısı meslek mensuplarının mesleki özlük hakları için mücadele eden; Üyelerinin yanı sıra tüm çalışanların güvenceli çalışma hakları için çaba sarf eden;

Kamu ve toplum yararı için bilimsel çalışmalarını sürdüren ve kamuoyu ile paylaşan;

TMMOB ve Bağlı Meslek Odalarının, özerk yapısının değiştirilerek, susturulmasına ve hükümetin emri altına sokulmasına;

İZİN VERECEK MİYİZ ?                                                                       07.01.2015

TMMOB Samsun İl Koordinasyon Sekreterliği

Adnan KORKMAZ

Okunma Sayısı: 60
Fotoğraf Galerisi