YIRCA İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN HUKUKİ MÜCADELE HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

MANİSA ŞUBE ( )
17.04.2015 (Son Güncelleme: 27.04.2015 13:56:18)

 ZMO MANİSA ŞUBE BASIN AÇIKLAMASI

 

          Yırca`da yaşanan zeytin katliamına en başından beri duyarlı olan Odamız, Yırcalılarla beraber dayanışma içerisinde olmuştur. 26 Ekim 2014 tarihinde ZMO örgütünün tüm Şube Başkanları ve Yönetim Kurulları destek ziyaretinde bulunmuş ve sonrasında TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası; Ekoloji Kolektifi, EGEÇEP, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası bileşenleriyle hukuki mücadelede birlikte yer almıştır.

          Açılan dava sonucu;

Manisa 1. İdare Mahkemesi, Soma Kolin Termik Santrali ÇED Olumlu Kararını açıkça hukuka aykırı bularak yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Mahkeme yürütmeyi durdurma kararında;

· 28.487.589,13 m2`lik sahada tesisi düşünülen termik santral alanının büyük bölümünün zeytinlik-tarla vasfında olduğu,

· Bu alanların ÇED sürecinde "duyarlı yöreler" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği,

· Termik santralin bu hâliyle projenin çevresinde toz, duman ve kül oluşturacak bir işleyişi öngördüğü ve bu sahalara en az 3 km mesafede zeytinliklerin gelişmesine mani olacak kimyevî atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılmasına ve işletilmesine yasal olanak bulunmadığı,

· Bu yasak kapsamında çevresel etkileri olan tesisin zeytinlik alanda kurulmasına olanak tanıyacak olan ÇED Olumlu Kararının hukuka aykırı olduğu ifade edilmiştir.

Mahkemenin bir diğer önemli vurgusu ise davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve davalı yanında müdahil şirketin biz davacı oda ve derneklerin dava ehliyeti olmadığına ve davanın süresinde açılmadığına ilişkin itirazlarının dayanaksızlığına ilişkin olmuştur.

Yöre halkını, ekosistemi ve köyün geçimlik ekonomisini "kalkınma" adı altında şirketler lehine tasfiye eden; göstermelik ilân ve toplantılarla halkın katılımının esas olduğu ÇED sürecini içi boş kanunî bir prosedürden ibaret kılan bu geleneğe karşı Mahkeme bir kez daha altını çizmiştir ki;

· Halka yapılacak duyurunun işlemin içeriği, konusu, işleme yönelik idarî ve yargısal başvuru yolları ve süresini açıkça göstermesi gerekmektedir. Başvuru yolları ve süresinin gösterilmediği bildirim ya da ilânlarla yapılan duyurunun dava açma süresinin başlangıcına esas alınma olasılığı yoktur.

· Yırca köylülerinin günlerce süren zeytin nöbetinden demokratik kitle örgütlerinin başvuru ve dava hakkına kadar, ekoloji mücadelesi içerisindeki her bir öznenin karar alma mekanizmalarına katılımı ÇED sürecinin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Çevre hakkının öznesi köylülerdir, kentlilerdir, demokratik kitle örgütleridir, halklardır, gelecek kuşaklardır; ait olduğu doğası devasa projelerle ortadan kaldırılmak istenen herkestir.

6000 zeytin ağacının ve onları büyüten Yırcalıların emekleri üzerinde kelepçeleriyle ve özel güvenlik görevlileriyle ahkâm kesen Kolin Şirketi‘ne verilen ÇED Olumlu Kararı hakkındaki bu yürütmeyi durdurma kararı, projenin hukuka aykırılığını tescillemi durumdadır. Bu kıyımın sorumlusu sadece başroldeki Kolin şirketi değil, yasalara rağmen üç maymunu oynayan ve bu hukuksuzluğu sadece verdiği izinlerle değil kolluk gücüyle de koruyan tüm devlet yetkilileridir.

Bizler bu ekolojik kırımın gerçekleşmesine sebebiyet veren tüm idari kararlar ve bu kararların altında imzası olan tüm sorumlular hakkında; Yırcalıların zeytinlerinin ve emekçi ellerinin yanında adli ve idari sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

                                                                           ZMO MANİSA ŞUBE BAŞKANI

                                                                                      MÜJGAN ŞENAY

Okunma Sayısı: 39