MERA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKINDAKİ YÖNETMELİĞE KARŞI AÇTIĞIMIZ DAVA REDDEDİLDİ

GENEL MERKEZ
18.11.2016 (Son Güncelleme: 18.11.2016 17:26:41)

MERA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞE KARŞI AÇTIĞIMIZ DAVA REDDEDİLDİ

25.02.2011 tarih, 27857 Sayılı Resmi Gazete `de yayımlanan Mera Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin;

Afet bölgelerinde imar planı olmadan meraların yerleşim yeri olarak kullanımına olanak sağlayan; 8. Maddesinin beşinci fıkrasının a) bendinin 6 numaralı alt bendi ile,

Mera, yaylak ve kışlakların ÇED olumlu ya da ÇED gerekli değil kararı alınmadan sadece ÇED raporu ile petrol iletim faaliyetleri ile elektrik ve doğal gaz piyasası faaliyetleri için tahsis amacı değişikliği yapılabilmesine olanak sağlayan 7. ve 8. alt bentlerinin iptaline ilişkin açtığımız dava Danıştay Onyedinci Dairesince reddedildi.

 Söz konusu kararın iptali için temyize gidilmiş olup süreç izlenmektedir. 

Danıştay Kararı ve ilgili yönetmelik eklidir. 

 

 

Okunma Sayısı: 76