TOPRAK KORUMA KURULLARINI İŞLEVSİZLEŞTİRMEYE YÖNELİK; 9.12.2017 TARİHLİ “TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI, KULLANILMASI VE PLANLANMASINA DAİR YÖNETMELİK” İLE “24.01.2018 TARİHLİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ”NE DAVA AÇTIK.

GENEL MERKEZ ( )
30.01.2018 (Son Güncelleme: 31.01.2018 14:06:08)

 

5403 sayılı Kanunun uygulanmasını göstermek için hazırlanan Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmeliği15/12/2005 tarihli ve 26024 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

09/12/2017 tarihinde 30265 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren "Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması Ve Planlanmasına Dair Yönetmelik" ile 2005 tarihli yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Yeni yönetmeliğin 6.maddesinin 1.fıkrasının  (c ) bendindeki ".., ancak zorunluluk halinde en az altı üye ile toplanabilir." ifadesinin iptali için 23 Ocak 2018 tarihinde ODA`mız dava açmıştır. Dava Danıştay 10.Dairesinin E.2018/296 sayılı dosyasındadır.

Ancak aynı Yönetmeliğin davaya konu bendinde 24 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete ile değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle "kamuya ait enerji ve ulaşım yatırım projelerinde Kurul, kararları toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile de alabilir" hükmü getirildi. Böylelikle "zorunluluk halinde altı üye" ile toplanılarak, dört üye ile karar alınması mümkün hale getirilmiş oldu. Bu değişiklik üzerine ODA`mız 26 Ocak 2018 tarihinde düzenlemeye ilişkin bendin tamamen iptali için tekrar dava açmıştır. Dava Danıştay 10.Dairesinin E.2018/376 sayılı dosyasında görülecektir.

Okunma Sayısı: 325