ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VEYA PERAKENDE SATILMASI İLE DEPOLANMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK TASLAĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞÜ (01.08.2019 TARİHLİ BAKANLIK YAZISI EKİNDE GÖNDERİLEN TASLAK)

GENEL MERKEZ ( )
03.09.2019 (Son Güncelleme: 03.09.2019 15:28:31)

12.02.2019 TARİHLİ MEVCUT YÖNETMELİK HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİMİZ

Bilindiği üzere 13 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğin bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali konusunda ODA’mızca dava açılmıştır. Dava halen devam etmektedir.

ODA’mıza görüşe sunulan taslak yönetmeliğe ilişkin değerlendirmelerimize geçmeden önce, halen yürürlükte olan mevcut yönetmeliğe ilişkin görüşlerimizi belirtmekte yarar görüyor ve taslak yönetmelikte söz konusu hususların da dikkate alınmasını talep ediyoruz.

Şöyle ki;

Mevcut yönetmeliğe göre bölüm ayrımı yapılmaksızın, bütün ziraat mühendislerinin bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi alabilecek olması olumludur. Ancak, bayilik belgesinin sınavla alınacak olması kabul edilemez bir durumdur. Diğer taraftan eczacılara bayilik hakkı verilmesi, ziraat mühendislerinin mesleki yetkilerinin gasp edilmesine yol açacaktır.

Ayrıca mevcut yönetmelikte, bayi ve toptancıların ODA’mıza kayıtlı olma zorunluluğu ile ilgili herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 6235 sayılı TMMOB Kanunu’nun 33 üncü maddesine istinaden bayilik ve toptancılık yapacak ziraat mühendislerinin ODA’ya kayıtlı olması zorunludur. Bakanlığın çıkardığı bazı yönetmeliklerde veteriner hekimlerin meslek odasına kayıt şartı yer alırken bu yönetmelikte ziraat mühendislerinin ODA’ya kayıt olma zorunluluğunun yer almaması uygulama açısından tezat teşkil etmektedir.

 Yukarıda sayılan hükümler yönetmeliğin 12, 13 ve 15’inci maddelerinde yer almakta olup, söz konusu maddelerin iptali için açtığımız dava devam etmektedir.

Mevcut yönetmeliğin 9 uncu maddesinde “Bayiler, bitki koruma ürünleri için belirlenen en az yirmi metrekarelik alanda, bitki koruma ürünleri dışında gübre de dahil olmak üzere herhangi bir ürün bulundurmamalıdır.” hükmü bulunmaktadır. Yirmi metrekarelik alan uygulaması yeterlidir. Ancak bu madde ile zirai ilaç dışındaki ürünlere kısıtlama getirilmesinden dolayı bayiler mağduriyet yaşamaktadır. Gerek meslek odası olarak üstlendiğimiz yükümlülük ve gerekse Bakanlığınızın meslektaşlara katkı verme yönündeki uygulamaları, bu soruna çözüm üretmeyi zorunlu kılmaktadır. İzahına çalışılan hususlar kapsamında bayilerde zirai ilaç dışında (gübre-tohum-zirai mücadele alet-ekipman gibi) farklı ürünler bulundurulmasına izin verilmesi uygun olacaktır.

Mevcut yönetmeliğin 9.maddesinde yer alan yediemine alınacak bitki koruma ürünleri için en az 2 m2 alana sahip kapalı ayrı bir bölme bulundurulmalıdır ifadesi kaldırılmalıdır.

Madde 17 (k) bendinde; “bayiler bitki koruma ürünleri veri tabanı programı, bitki koruma ürünleri takip programı, duyurular, yayımlar ve mevzuat gibi Bakanlık resmi yayınlarını takip edip güncel verilere erişerek Bakanlıkça yasaklanmış, askıya alınmış ve kullanımı sonlandırılmış, askıya alınmış veya kullanımı kısıtlanmış bitki koruma ürünü satamazlar.” Hükmü bulunmaktadır. Ancak bayilerin Bakanlık mevzuatını, duyurularını, yayınlarını sağlıklı olarak takip etmeleri mümkün olmadığından yasaklanmış, askıya alınmış ve kullanımı kısıtlanmış bitki koruma ürünlerinin Bakanlıkça bayilere bildirilmesi gerekmekte olup, söz konusu hükmün bu doğrultuda revize edilmesi gerekir.

Diğer taraftan 17 inci maddeye “Bayiler, il müdürlüğü ve o ilde yer alan ziraat mühendisleri odası şube/il temsilciliği ile işbirliği içerisinde belirlenecek mesai saatlerine uymak zorundadır” şeklinde bir hükmün ilave edilmesi de yerinde olacaktır.

Madde 17’de yer alan reçeteli satış zorunluluğuna ilişkin hüküm kaldırılmalıdır. Zira karekod ve barkod sistemiyle üreticilerimiz kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca dünyada artık reçete sistemi uygulanmamaktadır.

18 inci maddeye “Yılda 50 ton ve üzerinde tehlikeli madde ile işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri, tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurmak zorundadır.” şeklinde bir bend ilave edilmelidir.

Madde 23’te “Bayi veya toptancıda herhangi bir bitki koruma ürünü satışının olmayacağının garanti altına alınması şartıyla İl Müdürlüğünce yapılacak değerlendirmeden sonra İl Müdürlüğünce belirlenen sürelerde bayilik veya toptancı izin belgesi askıya alınabilir.” hükmü bulunmaktadır. Oysa bayi veya toptancılık izin belgesi kazanılmış bir hak olduğundan askıya alınma işlemi yapılmaksızın istenildiğinde kullanılabilmelidir.

Madde 31; Online Sisteme geçilerek, tarım ilacı firmaları veya distribütörlere; bayilere sevk sırasında Firma Satışlarını sisteme girme zorunluluğu getirilerek, Bayilerin sadece, üreticiye çıkış yapmasına olanak sağlayacak bir Online İlaç Programı devreye alınmalı ve madde buna göre yeniden düzenlenmelidir.

DEĞİŞİKLİK TASLAĞI HAKKINDA GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME

Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

MADDE-1

Tanımlar-madde 4

ç) Bayi: Bitki koruma ürünlerini perakende satan, izin belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ve birlikleri,

ç) Bayi: Bitki koruma ürünlerini perakende satan, izin belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar, birlikler ve kooperatifleri,”

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooperatiflerin bayilik kapsamına alınmasının yararlı olduğu görüşündeyiz.

 

 

MADDE-2

Bitki koruma ürünleri satış yetkisi

MADDE 6 – 

b) Hasat sonrası sadece paketleme tesislerinde kullanılmak üzere satın alınacak bitki koruma ürünlerinin,

“b) Hasat sonrası sadece yaş meyve sebze ile kurutulmuş meyve sebze paketleme tesislerinde kullanılmak üzere satın alınacak bitki koruma ürünlerinin,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Tohum ilaçlamasında kullanılmak üzere tohum işi ile uğraşan firmalar tarafından satın alınacak bitki koruma ürünlerinin,

c) Tohum ilaçlama ünitelerinde tohum ilaçlamasında kullanılmak üzere tohum işi ile uğraşan firmalar tarafından satın alınacak bitki koruma ürünlerinin,

 

 

 

 

 

 

 

d) Bitki koruma ürünü kapsamında ruhsata tabi olan biyolojik mücadele etmenlerinin,

d) Bitki koruma ürünü kapsamında ruhsata tabi olan biyolojik mücadele etmenlerinin, tuzak ve feromonların,”

 

 

 

(b) bendi:

Satış yetkilerinin;  “hasat sonrasında sadece yaş meyve sebze ile kurutulmuş meyve sebze paketleme tesislerinde kullanılacak bitki koruma ürünleriyle sınırlandırılmaması gerekmektedir. Hasat sonrasında hububat ve bakliyat ürünlerinin muhafaza altına alındığı depolarda, depo zararlılarına karşı ilaçlamaları da yapılmaktadır. Bu ilaçlamalar gerek şahıs depolarında ve gerekse pirinç imalatı yapan fabrikalar, bakliyat fabrikaları, hububat depoları, un depolarını içermektedir. Bu nedenle hasat sonrasında muhafaza altına alınan ve paketleme yapan bütün ünitelerde kullanılacak ilaçların satış yetkisinin verilmesi gerekir.

 

 

( c) bendi:

Tohum ilaçlamaları yalnızca firmalar tarafından yapılmamaktadır. Bazı çiftçiler firmalardan ilaçlanmış tohum satın alırken bazıları da maliyeti düşürmek amacıyla ilaçsız tohum almakta ve kendileri ilaçlama yapmaktadırlar. Dolayısıyla satış yetkilerinin sadece firmalarla sınırlı tutulmaması gerekir.

 

 

 

(d) bendi:

Satış yetkilerine tuzak ve feromonların  ilavesi olumlu görülmektedir.

 

Mevcut yönetmeliğe göre; haşere, sivrisinek, karasinek, bit, tahtakurusu, kene vb. mücadelesine ilişkin ilaçlar için satış yetkisi verilmemiştir. Söz konusu ilaçlar her ne kadar halk sağlığını ilgilendiren biyosidal ürünler olsa da bu ilaçların da satışı için yetki verilmesi uygun olacaktır.

 

 

 

 

b) Hasat sonrasında depolama ve/veya paketlemede kullanılmak üzere satın alınacak bitki koruma ürünlerinin,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Tohum ilaçlamasında kullanılmak üzere satın alınacak bitki koruma ürünlerinin,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bitki Koruma Ürünlerinin Satış Yetkisi” başlıklı beşinci fıkranın (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e ) bendinin ilavesi yerinde olacaktır.

 

(e ) Sivrisinek, Karasinek, bit, tahtakurusu, kene vb. zararlılara karşı kullanılmak üzere satın alınacak biyosidal ürünlerinin,

 

 

 

 

MADDE-3

Perakende satış yerlerinin taşıması gereken asgari şartlar

MADDE 9 –

h) Satış yerlerinde, insan ve hayvan ilaçları ile gıdalar bulundurulmamalı ve bayiler tarafından bu ürünlerin satışı yapılmamalıdır.

“h) Bitki koruma ürünü satışı için diğer bölümlerden tamamen bağımsız olarak kurulmuş bir satış yerine sahip kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar, birlikler ve kooperatiflere ait satış yerlerinin dışındaki satış yerlerinde, insan ve hayvan ilaçları ile gıdaları bulundurulmamalı ve bayiler tarafından bu ürünlerin satışı yapılmamalıdır.”

 

 

Yukarıdaki maddede de açıklandığı üzere biyosidal ürünlerin satışı için yetki verilmelidir.

 

h) Bitki koruma ürünü satışı için diğer bölümlerden tamamen bağımsız olarak kurulmuş bir satış yerine sahip kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar, birlikler ve kooperatiflere ait satış yerlerinin dışındaki satış yerlerinde, biyosidal ürünler hariç insan ve hayvan ilaçları ile gıdaları bulundurulmamalı ve bayiler tarafından biyosidal ürünler hariç bu ürünlerin satışı yapılmamalıdır.

 

 

 

 

 

 

MADDE-4

Bayi veya toptancı izin belgesi almak için başvuru yapabilecekler

MADDE 12 – 

….unvanlarından birine sahip kişiler veya bu unvanlardan birine sahip bir kişiyi sorumlu yönetici olarak istihdam eden tüzel kişiler ile kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ve birlikler, bitki koruma ürünlerinin toptan veya perakende satışını yapmak amacıyla bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almak için Bakanlığa müracaatta bulunabilir.

…..unvanlarından birine sahip gerçek kişiler veya bu unvanlardan birine sahip bir kişiyi sorumlu yönetici olarak istihdam eden tüzel kişiler ile kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar, birlikler ve kooperatifler, bitki koruma ürünlerinin toptan veya perakende satışını yapmak amacıyla bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almak için Bakanlığa müracaatta bulunabilir.”

 

 

 

 

-

 

 

 

Bilindiği üzere ziraat mühendislerinin yetkin olduğu bir alanda eczacılara yetki belgesi verilmesi ile ilgili 12 inci maddenin iptali için ODA’mızca dava açılmış olup, söz konusu dava halen devam etmektedir. 

Buna karşın yetki belgesi verilecekler içerisine kooperatiflerin dahil edilmesinin uygun olduğu görüşündeyiz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE-5

Bayi veya toptancı izin belgesinin verilmesi MADDE 13

(1) Bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almak isteyenler, aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri içeren dilekçe ile bayi veya toptancı faaliyetini yapacakları ildeki il müdürlüğüne müracaat ederler:

ç) Yapı kullanma izin belgesi.

“ç) Yapı kullanma izin belgesi veya yapı kayıt belgesi.”

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Sorumlu yönetici olarak istihdam edilenler için noter aracılığı ile yapılan iş sözleşmesi ve SGK belgesi,

2) Sorumlu yönetici olarak istihdam edilen kişi ile bayi arasında imzalanan aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin aslı veya onaylı sureti;

a) Noter aracılığı ile yapılan iş sözleşmesi ve SGK belgesi,

b) Toplu iş sözleşmesi ve SGK belgesi,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Bitki koruma ürünlerinin satışını yapmasına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık probleminin olmadığına dair sağlık raporu,

5) Kronik solunum yolu rahatsızlıkları (astım gibi), alerjik rahatsızlıklar, cilt hastalıkları ve nörolojik rahatsızlıklarının bulunup bulunmadığı ile kanda cholinesteras enzim seviyesinin ölçülmesi ve sağlık kontrollerinin yapılarak bitki koruma ürünlerinin satışını yapmasına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık probleminin olmadığına dair sağlık raporu,

 

 

 

6) Bayilik veya toptancılık faaliyetinin yapılacağı il veya ilçede ikamet ettiğini gösteren belge.

6) Bayilik veya toptancılık faaliyetinin yapılacağı yere en fazla 100 km mesafede ikamet ettiğini gösteren belge.”

 

 

İzin belgesi verilmesi için istenilen evraklar arasında yer alan yapı kullanım izin belgesi ve yapı kayıt belgesine gerek olmadığını düşünmekteyiz. Mevcut zirai ilaç bayilerimizin büyük çoğunluğunun bu belgeyi alma koşulları bulunmamaktadır. Bunun sebebi de bazı bölgelerimizde imar sorununun devam etmesidir. Ayrıca ilaç bayisi olarak teknik açıdan bu belge zorunluluk arz etmemektedir.

 

Maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik uygundur. Ancak sorumlu yöneticilerin özlük haklarının korunması açısından her yıl bitiminde SGK ödemelerine ilişkin belgelerin İl ve/veya ilçe müdürlüklerine işveren tarafından ibrazı uygun olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maddenin beşinci fıkrasında yer alan sağlık raporu içeriğinde yer alacak hastalıkların tanımlanması uygundur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bayi ve toptancıların ikamet edecekleri mesafenin 100 km’ye çıkarılması yerinde bir uygulama olmakla birlikte, gelişen şartlar izlenerek mesafe açısından yeni bir düzenlemeye gidilmesi hususu da bakanlıkça değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin iptal edilmesi gerektiği düşüncesindeyiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrasının (t) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (u) bendinin ilave edilmesi gerekmektedir.

(u) Bayiler bünyelerinde çalışan sorumlu yöneticiler için Ocak-Aralık ayı arasında yaptıkları 12 aylık SGK ödemelerini gösterir belgeleri il veya ilçe müdürlüklerine verir. İl ve ilçe müdürlükleri SGK ödemelerinin düzenli olarak yapılıp yapılmadığının takibi için söz konusu belgeleri bağlı bulunduğu ilin sosyal güvenlik il müdürlüklerine bir üst yazı ekinde iletir.

Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (p) bendinin ilave edilmesi gerekmektedir.

(p) Toptancılar bünyelerinde çalışan sorumlu yöneticiler için Ocak-Aralık ayı arasında yaptıkları 12 aylık SGK ödemelerini gösterir belgeleri il veya ilçe müdürlüklerine verir. İl ve ilçe müdürlükleri SGK ödemelerinin düzenli olarak yapılıp yapılmadığının takibi için söz konusu belgeleri bağlı bulunduğu ilin sosyal güvenlik il müdürlüklerine bir üst yazı ekinde iletir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE-6

Depo izin belgesinin verilmesi

MADDE 14 – 

ç) Bitki koruma ürünlerinin depolanacağı yer için yetkili birimden alınmış bitki koruma ürünü depolanmasını içeren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının onaylı sureti.

“ç) Fason üretim yapılan üretim tesisinin bulunduğu adreste bulunan depolar hariç olmak üzere bitki koruma ürünlerinin depolanacağı yer için yetkili birimden alınmış bitki koruma ürünü depolanmasını içeren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının onaylı sureti.

 

d) Yapı kullanma izin belgesi.

d) Fason üretim yapılan üretim tesisinin bulunduğu adreste bulunan depolar hariç olmak üzere Yapı kullanma izin belgesi veya yapı kayıt belgesi.”

 

 

 

 

Yapı kullanım izin belgesi ve yapı kayıt belgesine gerek olmadığını düşünmekteyiz.

 

 

 

 

 

 

14 üncü maddenin ikinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri iptal edilmelidir.

 

 

 

 

 

 

MADDE-7

Bayilerin yetki ve sorumlulukları

MADDE 17 – 

ğ) Bitki koruma ürünlerinin etiketleri üzerinde sürşarj etiketi dışında herhangi bir değişiklik yapamaz, bitki koruma ürünlerini ülke ihtiyaçları, piyasa koşulları, kamu yararı dikkate alınarak gerektiğinde Bakanlıkça belirlenen satış fiyatlarının üzerinde satamazlar.

“ğ) Bitki koruma ürünlerinin etiketleri üzerinde sürşarj etiketi dışında herhangi bir değişiklik yapamaz ve bitki koruma ürünlerini etiket üzerinde yazılmış olan veya gerektiğinde Bakanlıkça belirlenen satış fiyatlarının üzerinde satamazlar.”

 

 

 

 

Bayilerin gerektiğinde Bakanlıkça belirlenen satış fiyatlarının üzerinde satış yapamayacak olması yerinde bir uygulamadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE-8

Toptancıların yetki ve sorumlulukları

MADDE 18 – 

 ğ) Bitki koruma ürünlerinin etiketleri üzerinde sürşarj etiketi dışında herhangi bir değişiklik yapamaz, bitki koruma ürünlerini, ülke ihtiyaçları, piyasa koşulları, kamu yararı dikkate alınarak gerektiğinde Bakanlıkça belirlenen satış fiyatlarının üzerinde satamazlar.

“ğ) Bitki koruma ürünlerinin etiketleri üzerinde sürşarj etiketi dışında herhangi bir değişiklik yapamaz ve bitki koruma ürünlerini etiket üzerinde yazılmış olan veya gerektiğinde Bakanlıkça belirlenen satış fiyatlarının üzerinde satamazlar.”

 

 

 

 

 

Toptancıların gerektiğinde Bakanlıkça belirlenen satış fiyatlarının üzerinde satış yapamayacak olması yerinde bir uygulamadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE-9

Kontrollerde görevlendirilecek kişiler ve eğitim MADDE 36 – 

(3) Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Görevlisi Kimlik Kartı, Genel Müdürlük, il ve ilçe müdürlüklerinde sadece bitki koruma ürünlerinin satışı ile ilgili kontrollerde görevli ziraat mühendisi, kimya mühendisi ve kimyager unvanına sahip teknik personele verilir.

“(3) Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Görevlisi Kimlik Kartı, Genel Müdürlük, il ve ilçe müdürlüklerinde sadece bitki koruma ürünlerinin satışı ile ilgili kontrollerde görevli ziraat mühendisi, orman mühendisi, orman endüstri mühendisi, kimya mühendisi ve kimyager unvanına sahip teknik personele verilir.”

 

 

 

Kontrollerde görevlendirilecek kişiler sadece bitki koruma bölümü mezunu ziraat mühendisi veya bakanlığın bitki korumaya ilişkin birimlerinde görevli ziraat mühendisleri olmalıdır.

Orman mühendisi, orman endüstri mühendisi, kimya mühendisi ve kimyager unvanına sahip meslek mensuplarının teknik anlamda kontrol yapmaları uygun değildir.

 

 

 

36 ıncı maddenin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde revize edilmesi gereklidir.

(3) Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Görevlisi Kimlik Kartı, Genel Müdürlük, il ve ilçe müdürlüklerinde sadece bitki koruma ürünlerinin satışı ile ilgili kontrollerde görevli bitki koruma mezunu ziraat mühendisleri veya bakanlığın bitki korumaya ilişkin birimlerinde görevli ziraat mühendislerine verilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 10-

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 –

(1)  Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almış olan ve izin belgelerinin geçerliliği devam eden kişilerin satış yetkisi devam eder. Ancak satış yerleri ile ilgili belirlenen fiziksel şartların bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde bu Yönetmelik hükümlerine uyumlu hale getirilmesi zorunludur. Aksi durumda belgeler il müdürlüğünce iptal edilir.

“(1)  Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almış olan ve izin belgelerinin geçerliliği devam eden kişilerin satış yetkisi devam eder. Ancak sınavda başarılı olduğuna dair belge hariç olmak üzere 13 üncü maddede belirtilen bilgi ve belgeler ile satış yerleri ile ilgili belirlenen fiziksel şartların bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde bu Yönetmelik hükümlerine uyumlu hale getirilmesi zorunludur. Aksi durumda bayi veya toptancı izin belgeleri il müdürlüğünce iptal edilir.

 

 

 

Bayi ve toptancılara fiziksel şartlarını yönetmeliğe uygun hale getirmeleri için verilen bir yıllık süreye ilişkin madde değişikliği uygundur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLAVE MADDE

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almış olan ve izin belgelerinin geçerliliği devam eden kişilerden bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen unvanlara sahip olanlar, sınav başarı şartı aranmaksızın sorumlu yönetici olarak görevlendirilebilirler. Belirtilen ünvanlara sahip olmayan kişiler başka bir bayi veya toptancıda sorumlu yönetici olarak görev alamazlar.”

 

 

 

 

 

 

 

YÖNETMELİĞİN 24 ÜNCÜ MADDESİNE YENİ BİR FIKRA EKLENMESİNE İLİŞKİN TALEBİMİZ

Bilindiği üzere Yönetmeliğin  24 üncü maddesi, bayi veya toptancının devri ve ölümüne ilişkin hususları düzenlemektedir.

Bayi veya toptancıların ölümü veya kanser gibi ölümcül bir hastalığa yakalanması neticesinde ailesi mağduriyet yaşamaktadır.

24 üncü maddede; ailenin satış yetkisine olanak veren hususlar bulunmakla birlikte, genellikle aileler bitki koruma ürünlerinin satışıyla iştigal etmek istemektedir. Bu durumda bayi veya toptancı stoklarında bulunan ürünlerin elden çıkarılması aile açısından önemli bir sorun teşkil etmekte ve elden çıkarılsa dahi ciddi gelir kayıplarına neden olmaktadır. Oluşan mağduriyetin önlenebilmesi için firmaların söz konusu ilaçları geri almaları hususunda bir yönetmelik düzenlemesi yapılması uygun olacaktır.

 

24 üncü maddenin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkranın eklenmesi yararlı olacaktır.

(4) Bayi veya toptancının ölümü halinde veya ölümcül bir hastalığa yakalanması nedeniyle faaliyetini sürdüremeyeceği hususunda tam teşekküllü hastaneden sağlık raporu alınması halinde, stoklarda bulunan bitki koruma ürünleri ilgili firmaca cari satış fiyatı üzerinden geri alınır ve bedeli bayi veya toptancının ailesine en geç üç ay içinde ödenir. 

Okunma Sayısı: 4231