SAMSUN ÇEVRE PLATFORMU – SAMÇEP BASIN AÇIKLMASI

SAMSUN ŞUBE ( )
10.11.2016 (Son Güncelleme: 10.11.2016 16:27:11)

Kurucu bileşeni ve yürütmesinde olduğumuz SAMÇEP kuruldu...

SAMSUN ÇEVRE PLATFORMU (SAMÇEP), Samsun`un ekolojik, kentsel, doğal, çevresel, tarihsel, sosyal, kültürel değerleriyle birlikte korunması ve gelecek kuşaklara ve zamanlara taşınabilmesi amacıyla Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Samsun İl Koordinasyon Kurulu (İKK) öncülüğünde bir araya gelen yirmiye yakın meslek odası, sendika, demokratik sivil toplum kuruluşu tarafından kuruldu. Bugün SAMÇEP bileşenleri bir araya geldi ve basın açıklaması yaparak "Samsun`un sahibi var" dedi.

Basın açıklamasına Şubemizi temsilen Şube Başkanımız Hayati Tosun ve meslektaşlarımız katılım sağladı.

Samsun Çevre Platformu – SAMÇEP

Basın Açıklaması

Doğamız Temiz, Nefesimiz Oksijen Dolu Olsun!

Temiz Çevre Anayasal Hakkımız ve Onu Korumak Yasal Görevimizdir.

Anayasamızın 56. Maddesinde ve Uluslararası Çevre Koruma Sözleşmelerinde "herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu" kesin hüküm olarak belirtilmiştir. 2872 sayılı Çevre Kanunu`nun 3. Maddesinde de; çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevi olup başta idare, meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkesin çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi ile görevli olduğu hüküm altına alınmıştır.

Anayasanın ve ilgili yasaların bu açık hükümlerine rağmen; kapitalizmin sırsız üretim ve tüketim çılgınlığı ile yıllardır hızlı ve plansız, çarpık kentleşme, plansız sanayileşme, sağlıksız tarım politikaları, enerji savurganlığı, fosil yakıt kullanımındaki kontrolsüz artışlar, tarım alanlarının hızla betonlaşması, sanayi hammaddelerinin orman alanlarından karşılanması, sınırsız ve kontrolsüz madencilik faaliyetleri ve savaşlarla; sel, fırtına, kuraklıkgibi doğa olayları ve hava kirliliği bölgemizde ve ülke genelinde doğal afet boyutunda yaşanmaya başlamıştır.

Kapitalizm Gölgesini Satamadığı Ağacı Keser!

Bütün bu olumsuzluklara üzerine bir de siyasi iktidarın, siyasal ve ekonomik krizi çözmek ve sermayeyi yanında tutmak amacıyla Çevresel Etki Değerlendirme süreçlerini formaliteden ibaret hale getiren uygulama ve tutumuyla yıllardır ülkenin her yerinde yaşam alanlarının talan edilmesi ve doğa katliamları sıradanlaşmıştır.

Son olarak; OHAL kapsamında 6745 sayılı "Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 80. Maddesi ile Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmesine karar verilen nükleer santraller, termik santraller, maden işletmeleri vb. proje bazlı yatırımlar için Orman Kanunu, Çevre Kanunu, Mera Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gibi kanunların öngördüğü izin, tahsis, ruhsat vb kısıtlayıcı süreçler ortadan kaldırılarak bu talan projelerinin de önü yasal olarak açılmıştır.

Samsun Doğası-Ekosistemi Büyük Tehdit Altındadır.

Samsun ve halkı da geçmişten günümüze çevre konusunda olumsuz örnekleri fazlasıyla yaşamıştır ve yaşamaya devam etmektedir. Karadeniz`in Mezopotamya`sı diye tabir edilen ve Türkiye`nin en önemli ovaları arasında gösterilen Çarşamba ve Bafra ovalarının kentleşme ve sanayileşmeye açılması, organize sanayi bölgelerinin ve lojistik köy adı altında kurulacak yapılaşmaların tarım arazileri içerisinde olmaları, bölgesel sürdürülebilirlik açısından tehdit unsuru olarak ortada durmaktadır.

Yine milyonlarca yılda oluşan Türkiye`nin en uzun ve en güzel doğal plaj alanlarından Taflan sahillerinin Çin Seddi gibi taş duvarla örülmesi, Baruthane bölgesinde deniz kenarına sokulmuş bir hançer gibi çok katlı otel dikilmesine izin verilerek şehrin siluetinin bozulması, Kocadağ`ın taş ocağı haline getirilerek hunharca tahrip edilmesi, Samsun`un tarihi zenginlikleri üzerine İşhanları dikilmesi, Samsun`da çevre adına sayılabilecek olumsuzluklara sadece birkaç örnektir.

Kentimizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine; Ünye`de Çimento, Terme`de OMV Doğal Gaz Çevrim Santrali, Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş, Samsun Gübre Sanayi, Yeşilyurt Demir Çelik ve yakın zamana kadar Mobil Santral gibi ağır sanayi yatırımlarının varlığı ile tehdit altında olan eko sistemimiz, Sinop Nükleer Santralı ve Amasya Termik Santralı gibi kirli ve tehlikeli yatırımlarında gündeme gelmesi ile alarm vermektedir.

Mobil Santral Direnişinin Mirasçılarıyız.

Bütün bu olumsuz tablo karşısında; Mobil Santral ve arkasındaki yerel siyasi işbirlikçilerini mağlup ederek yakın geçmişimize damgasını vuran Samsun Çevre Birlikteliği örneğinde olduğu gibi yakın çevremizde de Fatsa, Ünye, Terme, Gerze, Merzifon Çevre Platformları ve Sinop Nükleer Karşıtı Platformları da yöre halklarının inisiyatifiyle kurularak kendi yaşam alanlarına sahip çıkmanın en güzel örneklerini verdiler, vermektedirler. 

Kentimizin ekolojik, çevresel, tarihsel, sosyal, kültürel değerleriyle birlikte korunması ve gelecek kuşaklara ve zamanlara taşınabilmesi Samsun`un meslek odaları, emek örgütleri, demokratik sivil toplum kuruluşları ve sorumlu bireyleri olarak hepimizin kuruluşlarımızın ve üyelerimizin yaşamsal varlık sebebidir.

Daha Sağlıklı Bir Kent ve Daha Mutlu Bir Yaşam İçin SAMÇEP`te Buluşalım.

Tüm bu olumsuzluklara "dur!" demek için, geçmişteki çevre mücadelesinin ışığında;

Samsun`un değerlerinin, varlıklarının talan edilmesine, ranta açılmasına, hukuka, bilime ve kamu yararına aykırı planlanmasına, sağlıklı ve dengeli bir çevre ve kent yaşamının yok edilmesine, zarar görmesine karşı Samsun`da mücadeleyi bütünlüklü sürdürebilmek, iletişim ve dayanışma da bulunmak, birlikte çalışmalar yürütmek, toplumsal bilinç ve duyarlılığı arttırmak ve her düzeyde idari, adli, hukuksal, akademik, mesleki, eğitsel, bilimsel, kurumsal katkılar yapmak amacıyla Samsun Çevre Platformu SAMÇEP adı altında yeniden bir araya geliyor, tüm halkımızı bizimle birlikte şehrimizi korumaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla.

Kapitalizme İnat, Sağlıklı ve Mutlu Yaşasın Samsun Halkı ve Doğal Hayat! SAMÇEP

 SAMÇEP Bileşenleri;

TMMOB İKK - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Samsun İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği

Türk Tabipler Birliği (TTB) - Samsun Tabip Odası

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Samsun Şb.

Mimarlar Odası (MO) Samsun Şb.

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Samsun Şb.

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Samsun Şb.

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Samsun Şb.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Samsun Şb.

Samsun Çağdaş Hekim Grubu (ÇHG)

 

Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) Samsun Şubeler Platformu

Türkiye İşçi Sendikalar Konfederasyonu Samsun Şb.

Birleşik Kamu İş

Samsun Eczacı Odası

Devrimci İşçi Sendikaları (DİSK) Samsun Şb.

Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği (ÇYDD) Samsun Şb.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şb.

Samsun Eğitim Derneği (SED)

Terme Çevre Platformu (TERÇEP)

 

 

 

Okunma Sayısı: 92
Fotoğraf Galerisi