477 SAYILI KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

GENEL MERKEZ ( )
06.07.2018 (Son Güncelleme: 21.03.2019 12:09:13)

4 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlar Kurulunun yetkileri doğrudan Cumhurbaşkanına devredildi.

Cumhurbaşkanına devredilen yetkiler:

3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun

Şahıs ve şirketlere verilecek yabani zeytin sahalarının alanı (halen en fazla 20 Ha.) Cumhurbaşkanının yetkisi dahilinde arttırılacak.

4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu

Cumhurbaşkanı içki fabrikalarının, tesislerinin satışı konusundaki tek yetkili olacak.

İçkilerin imal, ithal ve satışı için ortaklıklar kurabilecek, kurulmuş ortaklıklara katılabilecek, mevcut tesislerini de işletmek üzere ortaklıklar kurabilecek

4785 sayılı Orman Kanununa Bazı Hükümler Eklenmesine İlişkin KanunDevlet ormanlarının döner sermayesine ilişkin bütün işler Cumhurbaşkanınca belirlenecek esaslar kapsamında yürütülecek.

7478 sayılı Köy İçme Suları Hakkında Kanunu Köy içme suları için gerekli malzemeleri üretecek olan fabrika vs. kurulması veya ortak olunması konusunda Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu: Su ürünlerinin istihsal ve vasıta ve malzemelerinde ithal sırasında alınan her türlü vergi, resim ve harçları indirmeye veya tamamen kaldırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak

2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun Kanunun uygulama esaslarına ilişkin yönetmelik Cumhurbaşka`nının kararıyla yürürlüğe konulacak.

3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Toprağın işletilmesini, değerlendirilmesini, topraksız çiftçilerin toprak sahibi yapılmasını, arazi toplulaştırılmasını, yeni yerleşim yerlerinin kurulmasını, tarım arazilerinin diğer amaçlara tahsis edilmesini, dağıtılmayan tarım arazisinin değerlendirilme şeklinin belirlenmesini içeren düzenlemeler cumhurbaşkanınca yapılacak ve gerekli görülen gayrimenkullerin Milli Güvenlik nedeniyle mülkiyet ve tasarruf şekillerinde ve yerleşim yerlerindeki düzenlemeler de cumhurbaşkanının yetkisinde olacak.

Kanun kapsamında uygulama alanlarının sınırları ve birim alandan aldığı verime göre örnek işletmeler Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Cumhurbaşkanınca belirlenen uygulama alanı, kararı kamu yararı olarak kabul edilecek.

Sahibine bırakılacak topraklar, bölgenin özellikleri dikkate alınarak Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Cumhurbaşkanınca uygulama alanı olarak ilan edilecek alanlarda, gerektiğinde arazi ve diğer gayrimenkullerin tamamı kamulaştırılabilecek.

Devletin mülkiyetinde olan ya da kamulaştırılan araziler satılmak, kiralanmak, veya özel kanunlarla verilen yetki içinde kullanmaları şartı ile kamu kuruluşlarına tahsis edilmek üzere cumhurbaşkanı kararnameleriyle Hazinenin tasarrufuna bırakılabilecek.

Arazi dağıtımına esas "Toprak Normu" Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Dağıtılacak toprak büyüklüğü Cumhurbaşkanı`nın kararı ile bir katı geçmeyecek miktarda artırılabilecek.

Uygulama bölgesinde cumhurbaşkanı kararı ile yeni yerleşim yerleri kurulabilecek, mevcut köyler birleştirilebilecek.

Yabancı uyruklulara ait gayrimenkullerin kamulaştırılmasına Cumhurbaşkanınca karar verilecek.

Bu Kanuna ilişkin bütün düzenlemeler kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak bir yönetmelik ile belirlenecek.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu:

Hayvan hastalıkları ve tazminat oranları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Hayvanlarda herhangi bir tazminatlı hastalık tespit edilmesi sonucu veteriner hekim gözetiminde mecburî kesime tâbi tutulan veya itlaf edilen hayvanlar ile mezbahalarda tespit edilen tazminatlı hastalık nedeniyle imha edilen hayvanların bedelleri Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen oranlarda, hastalık nedeniyle imha edilen hayvansal ürünlerin, yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masrafları Bakanlık tarafından sahiplerine tazminat olarak ödenecek.

Bitki ve bitkisel ürünlerde tazminata tâbi hastalık ve zararlıları ile tazminat oranları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu

Cumhurbaşkanı; çıkaracağı kararname ve buna bağlı yönetmeliklerle Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kuruluna görev verebilecek.

Sigorta şirketlerince teminat verilememesi durumunda deprem, sel, yer kayması, fırtına, dolu, don, çığ düşmesi ve benzeri doğal afetler için kamu yararı açısından gerek görülmesi hâlinde Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından sigorta teminatı verilebilecek. Bu teminatların hangilerinin verileceği hususu Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Hasar fazlası desteği, bedel karşılığında olmak üzere Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Okunma Sayısı: 1112
Fotoğraf Galerisi