SÖNDÜRÜLEMEYEN YANGIN: İŞSİZLİK

GENEL MERKEZ ( )
28.03.2017 (Son Güncelleme: 27.07.2017 14:25:59)

Söndürülemeyen yangın: işsizlik

TUİK tarafından yayınlanan istihdam istatistiklerine göre, tarımın 2015 yılında istihdam içinde % 20,6 olan payı, 2016 yılında % 19,5`e düştü. 15-64 yaş arasındakilerin işsizlik oranı ise aynı yıllar için sırasıyla % 10,3 ve % 10,9 olarak açıklandı. 

Ekonomideki genel kötüye gidişin etkisiyle istihdamda ortaya çıkan daralma, tüm sektörleri yakından etkiliyor. 2016 yılında istihdamdaki en büyük pay % 53,7 ile hizmetler sektörüne ait olurken, inşaat sektörü % 7,3, sanayi sektörü ise tarım sektörü ile benzer oranda (% 19,5) pay sahibi oldu. Açıklanan verilere göre, tarım sektöründe istihdam edilenlerin % 55`ini erkekler, % 45`ini kadınlar oluşturuyor. Bu konuda daha ayrıntılı bilgiler Çizelge-2`de yer almaktadır. 

Türkiye Ekonomi Politikaları İzleme Vakfı (TEPAV) tarafından yayınlanan İstihdam İzleme Bülteninin 59`uncu sayısında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerinden yararlanılarak yapılan çalışma, tarım sektöründeki istihdam sorununu açıkça ortaya koyuyor. Bültende; Kasım 2016`da kayıtlı çiftçi sayısında Türkiye genelinde Kasım 2015`e göre 81 bin (yüzde 10) azalma olduğu, azalmanın Şırnak ve Hakkâri hariç tüm illeri kapsadığı bilgisi yer alıyor.

İşsizlik nasıl hesaplanıyor?

İşsizlik yıllardır ülkemizin en önemli sorunlarının başında geliyor. İstihdam artışının üretim artışı yoluyla değil, bilimsel olmayan yapay ve zorlama yollarla sağlanmaya çalışılması popülist bir yaklaşımın benimsenmiş olması nedeni ile kaygı vericidir. Bu şekildeki bir yaklaşımla verilen desteklerin etkisiyle istihdamda bir artış sağlansa dahi, bunun sürdürülebilir olmayacağı aşikârdır.

TUİK`in açıkladığı istihdam verileri, çevremize ve yaşananlara bakıldığında, işsizlik sorununu doğru olarak açıklamaktan hayli uzak duruyor. Bu durum, TUİK`in İşgücü İstatistiklerine ilişkin yönteminden kaynaklanıyor.

 2016 yılında 15 yaş üzerindeki nüfusu 58 milyon 720 bin olarak tespiti eden TUİK, bu nüfusun % 52`sini (30 milyon 535 bininin) işgücüne katılanlar, geri kalan % 48`ini (28 milyon 185 bin) işgücüne dâhil olmayanlar olarak kabul ediyor. İşgücüne dâhil olmayanlar grubu içinde, ev işleriyle meşgul olanlar % 40, eğitim/öğretim görenler % 16, emekliler % 15, iş aramayıp, çalışmaya hazır olanlar ise yaklaşık % 9 oranında yer alıyor.

Mezun olunan alana göre işgücü durumu

TUİK`in, son olarak yayınlanan mezun olunan okul ve mezun olunan alana göre işgücü durumu verileri incelendiğinde, işgücüne katılan nüfusun % 77`sini ilköğretim ve orta öğretim ile daha düşük eğitim seviyesinde olanların, % 23`ünü ise yükseköğrenim mezunlarının oluşturduğu görülüyor.

Genel işsizlik oranı % 10,9 olmasına karşın, ilköğretim ve orta öğretim ile daha düşük eğitim seviyesinde yer alanlarda bu oran % 10,6,  yükseköğrenim mezunlarında ise % 12 düzeyinde. Yayınlanan istatistiklerde meslektaşlarımızın yer aldığı Tarım, ormancılık ve balıkçılık disiplinlerinden mezun olanlardan işgücüne dâhil olanların sayısı 142 bin olarak belirtilirken, bunların % 12,7`sinin (18 bin) işsiz olduğu bilgisi yer alıyor. Yükseköğrenim görmüş olanlar arasında en düşük işsizlik oranı güvenlik (% 4,7), hukuk (% 6) ve sağlık (% 6,3) alanlarında görülüyor. En yüksek işsizlik oranları ise Sanat (% 21,2), iş sağlığı ve ulaştırma hizmetleri  (% 23,5) ve Refah (Sosyal hizmetler) (% 24) alanlarında yer alıyor. Bu konuda daha ayrıntılı bilgiler Çizelge-3`de yer almaktadır.

Ziraat Mühendislerinde istihdam sorunu

Meslek camiamızdaki işsizlik, ülkedeki istihdam sorunu ile yakından ilgilidir. Bu sorunu hesapsızca açılan fakülteler, tarıma gereken önem verilmemesi gibi ilk akla gelen nedenler daha da büyütüyor. Mezunlar arasındaki işsizlik oranını tam olarak bilmeye yarayacak bir veriye sahip değiliz. Ancak bazı veriler üzerinden tahminde bulunmak, sorunun büyüklüğü konusunda fikir edinmek açısından mümkün görünüyor. Bu verilerden en önemlisi devlet memuru olmak isteyenlerin girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS). Çizelge-1`de son üç dönem KPSS sınavına başvuran ziraat Mühendislerinin sayısı ve tarım sektöründe istihdam edilen diğer meslek disiplinlerinin sayıları yer almaktadır.

 Çizelge-1 KPSS`ye Girenlerin Sayıları

Mezun Olunan Program

2012

2014

2016

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi

526

584

386

Su Ürünleri Mühendisi

3.613

4.089

3.104

Tütün Teknolojisi Mühendisi

136

104

78

Veteriner Hekim

7.531

7397

7.634

Gıda Mühendisi

10.078

12.128

14.130

Ziraat Mühendisi

25.563

28.207

30.419

Kaynak; ÖSYM

Sınava giren, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi ve Su Ürünleri Mühendisi sayısının 2016 yılında azaldığı görülmektedir. Bunun nedeni kontenjanların dolmaması nedeniyle bazı fakültelerin öğrenci alamamasından kaynaklanmaktadır. Sadece Celal Bayar Üniversitesinin mezun verdiği Tütün Teknolojisi Mühendislerinin sayısındaki azalma ise, programın kontenjanın azalmasından kaynaklanmıştır. Sınava giren Veteriner Hekimlerin sayısındaki artış, önceki Bakan Mehdi Eker zamanında mesleki kayırmacılıkla kamuda istihdamlarının normalin üzerinde olması ile özel sektörde istihdamlarına ilişkin yapılan ayrımcı düzenlemelerin etkisi ile sınırlı olmuştur.

Gıda Mühendisliği programlarının oldukça artmış olması, bu meslek disiplininde önemli bir istihdam sorununa yol açmaktadır. KPSS sınavına giren Gıda Mühendisi sayısının artışı bunu göstermektedir. Her yıl 5 bin civarında Ziraat Mühendisi mezun olmasına karşın, KPSS sınavına giren sayısındaki artışın, mezun sayısına göre oldukça düşük kalmış olması ilginçtir. Bunun nedenlerinden biri olarak, kamu mesleği olarak görülen Ziraat Mühendisliğinde, özel çalışma alanında istihdam olanaklarının artması gösterilebilirse de, yeterli bir açıklama için daha fazla bilgi ve veriye ihtiyaç vardır.

 Çizelge-2 İstihdam verileri 

 Kaynak; TUİK

Çizelge-3 Eğitim durumu ve mezun olunan alana göre istihdam verileri (bin) 

Eğitim durumu ve mezun olunan alan

İşgücü                     

İşsiz 

İstihdam 

İşsizlik oranı (%)

Toplam

30 535

3 330

27 205

10,9

İlköğretim, ortaöğretim ve daha az toplam

23 644

2 502

21 141

10,6

Okuma yazma bilmeyen

1 038

 60

 978

5,7

Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen

1 085

 127

 958

11,7

İlkokul

9 358

 794

8 564

8,5

İlköğretim, ortaokul ve orta dengi meslek

5 886

 737

5 148

12,5

Genel lise

3 100

 415

2 685

13,4

Meslek lisesi

3 177

 369

2 808

11,6

Yüksekokul veya fakülte toplam

6 892

 828

6 064

12,0

Güvenlik hizmetleri

 129

 6

 123

4,7

Hukuk

 167

 10

 157

6,0

Sağlık

 426

 27

 399

6,3

Veterinerlik 

 55

 4

 51

7,3

Eğitim

 995

 86

 909

8,6

Mühendislik ve mühendislik işleri

 775

 73

 702

9,4

Beşeri bilimler 

 209

 22

 187

10,5

Fiziki bilimler

 166

 20

 146

12,0

Mimarlık ve inşaat

 261

 33

 228

12,6

Tarım, ormancılık ve balıkçılık

 142

 18

 124

12,7

Sosyal bilimler ve davranış bilimleri

 563

 76

 487

13,5

Diller

 138

 19

 119

13,8

İş ve yönetim

1 967

 271

1 696

13,8

Biyoloji, çevre ve ilgili birimler

 85

 12

 73

14,1

Matematik ve istatistik

 92

 13

 79

14,1

Kişisel hizmetler

 168

 28

 140

16,7

Bilişim ve iletişim teknolojileri

 112

 19

 93

17,0

İmalat ve işleme

 147

 27

 120

18,4

Gazetecilik ve enformasyon

 26

 5

 21

19,2

Sanat

 203

 43

 160

21,2

İş sağlığı ve ulaştırma hizmetleri

 17

 4

 13

23,5

Refah (Sosyal hizmetler)

 50

 12

 38

24,0

Kaynak; TUİK

Okunma Sayısı: 2662
Fotoğraf Galerisi