YALOVA ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ARAZİSİNİN ADALET BAKANLIĞI`NA TAHSİS EDİLMESİNE KARŞI DAVA AÇTIK

GENEL MERKEZ ( )
29.01.2018 (Son Güncelleme: 29.01.2018 17:18:24)

 YALOVA HUKUK MAHKEMELERİ ÖN BÜROSU

Kanalı İle

BURSA İDARE MAHKEMESİ  BAŞKANLIĞI‘NA

 

                                                                                               Yürütmenin Durdurulması Taleplidir

 

DAVACILAR                : 1- TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

                                          Karanfil Sk.No:28 Kızılay/ANKARA

VEKİLİ                        :  Av.Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ

                                         Bestekar Sk. No: 49/5 K.Dere/ANKARA 

                                        2- ARİF EKİM

                                           Paşakent Mah.3002/2 Sk No:1/1  Merkez / YALOVA

                                        3- ÖZLEM MORGÜL 

                                           Süleymanbey Mh.Mimar Sinan Cd. No:119/ 11 Merkez / YALOVA

                                      4- MERTHAN ÖZCAN 

                                          Bahçelievler Mh.Turhan Koçal Cad. No:62 /13 Merkez / YALOVA

                                      5- İREM TÜNAY 

                                          Süleymanbey Mh.Kıbrıs Sok.No:29 / 10 Merkez / YALOVA

                                       6- LALE DONDURMACIOĞULLARI 

                                           Süleymanbey Mah.Kazım Gökmen Sk.No:3 / 6 Merkez / YALOVA

                                       7- MEHMET KARAAHMETOĞLU

                                          Samanlı MerkezMevkii Termal Yolu Cd.No:67/2 Merkez / YALOVA

                                      8- HAKİM MENTEŞ 

                                          A.Menderes Mah.Ali Şener Cd. No:69/11 Merkez / YALOVA

                                      9- SABRİ KARAÇAM 

                                          Dere Mah.Çayır Sok.No:13/9 Merkez / YALOVA 

                                      10- SAFİYE YÜKSEL 

                                           Çavuşçiftliği Köyü Altınova / YALOVA

VEKİLİ                     : Av. SAFİYE YÜKSEL ( Kendi Adına Asaleten )

                                 Fatih Cad. Sabahattin Üstem İş Merkezi No:1/ 12  Merkez / YALOVA

DAVALILAR              : 1- Yalova Valiliği (Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü)- YALOVA

                                 2- Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı- ANKARA

. / .........

 

Sayfa 2

D.KONUSU              : Yalova‘da bulunan mülkiyeti hazineye ait olan ve Atatürk Bahçe  Kültürleri Merkez  Araştırma  Enstitüsü kullanımındaki 825.44m2 ve 925,11m2lik olmak üzere toplam 1.750,55m2 lik alanların Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ‘na ( Adalet Bakanlığı ) na tahsisine dair 13.06.2014 tarihli ve 607 sayılı Defterdarlık Makamı onaylı tahsisin ve bu tahsise ilişkin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olurunun iptaline, öncelikle dava konusu işlemlerin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi talebidir. 

ÖĞRENME TARİHİ         : 28.10.2014 ve  04/11/2014  

AÇIKLAMALAR             :

 1. SÜRE YÖNÜNDEN

  Davacı yurttaşlardan  Safiye Yüksel‘in Maliye Bakanlığı‘na yaptığı 16.09.2014 tarihli bilgi edinme başvurusunda  Yalova‘da faaliyette bulunan Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arazisi için yapılmış tahsis başvurusu olup olmadığı,var ise tahsis taleplerine verilen cevapların, tahsis karar örneklerinin verilmesi istenmiş davacıya 28.10.2014 tarihinde tebliğ edilen bilgi edinme cevabında Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı‘na bağlı Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü‘ nün kullanımında bulunan Hazineye ait arazide  825,44m2 ve 925.11m2lik olmak üzere toplam 1.750,55m2lik alanların Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı‘na ( Adalet Bakanlığı )  09.07.2014 tarihli ve 661 sayılı Defterdarlık makamı onayı ile tahsis edildiği bilgisi verilmiş, işlem örnekleri ise verilmemiştir. Diğer davacı yurttaşlar da dava konusu tahsisi davacı Safiye Yüksel‘den öğrenmişlerdir (EK-1 Yalova Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü‘nün 24.10.2014 tarihli bilgi edinme başvurusu konulu yazısı).

  Davacılardan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası vekilinin bilgi edinme başvurusu üzerine Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünce verilen cevap da 04/11/2014 tarihli olup ektedir (Ek-2).  

  B) EHLİYET YÖNÜNDEN

   Davacı yuttaşlar Yalova‘da yaşamaktadırlar Adliye binası yapımı için Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına tahsis edilen arazi, Atatürk‘ün Türk milletine bağışladığı eski adı Millet Çiftliği olan  ülke ve Yalova halkının belleklerinde yer edinmiş, anısal, manevi değeri olan bunun yanında tahsis öncesi tarımsal araştırma , eğitim, yeni yerli mevve ve sebze  türlerinin üretimi, gen merkezi gibi yoğun faaliyetlerin yürütüldüğü Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü‘nün kullanımındaki bir alan olup halen  içindeki ağaç ve bitkilerle doğal bir ağaç müzesi, yeşil alan  ve peyzaj değeri de olan bir alandır.Yalova‘da oturan yurttaş davacıların yapılan tahsis  ile hak ve menfaatleri ihlal edilmiştir ayrıca Anayasanın 56.maddesi ve 2872 sayılı Çevre Kanunun 3/a maddesi uyarınca çevrenin korunması ile görevli ve ödevli olan davacılar hak arama özgürlüğünü kullanmak suretiyle sayın mahkemenize başvurmuşlardır.

Davacılardan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, kaynağını Anayasadan alan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olup, üyelerinin tüm toplumsal, ekonomik ve mesleki sorunları ile doğrudan ilgilenmekle yükümlüdür. Ayrıca ülkemizin tarımsal kaynaklarının, topraklarının korunması için gereken her türlü girişimde bulunmakla yükümlüdür.

7472 Sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun, Ziraat Yüksek Mühendislerinin toprak muhafazasına ilişkin hizmet ve faaliyetlerde bulunmaya yetkili olduklarını düzenlemiştir. Ziraat Mühendislerinin Görev Ve Yetkilerine İlişkin Tüzükte, toprak ve su muhafazasının toprak bilimi alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri tarafından yapılacağı, hükmü yer almaktadır. 06.04.2005 Tarih, 25778 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 6.maddesine göre de; Ülke tarımı ve tarımsal üretim kaynaklarının korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve verimli kılınması, kırsal nüfusun toplumsal ve ekonomik kalkınmasının sağlanması, kırsal ve tarımsal gelişime yönelik strateji, politika, program ve proje oluşturulması çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla her türlü girişim ve etkinlikte bulunmak, Odanın amaç ve görevleri arasında sayılmıştır. Bu bağlamda müvekkil ODA tarım topraklarının kaybına neden olacak her türlü düzenlemenin karşısındadır.

   1. KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN TAHSİS VE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE AYKIRILIKLAR YÖNÜNDEN

    Dava konusu tahsis,  10.10.2006 Tarihli, 26315 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında  Yönetmelik hükümlerine aykırıdır.Yönetmeliğin  6.maddesinde ön ve kesin tahsisin koşulları belirtilmiştir:

Ön ve kesin tahsis ile süresi

MADDE 6 – (1) Kamu idareleri, üzerinde tesis yapılması plânlanan ve tahsis talebinde bulunulan taşınmazları, talepte bulunan kamu idarelerine, tahsis amacına yönelik olarak yatırım projesinin hazırlanması, yatırım programına alınması ve tesis/ bina inşaatına başlanması amacıyla iki yıla kadar ön tahsis yapabilirler. Adına ön tahsis yapılan kamu idaresi tarafından, ön tahsis süresi içerisinde bu iş/işlemlerin yapılması ve buna ilişkin belgeler ile mahallinde düzenlenen tespit tutanağının gönderilerek talepte bulunulması halinde ön tahsis, hizmetin devamı süresince olmak üzere kesin tahsise dönüştürülür. Ancak, tahsise konu taşınmazın aynen kullanılmak üzere tahsisi durumunda ön tahsis işlemi yapılmaksızın doğrudan kesin tahsis işlemi yapılabilir.

Buna göre Adliye  binası yapımı için  öncelikle " ÖN TAHSİS "  yapılması gerekirken ön tahsis yapılmadan  " tahsis  " işlemi yapılması hukuka aykırı olmuştur.

Yine "TAHSİS AMACINA YÖNELİK YATIRIM PROJESİNİN HAZIRLANMASI YATIRIM PROGRAMINA ALINMASI" koşulları olayda sağlanmamıştır.

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı basına yaptığı açıklamalarda yeni Adliye binasının 2015 yılında yatırım programına alınacağını 2015 yılı başından itibaren de planlama çalışmalarına başlayacaklarını ifade etmiştir (EK-3 YILMAZ "ATATÜRK`ÜN MİRASINA SAHİP ÇIKIYORUZ" başlıklı haber).

                http://www.yalovacevre.com/2014/10/yilmaz-ataturkun-mirasina-sahip-cikiyoruz/ )

Tahsis ve Devir Talepleri ile İstenilecek Bilgi ve Belgeler üst başlığı ile ilgili Yönetmeliğin  14. maddesinde tahsis usulü belirtilmiş ve talebe eklenecek belgeler sayılmıştır.

Tahsis veya devir talebinin yapılması

MADDE 14 – (1) Tahsis yapılması veya devredilmesi istenilen taşınmaz hakkında;

a) Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında ise, bulunduğu yer defterdarlığı veya malmüdürlüğüne ya da Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne,

b) Belediyeler ve il özel idareleri ile bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idarelere ait ise, ilgili belediye ve il özel idaresi ile bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareye,

c) Diğer kamu idarelerine ait ise, maliki kamu idarelerinin merkez birimine, müracaat edilerek tahsis veya devir talebinde bulunulur.

Tahsis veya devir talebine eklenecek bilgi ve belgeler

MADDE 15 – (1) Tahsis veya devir talebinde bulunan kamu idaresi, taşınmazı hangi kamu hizmetinde kullanacağını talep yazısında açık olarak belirtir.

(2) Talep yazılarında aşağıdaki bilgilere yer verilir ve belgeler yazıya eklenir:

Taşınmazın;

a) Tapuda kayıtlı olduğu ili, ilçesi, mahallesi veya köyü, mevkii, pafta, ada ve parsel numarası veya cilt, sayfa ve sıra numarası, cinsi, yüzölçümü,

b) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer ise, bulunduğu ili, ilçesi, mahallesi veya köyü, mevkii, sınırlarını ve yüzölçümünü gösterir ölçekli kroki,

 1. Tamamının mı, bir kısmının mı istendiği, bir kısmı isteniyorsa, miktarı ile paftası üzerinde yeri işaretlenmiş basit krokisi,

  ç) İmar planı içinde olması halinde, onaylı plan örneği, planda ayrıldığı amaç,

  d) Üzerinde inşaat yapılacak ise, avan projesi, yatırım programına alınıp alınmadığı, alınmış ise proje numarası ve proje için gerekli arazi veya arsa miktarı.

              D)  KAMU YARARI VE TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ  YÖNÜNDEN

              a) Dava konusu alan, Atatürk tarafından 1929 yılında  bölge ve ülke tarımının gelişmesi, yetiştiricilikte modern tekniklerin kullanımı ve çiftçilerin bu tekniklerle  tanışması amacıyla satın alınan  ve  kurulan ve 11.06.1937 tarihinde bizzat yazılan vasiyet mektubu ile (çiftliklerin yerine göre arazi ıslah ve tanzim etmek, muhitlerini güzelleştirmek,halka gezecek, eğlenecek ve dinlenecek sıhhi yerler, hilesiz ve nefis gıda maddeleri temin  etmek, bazı yerlerde ihtikarla fiili ve muvaffakiyetli mücadelede bulunmak gibi hizmetleri de bulunmak zikre şayadır.Bünyelerinde  metanetine ve muvafaffakiyetlerinin temelini teşkil eden geniş çalışma  ve ticari esaslar dahilinde idare edildiği takdirde tecrübelerini müspet iş sahasından alan müesseselerin ziraat  usullerini düzeltme istihsalatı artırma ve  köyleri kalkındırma yolunda devletçe alınan  ve alınacak olan tedbirlerin hüsnü intihap ve iktisabına birer amil ve mesnet olacaklarına kani bulunuyorum ve bu kanaatle tasarrufumdaki bu çiftlikleri bütün tesisat, hayvanat ve demirbaşları ile beraber hazineye hediye ediyorum.) Türkiye Cumhuriyeti hazinesine bağışlanan , çeşitli kuruluşlara tahsis edilmesi sonucu azalarak günümüze gelen zamanında   Atatürk‘ün   çınar ağacının köşke değen bir dalını kestirmemek için raylarla köşkü ileriye taşıttığı tarihi YÜRÜYEN KÖŞK‘ün de içinde bulunduğu  eski adı MİLLET ÇİFTLİĞİ olan  taşınmazdır.

  (EK -4 Atatürk Çiftlikleri ve Bunların Hazineye Devri ,Türkiyat Araştırmaları Dergisi • 155, Yaşar SEMİZ,Doç. Dr. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim  Dalı Öğretim Üyesi.)

  b) Atatürk tarafından 11 Haziran 1937 tarihinde Türk Milletine bağışlanan çiftlik ( MİLLET ÇİFTLİĞİ ) 1938 yılında 3308 sayılı yasa ile "Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu"na devredilmiştir. 1950 yılında 5433 sayılı yasa ile "Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü" ve 1952 yılında "Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü" bünyesine alınmıştır. Enstitü Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü`ne bağlı olarak Millet Çiftliği arazisinde 9 Mart 1961 tarihinde "Yalova Bahçe Kültürleri Bölge Araştırma Enstitüsü" adı ile kurulmuş 1986 yılında Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü adını almıştır Enstitü 2011 yılında 639 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı`na doğrudan bağlı 11 Merkez Araştırma Enstitüsü içinde "Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü" ismi ile çalışmalarına devam etmektedir.

  (EK-5 Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü  Tarihçesi

 2. Dava konusu tahsis yukarıda belirtilen yönetmelik hükümlerine apaçık aykırılık taşımaktadır.

 3. http://arastirma.tarim.gov.tr/yalovabahce/Menu/6/Tarihce

 4. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü‘nün web sayfasında belirtildiği üzere Meyvecilik, Bağcılık, Sebzecilik, Süs Bitkileri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Bitki Sağlığı ile Toprak ve Su Kaynakları konularında Ulusal seviyede aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle sorumludur:

 5. (EK- 6 Enstitünün Görevleri  http://arastirma.tarim.gov.tr/yalovabahce/Menu/11/Gorevleri

Entegre program ve projeler kapsamında çalışmalarda bulunmak ve bu tip projelere her türlü teknik ve idari destek sağlamak,

 •  Görevli olduğu konularda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar, kamu ve özel kurum, kuruluşları ve STK`larla bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde Ar-Ge çalışmalarında işbirliği yapmak, araştırma projeleri hazırlamak, yürütmek ve bu projelerde görev almak

 • Islah ve yetiştirme teknikleri ile pazar talepleri doğrultusunda yeni çeşit, hat, verim ve kaliteyi geliştirmek, hastalık, zararlı ve olumsuz çevre koşullarına dayanıklılığı artırmak, bu görevleri yaparken biyoteknoloji gibi yeni teknik ve teknolojileri kullanarak temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak,

 • Tarımsal mekanizasyon ve bilgi teknolojileri, hassas tarım teknikleri veya erken uyarı sistemleri ile bitki besleme ve zirai mücadelede etkinliği artırmak, hasat ve hasat sonrası ürün kayıplarını azaltacak araştırmalar yapmak,

 • Islah çalışmaları sonucunda geliştirilen çeşit veya hatları tescil ettirmek, ıslah materyalinin devamlılığını sağlamak ve geliştirdiği çeşitlerin elit ve orijinal kademede tohumluk üretimini gerçekleştirmek,

 • Görev alanında biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla, mikrobiyal ve bitkisel genetik kaynakların toplanması, muhafazası, tanımlanması, gerekli görüldüğünde kültüre alınması ve ıslah programında kullanılması konularında çalışmalar yapmak, 

 • Meyvecilikte; sahibi olduğu çeşitlerde sertifikasyona esas olacak 1 ve 2 no`lu parselleri oluşturmak, baz materyali muhafaza etmek, talep eden fidancılara nitelikli çoğaltım

        materyali sağlamak,

 • Gıda güvenilirliği ve fonksiyonel gıda konularında araştırmalar yapmak,

 • Görev alanına giren konularda sosyo-ekonomik araştırmalar yapmak,

 • Tarımda suyun etkin kullanımı için uygun yöntem ve teknoloji geliştirmek,

 • Bitki besin maddeleri ile toprak düzenleyicilerin toprak verimlilik ve kalitesine etkilerini araştırmak ve uygun gübreleme tekniklerini geliştirmek,

 • Ülke genelinde görev alanına giren konularda araştırma önceliklerini belirlemek, entegre projelerde koordinatörlük yapmak ve çalışma konularında en az bir hakemli dergi yayınlamak,

 • Görevli olduğu temel bitki gruplarında vejetasyonu izlemek, gözlem yapmak, gelişim ve hasat dönemlerinde rekolte tahmini de içeren raporlar hazırlayarak karar vericilere muhtemel krizleri önleyici önerilerde bulunmak,

 • ​Araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması amacıyla İl müdürlükleri, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, ortak programlar düzenlemek, çiftçi şartlarında demonstrasyonlar kurmak, yayım çalışmalarına katkıda bulunmak, teknik düzeyde bölgesel, ulusal ve uluslararası seminer, konferans, sempozyum, kongre, çalıştay vb. bilimsel toplantılar ve eğitim programları düzenlemek.

  Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, yukarıda sayılan görevleri doğrultusunda  yoğun faaliyet yürüten,  ülke tarımına büyük katkılar sağlayan bir kuruluştur.Enstitüde " Türkiye Geofitleri Projesi " de  yürütülmektedir.Proje tamamlandığında Türkiye‘de ilk, dünyada en büyük geofit bahçesi olacaktır.
  (EK-7 http://www.yalovagazetesi.com/ekonomi/turkiye-kiraz-yetistiriciligine-yalova-damga-vuracak-h17805.html http://www.yalovabahce.gov.tr/HaberDetayDefault.aspx?id=62

  http://www.yalovamiz.com/article.php?id=3285 )

 • Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına dava konusu tahsisi yapılan  alan,  ülke çapında tarımsal araştırma ve üretim  yapılan Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünün kullanımında ve  içinde çeşitli meyve ağaçlarının bulunduğu tarımsal alandır.

            Medyada yer alan T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yayınladığı  KAMU SPOTLARI`NDA  ‘ ‘‘Tarıma elverişli alanların, tarım dışı kullanımları geleceğimize indirilmiş büyük bir darbedir.Binalar tarım alanlarına değil imara uygun alanlara yapılmalı.tarım alanlarına yapılacak tarım dışı faaliyetler ruhsat verilmeyeceğini kamuoyunun bilgisine sunarız  ‘‘ diyen http://www.youtube.com/watch?v=L0KSSWi7wqA

yine "Atalarımız tepelere yerleşerek tarım arazilerini yüzyıllarca korudular .Bu toprakların bize atalarımızın mirası değil torunlarımızın emaneti olduğunu unutmayalım   tarım arazileri üzerine yapılan konutlar,sanayi tesisleri ve yapılar , bilinçsizce heba edilen milyonlarca hektar tarım arazisi .Ülkemizde her türlü kullanıma yeterince uygun alan var.Yatırım yapmadan önce mutlaka bakanlığımız görüşüne başvurun.Çocuklarımıza yaşanılabilir bir dünya bırakmak için Haydi Türkiye Tarım arazilerimizi hep beraber koruyalım" diyen

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının halihazırda kendisine bağlı Enstitünün kullanımındaki  tarım arazisi olan yerin yapılaşmaya açılmasına olur vermesinde kamu yararı bulunmamaktadır.

Enstitünün kullanımındaki araziye yapımı planlanan adliye Ek binası,  Ek-3 de yer alan Başsavcının açıklamalarında da  belirtildiği üzere sadece 10-15 yıllık ihtiyacı karşılamaya yetecektir.10-15 yıl sonra bu bina da yetersiz gelecek ve yine yanına ek bina yapalım düşüncesiyle yeni tahsis talepleri gelecek Enstitü arazisi parça parça yok edilecektir.Halihazırda  Ek-1 de yer alan bilgi edinme cevabı içeriğine göre mülkiyeti hazineye ait olan  Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünün kullanımındaki arazi  için dava konusu tahsisin dışında Emniyet Müdürlüğü‘nün 35 dönüm, Yalova Ticaret Ve sanayi Odası‘nın 4 dönümlük tahsis talebi mevcuttur.Bu tahsislerin gerçekleşmesi halinde Enstitü arazisi yok edilecek tarımsal alanlar yapılaşmaya açılacak , ülke tarımı büyük darbe alacak ve halkın nefes almasını sağlayan,Yalova‘nın akciğerleri niteliğindeki bu arazi beton yığını haline gelecektir.

            E) YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİMİZ :

Dava konusu işlem yukarıda açıkladığımız üzere açıkça hukuka aykırıdır.2014 yılı yatırım programında olmayan 2015 yılı yatırım programına alınması için çalışma yapılan Adliye ek binası , yol ve otoparkı  için şimdiden çalışmalar başlatılmıştır.Ekte sunduğumuz fotoğraflarda  dava konusu alanda inşa çalışmalarının başladığı görülmektedir.Yürütmenin durdurulmaması halinde dava konusu işlemler ile telafisi imkansız zararlar doğacaktır.Öncelikle savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek  üzere idarenin savunması alınmaksızın  dava  konusu tahsisi işleminin yürütmesinin dyurdurulmasına karar verilmesini talep etmekteyiz.

            (EK -8 Dava konusu alanda inşa faaliyetlerine başlandığına, alanın tarımsal alan olduğuna  ilişkin fotoğraflar  ve haberler )

H. NEDENLER       : İYUK ve ilgili mevzuat

DELİLLER              : Dava konusu tahsis işlemine ilişkin işlem dosyası ve kararları , imar durumu, fotoğraflar, keşif ve bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan ve re‘sen gözetilecek nedenlerle, öncelikle inşa faaliyetlerine başlandığı dikkate alınarak savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek  üzere idarenin savunması alınmaksızın  Yalova‘da bulunan mülkiyeti hazineye ait olan ve Atatürk Bahçe  Kürleri Merkez  Araştırma  Enstitüsü kullanımındaki 825.44m2 ve 925,11m2lik olmak üzere toplam 1.750,55m2 lik alanların Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı‘na (Adalet Bakanlığı) na tahsisine dair 13.06.2014 tarihli ve 607 sayılı Defterdarlık Makamı onaylı tahsisin ve bu tahsise ilişkin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olurunun YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA

takiben dava konusu işlemlerin İPTALİNE, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı idarelere  yüklenmesine karar varilmesini arz ve talep ederiz. Saygılarımızla  

                                                            DAVACILAR VEKİLLERİ 

 

                               Av. Zuhal   SİRKECİOĞLU DÖNMEZ                     Av. Safiye YÜKSEL

 

                                                                                                                  (Kendi Adına Asaleten )

 

EKİ: Dilekçemizde belirttiğimiz ekler ve vekaletname

 

Okunma Sayısı: 277