TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN “TOHUMCULUK SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRME VE DENETLEME YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI” HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜ

GENEL MERKEZ
03.03.2015 (Son Güncelleme: 03.03.2015 16:56:32)

 

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI`NIN "TOHUMCULUK SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRME VE DENETLEME YÖNETMELİĞİ`NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI" HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜ

 

Taslağın, 3-4-5-6-8-9 ve 11 inci maddelerinde, ziraat mühendisleri dışında ziraat teknisyeni ve teknikerlere de tohumculuk konusunda yetki tanınmaktadır. Oysa tohumculuk alanında ziraat mühendisleri münhasıran yetkili olup, teknisyen ve teknikerlere ziraat mühendisleri ile aynı yetki tanınamaz. 

Diğer taraftan yine aynı maddelerde, tohumculuk sektöründe çalışacak ziraat mühendislerinin Ziraat Mühendisleri Odası`na üye olma zorunluluğu da göz ardı edilmiştir.  

Şöyle ki; 

1-) "7472 Sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun"un 2 nci maddesine göre Ziraat mühendisleri, mesleki iştigal veya ihtısas sahaları dahilinde olmak üzere araştırma, ıslah, yetiştirme, toprak muhafaza, zirai mücadele, ziraat alet ve makinaları, bahçe mimarisi, toprak tasnifi, toprak, su gıda, yem, kimyevi gübre, nebat tahlilleri, teknoloji, zootekni, zirai ekonomi gibi bilumum zirai hizmet ve faaliyetlerde bulunmaya, lisans aldıkları veya ihtısas yaptıkları sahalara ait keşif, plan ve projeleri hazırlamaya ve tatbik etmeye, bütün bu sahalarda gerekli kontrol, muayene, ekspertiz, ehlivukuf işlerini görmeye, raporlar tanzim etmeye, zirai danışma büroları ve laboratuvarları açmaya, hususi müessese ve işletmeler kurmaya ve idare etmeye veya bunların mesul müdürlüğünü ifaya salahiyetlidirler. 

"Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük"ün "Tohumculuk" başlıklı 3 üncü maddesinde ise, "Orman bitkileri dışında, bitki çeşitlerinin ıslahı, tohumluklarının üretimi, pazarlaması, ithal ve ihracı aşamalarında; tescil, kontrol, sertifikalandırma ve denetimi konularında faaliyet göstermek üzere kurulan işletmelerde bu faaliyetler, sorumlu teknik eleman olarak, ziraat mühendisleri tarafından yürütülür." hükmü bulunmaktadır. 

2-) "6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu"nun 33 üncü maddesine göre, Türkiye‘de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihdisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler. 

"Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği"nin 8 inci maddesinin (a) bendinde  "Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olup bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde gösterilen koşulları taşıyan mühendis ve yüksek mühendisler Odaya başvurarak asil üye olabilirler. Bu Yönetmeliğin       7 nci maddesi kapsamına giren mühendislerden özel kuruluşlarda veya bağımsız olarak çalışanlar Odaya üye olmak ve üyeliklerini sürdürmek zorundadır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanların Oda üyelikleri 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa göre belirlenir. Bu gruba girenlerin, mesai saati dışında, 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi ile bu Kanun uyarınca çıkarılmış Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük hükümleri gereğince mesleki faaliyetlerde bulunabilmeleri için Oda üyesi olmaları zorunludur." aynı tüzüğün 7 inci maddesinde ise "Odaya, Türkiye‘deki üniversitelerin Ziraat Fakültelerinin lisans programlarını bitirip, Ziraat Mühendisi veya Ziraat Yüksek Mühendisi diploması alanlar, Türkiye‘deki fakülte ve yüksek okulların tarımsal nitelikli programlarını bitirerek Mühendis diploması alanlar ile yurt dışında, yukarıda sayılan öğrenimlere eşdeğer öğrenim gördüğünü belgeleyenler üye olabilirler" hükmü ile 10 uncu maddesinde, "Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen mühendis ve yüksek mühendisler, mesleklerinde özel olarak çalışabilmek ve mesleki eğitim yaptırabilmek için Odaya kaydolmak ve üyeliklerini sürdürmek zorundadırlar." hükmü bulunmaktadır. 

Yukarıdaki 1 inci ve 2 nci bölümlerde açıklanan yasal hükümlerden de anlaşılacağı üzere, taslakta çerçevesi çizilen "Tohumculuk" konusunda ziraat mühendisleri münhasıran yetkili olup, teknisyen ve teknikerlere ziraat mühendisleri ile aynı yetki verilemez. Ayrıca konu ile ilgili olarak çalışacak ziraat mühendislerinin ODA`ya üye olmaları zorunludur.  

Yönetmelik değişikliği taslağında bu hususların göz önüne alınması gerekmektedir.

Okunma Sayısı: 890